| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکلیف مدار منطقی ( دانشگاه صنعتی شریف ) ( کد Dig0001 )

1 )  Convert :

a ) (135.375)10=(  ?  )2

b ) (28.03125)10=(  ?  )2

c ) (101011.0011)2=(  ?  )10

d ) (111000111.010111)2=(  ?  )10

e ) (1100011101.0010111)2=(  ?  )16

f ) (1000111101.0110011)2=(  ?  )8

g ) (35.125)10=(  ?  )8

h ) (105.015625)10=(  ?  )16


2 ) Calculate the results by 1's complement representationof numbers:

a ) (-14.375)10+(-0.25)10=(  ?  )2

b ) (-5.75)10+(11.25)10​​​​​​​=(  ?  )2

c ) (1.125)10-(10.375)10​​​​​​​=(  ?  )2

d ) (-15.25)10+(-21.375)10​​​​​​​=(  ?  )2


3 ) Calculate the results by 2's Compllement representationof numbers:

a ) (-14.75)10+(-1.25)10​​​​​​​=(  ?  )2

b ) (-15.75)10+(11.125)10​​​​​​​=(  ?  )2

c ) (11.125)10-(10.375)10​​​​​​​=(  ?  )2

d ) (-13.25)10+(-13.25)10​​​​​​​=(  ?  )2


4 ) Calculate the Hamming Code for the following main data:

a ) Main data : 1010

b ) Main data : 11001100

c ) Main data : 11111111111111


5 ) Extract the Correct main data in the following Hamming Codes:

a ) Hamming code : 1010101

b ) Hamming code : 1111101

c ) Hamming code : 1111111001

d ) Hamming code : 10000011000001


انجام تکلیف و تمرین های مدار منطقی ( دیجیتال ) 

جهت  آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

محاسبات عددی دانشگاه تهران ( دکتر مجید بنی اسدی )

پروژه ها و تکالیف درس محاسبات عددی دانشگاه تهران ( دکتر مجید بنی اسدی )


1 - برنامه نویسی محاسبه سری تیلور Taylor برای تابع دلخواه f(x)  در نقطه x0  محاسبه و رسم نماید.

\[f(x)=P_{n}(x)+R_{n}(x)\]

سری تیلور Taylor برایر

\[P_{n}(x)=f(x_{0})+(x-x_{0})f'(x_{0})+ \frac {(x-x_{0})^{2}}{2!}f''(x_{0})+...+\frac {(x-x_{0})^{n}}{n!}f^{n}(x_{0})\]

خطای سری تیلور Taylor برابر است با

\[R_{n}(x)=\frac {(x-x_{0})^{n+1}}{(n+1)!}f^{n+1}(\xi (x))\]

 

Designed By M A T L A B K H O O N E H