| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف سیمولینک Simulink - آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

1 - پیاده سازی یکسوساز نیم موج در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB

نمودار شکل موج های ورودی و خروجی را به همراه فایل سیمولینک ارسال کنید.

2 - پیاده سازی یکسوساز تمام موج در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB

3 -  پیاده سازی یکسوساز تمام موج با استفاده از ترانس دوبل ( سه سر )  در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB

4 - پیاده سازی یکسوساز نیم موج به همراه خازن صافی در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

 

Designed By M A T L A B K H O O N E H