| متلب خونه |

MATLABKhooneh

محاسبات عددی دانشگاه تهران ( دکتر مجید بنی اسدی )

پروژه ها و تکالیف درس محاسبات عددی دانشگاه تهران ( دکتر مجید بنی اسدی )


1 - برنامه نویسی محاسبه سری تیلور Taylor برای تابع دلخواه f(x)  در نقطه x0  محاسبه و رسم نماید.

\[f(x)=P_{n}(x)+R_{n}(x)\]

سری تیلور Taylor برایر

\[P_{n}(x)=f(x_{0})+(x-x_{0})f'(x_{0})+ \frac {(x-x_{0})^{2}}{2!}f''(x_{0})+...+\frac {(x-x_{0})^{n}}{n!}f^{n}(x_{0})\]

خطای سری تیلور Taylor برابر است با

\[R_{n}(x)=\frac {(x-x_{0})^{n+1}}{(n+1)!}f^{n+1}(\xi (x))\]

 

Designed By M A T L A B K H O O N E H