| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف فرترن Fortran - شرط های متداخل ( کد For0002 )

1 - برنامه ای بنویسید که طو و عرض یک مستطیل را گرفته ، محیط و مساخت آن را نمایش دهد.

2 - برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته ، اگر مثلث قائم الزاویه است ، مساحت آن را و گرنه محیط آن را محاسبه و چاپ کند.

3 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

4 - برنامه ای بنویسید که 50 عدد اعشاری ( به صورت آرایه یک بعدی ) را گرفته و مشخص کند چند تای آن ها با میانگین اعداد وارد شده حداکثر یک واحد فاصله دارد.

5 - برنامه ای بنویسید که بتواند ریشه های یک معادله درجه دوم را با دریافت ضرایب معادله در خروجی برنامه محاسبه کرده و چاپ کند و اگر معادله فاقد ریشه حقیقی اس در خروجی پیام مناسبی مبتنی بر عدم وجود جواب چاپ کند.

6 - برنامه ای به زبان فرترن Fortran بنویسید که بتواند با دریافت سه عدد حقیقی a,b,c در ورودی برنامه اولا با استفاده از ساختار بلوک IF کنترل کند که این اعداد مربوط به اضلاع یک مثلث هستند یا خیر؟ و در قسمت بعدی اگر اضلاع مثلث بودند ، محیط و مساحت این مثلث را محاسبه کرده و در خروجی برنامه نمایش دهد.

7 - برنامه ای به زبان فرترن  Fortran بنویسید که با دریافت سه عدد N, M , L توسط یک ساختار بلوک شرطی IF متداخل ، حداکثر MAX و حداقل MIN و جایگاه عضو حداکثر و عضو حداقل را محاسبه کرده و در خروجی برنامه نمایش دهد.

8 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار Exit … Do بتواند با دریافت مقدار حد بالای مجموع اعداد صحیح متوالی توان اول به عنوان Limit ، مقدار جمله N ام متناظر با این سری اعداد صحیح را محاسبه کرده و در خروجی برنامه با فرمت مناسبی نشان دهد.

\[S_{n}=1+2+3+...+(N-1)+N>Limit\]

9 -  برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار Exit … Do بتواند با دریافت مقدار حد بالای مجموع اعداد صحیح متوالی توان دوم به عنوان Limit ، مقدار جمله Nام متناظر با این سری اعداد صحیح را محاسبه کرده و در خروجی برنامه با فرمت مناسبی نشان دهد.

\[P_{n}=1^{2}+2^{2}+3^{2}+...+(N-1)^{2}+N^{2}>Limit\]

10 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار Exit … Do بتواند با دریافت مقدار حد بالای مجموع اعداد صحیح متوالی توان سوم به عنوان Limit ، مقدار جمله Nام متناظر با این سری اعداد صحیح را محاسبه کرده و در خروجی برنامه با فرمت مناسبی نشان دهد. 

\[Q_{n}=1^{3}+2^{3}+3^{3}+...+(N-1)^{3}+N^{3}>Limit\]

11 - فرض کنید می خواهیم برنامه به زبان فرترن Fortran ای بنویسیم که در این برنامه معدل نمرات اخذ شده شما دانشجویان کلاس برنامه نویسی کامپیوتر در 4 درس در این ترم محاسبه شده و چاپ گردد. با فرض اینکه تعداد دانشجویان کلاس برابر 45=N نفر باشد، با استفاده از ساختار بلوک حلقه تکرار دو سطحی متداخل شمارنده داراین برنامه را بگونه ای بنویسید که در حلقه بالاسری که روی تعداد دانشجویان بسته شده است، نام و نام خانوادگی هر دانشجو پرسیده شده و با وارد شدن به حلقه داخلی که روی تعداد دروس نتظیم می گردد، نمره هر درس آن دانشجو ( بین 0 تا 20 ) پرسیده شده و با روش متوسط گیری معدل وی محاسبه و چاپ گردد. ( خروجی به صورت فرمت مناسبی چاپ گردد.)

12 - یکی از روش های عددی معروف برای محاسبه جذر یک عدد ، روش تقسیم و متوسط گیری می باشد. به گونه ای که اگر بخواهیم با روش تکراری و جایگزینی متوالی جذر یک عدد مثل A را محاسبه کنیم می توان یک حدس اولیه برای مقدار جذر آن بزنیم ( مثال 5/A یا هر مقدار اولیه دلخواه دیگری) و مقدار آن را در متغیر X1 قرار دهیم. سپس با روش تقسیم و متوسط گیری طبق فرمول بازگشتی زیر ، مقدار جدید رابطه را بدست آورده و آنرا در X2 قرار دهیم. و این فرآیند تقسیم و متوسط گیری را تا جایی ادامه دهیم تا با تقریب مناسبی مقدار جذر A برایمان حاصل گردد. برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که با استفاده از ساختار حلقه تکرار یک سطحی Exit … Do برنامه فرترن خواسته مسئله فوق را بنویسید.

13 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار حلقه تکرار Loop-Do بتواند اعداد پنج رقمی مضرب 5 ، تعدادشان و مجموع شان را محاسبه کرده و در فایل خروجی برنامه به نام فایل out.2-fig1 چاپ و ذخیره نماید.

14 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار حلقه تکرار Loop-Do بتواند دیجیت ها یا ارقام تشکیل دهنده اعداد چهار رقمی مضرب 3 را محاسبه کرده و در فایل خروجی برنامه به نام out.3-fig2 چاپ و دخیره نماید.

راهنمایی: منظور از دیجیت های یک عدد صحیح ، ارقام تشکیل دهنده آن عدد می باشد نظیر یکان، دهگان، صدگان و هزارگان با استفاده از روش خارج قسمت گیری و باقیمانده گیری بر 11 از طریق فانکشن های INT و Mod محاسبه می گردند. مثالٌ دیجیت ها یا ارقام عدد چهاررقمی 2352 برابر 2 ، 5 ، 3 و 2 می باشند.

15 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با دریافت عدد صحیح N در ورودی برنامه ، مقسوم علیه های این عدد را محاسبه کرده و خود مقسوم علیه ها ، تعدادشان و مجموع شان (به جز خود عدد) را محاسبه نموده و در خروجی برنامه با فرمت توضیحی مناسبی چاپ نماید.

16 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار حلقه های تکرار دو سطحی متداخل با دریافت تعداد دانشجویان یک کلاس مثلا N و تعداد دروس هر دانشجو مثلا m و نام و نام خانوادگی هر دانشجو داخل حلقه تکرار Loop Do داخلی ، نمرات این دروس را از کاربر پرسیده و معدل دانشجو را در دروس اخذ شده محاسبه کرده و در شرایط کمتر بودن از 12 پیغام مشروطی و در صورت بالاتر بودن از 12 پیغام دانشجوی تلاشگر را در جلوی نام دانشجویان در فایل خروجی برنامه نشان دهد.

17 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه بتواند با استفاده از ساختار حلقه تکرار Exit-Do یا Do While و با دریافت N جفت عدد صحیح نظیر b , a در ورودی برنامه، با استفاده از روش تفریق های متوالی ، خارج قسمت تقسیم این دو عدد را محاسبه کرده و در فایل خروجی برنامه به نام 4-fig6 با فرمت توصیفی مناسبی چاپ نماید.

راهنمایی: الزم است اولین عدد یعنی a از دومین عدد به جهت انجام تقسیم از طریق تفریق های متوالی بزرگتر باشد، از طریق ساختار بلوک IF در ابتدای برنامه پس از دریافتa و b از کاربر شرطی بنویسید که اگر a از b بزرگتر نبود، جای آنها را تعویضکرده وسپس وارد فرآیند بلوک حلقه گردد. 

18 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که بتواند با دریافت عدد صحیح N در ورودی مجموع توان دوم اعداد صحیح متوالی تا N را محاسبه کرده و در خروجی برنامه نشان دهد.

19 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که بتواند با دریافت عدد صحیح M در ورودی مجموع توان سوم اعداد صحیح متوالی تا M را محاسبه کرده و در خروجی برنامه نشان دهد . همچنین یک متغیر منطقی Logical در برنامه تعریف کرده که در صورتیکه این مجموع با مقدار محاسباتی فرمول زیر یکسان شد، جواب صحیح TRUE را اعلام نماید.

\[S_{m}=(\frac{m(m+1)}{2})^{2}\]

20 - برنامه ای بنویسید که اعداد را از ورودی خوانده و تعداد اعداد منفی ، مثبت و صفر را مشخص کند و این روند تا زمانی که کاربر تمایل داشته باشد ادامه یابد.

21 - برنامه ای بنویسید که ماتریس 4*3 زیر را به گونه ای بسازد که بدون وارد کردن تک تک عناصر ، عناصر ماتریس زیر باشد. 

\[\begin{bmatrix}1 & 4 & 9& 16 \\1 & 4 & 9& 16\\1 & 4 & 9 & 16\\\end{bmatrix}\]

22 - فلوچارت و برنامه ای را طراحی کنید که عدد n را از کاربر بگیرد و یکی ماتریس  n*n بسازد که مقادیر درایه های آن برابر حاصل جمع دو برابر شماره سطر و سه برابر شماره ستون آن باشد. سپس با جابجایی محل سط رو ستون آن ماتریس دیگری بسازد. در نهایت درایه های نظیر به نظیر دو ماتریس از یکدیگر کسر شه و هرسه ماتریس را نمایش دهد.

23 - یکی از روش های برای محاسبه مجذور عدد N محاسبه حاصل جمع N عدد فرد متوالی یعنی اعداد 1 تا 2N-1 است. برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد و با این روش مجذور آن را محاسبه کند.

24 - برنامه ای بنویسید که 20 عدد را از ورودی بگیرد و آن ها را در آرایه َ ذخیره کند. سپس عناصر خانه های 1 تا 10 را با عناصر خانه های 11 تا 20 عوض نماید. به عنوان مثال عنصر خانه اول به خانه 11 و عنصر خانه 11 به خانه اول منتقل شود.

25 -  سری مک لورن تابع سینوس عبارت است از 

\[sin(x)=x-\frac{x^{3}}{3!}+\frac{x^{5}}{5!}-...=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\]

برنامه ای بنویسید که مقدار تابع سینوس را با استفاده از بسط فوق تا تعداد جمله مشخصی که کاربر اعلام می کند محاسبه و چاپ نماید.

26 - برنامه ای بنویسید که عدد n ( صحیح و مثبت ) را از صفحه کلید خوانده و توان دو آن را به استفاده از مجموع n عدد فرد از یک  محاسبه و چاپ کند.

27 - برنامه ای بنویسید که عناصر ماتریس m*n و مقادیر m و n را از صفحه کلید به طوری که m  مخالف n باشد را بگیرد . آنگاه ماتریس گفته شده را ترانهاده نموده و سپس ماتریس اولیه و ترانهاده آن را به صورت ماتریس چاپ کند.

28 - برنامه ای بنویسید که طرح زیر را به ازای n=6 چاپ کند.

 

29 - برنامه ای بنویسید که تابع زیر را در بازه [100 , 100- ] محاسبه کند.

30 - سابروتینی subrotine بنویسید که مختصات جدید یک نقطه را از مختصات قدیم آن محاسبه کند. مشروط بر آنکه محورها در جهت خلاف عقربه های ساعت به اندازه a دوران نماید. رابطه بین مختصات جدید و قدیم به شرح زیر است.

\[x'=xcos(a)+ysin(a)\\y'=-xsin(a)+ycos(a) \]

31 -

 

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی فرترن Fortran لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف فرترن Fortran - سری فیبوناچی ( کد For0001 )

1 -برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا 10 عدد کاتوره ای بین 0 تا 1 تولید کرده و سپس حاصل ضرب این 10 عدد تولید شده را نیز در پایان محاسبه و چاپ نماید.

2 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا 100 عدد کاتوره ای در بازه 0 تا 1 تولید کند. سپس احتمال آنکه اعداد تولید شده در محدوده 0.4 تا 0.6 قرار بگیرد را محاسبه کرده و نتیجه را چاپ کند.

3 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا اگر مقادیر پارامترهای a=2, b=5 , c=10 , d=5 مشخص شده باشند، آنگاه نتایج درستی / نادرستی گزاره های زیر را اعلام کند.

\[\begin{matrix} (a>b).AND.(b==c)\\ (b==d).AND.(b<c)\\ (b<d).AND.(.NOT.(b<c))\\ (a>d).OR.(b<c) \end{matrix}\]

4 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا کلیه توان های عدد 2 را که کوچکتر از عدد 100 هستند را چاپ کند.

5 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا پس از تولید 100 عدد کاتوره ای بین 0 تا 1 ، تعداد اعداد بزرگتر و کوچکتر از 0.5 را محاسبه نماید.

6 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا اعداد فیبوناچی را مطابق الگوی زیر و با رابطه بازگشتی محاسبه و چاپ نماید.

 

7 - برنامه ای به زبان فرترن  Fortran  بنویسید که اعداد دورقمی سری فیبوناچی را چاپ کند.

8 - برنامه ای به زبان فرترن Fortran بنویسید که مقدار تابع  cosh(x)را برای یک x دلخواه که از ورودی دریافت می شود با استفاده از بسط مک لورن این تابع یعنی سری زیر را با دقت 0.001 محاسبه و اعلام کند. همچنین اعلام کند که از چند جمله سری برای دستیابی به این دقت استفاده شده است. ( دقت مقدار را با استفاده از اختلاف مقدار تابع در دو تکرار متوالی بررسی کنید. )

9 - انواع داده ها در فرترن را نام برده و ویژگی های هر یک را به اختصار توضیح دهید.

10 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید تا در آن محیط و مساحت دایره را به شعاع 2 سانتی متر را محاسبه نماید.

11 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا پس از تولید 1000 عدد صحیح کاتوره ای بین 0 تا 10 ،تعداد اعداد بزرگتر از 5 را محاسبه و چاپ نماید.

12 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که چهار عدد را خوانده و عدد کوچکتر را بنویسد.

13 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که تمام اعداد چهار رقمی که بر 7 بخش پذیرند اما بر 3 بخش پذیر نیستند را زیر هم نمایش دهد.

14 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که عدد صحیحی را دریافت کند و زوج و فرد بودن آن را گزارش دهد.

15 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید که 10 عدد ( به صورت آرایه یک بعدی ) را گرفته و بزرگترین و کوچکترین عدد را بازگرداند.

16 - برنامهای بنویسید که n معادله n مجهول را براساس روش ماتریسی (کرامر) حل نماید. در این برنامه لازم است ضرایب معادلات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و مجهولات نیز به صورت فایل متنی (Output ) در خروجی برنامه ثبت شود.

\[\left\{\begin{matrix} a_{11}x_{1}+a_{12}x_{2}+...+a_{1n}x_{n}=b_{1}\\ a_{21}x_{1}+a_{22}x_{2}+...+a_{2n}x_{n}=b_{2}\\\;\;\;\;\;\;\;\;...\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;=\;\;\;\;...\\ a_{n1}x_{1}+a_{n2}x_{2}+...+a_{nn}x_{n}=b_{n}\\\end{matrix}\right.\]

17 - برنامهای بنویسید که مساحت یک چند ضلعی را براساس فرمول مساحت گاوس (فرمول نقشه بردار- الگوریتم بند کفش) با دادن مختصات هر یک از رئوس آن در دستگاه کارتزین محاسبه نماید. در این برنامه لازم است مختصات نقاط به صورت فایل متنی (input (در ورودی برنامه فراخوانده شود و مساحت به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (Output (در خروجی برنامه ثبت شود.

18 - برنامه ای بنویسید که انتگرال عددی توابع زیر را به روش ذوزنقه ای محاسبه نماید. در این برنامه لازم است ورودی اطلاعات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و نتیجه به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (output) در خروجی برنامه ثبت شود.

\[f(x)=\int_{i}^{j} a_{1}x^{n}+a_{2}x^{n-1}+...+a_{n} \\f(x)=\int_{i}^{j} sin(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} cos(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} tan(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} ln(x) \]

19 - برنامه ای در محیط اجرایی فرترن 90 تهیه نمایید تا بتواند با استفاده از آرایه های تک بعدی عددی و کاراکتری ، و نیز استفاده از قوانین شرطی و حلقۀ تکرار یک سطحی، برای یک شرکت خرید و فروش اتومبیل، بر اساس اعلام فهرست حسابداری مبنی بر تعداد خرید و فروش اتومبیل در هر ماه، در هر چهار ماه سال و در طول یکسال، فروش بیشینه، کمینه و متوسط را با گزارش نام ماه میلادی آن ، و شرایط رضایت بخش بودن فروش ماهانه برحسب شاخصی ، گزارش خروجی با فرمتی مناسب پس از اجرای برنامه ارائه دهد.

20 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر تعدادی عدد صحیح n و عدد حقیقی R را از ورودی دریافت کند، سپس بدون عمل توان، مقدار Rرا با سه رقم اعشاربدست آورده و چاپ نماید.

21 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر به دفعات، مقسوم علیه های تعدادی عدد دو رقمی را محاسبه، سپس تعداد مقسوم علیه های زوج و فرد هر کدام را به همراه خود مقسوم علیه ها مشخص کرده و در سطرهای جداگانه ای چاپ نماید.

22 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر به دفعات، تعدادی عدد اعشاری را دریافت نماید. سپس میانگین. کوچکترین و بزرگترین عدد بین اعداد وارد شده را بدون استفاده از توابع کتابخانه ای پیدا کرده و هر کدام را در سطر جداگانه ای با مشخص کردن نام آن ها چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی دریافت کند و اگر آن عدد زوج بود مجموع اعداد زوج ماقبل آن عدد را محاسبه نماید و اگر آن عدد فرد بود میانگین اعداد فرد ماقبل آن عدد را محاسبه نماید.

24 - دستور حل معادلات جبری به روش نیوتن را بنویسید. یک معادله را به دلخواه تعریف کنید و دستور مناسب را برای یافتن پاسخ بنویسید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی فرترن Fortran لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

Designed By M A T L A B K H O O N E H