| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکلیف پایتون ( کد Py0003 )

1 - برنامه ای بنویسید که x و n را از ورودی خوانده و مجموع n جمله سری زیر را محاسبه کرده و نمایش دهد. ( مجاز به استفاده از توابع آماده پایتون برای به توان رساندن نمی باشید )

\[x+\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{5}}{5}-\frac{x^{7}}{2\times 4}-\frac{x^{9}}{1\times 3 \times 5}+\frac{x^{11}}{2 \times 4 \times 6}\]

 

2 - با استفاده از پایتون و کتابخانه OpenCV ابتدا تصویری انتخاب کنید و سپس 

الف - سه فیلتر هموار کننده روی آن اعمال کنید

ب - دو فیلتر تیزکننده روی آن اعمال کنید

ج - روی تصویر نویز قرار دهید

د- با اعمال فیلتر نویز را کاهش دهید

تکلیف متلب ( کد Mat0014 )

تکلیف درس پردازش گفتار 

بدون استفاده از توابع آماده متلب ( فقط مجاز به استفاده از حلقه for و دستورات شرطی هستید ) اتوکارلیشن Autocorrelation سیگنال صوتی را با طول پنجره 8 بدست آورید.

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0013 )

تکلیف درس پردازش گفتار 

بدون استفاده از توابع آماده متلب ( فقط با استفاده از حلقه for و شرط ) نمودار Spectrum سیگنال صوتی ورودی را با استفاده از پنجره Hamming  بکشید. ابتدا پنجره Hamming را بر روی Sample ها اعمال کنید و سپس با استفاده از حلقه های for تبدیل فوریه هر پنجره را حساب کرده و سپس فرکاس های تمام Sample ها در یک نمودار Spectrum رسم کنید.

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

 

تکلیف متلب ( کد Mat0012 )

تکلیف درس پردازش گفتار 

الف ) برنامه ای بنویسید که ابتدا یک سیگنال صوتی را بخواند و سپس با استفاده از پنجره Uniform  به پهنای 256  و پله 128 انرژی سیگنال را در پنجره های مختلف بدست آورد و رسم کند.

ب ) در مرحله بعد ابتدا نمودار انرژی را نرمال کنید و سپس با در نظر گرفتن حد شدت آستانه 0.1 فرآیند Voice activity detection را انجام داده و داده های زیر شدت آستانه را حذف کنید.

نکته : اجازه ی استفاده از توابع آماده متلب را ندارید و فقط مجاز به استفاده از حلقه for و دستورات شرط هستید.

دریافت و رسم سیگنال صوت

 

رسم انرژی سیگنال صوت با استفاده از پنجره Uniform به پهنای 256  و پله 128

 

رسم سیگنال با در نظر گرفتن Voice Activity Detection  با آستانه 0.1

 

رسم تمامی مراحل در یک نمودار

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0011 )

یک موشک را یک ذره سه بعدی فرض کرده و معادلات حرکت آن در فضای سه بعدی را بدست آورید. همچنین نموارهای حرکت در فضای سه بعدی به ازای پارامترهای داده شده را رسم کنید.

\[x(t)=2t \; \; \; ,\; \; \; y(t)=0 \; \; \; ,\; \; \; z(t)=-4.9t^{2}+t\]

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0010 )

1 - تابعی function بنویسید که با گرفتن یک لیست n*1 و تعداد سطر row و ستون مشخص col آن لیست را به ماتریسی با ابعاد row*col تغییر شکل دهد. این function  را reform_matrix به نامید.

 

وردی نمونه

reform_matrix([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],3,4)

خروجی نمونه

ans =

     1     2     3     4
     5     6     7     8
     9    10    11    12

2 - برنامه ای بنویسید که دو عدد n و x را با پیام مناسب از کاربر گرفته و مقدار y را محاسبه نموده و با پیام مناسب نشان دهد.

\[y=1-x+x^{2}+...+(-1)^{n}x^{n}\]

3 - در یک شرکت صنعتی بر روی عدد قطعه یک کد صحت 7 رقمی مطابق فرمت زیر ثبت می شود که نشان دهنده سال تولید ، ماه تولید ، روش ساخت قطعه و شماره کارگر سازنده قطعه است.

عدد 1 نشان دهنده روش ساخت ریخته گری و عدد 2 نشان هنده روش ساخت ماشین کاری و عدد 3 نشان دهنده روش ساخت جوشکاری است. برنامه ای بنویسید که کد صحت قطعه را ( یک عدد 7 رقمی ) با پیغام مناسب گرفته و سال تولید ، ماه تولید ، روش ساخت قطعه و شماره کارگر را با پیغام مناسب نمایش دهد.

 

4 - 

 

5 - 

 

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0009 )

سیگنال های گسسته در زمان زیر را در بازه زمانی 8- تا 8 رسم کنید.

\[h_{1}[n]=\delta [n]+\delta [n-1]-\delta [n-2]-\delta [n-3]\]

\[h_{2}[n]=\frac{1}{2}^{n}(u[n+3]-u[n-3])\]

\[x[n]=\frac{1}{4}^{n}(u[n]-u[n-6])\]

2 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و زوج یا فرد بودن آن را مشخص کند.

 

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و مشخص کند اول است یا خیر

 

4 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را نمایش دهد.

 

5 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس سطری حاوی اعداد تصادفی را بگیرد و اعداد را از بزرگ به کوچک مرتب نماید.

 

6 - تابعی بنویسید که یک ماتریس گرفته و هر ستون را به توان متناظر آن ستون برساند. سپس در ماتریس جدیدی حاصل جمع هر ستون را محاسبه کند.

 

7 - معادله دیفرانسیل زیر را برای یک ثانیه توسط ode45 حل کنید و نتیجه را رسم کنید. 

\[\frac{dx}{dt}=t\;cos(x)\;\;\;\; x(0)=0 \;\; \Delta t=0.1\]

 

برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0008 )

1 - سیگنال زیر را در بازه 0 تا 2pi رسم کنید. با توجه به اینکه i عدد فرد است ، بررسی کنید هرچه i افزایش می یابد ، این سیگنال به چه سیگنالی تقریب خواهد خورد.

\[\frac{4}{\pi}\sum_{i=1}^{9}\frac{sin(i t)}{i}\]

 

2 - برای داده های زیر یک تابع چند جمله ای درجه 2 برازش کنید. ( ماتریس بدست آمده را با روش گوس - سایدل حل کنید )

x =  -3   0    2    4  

y =   3   1    1    3

 

3 -  برای داده ای زیر یک تابع نمایی به فرم y=AeBx  برازش کنید.

تابع نمایی بدست آمده و داده های تابع جدولی زیر را در یک نمودار رسم کنید.

x =  0    1    2     3    4

y =  1.5  2.5  3.5  5  7.5

 

4 -  برنامه ای بنویسید که مجموع سری زیر را محاسبه کند. برنامه را برای m=10 و m=500 اجرا کرده و نتایج بدست آمده را با مقدار pi/4 مقایسه کنید.

( این سری ، سری لایبنیتز نامیده می شود که در مقدار pi/4  همگرا می شود )

\[\sum_{n=0}^{m}(-1)^{n}\frac {1}{2n+1} \;\;\; (n=0,1,2,...,m)\]

 

5 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس m*n تولید کند به گونه ای که تمام مولفه هی آن برابر با 1 باشند. اینبرنامه در واقع کاری شبیه به تابع ones (m,n) انجام می دهد.

 

6 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که 10 عدد را گرفته وتعیین کند کدام زوج وکدام فرد است.

 

7 - برنامه ای بنویسید که 11 عدد تصادفی بین صفر و 9 تولید و زوج ، فرد یا صفر بودن هر یک را پس از تولید تعیین کند.

 

8 - تابعی بنویسید که یک نام ( اسامی T اشخاص ، اماکن و ... ) را دریافت کرده و در هر بار اجرا نام دریافتی را به ترتیب با حرف الفبا A,B,C, ...  کنار نام چاپ کند.

 

9 - داده های دما و فشار آب به صورت جدول زیر داده شده  است.

T=[0 6.8 16.8 26.8 36.8 46.8 56.8 66.8 76.8]
P=[0.006 0.009 0.019 0.035 0.062 0.105 0.171 0.271 0.416]

با استفاده از روش های درون یابی مختلف ، مقدار فشار را در دماهای 10 , 29 , 42 , 61 , 75  درجه سلسیوس و مقدار دما را به ازای فشارهای  0.01 , 0.07 , 0.1 , 0.3 بیابید.

 

10 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس m*n تولید کند به گونه ای که تمام مولفه های آن برابر 1 باشد. این برنامه در واقع کاری شبیه به تابع ones(m,n) انجام دهد.

 

11 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از Matlab یک ساعت آنالوگ بسازیم.

 

12 - بزنامه روش حذفی گوس با محوریت نسبی قیاسی را جهت حل دستگاه معادالت خطی بنویسید(n معادله و n مجهول).

 

13 - بزنامه روش چولسکی را جهت حل دستگاه معادالت خطی بنویسید(n معادله و n مجهول).

 

14 - ماتریس زیر را بدون تایپ کردن تک تک اعداد و فقط به صورت یک خط دستوری و استفاده از  دستور linspace بسازید.

ب - از روی ماتریس تولید شده فوق و تنها با یک خط دستوری و بدون تایپ تک تک اعضا ، برداری 5 عضوی به نام B بسازید که 2 عضو اول آن ، دو عضو اول ردیف سوم ماتریس A ، و 3 عضو بعدی آن ، 3 عضو آخر ردیف اول ماتریس A باشد.

ج - فقط با استفاده از یک خط دستوری سطر دوم ماتریس A را حذف کنید.

 

15 - مطابق شکل مقابل ، مساحت یک مثلث بر اسا مختصات رئوس آن در سیستم مختصات کارتزین ، بر اساس رابطه زیر بدست می آید: 

با استفاده از مختصات رئوس مثلث ابتدا بردارهای OA , OB , OC را ساخته و سپس بر اساس آن ها ، مساحت مثلث را محاسبه کنید.

 

16 - می دانیم قانون کیرشهف برای محاسبه شدت جریان عبوری از مدار شکل مقابل به صورت زیر بیان می شود

با توجه به داده های مربوط به مدار فوق که به صورت زیر است ، جریان های مدار را به دست آورید. ( به روش حل دستگاه معادلات )

17 - رابطه زیر را به زبان متلب بنویسید ، دقت کنید که گذاشتن پرانتزهای اضافی که مورد نیاز نیستند ، نمره منفی خواهد داشت.

\[z=xln(x^{2}+y^{2}) \sqrt{\frac{y^{3}}{(y-x)^{2}}}\]

 

18 - دستگاه معادلات زیر را در نظر بگیرید.

مقدار z طبق رابطه زیر چقدر است؟

\[z=\frac{a^{2}+bc}{d^{3}-e}\]


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0007 )

1 - هزار نقطه در بازه زمانی بین 0 تا 2pi در نظر بگیرد و سیگنال زیر را رسم کنید.

\[\frac{4}{\pi}(\frac{sin(t)}{1}+\frac{sin(3t)}{\3})\]


2 - فلوچارتی رسم کنید که 5 عدد را بگیرد و به صورت صعودی نمایش دهد.


3 - روش گاوس را در متلب پیاده سازی کنید و تعدادی انتگرال را محاسبه کنید.


4 - معادل دستور isprime : تابعی بنویسید که عدد طبیعی n را بگیرد و اول بودن یا نبودن آن را با خروجی یک یا صفر مشخص کند.


5 - مغادل دستور factor : تابعی بنویسید که عدد طبیعی n را بگیرد و بردار عوامل اول آن را خروجی دهد. ( راهنمایی : برای پاسخ به این سوال می توانید از دستور isprime استفاده کنید. )


6 - برنامه ای بنویسید با نمایش پیغام مناسب دو عدد مثبت یکی به عنوان ارتفاع و یکی به عنوان وتر مثلث قائم الزاویه را دریافت کرده ، سپس محیط و مساحت آن را محاسبه کرده و با پیغام مناسب نمایش دهد.


7 - برنامه ای بنویسید که در آن ضرایب یک دستگاه سه معادله و سه مجهول را از کاربر بگیرد و سپس مجهول ها را با روش کرامر حل کند.


8 - برنامه ای بنویسید که درایه های یک ماتریس با هر ابعادی را یا میانگین گیری با درایه های همسایه تغییر دهد.


9 - دستورات لازم برای محاسبه مشتقات جزیی مرتبه اول و دوم تابع زیر را بنویسید. پاسخ خروجی نرم افزار را نیز بنویسید.

\[z=x^{2}+4y \; sin(2xy)\]


10 - دستورات لازم برای رسم توابع زیر را بنویسید و شکل ها را رسم کنید.

\[f(x)=arcsin(X)+cot(x)\]

\[r(t)=exp(t)\widehat{i}+t \;tan(t)\widehat{j}+t\widehat{k} \;\;\;\;\; 0\leq t\leq \pi\]

\[z=\frac{-x^{2}}{x^{3}+y^{2}}\]


11 - دستورات لازم برای یافتن ریشه تابع زیر با هر روشی که می توانید بنویسید.

\[y=x^{2}cos(x)-sin^{2}(x)+3\]


12 - ابتدا توابع زیر را طراحی کنید

تابع Diagonally برای تشخیص قطری غالب بودن یک ماتریس مربعی

تابع Split برای تفکیک ماتریس A به ماتریس قطری D ،ماتریس پایین مثلثی با قطر صفر L و ماتریس بالا مثلثی با قطر صفر U طوری که U+D+L=A .سپس هرسه ماتریس را به برنامه اصلی برگرداند.

با استفاده از دو تابع قبل تابع Gside سیستم b=AX را با روش گاوس سایدل حل و نتیجه را چاپ کند

سپس از توابع بالا در یک برنامه برای حل سیستم زیر کمک بگیرید

\[A=\begin{bmatrix} 5 &2 &3 &1 \\ 0& 8& 2 & 1\\ -2& 1 & 6 &3 \\ 0& 1& 4 & -7 \end{bmatrix} \;\;\;\;\; B=\begin{bmatrix} 1\\ 3\\ 0\\ 2 \end{bmatrix}\]


13 - جواب دقیق معادله زیر را با استفاده از سیمولینک بدست آورید.

\[y'-xy^{2}=2x^{2} \;\;\;\; ,\;\;\; y(0)=1 \;\;\; 0\leq x\leq 1\]


14 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس از کاربر گرفته و ابتدا با متن نمایشی مناسب تعداد اعداد زوج ، منفی و اول را مشخص کند. در صورتی که تعداد اعداد زوج و اول برابر بود به ترتیب ستونی جای عدد زوج و اول را عوض کند.


15 - برنامه ای بنویسید که در آن مقدار x را از 1 تا n بگیرد و مقدار تابع زیر را تا جایی حساب کند که مقدار y کوچکتر از 8000 باشد.

\[y=(\frac {2x^{4}+2x+1}{x-5})^{2/3}+8x\]


16 - یک تابع بنویسید که مختصات سه نقطه در صفحه x-y را دریافت نموده و برای مثلث تشکیل شده بین این نقاط ، مقدار مساحت و مختصات مرکز مسطح را محاسبه نماید.


17 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 10 در 3 با درایه های تصادفی صحیح در بازه 5 -تا 10 ایجاد نماید و بزرگ ترین و کوچک ترین درایه و میانگین درایه ها را محاسبه نماید ؟


18 - برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد را از ورودی دریافت کرده و اعداد اول را در بین اعداد ورودی تشخیص دهد؟ (آخرین عدد دریافتی 1 -است.)


19 - سطح سه بعدی زیر را با طیف رنگی  jet در بازه 10 -تا 10 برای x و y رسم نمایید؟

محورهای x و y و z ب رچسب داشته باشند و نام نمودار به صورت عنوان آن با فونت Roman New Times و سایز 25 و به صورت توپر  bold نمایش داده شود


20 - برنامه ای بنویسید که دو عدد x و y را از ورودی دریافت نماید و مقدار z را براساس رابطه زیر محاسبه نماید؟

\[Z=\left\{\begin{matrix} sin(\sqrt{x^{2}+y^{2}}) \;\;\;\;\;\;\; if \;\; x>0 \;\;\;and \;\;\; y>0\\ {x^{2}-y^{2}} \;\;\;\;\;\;\; if \;\; x<0 \;\;\;and \;\;\; y<0\\ e^{x+y} \;\;\;\;\;\;\; if \;\; x>0 \;\;\;and \;\;\; y<0 \end{matrix}\right.\]


21 - برنامه ای بنویسید که 3 تابع زیر را در یک شکل اما در پنجره های متفاوت (شکل دارای 3 بخش باشد و در هر بخش یکی از این نمودارها رسم شوند) رسم نماید؟ (تمامی نمودارها عنوان داشته باشند و در هر نمودار محو ر x و y برچسب داشته باشد.) گام حرکت ، فاصله بین نقاط  در تمامی نمودار ها که گام حرکت مشخص نشده است، برای x یک است.

\[y=e^{x^{2}} \;\;\;\; x\rightarrow [-5,5]\]

رنگ نمودار بنفش، نوع خط خط نقطه، مارکر مربع

عنوان نمودار: رنگ آبی، سایز 22

\[y=sin^{2}(x)+cos(x)+10 \;\;\;\; x\rightarrow [0,2 \pi] \;\;\; step=\frac{\pi}{180}\]

رنگ نمودار آبی فیروزه ای، مارکر لوزی، پهنا (ضخامت) خط 4

\[y=\sqrt{e^{-\pi x}}+\sqrt{2^{\pi x^{2}}} \;\;\;\;\; x\rightarrow [1,5]\]

فاصله بین نقاط 05.0 در بردار x

رنگ نمودار سبز، نوع خط نقطه چین، مارکر ستاره پنج راس ، سایز مارکر 12


22 - دستگاه معادلات زیر را حل نمایید و مقدار x و y و z را محاسبه کنید؟

\[\left\{\begin{matrix} 3x+y-z=2\\ 4x-5y+10z=1\\ x-y-z=-6 \end{matrix}\right.\]


23 - برنامه ای بنویسید که نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و معدل 5 دانشجو را از ورودی دریافت کرده و در یک ساختمان ذخیره نماید و بیش ترین معدل را نمایش دهد؟


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

تکلیف متلب ( کد Mat0006 )

1 - با نوشتن کد در نرم افزار متلب ، ابتدا رابطه دو ضابطه ای سیگنال x(t) که در شکل زیر نشان داده شده است را بنویسید. سپس در شکل های جداگانه نمودارهای زیر را رسم کنید.

در مرحله بعد y را رسم می کنیم.

\[y(t)=2x(0.5t+3)\]
 


2 - تابعی با عنوان زیر بنویسید، به نحوی که x یک بردار و out برابر با 10 المان زوج ابتدایی x است. اگر تعداد المان های زوج بردار x کمتر از 10 باشند، مقادیر 0 جایگزین شوند تا اندازه خروجی برابر 10 شود.

[out]=myMakeSize10(x)


3 - تابعی بنویسید که یک چند جمله ای ( به صورت یک بردار سطری ) و یک بردار دو عنصری ( حاوی دامنه ترسیم ) را از کاربر بگیرد و نمودار چند جمله ای را در دامنه مشخص شده ترسیم کند.

تابع فوق را طوری تغییر دهید که اگر با دو آرگومان خروجی به کار برده شود، به جای ترسیم مقادیر x و y محاسبه شده را بازگرداند.


4 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی دلخواه را از ورودی دریافت کرده و بزرگترین ماتریس مربعی موجود در ماتریس ورودی که مجموع عناصر موجود روی قطر اصلی آن مضرب 3 باشد را به عنوان خروجی برگرداند.


5 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که یک ماتریس دو بعدی را دریافت کند و سایز آن را تعیین کند.


6 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد صحیح از ورودی دریافت و مشخص کند برای خرد کردن چنین مقدار پولی با سکه های یک تومانی ، 2 تومانی و 10 تومانی به حداقل چه تعداد سکه نیازمندیم.


7 - برنامه ای بنویسید که با دریافت سه تابع تبدیل از کاربر ، خروجی آن را نسبت به سه ورودی تصادفی 20*1 محاسبه کند. سپس هر سه خروجی را بر روی یک نمودار رسم کند.

راهنمایی : برای بدست آوردن خروجی یک سیستم نسبت به یک ورودی از دستور زیر استفاده کنید.

با فرض t=1:20

خروجی = lsim (نام بردار ورودی , نام تابع تبدیل  , t);


8 - برنامه ای بنویسید که در آن سیستم 10 عدد تصادفی بین 1 تا 100 را تولید نماید و کاربر بتواند 5 بار اعداد را حدس بزند. اگر کاربر بتواند در 5 بار تلاش 2 عدد تصادفی تولید شده را تشخیص دهد برنده و در غیر این  صورت بازنده خواهد بود.


9 - برنامه ای بنویسید که یک بردار از اعداد را گرفته و تمام زیر مجموعه های دو عضوی آن را  در ماتریس دیگری چاپ کند.

\[A=[2 \;\; 4 \;\;7\;\; 6]\]
\[B=\begin{bmatrix} 2&4 \\ 2 & 7\\ 2& 6\\ 4& 7\\ 4& 6\\ 7& 6 \end{bmatrix}\]


10 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت ( مثلا n ) را از کاربر گرفته و اعدا صحیح و مثبتی که حاضلضرب آن ها کوچکتر از این عدد است را بیابد و خروجی برنامه اعداد فوق و تعداد آن ها می باشد. مثلا برای ورودی عدد 25 خروجی برنامه باید اعداد 1 و 2 و 3 و 4 باشد.


11 -  برنامه ای بنویسید که n عدد صحیح مثبت از ورودی بخواند سپس عددی که مجموع ارقام اول آن  از همه بیشتر است را در خروجی چاپ کند.


12 - برنامه ای بنویسد که عددی در مبنای a از ورودی بخواند سپس معادل مبنا b آن را چاپ کند.


13 - برنامه ای بنویسید که n عدد از ورودی بخواند سپس میانگین اعداد مثبت و منفی را جداگانه در خروجی چاپ کند.


14 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح و یک عملگر ریاضی ( + و - و * و / ) را به عنوان ورودی از صفحه کلید بگیرد و بعد از انجام هر عملیات ریاضی و چاپ نتیجه از کاربر سوال نماید. می خواهید ادامه دهید یا خیر. در صورت مثبت بودن جواب فرآیند تکرار شود و در صورت منفی بودن پاسخ ، برنامه به اتمام برسد.


15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد و آن را به عوامل اول تجزیه کند.


16 - فرض کنید بخواهیم انتگرال زیر را با خطایی حداکثر 0.001 محاسبه کنیم.

\[f(x)=\int_{0}^{1}sin(\frac {\pi x^{2}}{2})dx\]

الف )  با روش ذوزنقه ای بازه [0,1] را حداقل به چند زیر بازه باید تقسیم نمود؟

ب ) با روش سیمپسون بازه [0,1] را حداقل به چند زیر بازه باید تقسیم نمود؟


17 - برازش خطی Linear Fitting : فرض کنید یک سری x و y به ما داده اند و از ما می خواهند که بهترین خط عبوری از آنها را بدست آوریم . در کد نوشته شده حتما x و y را وارد کنید. نه اینکه آن را از کاربر بگیرد ، همچنین لطفا طوری کد را طراحی کنید که با کم و زیاد کردن ماتریس های x و y کد قابلیت اجرا داشته باشد.


18 - برنامه ای بنویسید که تعداد درس اخذ شده توسط یک دانشجو در یک ترم را دریافت نموده ، با ورود نمرات و نعداد واحد هر درس، معدل آن دانشجو را حساب کنید.

الف ) تعداد درس اخذ شده در یک ترم

ب ) تعداد دروس بالای 18

ج ) تعداد دروس پاس شده زیر 15

د ) تعداد دروسپاس نشده


19 - برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت را دریافت کند و همه مقسوم علیه های آن را نمایش دهد.


20 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را دریافت کرده و حاصل جمع n جمله ی اول سری زیر را نمایش دهد.

\[S=\frac {1}{1!}+\frac {2}{2!}+\frac {3}{3!}+...+\frac {N}{N!}\]


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0005 )

1 - سیگنال های زیر را در بازه زمانی دلخواه رسم کنید . اگرتابع مختلط است قسمت حقیقی و موهومی را در دو شکل جداگانه رسم کنید.

x(t)=0.707cox(200\pi t)+0.707sin(200\pi t)

\[y(t)=0.5e^{j(200\pi t+\frac{\pi}{4})}+0.5e^{-j(200\pi t+\frac{\pi}{4})}\]
 


2 - برنامه ای بنویسید که N را گرفته و انتگرال توابع زیر را با استفاده از روش ذوزنقه ای و متلب trapz حل کرده و با مقادیر تحلیلی آن در صورت وجود مقایسه کند. نمودار تغییرات انتگرال با افزایش N را رسم کنید.

\[\int_{0}^{2 \pi}xsin(x)\]

\[\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{sin(x)}{x}\]

\[\int_{0}^{2 \pi}x^{2}ln(x)\]

\[\int_{-3}^{3}x^{3}+x+1\]


3 - برنامه ای بنویسید که درصد خطای برازش شده MSE داده های زیر با یک معادله درجه 3 محاسبه نماید. علاوه بر آن با رسم شکل داده های تجربی و منحنی برازش شده نمایش دهد.

x=[1 2 3 4 5]   , y =[5.5 43.1 128 290.7 498.4]

روش محاسبه خطا

برای بدست آوردن خطای میانگین مربعات از یک مجموعه با n داده می توان از رابطه زیر استفاده کرد

\[MSE=\frac {1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_{i}-\dot{Y_{i}})^{2}\]

پس MSE میانگین مربع خطاهاست.


4 - تابعی بنویسید که تابع زیر را به ازای a , b های مختلف رسم کند.

\[z=ax^{2}-by^{2}\]

مقادیر دلخواهی برای a , b در نظر گرفته و منحنی های بدست آمده را در شکل های مختلف رسم کنید.


5 - برنامه ای بنویسید که به روش عددی ذوزنقه ای انگرال یک تابع سه بعدی را محاسبه کند.


6 - با استفاده از توابع، برنامه ای که نمرات n دانشجو را در یک آرایه ذخیره کند در ابتدا به روش حبابی و به ترتیب مینیمم min آن ها را مرتب کند، لازم به ذکر است که نمرات از نوع صحیح هستند.


7 - برنامه ای که مقدار f را در خروجی نشان دهد.

\[f= (2! + 4! + 6! + 8! + 10!)^{1.5}\]


8 - به روش بازگشتی برنامه ای که 10 جمله اول سری فیبوناچی را در خروجی نشان دهد.


9 - برنامه ای که یک لسیت از اعداد را از ورودی دریافت واریانس و انحراف معیار را در خروجی نشان دهد.


10 - با استفاده از نرم افزار MATLAB فایلی بنویسید که طول را بر حسب متر از ورودی دریافت کند و آن را ابتدا به سانتی متر بعد اینچ و در نهایت فوت تبدیل کند و تنها عدد نهایی را بر حسب فوت نمایش دهد.


11 - با استفاده از نرم افزار MATLAB فایلی بنویسید که فشار را بر حسب میلی متر جیوه از ورودی دریافت کند و آن را به پاسکال و پوند بر اینچ psi و نیز متر آب تبدیل کند و هرسه عدد را نمایش دهد.


12 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 9 در 9 را در خروجی به شکل مناسبی نمایش دهد.


13 - برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی دلخواهد را از ورودی دریافت کند و بعد از بررسی اول یا غیر اول بودن آن ، نتیجه را با چاپ پیام مناسب نمایش دهد.


14 - با استفاده از نرم افزار MATLAB فایلی بنویسید که نمودار کسینوس زاویه های 0 تا 360 درجه را رسم کند وتنظیملت مربوط به نمودار را انجام دهید.


15 - یک دستگاه سه معادله سه مجهول را به صورت ماتریسی بنویسید و حل کنید.


16 - فلوچارتی ترسیم کنید که عدد طبیعی N را به عنوان ورودی دریافت کند و مشخص کند این عدد اول هست یا خیر؟


17 - الگوریتمی بنویسید که 100 جمله اول سری فیبوناچی را چاپ کند.


18 - الگوریتمی بنویسید که 4 عدد غیرمنفی متفاوت را از ورودی بگیرد و با آن ها بزرگترین عدد ممکن را بسازد.

مثال 

53-407-12-9

نتیجه

95340712


19 - فلوچارتی بکشید که 3 عدد را به عنوان ورودی دریافت کند و مشخص نماید آیا با این سه عدد می توان یک مثلث ساخت یا خیر؟


20 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت کند و حاصل جمع فاکتوریل اعداد 1 تا N را حساب کند.


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0004 )

1 - برنامه ای بنویسید که سیگنال های خواسته شده را رسم کند.


2 - تابعی بنویسید که توابع sin(x) و cos(x) و tan(x) و cot(x)  را با گرفتن x و N با استفاده از سری تیلور محاسبه کند. 


3 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کند و بدون استفاده از متغیر کمکی مقدار دو متغیر را تعویض کند.


4 - فرض کنید ماتریس A یک ماتریس n*n باشد. آنگاه ماتریسی که از حذف سطر i ام و ستون j  ام به دست می آید را ماتریس کهاد (i,j) می نامیم و عدد زیر را همسازه (i,j) می نامیم. 

\[A_{ij}=(-1)^{i+j}det\widehat{A}\]

در این صورت ماتریس الحاقی کلاسیک A را به صورت زیر تعریف می کنیم.

\[adj\; A=(A_{ij})^{t}\]

و وارون A را به صورت زیر محاسبه می کنیم.

\[A^{-1}=\frac{1}{\left | A \right |}\; \cdot \;adj \; A\]

تابع myinverse را به گونه ای پیاده سازی کنید که ماتریس A را دریافت و وارن آن را به دست دهد و در صورتی که ماتریس وارون پذیر نیست پیغامی را برای کاربر چاپ کند.


5 - روش تکراری نیوتن - رافسون برای یافتن جواب معادله f(x)=0 با تقریب اولیه x0 به صورت زیر است:

\[x_{n+1}=x_{n}-\frac {f(x_{n})}{f'(x_{n})}\]

و شرط توقف الگوریتم

\[\left | x_{n+1}- x_{n}\right | < 10^{-k}\]

تابع mynewton را برای روش تکراری نیوتن رافسون با شرط توقف بالا پیاده سازی کنید و برای تعداد تکرارهای الگوریتم با استفاده از متغییر itermax محدودیت ایجاد کنید. لیست آرگومان های ورودی و خروجی به صورت زیر است.

% arguments in : (x0 , f ,g , itermax , Precision )

% arguments out : [position , cost , test ]

به طوری که x0 تقریب اولیه ، f تابع و g مشتق آن ،  itermax تعداد تکرار و Precision دقت محاسبات باشد.


6 - برنامه ای بنویسید که معادله دلخواه غیرخطی f(x)=0 را با روش هندسی ( ترسیم ) حل نماید. سپس آن را برای cos(x)+x=0  بکار ببرید.


7 - برنامه ای بنویسید که معادله دلخواه غیرخطی x^3-cos(x)=x را با روش هندسی ( ترسیم ) حل نماید.


8 - برنامه ای بنویسید که معادله غیرخطی sec(x)exp(x)=1 را دربازه [4,4-] با روش هندسی ترسیم حل نماید.


9 - برنامه ای بنویسید که مجموع n جمله از سری زیر را بدست آورد. ( با استفاده از تابع )

\[1-\frac {3}{3!}+\frac {5}{5!}-\frac {7}{7!}+...\]


10 - برنامه ای بنویسید که n  عدد صحیح مثبت از ورودی را بخواند سپس با استفاده از یک تابع ، مجموع اعدادی که بر مجموع ارقامشان بخش پذیر است را چاپ کند.


11 - برنامه ای بنویسید n عدد از ورودی بگیرد در یک بردار سطری قرار دهد ، سپس مشخص کند چه عددی بیشتر از همه تکرار شده است و دفعات تکرار را مشخص کند.( با استفاده از توابع )


12 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی بگیرد و به ازای آن خروجی زیر را نمایش دهد.

*

**

***

****

*****


13 - پایان ترم دانشگاه یاسوج ( 30 خرداد 1400 )

برنامه ای بنویسید که 50 امین عدد اول را نمایش بدهد.


14 - پایان ترم دانشگاه یاسوج ( 30 خرداد 1400 )

بسط زیر را تایید کنید. برای این کار برنامهای بنویسید که نمودار سمت راست و سمت چپ تساوی را برای x در بازه 0 تا 20 روی هم ترسیم نماید. تعداد جمالت بسط را به عنوان ورودی دریافت کنید. همه مشخصات پالت از جمله رنگ نمودارها، فونت نمودارها، برچسب و .. را ذکر کنید.

\[ln(x)=2[(\frac{x-1}{x+1})+\frac{1}{3} (\frac{x-1}{x+1})^{3}+\frac{1}{5} (\frac{x-1}{x+1})^{5}+...]\]


15 - پایان ترم دانشگاه یاسوج ( 30 خرداد 1400 )

برنامه ای بنویسید که n عدد را گرفته و آنها را از آخر به اول چاپ کند.


16 - پایان ترم دانشگاه یاسوج ( 30 خرداد 1400 )

برنامه ای بنویسید که n عدد گرفته و آنها را از کوچک به بزرگ مرتب کند . بدون استفاده از تابعsort.


17 - پایان ترم دانشگاه یاسوج ( 30 خرداد 1400 )

برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی دلخواه n * m بگیرد و max اعداد موجود در آن را پیدا کند.


18 - تابعی ای بنویسید که کار تابع کتابخانه ای sort انجام دهد.


19 - برنامه ای بنویسید که تعداد درس اخذ شده توسط یک دانشجو در یک ترم را دریافت کرده با ورود نمرات و تعداد واحد هر درس معدل دانشجو را حساب کند.


20 - با استفاده از حلقه for برنامه ای برای محاسبه سری زیر بنویسید.

\[\sum_{k=1}^{n}= \frac{ (-1)^{k}k}{2^{k}}\]


21 - دماسجی در یک کارخانه دما را به صورت درجه فارنهایت نشان می دهد.برنامه ای بنویسید که با وارد کردن دما توسط کاربر آن را به سانتی گراد و کلوین تبدیل کند و اگر دما از حدود مجاز بیشتر یا کمتر بود به کاربر اخطار دهد. (محدوده مجاز 36 تا 39 درجه سانتی گراد است)


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0003 )

1 - با نوشتن کد در نرم افزار متلب سیگنال های x و y را در بازه زمانی خواسته شده رسم کنید.

\[x[n]=0.2\times (1.2)_{n}\]

\[y[n]=20\times (0.9)_{n}\]


2 - با استفاده از دستورات متلب متشق تابع f را یک بار نسبت به x و یک بتر نسبت به y بدست آورید. سپس انتگرال را در بازه مشخص شده محاسبه کنید.

\[f(x,y)=x^{2}y+y^{2}x+sin(x+y)\]

\[I=\int _{0}^{\frac {\pi}{3}}sin(3x)dx\]


3 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت N را دریافت نموده و مجموع مقسوم علیه های اول آن را نمایش دهد. ( همه دستورات مجاز است ).


4 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد از دنباله بازگشتی زیر را تولید نماید و در قالب یک بردار S نشان دهد.

\[\begin{matrix} f(1)=2 &f(2)=3 \\ \end{matrix}\]
\[f(n)=2f(n-1)+3f(n-2)\]


5 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه از اعداد صحیح و مثبت به طول N را دریافت نموده ، جای اعضای آن را دو تا دوتا عوض نماید. یعنی عنصر اول با عنصر دوم ، عنصر سوم با عنصر چهارم و به همین ترتیب عنصر i  ام  را با عضو i+1  عوض نماید. ( اگر طول آرایه فرد باشد ، آخرین عضو آن را جابجا نمی کنیم. )


6 - برنامه ای بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح مثبت را دریافت کرده و آن بردار را با کمک دستورات max و min به صورت صعودی مرتب کند.


7 - برنامه ای بنویسید که دو آرایه از اعداد صحیح و مثبت به طول دلخواه را دریافت نموده و سپس تعداد عناصر آن دو آرایه را که مقدار یکسان دارند را نشان دهد.


8 - ماتریس زیر را اصطلاخا ماتریس سه قطری یا نواری می گوییم. برنامه ای بنویسید که تعداد سطر و ستون یک ماتریس را از کاربر بگیرد و عدد 2 روی قطر اصلی ماتریس ، عدد 1- روی قطر پایین تر از قططر اصلی ماتریس و روی قطر بالاتر از قطر اصلی عدد 1 را جایگزین نماید.

\[\begin{bmatrix} 2& 1& 0& 0& 0& 0&0 \\ -1& 2& 1& 0 & 0 &0 &0 \\ 0& -1& 2& 1&0 & 0 &0 \\ 0& 0 & -1& 2& 1& 0 &0 \\ 0& 0& 0& -1& 2& 1& 0\\ 0& 0& 0& 0& -1& 2&1 \\ 0& 0& 0& 0& 0& -1&2 \end{bmatrix}\]


9 - حدس کولاتز Collatz

حدس کولاتز به این صورت است که هرگاه یک عدد دلخواه طبیعی ( صحیح بزرگتر از صفر ) Nرا به عنوان عدد شروع در نظر بگیریم ، آنگاه اگر عدد انتخاب شده زوج باشد عدد بعدی N/2 است و اگر N فرد باشد ، عدد بعدی 3N+1 خواهد بود. هرگاه این عمد را برای عدد بدست آمده و اعداد بعدی به تعداد متناهی تکرار کنیم به عدد 1 خواهیم رسید. حدس کولاتز اولین بار توسط " لوتار کولاتز " ریاضیدان آلمانی در سال 1937 بیان شدو تا کنون حل نشده باقی مانده است. تا سال 2017 حدس کولاتز برای اعدادی به بزرگی 2 به توان 64 تست شده است ومثال نقضی برای آن پیدا نشده است. با توجه به تعریف حدس کولاتز ، هر عدد طبیعی متناظر با رشته ای از اعداد خواهد بود که اولین عنصر رشته خود عدد و آخرین عنصر رشته عدد یک خواهد بود. اگر خود عدد را دز نظر نگیریم و از طول بدست آمده یک واحد کم کنیم طول این رشته جدید را اصطلاحا طول کولاتز می نامند. در واقع طول کولاتز تعداد گام هایی است که باید طی شود تا از عدد ورودی به عدد یک برسیم. به طور مثال طول کولاتز برای عدد 64 برابر 6 است ، زیرا 6 گام از عدد 64  به 1 می رسیم. حدس کولاتز با توجه به طول کولاتز به این صورت است که " طول کولاتز برای هر عدد طبیعی عددی متناهی است "

 

برنامه ای بنویسید که Aرا دریافت کرده و دنباله کولاتز را برای آن عدد نمایش دهد.

آیا ممکن است طول کولاتز برای هر دو عدد نامساوی عددی یکسان شود؟ برنامه ای بنویسید که طول کولاتز را برای اعدا 2 الی یک میلیون محاسبه نماید و بر اساس آن در مورد سوال مطرح شده بحث نماید.


10 - الف) چگونه می توان ماتریسی تعریف کرد که از عدد 40 تا 25 باشد؟

ب ) با استفاده از کدام دستور می توان ماتریس بدست آمده در قسمت (الف) را به یک ماتریس 4*4 تبدیل کرد؟


11 - برنامه ای بنویسید که ماتریس دلخواه A  را دریافت کند اگر مجموع عناصر بزرگتر از 6 آن بزرگتر از 30 باشد مجموع کل عناصر ماتریس A نمایش داده شود در غیراینصورت حاصل ضرب تمام عناصر ماتریس A نمایش داده شود.


12 - برنامه ای بنویسید که یک عکس را بخواند و در مرکز آن مثلث متساوی الاضلاع با طول ضلع 60 پیکسل رسم کند.


13 - برنامه ای بنویسید که یک عکس را بخواند با موس بر روی یک نقطه از عکس کلیک کنید و با حرکت دادن موس و کلیک راست بر روی نقطه دیگر دایره به مرکز نقطه اول و شعاع نقطه دوم رسم کند.


14 - سری فوریه تابع y=x را در بازه pi تا  pi- به ازای 5 جمله رسم کنید. ( کدی بنویسید که امکان رسم سری فوریه برای هر تابعی را داشته باشد. )


15 - تابعی بنویسید که یک چندجمله ای ( به صورت یک بردار سطری ) و یک بردار دو عنصری ( حاوی دامنه ترسیم ) را از کاربر بگیرد و نمودار چند جمله ای را در دامنه مشخص شده ترسیم کند.


16 - تابهی با عنوان زیر بنویسید ، به نحوی که x یک بردار  و out بردار با 10المان زوج ابتدایی x است. اگر تعداد المان های زوج بردار x کمتر از 10 باشد، مقادیر 0 جایگزین شوند تا اندازه خروجی برایر 10 شود.


17 - ( میانترم مهندسی پزشکی - تبریز ) در یک figure می خواهیم دو نمودار با دو محور sin(x) ( در سمت چپ) و نمودار cos (x) در سمت راست را رسم کنیم. در بازه 0 تا 4pi


18 - ( میانترم مهندسی پزشکی - تبریز ) دستورات متناسب با بدست آوردن ریشه های چند جمله ای مرتبه 3 و همچنین چند جمله ای با استفاده از ریشه های آن را بیان کرده و مثال بزنید.


19 - ( میانترم مهندسی پزشکی - تبریز ) برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند اگر بزرگتر از 7 بود عبارت بزرگتر را چاپ کند در غیر این صورت فاکتوریل آن را حساب کند.


20 - ( میانترم مهندسی پزشکی - تبریز ) در ماتریس زیر دترمینان ، تریس ، ترانهاده و مرتبه را بدست آورید.

\[\begin{bmatrix} 1& 1&2 \\ -1& -1& 1\\ 2& 2 & 1 \end{bmatrix}\]


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0002 )

1 - برنامه ای بنویسید که سیگنال های خواسته شده را رسم کند.


2 -  تبدیل مبناهای زیر را انجام دهید.

\[(50.89)_{10}=(\;\;\;\;)_{2}\]

\[(FBA2)_{16}=(\;\;\;\;)_{2}\]

\[(1010110.1010)_{2}=(\;\;\;\;)_{8}\]

\[(1010110.010)_{2}=(\;\;\;\;)_{10}\]


3 - ابتدا تابعی بنویسید که فاکتوریل عدد n را محاسبه کند. در مرحله بعد برنامه ای بنویسید که از این تابع برای محاسبه مقدار arccos(x) استفاده کند. ( تابع طوری نوشته شود که اگر کاربر شرط x>-1  و x<1 را رعایت نکرد ، پیغام خطای مناسب ظاهر شود.

\[arccos(x)=\frac{\pi}{2}- \sum_{n=0}^{\infty } \frac{(2n)!}{4^{n} (n!)^{2} (2n+1)} x^{2n+1} \;\;\;\;\;\; \left | x \right |<1\]


4 - برنامه ای بنویسید که عدد فرد N را گرفته و ماتریس ذیل را تولید کند. ( برای مثال برای N=5 ) ماتریس زیر تولید شده است.

\[A=\begin{bmatrix} -1& 2& 3& 4&5 \\ 2 & -1 &2 & 3 &4 \\ 3 & 2 & -1 & 2 & 3\\ 4 &3 & 2 & -1 & 2\\ 5& 4 & 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}\]


5 - بر اساس روش مونت کارلو ، برای محاسبه مقدار انتگرال f(x) در بازه 0 تا 1 ، تعداد N ذره را در داخل یک مربع 1*1 به صورت تصادفی پخش می کنیم. اگر تعداد ذراتی که زیر تابع قرار گرفته اند را Nc در نظر بگیریم ، عدد S که از رابطه Nc/N بدست می آید برابر با انتگرال تابع است.

برنامه ای بنویسید که با استفاده از روش مونت کارلو مقدار انتگرال هر تابع در هر بازه مشخص شده با تعداد نقاط n را بدست آورد. 


 


6 - برنامه ای بنویسید که تابع y=2Asin(wx)+Acos(wx)  را به ازای w=2pi و  A=0.1:0.1:1 الف ) در یک نمودار ب) در نمودارهای مختلف ج) در چند نمودار و دریک figure با رنگ بندی و نوع خط های مختلف رسم کند.


7 - برنامه ای بنویسید که تابع y=2Asin(wx)+Acos(wx)  را به ازای A=1 و  w=0.1pi:0.1pi:pi الف ) در یک نمودار ب) در نمودارهای مختلف ج) در چند نمودار و دریک figure با رنگ بندی و نوع خط های مختلف رسم کند.


8 - توابع زیر را به کسرهای جزیی بسط دهید.

\[F(s)=\frac{1}{s^{4}+5s^{3}+7s^{2}}\]

\[F(s)=\frac{5s^{2}+3s+6}{s^{4}+3s^{3}+7s^{2}+12}\]

\[F(s)=\frac{s^{4}+3s^{3}+5s^{2}+7s+25}{s^{4}+5s^{3}+20s^{2}+40s+12}\]

\[F(s)=\frac{8(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)(s+6)^{2}}\]


9 - با توجه به توابع تبدیل داده شده F(s) و G(s) آن ها را به صورت عوامل سازنده ( حاصل ضرب صفرها و قطب ها ) و به صورت نسبت دو چند جمله ای بدست آورید.

\[F(s)=\frac{3(s+9)(s+21)(s+57)}{s(s+30)(s^{2}+5s+35)(s^{2}+28s+42)}\]

\[F(s)=\frac{s^{4}+20s{3}+27s^{2}+17s+35}{s^{5}+8s{4}+9s^{3}+20s^{2}+29s+32}\]


10 - با توجه به عبارت زیر برنامه ای بنویسید که مقدار m را از کاربربگیرد و حاصل عبارت فوق را حساب کند.

\[2\prod_{n=1}^{m} \frac{2n^{2}}{2n^{2}+1}= \pi\]


11 - با استفاده از حلقه while برنامه ای بنویسید که عبارت فوق را تا دقت e-6 حساب کند و مشخص کند که برای رسیدن به دقت مورد نظر چند تکرار انجام شده است.


12 - تابعی به نام mySplitMatrix(M) بنویسید که یک ماتریس مربعی n*n دریافت کند و خروجی آن به صورت دو ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی باشد. اگر n فرد بود قطر اصلی را در ماتریس بالا مثلثی قرار دهد.


13 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کند و اعداد کامل بین دو عدد را چاپ کند.


14 - دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید و بهترین جواب را بدست آورید:

\[\left\{\begin{matrix} x+2y+3z+7t=4\\ 6x+7y+22z+32t=5\\ 98x+5y-23z+t=7\\ 32x+5y-75z+23t=1 \end{matrix}\right.\]


15 - برنامه ای بنویسید که ماتریس ضرایب و ماتریس جواب ها )مقادیر سمت راست( یک دستگاه معادالت خطی را از کاربر بگیرد و پاسخ دستگاه را با پیغام مناسب نمایش دهد.


16 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دریافت کرده، نشان دهد، آیا این سه عدد می توانند اضالع یک مثلث باشند یا خیر؟


17 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کرده سپس بزرگترین مقدار را پیدا کرده در خروجی نمایش دهد.


18 - برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده و همه مقسوم علیه های آن را نمایش دهد.


19 - -برنامه ای بنویسید که

الف) یک رشته کاراکتری را از کاربر بگیرد و با تغییر کد اسکی آن، آن را بصورت رمز درآورده، سپس هم کد رمز و هم رشته رمز شده را نمایش دهد.

ب)  کد رمز تمرین قبل  را از حالت رمز خارج کرده و رشته کاراکتری اصلی را نمایش دهد.


20 - شکل زیر یک حلزون مختصاتی را نشان می دهد. هر حلزون مختصاتی با اندازه n از شماره 1 در مرکز مختصات شروع می شود و مطابق تصویر زیر طی مسیر می کند.

می خواهیم برنامه ای بنویسیم که عددn را از کاربر دریافت کند و سپس مختصات آن نقطه را به کاربر تحویل دهد.


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف متلب ( کد Mat0001 )

1 - تابعی در متلب بنویسید که رابطه زیر را محاسبه کند.

\[\left\{\begin{matrix} x^{2} & 0\leq x \leq 6 \\ 0& x< 0 \;\; or \; \; \; x> 6 \end{matrix}\right.\]

 

ورودی نمونه 1

conditional_function1(-3:1:7)

خروجی نمونه 1

ans =

     0     0     0     0     1     4     9    16    25    36     0


2 - ترکیب دو تابع زیر را بدست آورید.

\[f(x)=x^{3}-4x\]

\[g(x)=-4 \sqrt{x}+1\]


3 - حاصل عبارت مقابل را محاسبه کنید.

\[f(x)=\sum_{1}^{16}5x^{2}-4x\]


4 - حاصل حدهای زیر را بیابید.

\[\lim_{x\rightarrow 3}(\frac{x^{6}-4x^{3}+7x-12}{3x^{3}+4x^{2}-8x+42})\]

\[\lim_{x\rightarrow \infty }(\frac{-4x^{3}+3x-2}{5x^{3}-x^{2}})\]

\[\lim_{x\rightarrow 3^{+} }(\frac{\left |x-3 \right |+\left |-x \right |}{x^{3}-2x+5})\]


5 - چند جمله ای زیر را تعریف کنید و عملیات زیر را انجام دهید.

\[f(x)=12x^{7}+5x^{6}-18x^{5}+5x^{4}-4x^{3}+5x^{2}+7x+18\]

\[g(x)=x^{5}+9x^{4}-x^{3}+6x^{2}+7x+2\]

الف ) مقدار هر کدام در نقطه x=-3

ب ) ریشه های هر کدام از چند جمله ای ها

ج ) ضرب چند جمله ای ها

د ) تقسیم f  بر g

ه ) مشتق و انتکرال هر کدام از چند جمله ای ها ( ثابت انتگرال برابر 3 )


6 - برنامه ای بنویسید که 4 عدد را خوانده ، آن ها را به صورت صعودی نمایش دهد.


7 - برنامه ای بنویسید که 4 عدد را خوانده ، آن ها را به صورت نزولی نمایش دهد.


8 - برنامه ای بنویسید که 5 عدد را خوانده ، مجموع بزرگترین و کوچکترین آن ها را نمایش دهد.


9 - برنامه ای بنویسید که مقادیر X و Y را خوانده ، حاصل عبارت زیر را محاسبه کرده و نمایش دهد.

\[Z=4X^{2}+3X-2Y+3\]


10 - برنامه ای بنویسید که دو عدد X و Y را خوانده ، عدد کوچکتر را از بزرگتر کم کرده ، حاصل را نمایش دهد.


11 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را خوانده ، دو عدد کوچکتر را جمع کرده ، از عدد بزرگتر کم کرده و نتیجه را نمایش دهد.


12 - برنامه ای بنویسید که مساخت و قاعده ی یک مثلث را خوانده ، ارتفاع آن را چاپ کند.


13 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را خوانده ، به صورت زیر تصمیم گیری نماید:

- اگر عدد اول منفی بود ،حاصل تقسیم عدد دوم بر سوم 

- اگر عدداول بزرگتر از صفر بود ، حاصل تقسیم عدد سوم بر دوم

- اگر عدد اول صفر بود ، حاصل تفریق عدد دوم از عدد سوم را نمایش دهد


14 - برنامه ای بنویسید که سه عدد A , B , C را خوانده ، حاصل عبارات زیر را محاسبه کرده و نمایش دهد.

\[\begin{matrix} 2A+2B+2C\\ (A+B+C)+ABC\\ (A-B+C)-ABC\\ ABC-A-B-C \end{matrix}\]


15 - برنامه ای بنویسید که سه عدد A , B , C را خوانده ، مقادیر آن ها را به صورتی جابجا نماید که مقدار A در B و مقدار B در C و مقدار C در A قرار گیرد.


16 - برنامه ای بنویسید که مقدار X را خوانده و Y را بر اساس موارد زیر محاسبه کرده و نمایش دهد.

\[Y=\left\{\begin{matrix} 5+2X & \; \; \; \; X>0\\ 5 & \; \; \; \; X=0 \\ 5-2X & \; \; \; \; X<0 \end{matrix}\right.\]


17 - برنامه ای بنویسید که هزینه یک تلگراف را با خواندن تعداد کلمات به صورت زیر محاسبه کرده و نمایش دهد.

- تا 15 کلمه ، هر کلمه 5 ریال

- از 16 تا 25 کلمه ، هر کلمه 10 ریال نسبت به مازاد 15 کلمه
- از 26 تا 50 کلمه ، هر کلمه 15 ریال نسبت به مازاد 25 کلمه

- از 51 کلمه به بالا ، هر کلمه 20 ریال نسبت به مازاد 50 کلمه

- ضمنا به هزینه محاسبه شده مبلغ ثابت 100 ریال اضافه خواهد شد.


18 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و علامت آن را مشخص کند.


19 - برنامه ای بنویسید که دو بردار جمعیت ( زن و مرد - زن =0 و مرد = 1 ) با 100 عضور از کاربر دریافت کند، و بررسی کند که درایه های متناظر می توانند با هم ازدواج کنند یا خیر.


20- با استفاده از حلقه ها مقدار عبارت زیر را به ازای m=5 و m=10  و  m=20 محاسبه کنید و با مقدار عدد پی مقایسه کنید.

\[\sqrt(12) \sum_{n=0}^{m} \frac{(-1/3)^{n}}{2n+1}\]


برنامه نویسی متلب MATLAB

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H