| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - شبکه های عصبی ( کد Mat0100 )

1 - برنامه ای بنویسید که منحنی زیر را به ازای a و w مختلف مثبت

الف ) در یک شکل و با رنگ های  مختلف

ب ) در شکل های جداگانه و با خطوط مختلف

ج ) داخل یک شکل ( استفاده از subplot ) و با رنگ های مختلف نمایش دهد.

\[y=e^{-at}sin(wt)\]

2 - دستوراتی بنویسید که ماتریس های به فرمت روبرو را تولید کند (مثال روبرو برای 5=N داده شده است)

\[A=\begin{bmatrix} 1& 2& 3& 4& 5 \\ -2& 1 & 2& 3 &4 \\-3 & -2 &1 &2 &3 \\ -4& -3& -2& 1& 2\\-5 &-4 &-3 &-2 & 1 \\\end{bmatrix}\]

\[B=\begin{bmatrix} 5& 4& 3& 2& 1 \\ 4& 4 & 3& 2 &1 \\3& 3 &3 &2 &1 \\ 2& 2& 2& 2& 1\\1 &1 &1 &1 & 1 \\\end{bmatrix}\]

\[C=\begin{bmatrix} 1& 1& 1& 1& 1 \\ 1& 2 & 1& 1 &1 \\1& 1 &3 &1 &1 \\ 1& 1& 1& 4& 1\\1 &1 &1 &1 & 5 \\\end{bmatrix}\]

\[D=\begin{bmatrix} 1& 1& 1& 1& 1 \\ -1& 2 & 1& 1 &1 \\-1& -1 &3 &1 &1 \\ -1& -1& -1& 4& 1\\-1 &-1 &-1 &-1 & 5 \\\end{bmatrix}\]

3 - تابعی بنویسید که بزرگترین درایه ( همراه با شماره ردیف و ستون ) ، متوسط درایه های ماتریس را محاسبه کند.

4 - تابعی بنویسید که توابع زیر را با گرفتن x و N با استفاده از سری تیلور محاسبه کند.

\[tan(x) \;\; , \;\; cos(x)\]

5 - مقدار انتگرال توابع زیر را محاسبه و مقایسه کنید.

\[\int_{-1}^{1}(2x^{2}-2) dx\\\int_{0}^{\pi}sin^{2}(x) dx\\\int_{0}^{\pi}\frac{sin^{x}(x)}{x^{2}} dx \]

6 - نمودارهای روبرو را رسم کنید.

\[z=x^{2}-2y^{3}\\z=2x^{4}-y^{3}\\z=\frac{sin^{2}(x^2+y^2)}{x^2+y^2} \]

7 - با استفاده از الگوریتم های عددی ،حجم زیر منحنی (انتگرال) توابع زیر را محاسبه کنید

\[I=\int_{-2}^{2}\int_{-1}^{1}4x^{2}-3y^{2}dxdy\\I=\int_{-5}^{4}\int_{-2}^{1}x^{5}-2y^{3}dxdy\\I=\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{sin^{2}(x^{2}+y^{2})}{x^{2}+y^{2}}dxdy\\ \]

8 - الف) برنامه ای بنویسید که یک تصویر خاکستری را گرفته و آن را به تعداد دلخواه به صورت ماتریسی تقسیم بندی کند.

ب ) برنامه ای بنویسید قسمت های مختلف تصویر را به صورت پازل تصادفی در کنار هم بچیند.

9 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از

الف) حروف فارسی

ب) حروف انگلیسی

ج) اعداد

د) کاراکترهای بالا و  اعداد 1 تا 8  کد Captcha خاکستری تولید و ذخیره کند.

10 - تابعی برای سوال بالا بنویسید که

الف ) حروف را به صورت تصادفی دوران دهد

ب) قسمت هایی از تصویر را مبهم کند

11 - یک مدل چند متغیره به دلخواه انتخاب کنید و با استفاده از شبکه عصبی مناسب آن را پیش بینی کنید. این مدل می تواند یک تابع ریاضی، دیتاهای یک آزمایش، دیتاهای یک فروشگاه و... باشد.

12 - تابعی با آرگومان n بنویسید که با اشتفاده از شبیه سازی مونت کارلو مقدار عدد pi را پیدا و شکل خواسته شده را رسم کند.

13 - برنامه ای بنویسید که از کاربر تابع و بازه دلخواهی را به عناون ورودی دریافت کرده و سپس مشتق اول تابع را در بازه مذکور به همراه نمودار تابع رسم کند.

14 - به ازای یک مقدار a>0 رابطه زیر مقدار مثبت رادیکال a را با حدس اولیه بر اساس رابطه زیر به دست آورد.

\[x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_{n}+\frac{a}{x_{n}})\]

به ازای a=7 برنامه ای بنویسید که با دقت 0.000001 مقدار رادیکال a را با حدس اولیه 3 تعیین کند.

15 - دفترچه تلفن با متلب

برنامه ای بنویسید که از کاربر می پرسد که می خواهد نام را جستجو کند یا شماره را، اگر کاربر نام وارد کند، برنامه شماره تلفن مربوط به آن نام را در صورت وجود در آرایه، نمایش می دهد و اگر کاربر شماره را وارد کند، برنامه نام مربوط به آن شماره را نمایش می دهد ( برنامه به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست )

16 - برنامه ای بنویسید که با گرفتن n ( تعداد کاراکتر الزم برای ترسیم شکل ( اشکال زیر را چاپ کند )

17 - حل معادله غیرخطی

برنامه ای بنویسید که با یکی از روش های ( تصنیف ، نابجایی ، نیوتون و .. ) ریشه معادله غیر خطی زیر را به دست آورد.

\[x^{b}-be^{ax}=0 \;\;\; -2\leq a \leq 2 \;\;\; b=[1\;2\;3\;4\;5]\]

18 - ماتریس یا مربع جادویی magic یک ماتریس است به نحوی که حاصل جمع عناصر هر سطر برابر حاصل جمع عناصر هر ستون و برابر مقداری ثابت است. ماتریس جادویی در نرم افزار متلب با دستور magic ساخته می شود. 

حال برنامه ای بنویسید که چک کند ماتریس دلخواه شما از نوع magic است یا خیر. به عبارتی برنامه شما باید ویژگی های ماتریس جادویی را چک کند. یعنی برنامه میبایست جمع مقادیر هر سطر و ستون و قطر اصلی و فرعی را باهم چک کند و این مقدار با یکدیگر برابر باشد. برای تست برنامه خود میتوانید ماتریس باال را به عنوان ماتریس دلخواه خود بدهید و ببینید برنامه شما به درستی کار می کند یا خیر. دقت کنید برنامه شما باید منعطف باشد و برای انواع مختلف ابعاد ماتریس کار کند. به عبارتی باید بتواند ماتریس سه در سه، چهار در چهار و ... را بررسی نماید نه فقط ماتریس سه در سه را بررسی نماید.

19 - ماتریس همانی، یک ماتریسی می باشد که تمام درایه های روی قطر اصلی آن یک  است و سایر درایه های آن صفر هستند. .این ماتریس را در متلب می توانید با دستور eye ایحاد نمایید. به عنوان مثال (3) eye یک ماتریس سه در سه می باشد که قطر اصلی تمام یک و مابقی صفر است.

حال برنامه ای بنویسید که چک کند ماتریس دلخواه شما از نوع همانی است یا خیر. به عبارتی برنامه شما باید ویژگی های ماتریس همانی را چک کند. یعنی برنامه میبایست مقادیر قطر اصلی را چک کند که یک باشد و همچنین سایر درایه ها چک شود که صفر میباشند. برای تست برنامه خود میتوانید ماتریس باال را به عنوان ماتریس دلخواه خود بدهید و ببینید برنامه شما به درستی کار میکند یا خیر. دقت کنید برنامه شما باید منعطف باشد و برای انواع مختلف ابعاد ماتریس کار کند. به عبارتی باید بتواند ماتریس سه در سه، چهار در چهار و ... را بررسی نماید نه فقط ماتریس سه در سه را بررسی نماید. راهنمایی: میبایست از حلقه تو در تو for استفاده نمایید.

20 - برنامه ای بنویسید که ورودی آن یک بردار دلخواه و خروجی آن یک بردار به صورت مرتب شده از کوچک به بزرگ باشد. به عنوان مثال اگر بردار [4,6,2,-0,1,5,8 ] به آن بدهیم، خروجی آن [8,6,5,4,1,0,2 ] باشد. نکته: از دستور sort نباید استفاده نمایید. برنامه شما باید با استفاده از حلقه for و چندین شرط نوشته شود. ( مرتب سازی حبابی bubble sort )

21 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را دریافت نموده و معین نماید آیا این عدد دارای خاصیت کاپرکــار است یا خیر؟ کاپرکار ریاضیدان هندی بود که خواص جالب و متعددی از اعداد را بیان نمود. عددی دارای خاصیت کاپرکار است که اگر آن را به توان دو برسانیم آنگاه بتوانیم رقم های حاصل توان دو را با یک خط به نحوی جدا کنیم که مجموع دو عدد بدست آمده برابر با همان عدد گردد. به مثال های زیر توجه نمایید مثال عدد 45 وقتی به توان 2 برسد عدد حاصل 2025 میشود. اگر این عدد را با یک خط به دو عدد 20 و 25 جدا کنیم مجموع 20 و 25 می شود 45 .لذا عدد 45 دارای خاصیت کارپرکار است

22 - برنامه ای بنویسید که به وسیله آن یک آرایه از اعداد صحیح و مثبت به طـــول N را دریافت نموده و مکان اعضاء آن را دوتا دو تا عوض نماید. یعنی عضو اول را با دوم و عضو سوم را با چهارم و به همین ترتیب عضو iام را با عضو 1+i عوض نماید. اگر طول آرایه فـــرد باشد، آخرین عضو آن را جابجا نمیکنیم.

23 - برنامه ای بنویسید که n عدد را گرفته و m عدد دیگر را بگیرد و اعداد مشترک در دو لیست موجود را پیدا کند و چاپ نماید.

24 - برنامه ای بنویسید که n عدد را گرفته و آنها را از آخر به اول چاپ کند

25 - برنامه ای بنویسید که n عدد را گرفته ، سپس عددی که بیشترین تکرار را دارد چاپ کند

26 - تابعی بنویسید که n را به عنوان ورودی بگیرد و جمله ی n ام  اعداد فیبوناچی را در خروجی با پیام مناسب نمایش دهد.

الف ) تابع را به صورت غیربازگشتی بنویسید.

ب ) تابع را به صورت بازگشتی بنویسید.

27 - برنامه ای بنویسید به تعداد n عدد از ورودی گرفته و تعداد اعداد مثبت و منفی و صفر را چاپ نماید.

28 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح a و b را از ورودی گرفته و مجموع اعداد صحیح بین آن ها را چاپ کند.

29 - برنامه ای بنویسید که نمرات چند دانشجو را به صورت یک بردار بگیرد و نمرات کمتر از 7 را به 9 ، نمررات بین 7 و 10 را به 10 و نمرات 10 تا 20 را یک نمره افزایش دهد و در نهایت نمره های جدید را نشان دهد.

30 - برنامه ای بنویسید که به تعداد دلخواه نمره ها و مقدار واحد درس های ترم یک  دانشجو را بگیرد و موارد زیر را حساب کند.

الف ) تعداد کل واحد ها

ب ) معدل کل

ج ) تعداد درس های پاس نشده

د ) تعداد کل درس های اخذ شده

31 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح aو b را از ورودی گرفته و هه مقسوم علیه های مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را نشان دهد.

32 - یک مخزن استوانه ای به ارتفاع H و شعاع r با کلاهک نیم کره در هر انتها ( با شعاع r ) را در نظر بگیرید. ارتفاع مایع h است. حجم مایع در مخزن به صورت زیر محاسبه می شود.

اگر h کوچکتر از r باشد ، حجم نیم کره پر شده به صورت زیر بدست می آید.

\[V=\frac{\pi}{3}h^{3}(3r-h)\]

اگر h بزرگتر از r اما کمتر از H-r باشد ، حجم نیمکره زیرین کامل و استوانه نیمه پر برابر است با

\[V=\frac{2\pi}{3}r^{3}+\pi r^{2}(h-r)\]

اگر h بزرگتر H-r باشد ، حجم نیمکره زیرین کامل ، استوانه کامل و نیمکره بالایی نیمه پر است

\[V=\frac{4\pi}{3}r^{3}-\frac{\pi}{3}(H-h)^{2}(3r-H+h)\]

یک فایل اسکریپت MATLAB با استفاده از حلقه for برای محاسبه و ترسیم و حجم مایغ V در مقابل ارتفاع مایع h برای H=10 متر ، r=3 متر ایجاد کنید. 

33 - یک تابع درجه 3 بصورت زیر را در نظر بگیرید

\[y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d\]

که در اینجا a ،b ،c و d چهار رقم سمت راست شمارة دانشجویی شماست. (d آخرین رقم سمت راست است.)

حال میخواهیم انتگرال این تابع را بین بازة [0,10] دست آوریم. البته قرار است که این کار را با استفاده از محاسبۀ سطح زیر نمودار انجام دهیم.  هدف نهایی این است که برنامه ای بنویسیم که مقدار dx را بعنوان گام انتگرال گیری از کاربر دریافت کرده و در راستای طول، مساحت زیر نمودار را به المان هایی مستطیل شکل تقسیم بندی کرده و مساحت هر مستطیل را در یک درایه از یک بردار (Vector ) ذخیره کند و در نهایت، مجموع درایه های بردار را محاسبه نموده و آن را بi عنوان حاصل انتگرال ارائه کند. برای محاسبۀ طول هر المان، در هر مقداری از x مقدار y را توسط تعریف یک تابع (function) بدست آورید، بi صورتی که x را از برنامه اصلی بگیرد و y را به آن ارائه دهد.

34 - تابعی به اسم geometric بنویسید که سه ورودی a و q و n را بگیردو دنباله و سری هندسی با قدر نسبت q و جمله شروع a را تا جمله n ام  تولید و چاپ کند. دنباله و سری هندسی مذکور به صورت زیر است.

\[a,aq,aq^{2},aq^{3},...,,aq^{n}\]

به علاوه مقدار سری هندسی از جمله شروع تا جمله ی  n ام که بصورت زیر محاسبه می شودرا به عنوان خروجی برگرداند.

\[\frac{a-aq^{n+1}}{1-q}\]

همچنین اگر q بین 1- تا 1 بود تابع مذکور مقدار سری هندسی نامتناهی را محاسبه و چاپ کند. در این حالت مقدار سری هندسی نامتناهی به صورت زیر به دست می آید.

\[\frac{a}{1-q}\] 

35 -  یک بردار به اسم x تعریف کنید که اعداد صحیح 1تا 10 در آن قرار دارند، و بردار دیگری به اسم y که مقادیر آن با  x برارند ایجاد کنید. نمودار نقاط x و y را رسم کنید. ( یک خط راست می شود. ) سپس بردار دیگری به اسم y2 ایجاد کنید که مقادیر آن همان مقادیر بردار y است اما هر درایه ی آن به طور تصادفی 0.25 کم یا اضافه شده است. اکنون نمودار x و y2 را روی همان نمودار قبلی خط راست رسم کنید.

36 -  تابعی با اسم createvec بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح از m تا n با گام s تولید و برگرداند ( m ورودی اول ، n ورودی دوم و s سومین ورودی این تابع است. ) این تابع در هر حالت که m کوچکتر یا بزرگتر ازn باشد باید بردار را تولید کند.

37 - اسکریپتی به اسم prtemps بنویسید که از کاربر یک عدد به عنوان ماکزیمم درجه سلسیوس در بازه 16- تا 20 بگیرد و البته در صورنی که در این بازه وارد نکرد پیغام خطا بدهد و مجد عدد دیگری بگیرد.سپس فایل اسکریپت دو ستون برای درجه فارنهایت F و درجه سلسیوس C چاپ کند. نحوه چاپ اعداد این دو ستون به صورت زیر است. ستون زیر فارنهایت از صفر شروع می شود و 5 واحد اضافه می شود تا سطر بعدی ساخته شود و روبروی سطر معادل درجه ای سلسیوس آن نوشته می شود و به همین منوال تا زمانی که درجه سلسیوس از عدد وارد شده توسط کاربر بیشتر شود که برنامه متوقف می گردد.

38 - برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد 4 رقمی که فقط از اعداد 2و1و4و9 تشکیل شده باشند و هر رقم یکبار تکرار شده باشد را چاپ کند.

39 - برنامه ای بنویسید که یک رشته کاراکتر را گرفته و تعداد هر کاراکتر را نشان دهد.

40 - تابعی بنویسید که n عدد را خوانده و عناصر آن را معکوس کرده و نمایش دهد.

41 - برنامه ای بنویسید که x و n را خوانده و رابطه زیر را محاسبه کند.

\[y=x-\frac{x^{3}}{3!}+\frac{x^{5}}{5!}-\frac{x^{7}}{7!}+...+-\frac{x^{n}}{n!}\]

42 - برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را چاپ کند. 

43 - خطوط موجود در طیف اتم هیدروژن را می توان از رابطه زیر حساب کرد.

\[v=R(\frac{1}{n_{f}^{2}}-\frac{1}{n_{i}^{2}})\]

 که در آن v فرکانس و R ثابت ریدبرگ 109677.581 و ni ,nf اعداد صحیح هستند. برنامه ای بنویسید v را برای همه انتقالات طیفی را مشخص کند.

44 - برنامه ای بنویسید که آرایه ای یک بعدی از ورودی گرفته و عناصر آن را به صورت صعودی ( طول آرایه مشخص نیست و در زمان اجرای برنامه بعد از ورود بوسیله کاربر مشخص می شود.)

45 - برنامه ای بنویسید که ماتریسی را از ورودی خوانده و بدون استفاده از توابع داخلی متلب برای مرتب سازی ، میانگین و مجموع

الف ) ابعاد آن را مشخص کند و عناصر سطرهای آن را به صورت نزولی مرتب نماید.

ب ) مجموع و میانگین تمام عناصر ماتریس را محاسبه و چاپ نماید

ج ) عناصر ستون های آن را به صورت صعودی مرتب نماید.

46 - تابعی با نام r_find بنویسید که دو عدد را به عنوان آرگومان های ورودی می گیرد. اگر عدد اول بر عدد دوم بخشپذیر باشد، true و در غیر اینصورت false را بعنوان خروجی بر می گرداند.

47 - اسکریپتی بنویسید که عدد n و a را از کاربر دریافت کند و با استفاده از تابع r_find و حلقه for ،مجموع اعداد کوچکتر از n که بر a بخشپذیر هستند را محاسبه کند.

48 - تابعی با نام contact_check بنویسید که مختصات مرکز و شعاع دو دایره را بعنوان آرگومانهای ورودی دریافت و سپس وضعیت تماس دو دایره را به صورت زیر کنترل کند.

اگر دو دایره در تماس با هم بودند، چاپ کند: Contact Circle

اگر دو دایره در تماس با هم نبودند، چاپ کند: No Contact

49 - اسکریپتی بنویسید که مختصات مرکز دو دایره و شعاع آنها را از کاربر دریافت و با استفاده از تابع contact_check ،وضعیت تماس دو دایره را کنترل و به کاربر اعلام کند.

50 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - معادله برنولی ( کد Mat0097 )

1 - جریان آب بین دو نقطه A و B جاری است ، به طوری که فرضیات معادله برنولی در این سیستم بر قرار است. برنامه ای بنویسید که با دریافت اطلاعات مربوط به ارتفاع نقاط A و B ( یعنی Za وZb ) ، فشارهای نقاط A و B ( یعنی Pa و Pb ) و همچنینی سرعت نقطه A ( یعنی Va ) ، سرعت نقطه  B ( یعنی Vb ) را بدست آورد. معادله برنولی به صورت زیر است.

\[\frac {P_{A}}{\gamma}+ \frac{V_{A}^{2}}{2g}+Z_{A}=\frac {P_{B}}{\gamma}+ \frac{V_{B}^{2}}{2g}+Z_{B}\]

2 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از کاربر گرفته و باقیمانده عدد اول بر عدد دوم را بدست بیاورد.

3 - برنامه ای بنویسید که دو متغیر عددی را از ورودی گرفته و بدون استفاده از متغیر کمکی محتویات آنها را عوض کند.

4 - برنامه ای بنویسید که سه آرایه سه در سه از کاربر بگیرد و آنها را به یک آرایه 3×3×3 تبدیل کند.

5 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 1111 در 1111 به نحوی تولید کند که عناصر قطر اصلی و فرعی آن عدد 50 و سایر عناصر عدد 100 باشد.

6 - برنامه ای بنویسید که دو آرایه مربعی A و B را از کاربر دریافت کرده و عناصر قطر اصلی A را در عناصر قطر فرعی B ضرب کرده و مجموع این اعداد را در خروجی نشان دهد.

7 - برنامه ای بنویسید که یک بردار با 11 درایه را دریافت کرده و آن را به یک آرایه 11 در 11 تبدیل کند به صورتی که عناصر بردار بر روی قطر اصلی آرایه 11 در 11 قرار بگیرد و سایر عناصر آرایه صفر باشند.

8 - برنامه ای بنویسید که n نمره دریافت کند و معدل آن ها و بزرگترین عدد زیر 10 را چاپ کند. 

9 - برنامه ای بنویسید که n عدد را دریافت کند ، میانگین و واریانس اعداد را چاپ کند.

10 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر بگیرد و مثلث زیر را به طول ضلع n چاپ کند.

11 - برنامه ای بنویسید که n عدد از کاربر دریافت کند و عددی که کمترین مجموع ارقام را دارد، در خروجی نمایش دهد.

مثال : 64  84  367  21  756  45

در بین اعداد بالا 21 کمترین مجموع ارقام را دارد . پس 21 باید در خروجی نمایش داده شود.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - انتگرال گیری دو بعدی سیمپسون ( کد Mat0096 )

1 - تابعی بنویسید که دوماتریس A و B را بگیرد و B را در A جستجو کند. در صورتی که B در A موجود بود ، مختصات آن را برگرداند. ( یعنی اندیسی از A که گوشه سمت چپ بالای B در آن قرار دارد ) درغیر این صورت خروجی را صفر برگرداند.

2 - برنامه ای بنویسید که n را بگیرد و مثلث خیام - پاسکال از سطر اول تا n ام را در یک آرایه دو بعدی برگرداند. به جای عناصر تعریف نشده صفر قرار دهد.

3 - با استفاده از روش انتگرال گیری عددی سیمپسون Simpson ، انتگرال دو بعدی زیر رار محاسبه کنید.

\[\int_{0}^{1}\int_{0}^{2}xy^{2}dydx\]

4 - انتگرال تابع زیر را در بازه [0,1] به روش های ذوزنقه و سیمپسون Simpson بدست آورید.

\[f(x)=x^{3}+2x^{2}+x+1\]

5 - تابعی بنویسید که یک چندجمله ای ( به صورت یک بردار سطری ) و یک بردار دو عنصری ( حاوی دامنه ترسیم ) را از کاربر بگیرد و نمودار چند جمله ای را در دامنه مشخص شده ترسیم کند.

6 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس سطری با طول m و n را از ورودی گرفته و یک ماتریس ستونی به طول m+n بسازد که ابتدا عناصر ماتریس n عنصری  و سپس عناصر ماتریس m عنصری در آن ریخته شود.

7 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از کاربر گرفته و در ماتریس ستونی قرار دهد و سپس با ترتیب بالعکس در یک ماتریس ستونی دیگر ذخیره نماید.

8 - برنامه ای بنویسید که عدد دلخواه A را از کاربر گرفته و قدرمطلق آن را محاسبه کند.

9 - برنامه ای بنویسید که نمره یک دانشجو را دریافت کند، اگر نمره بالای 18 بود چاپ کند عالی، اگر بالای 14بود چاپ کند خوب، اگر بالای 10 بود چاپ کند ضعیف و در غیر این صورت چاپ کند مردود.

10 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه while،توان سوم اعداد یک تا 6 رامحاسبه کند

11 - با استفاده از حلقه for مجموع زیر را محاسبه کنید

\[y=\sum _{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}}\]

12 - سوال قبل را در حالتی بنویسید که n را به عنوان ورودی را از کاربر بگیرد و اگر عدد کوچکتر از 1 بود، چاپ کند جواب شما بی معنی است و اگر عدد بزرگتر از1 بود، محاسبه را انجام دهد

13 - برنامه ای بنویسید که عدد فردN را بخواند و سری زیر را با استفاده از حلقه for محاسبه نماید

\[s=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{N!}\]

14 - با استفاده از ساختار switch-case برنامه ای بنویسید که مقدار دما رابر اساس واحدی که کاربر مشخص میکند، دریافت کند و آن را بر حسب واحد دیگری نمایش بدهد

\[\begin{matrix} K=C+273\\ F=1.8C+32\\ R=1.8C+491.4 \end{matrix}\]

15 - دستوری بنویسید که چندجمله ای زیر را در متلب نمایش دهد.مقدار چند جمله ای فوق را در نقطهx=1 بیابید.

\[f(x)=3x^{4}-0.5x^{3}+x-5.2\]

16 - دو چند جمله ای زیر را در هم ضرب کرده و چند جمله ای حاصل را بنویسید.خارج قسمت و باقی مانده تقسیم تابعg(x)برf(x)رانیز حساب کنید

\[\begin{matrix} f(x)=3x^{3}-5x^{2}+6x+2 \\ g(x)=x^{5}+3x^{4}-x^{2}+2.5 \end{matrix}\]

17 - نمودار دو چند جمله ای زیر را در یک پنجره شکل رسم کنید

\[\begin{matrix} f(x)=3x^{4}+2x^{3}+7x^{2}+2x+20 \\ g(x)=5x^{3}+9x-2 \end{matrix}\]

18 - ریشه های چند جمله ای زیر را بیابید

\[F=x^3+3x+1\]

19 - تابع بهترین چند جمله ای درجه 3 و درجه 4 عبوری از نقاط زیر را به دست آورید و نمودار تابع را رسم کنید.

A=[1 2 3 7;6 7 22 32;98 5 -23 1;32 5 -75 23]

20 - دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید.

\[\left\{\begin{matrix} x+2y+3z+7t=4\\ 6x+7y+22z+32t=5\\ 98x+5y-23z+t=7\\ 32x+5y-75z+23t=1 \end{matrix}\right.\]

21 - برنامه ای بنویسید که ماتریس ضرایب و مقادیر سمت راست یک دستگاه معادلات خطی را از کاربر بگیرد و پاسخ دستگاه را با پیغام مناسب نمایش دهد.

22 - تابعی در متلب MATLAB  بنویسید که یک آرایه خطی از کاربر دریافت ، کوچکترین و بزرگترین مقادیر را حذف و اگر پس از آن مقادیر تکراری در صورت وجود را حذف و در نهایت آرایه تغییر یافته را چاپ کند.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - بررسی مثلث ( کد Mat0093 )

1 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و قدر مطلق آن را چاپ کند.

2 - برنامه ای بنویسید که اعداد 1 یا 2 یا 3 را از ورودی گرفته و مشخص کند عدد ورودی کدام است و اگر غیر از این وارد شد ، برنامه مشخص کند که عدد وارد شده جزو این اعداد نیست.

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد بین 0 تا 6 را از ورودی گرفته و معادل روز هفته آن عدد را در خروجی چاپ کند.

4 - برنامه قبل را با ساختار Switch-Case بنویسید.

5 - برنامه ای بنویسید که یک عد به عنوان روز را از ورودی گرفته مشخص کند این عدد مربوط به ماه چندم سال است؟

6 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند ، این اعداد تشکیل اضلاع یک مثلث می دهند یا خیر.

7 - برنامه ای بنویسید که سه ضلع ورودی را گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث قائم الزاویه می دهند یا خیر؟ ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

8 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الساقین می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

9 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

10 - برنمه ای بنویسید که اعداد زوج 1 تا 20 را در خروجی چاپ کند.

11 - برنامه قبلی را با while بنویسید.

12 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند و مجموع اعداد یک تا خود آن عدد را در خروجی ننمایش دهد.

13 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مجموع اعداد زوج قبل از آن را در خروجی چاپ کند ( برنامه با حلقه while نوشته شود )

14 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مقسوم علیه های آن را در خروجی چاپ کند.

15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مشخص کند اول است یا هیر؟

16 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ب م م آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

17 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ک م م  آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

18 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 10 را در خروجی چاپ کند.

19 - برنامه ای بنویسید که با تعریف دو تابع شعاع یک کره را از ورودی گرفته مساحت و حجم کره را محاسبه کند.

20 - یک تابع بنویسید که فاکتوریل عدد را حساب کند.

21- برنامه ای بنویسید که فشار هوای منطقه ای را بر حسب پاسکال بخواند و آن را به بار تبدیل کند.

22 - برنامه ای بنویسید که وزن افراد را بر حسب کیلوگرم بخواند و به پوند تبدیل کند.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - حقوق کارمندان ( کد متلب Mat0090 )

1 - اگر بخواهیم اعداد دو رقمی بزرگتر از 12 که بر 5 بخشپذیر هستند را در ماتریس A بیابیم چه دستوری باید در خط فرمان متلب بنویسیم؟ پاسخ را می توانید تایپ نمایید.

2 - برنامه ای بنویسید که اطلاعات 10 کارمند شامل (نام، کد کارمندی و حقوق) را از ورودی دریافت کرده و در یک ساختار ذخیره کند، سپس میانگین حقوق آنها را نمایش دهد. ( نام کارمند به صورت رشته دریافت می شود )

3 - فرض کنید دو آرایه x و y را با اندازه ی یکسان داریم، میخواهیم اعضای هر دو آرایه را ابتدا مرتب کرده سپس بر هم تقسیم کنیم. یعنی هر عنصر از آرایه ی x بر عنصر متناظر در y تقسیم شود. دستورات مورد نظر را بنویسید. (بدون استفاده از حلقه).

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکالیف متلب MATLAB - خواص بحرانی ( کد Mat0089 )

  1 - برنامه ای بنویسید که هدف آن محاسبه میزان افزایش گرمای یک شیء جامد باشد. در این برنامه از کاربر اطلاعات Q مربوط به دانسیته ، دمای اولیه و دمای ثانویه ، ظرفیت گرمایی و بعد جسم گرفته می شود. همچنین سه هندسه مشخص sphere  میتوان برای شیء جامد تصور کرد که شامل کره یا استوانه Cylindrical یا مکعب Cubic است. ( هندسه به صورت اسم دریافت شود ). رابطه مورد استفاده برای محاسبه میزان افزایش گرما به شرح زیر است.

  \[Q=mC(T_{1}-T{2})\;\; , \;\; m=\rho V\]

  2 - برنامه ای بنویسید که از کاربر برداری n عضوی از مقادیر مختلف فشار برای یک گاز را دریافت کند. و در دمای ثابت ، ضریب تراکم پذیری را محاسبه نماید و سپس نمودار تغییرات ضریب تراکم پذیری بر حسب فشار را رسم کند.

  اوجه شود که اگر فشار کمتر از 1 باشد ( فرض گاز ایده آل ) برابر 1 می شود. ضریب تراکم پذیری به کمک معادله ویریال به صورت زیر محاسبه می شود.

  \[z=1+\frac{BP}{RT}\;\;,B=600,\;\;R=8.3,\;\;T=300\]

  3 - خواص بحرانی سه ماده مختلف به شرح زیر داده شده است. برنامه ای بنویسید که از کاربر نام ماده ( مثل اتان ، آب و... ) و شرایط دما و فشار را بگیرد و جمک گاز برای یک مول از آن را بدست آورد. معادله مورد استفاده برای محاسبه حجم گاز معادله واندروالس است که دو فرم مختلف از آن در زیر نشان داده شده است. ( توجه شود که در صورتی که پس از حل معادله سه ریشه برای حجم بدست آید ، تنها بزرگترین ریشه حقیقی نفش حجم گاز را بازی خواهد کرد.)

  4 - برنامه ای بنویسید که در دامی ثابت 300 کلوین ، فوگاسیته گاز خالص را برای فشاری P<6 که کاربر وارد می کند به طور تقریبی محاسبه کند. ( از انتگرال گیری ذوزنقه ای استفاده کنید )

  داده های ضریب تراکم پذیری و فشار برای گاز مورد نظر در دمای 300 کلوین در جدول زیر داده شده است.

  همچنین فرمول محاسبه ضریب فوگاسیته گاز به صورت زیر است.

  \[ln(\phi)]=\int_{0}^{P}(\frac{Z-1}{p})dP\]

  جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   تکالیف متلب MATLAB - معادله خط ( کد Mat0088 )

   1 - الف) ماتریس زیر را ایجاد کنید. (از نوشتن اعضای ماتریس به صورت تک تک خودداری کنید)

   ب ) یک ماتریس 10 * 10 ایجاد کنید که درایه های روی قطر اصلی آن pi ، یک ردیف بالای قطر اصلی e  و یک ردیف زیر قطر اصلی آن  i باشد.

   2 - برنامه ای بنویسد که یک ماتریس دلخواه را از کاربر دریافت کرده و سپس اطلاعات زیر را چاپ کند:

   الف) تعداد سطر وستون ماتریس

   ب) بیشترین و کمترین عنصر

   ج) ماتریس معکوس پذیر است یا خیر؟

   د) مقدار ویژه آن را از بزرگ به کوچک نمایش دهد .

   3 - برنامه ای بنویسید که مختصات چهار نقطه را در فضا دریافت کند و سپس بررسی کند آیا این چهار نقطه در یک صفحه قرار دارند؟ درصورتی که داخل یک صفحه باشند کلمه yes درغیر اینصورت کلمه no را چاپ کند. ضمنا بارسم شکل مناسب صحت این ادعا را نمایش دهد. با ذکر مثال درستی برنامه را نمایش دهید.

   4 - برنامه ای بنویسید که دو بردار را از کاربر دریافت کند اب تدا دو بردار عمود بر آن دو بردار را محاسب ه و در پنجره فرمان نمایش دهد سپس هر چهار بردار را در صفحه رسم نماید. با ذکر مثال درستی برنامه را نمایش دهید.

   5 - تغییراتی در تابع arrow ایجاد کنید که ضخامت مربوط به بردار را از کاربر دریافت کرده و با ضخامت دلخواه کاربر رسم کند .

   6 - برنامه ای بنویسید که معادله دو خط را در صفحه دریافت کند سپس
   الف) در صورت متقاطع بودن زاویه بین دو خط را محاسبه و در پنجره فرمان نمایش دهد.
   ب) در صورت متوازی بودن دو خط فاصله آن ها را از یکدیگر چاپ کند.

   جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   تکالیف متلب MATLAB - ژئودزی ( زمین سنجی ) ( کد Mat0087 )

   1 - برنامه ای درون متلب باید بنویسیم  که سرعت ماهواره و مختصات ماهواره را به عنوان ورودی بگیرد و خروجی  شش عنصر کپلری باشد.

   2 - برنامه ای بنویسید که سال ، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه را از کاربر بگیرد و GPS Time را نسبت به اول یانویه 1980 بدست آورد.

   جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   تکالیف کتلب MATLAB - درونیابی به روش نیوتن ( کد Mat0086 )

   ضرایب چند جمله ای درونیاب را با استفاده از روش درونیابی نیوتن به دست آورید و تابع درونیابی شده را رسم کنید.

   جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

    

    

   تکالیف متلب MATLAB - مخابرات ( کد Mat0084 )

   هدف این پروژه آشنایی بیشتر با مدولاسیون های دامنه و فرکانس است.

   1 - در ابتدا یک سیگنال صوتی از صدای خود به طول 10 ثانیه و فرکانس نمونه برداری 10 کیلوهرتز در MATLAB ضبط نمایید. 

   2 - داده های صوتی معمولا دربازه 1 تا 1- قابل پخش توسط اسپیکر و بلندگو هستند. به همین دلیل بهتر است داده های صوتی ذخیره شده خود را ابتدا نرمالیزه کرده تا مقدار بیشینه آن 1 و مقدار کمینه ان 1- شود. این سیگنال را x(t) بنامید. با دستور sound به این سیگنال گوش کنید.

   3 -حالا سیگنال صوتی x(t) را به صورت AM  مدوله کنید. جهت انجام این کار ، اندیس مدیلاسیون u را برابر 0.3 و دامنه کریر Ac را برابر 10 در نظر بگیرید. فرکانس حامل 100 کیلوهرتز است. 

   4 - سیگنال مدوله شده سوال قبل را با استفاده از MATLAB دمدوله کرده و به این سیگنال پیام استخراج شده گوش کنید. چه تفاوتی بین این سیگنال و سیگنال پیام اولیه x(t) وجود دارد.

   5 - مراحل سوال 3 و 4 را برای مدولاسیون FM با اندیس مدولاسیون 45 کیلوهرتز تکرار کنید. فرکانس حامل 100مگا هرتز می باشد. 

   6 - پهنای باند سیگنال FM را به صورت تئوری و شبیه سازی بدست آورید و مقایسه کنید.

   7 - یک سیگنال پریودیک در متلب ترسیم کرده و سری فوریه آن را محاسبه کنید. سپس منحنی های جداگانه ترسیم کنید و نشان دهید با افزودن هارمونیک های بیشتر ، مجموع هارمونیک ها به سیگنال اصلی شبیه تر می شود. از عملیاتی که انجام داده اید ، گزارش ویدیویی کوتاهی در حد یک تا دو دقیقه با محتوای زیر تهیه کنید. 1 - خود را معرفی کرده و تمرین خواسته شده را شرح دهید. 2 - دستورات استفاده شده برای به دست آوردن ضرایب سری را معرفی کنید. 3 - منحنی هایی که نشان می دهد با جمع شدن هارمونیک ها ی بیشتر از یک سیگنال ، مجموع هارمونیک ها به شکل سیگنال شبیه تر می شود نمایش دهدی. 4 - در سیگنالی که انتخاب کرده اید ، کدام هارمونیک بیشترین اثر را در شکل گرفتن سیگنال اصلی دارد؟ چرا توضیح و نمایش دهید.

   جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   Designed By M A T L A B K H O O N E H