matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - خواص بحرانی ( کد Mat0089 )

1 - برنامه ای بنویسید که هدف آن محاسبه میزان افزایش گرمای یک شیء جامد باشد. در این برنامه از کاربر اطلاعات Q مربوط به دانسیته ، دمای اولیه و دمای ثانویه ، ظرفیت گرمایی و بعد جسم گرفته می شود. همچنین سه هندسه مشخص sphere  میتوان برای شیء جامد تصور کرد که شامل کره یا استوانه Cylindrical یا مکعب Cubic است. ( هندسه به صورت اسم دریافت شود ). رابطه مورد استفاده برای محاسبه میزان افزایش گرما به شرح زیر است.

\[Q=mC(T_{1}-T{2})\;\; , \;\; m=\rho V\]

2 - برنامه ای بنویسید که از کاربر برداری n عضوی از مقادیر مختلف فشار برای یک گاز را دریافت کند. و در دمای ثابت ، ضریب تراکم پذیری را محاسبه نماید و سپس نمودار تغییرات ضریب تراکم پذیری بر حسب فشار را رسم کند.

اوجه شود که اگر فشار کمتر از 1 باشد ( فرض گاز ایده آل ) برابر 1 می شود. ضریب تراکم پذیری به کمک معادله ویریال به صورت زیر محاسبه می شود.

\[z=1+\frac{BP}{RT}\;\;,B=600,\;\;R=8.3,\;\;T=300\]

3 - خواص بحرانی سه ماده مختلف به شرح زیر داده شده است. برنامه ای بنویسید که از کاربر نام ماده ( مثل اتان ، آب و... ) و شرایط دما و فشار را بگیرد و جمک گاز برای یک مول از آن را بدست آورد. معادله مورد استفاده برای محاسبه حجم گاز معادله واندروالس است که دو فرم مختلف از آن در زیر نشان داده شده است. ( توجه شود که در صورتی که پس از حل معادله سه ریشه برای حجم بدست آید ، تنها بزرگترین ریشه حقیقی نفش حجم گاز را بازی خواهد کرد.)

4 - برنامه ای بنویسید که در دامی ثابت 300 کلوین ، فوگاسیته گاز خالص را برای فشاری P<6 که کاربر وارد می کند به طور تقریبی محاسبه کند. ( از انتگرال گیری ذوزنقه ای استفاده کنید )

داده های ضریب تراکم پذیری و فشار برای گاز مورد نظر در دمای 300 کلوین در جدول زیر داده شده است.

همچنین فرمول محاسبه ضریب فوگاسیته گاز به صورت زیر است.

\[ln(\phi)]=\int_{0}^{P}(\frac{Z-1}{p})dP\]

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکالیف متلب MATLAB - پست سفارشی ( کد Mat0073 )

  1 - برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد صحیح را از کاربر دریافت نماید و تا زمانی که عدد صفر وارد نشده است اعداد را در یک وکتور ذخیره کند ( دقت کنید که تعداد اعداد ورودی مشخص نیست، اما می دانیم آخرین عدد ورودی صفر است) و سپس وکتور نهایی را به روش sort bubble و به ترتیب نزولی مرتب و در خروجی چاپ کند. همچنین تعداد اعداد مثبت و منفی وارد شده را نیز به صورت یک وکتور دو عضوی نمایش دهد.

  2 - برنامه ای بنویسید که ابتدا عدد طبیعی n را دریافت کرده و n جمله ابتدایی دنباله فیبوناچی را تولید کند و در وکتوری به نام V ذخیره نماید ( توجه: این بخش را می توانید به فرم function کدنویسی کنید.)

  در ادامه برنامه ماتریس mat شامل اعداد طبیعی غیر تکراری را دریافت کرده و اعدادی از ماتریس mat را که جزء n جمله ابتدایی دنباله فیبوناچی نیز هستند پیدا کند ( اعداد مشترک بین ماتریس mat و وکتور V را بیابد). هم چنین شماره سطر و ستون اعداد مشترک را در ماتریس پیدا کرده و در نهایت به صورت یک ماتریس سه سطری چاپ نماید (سطر اول: اعداد مشترک، سطر دوم: شماره سطر، سطر سوم: شماره ستون) 

  (اعدادی که با رنگ قرمز مشخص شده اند، اعداد مشترک بین ماتریس mat و وکتور V هستند که به همراه شماره سطر و ستون در result ذخیره شده اند.)

  3 - الف) تابعی به نام num2vector بنویسید که یک عدد طبیعی را دریافت کند و ارقام آن را به صورت یک وکتور نشان دهد.

  ب) عدد خوشحال عددی است که اگر مربع ارقام آن را با هم جمع کرده و این فرآیند را برای اعداد حاصل ادامه دهیم در نهایت به عدد 1 برسیم. برای مثال 49 یک عدد خوشحال است.از تابع قسمت قبل استفاده کنید و برنامه ای به فرم script بنویسید که یک عدد خوشحال را دریافت کند و اعداد حاصل از مراحل فوق و همچنین تعداد مراحل طی شده تا رسیدن به عدد 1 را با پیغام مناسبی در خروجی چاپ کند. برای مثال نتیجه برنامه به ازای عدد 49 به صورت زیر خواهد بود

  4 - هزینه ارسال یک بسته پستی با پست سفارشی برای بسته های با وزن زیر دو پوند 15 دلار است. برای هر پوند اضافه بر مقدار آن 5 دلار به این هزینه افزوده می شود. اگر وزن بسته بیش از 70پوند باشد ، مبلغ 15 دلار دیگر نیز به عنوان اضافه بار توسط اداره پست اخذ می گردد. در نهایت اگر وزن بسته بیش از 100 پوند شود ، اداره پست آن را قبول نمی کند . برنامه ای بنویسید که وزن بسته را از کاربر دریافت کند و هزینه پستی آن را محاسبه کند. اطمینان حاصل کنید عدم پذیرش بسته های با وزن بالای 100 پوند با پیامی مناسب به کاربر اطلاع رسانی می شود.

  5 - برنامه ای بنویسید که n عدد طبیعی از کاربر بگیرد و در خروجی جمع اعداد زوج و تعداد اعداد فرد را چاپ کند. اگر کاربر عدد غیر طبیعی وارد کرد ضمن نمایش یک پیام خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.

  6 - برنامه ای بنویسید که از کاربر عدد طبیعی k را دریافت کرده ، مربع اعداد زوج کوچکتر از آن را محاسبه کند. سپس خروجی در یک فایل متنی به صورت زیر چاپ شود.

  7 - برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد طبیعی n از کاربر ، مجموع اعداد اول کوچکتر از n را محاسبه کرده و در پنجره فرمان چاپ کند. همچنین اگر کاربر عدد غیر طبیعی وارد کرد ضمن نمایش یک پیام خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.

  8 - برنامه ای بنویسید که دو عدد طبیعی از کاربر دریافت کرده و بزرگترین مقسوم علیر مشترک ب م م و کوچکترین مضرب مشترک ک م م آن ها را محاسبه کرده و به همراه آن دو عدد در یک فایل متنی چاپ کند. توجه شود ، اگر کاربر عدد غیز طبیعی وارد کرد ضمن نمایش یک پیام خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.

  9 - برنامه ای بنویسید که دو عدد طبیعی از کاربر دریافت کرده ، خود عدد و مقلوب آن را در یک فایل متنی چاپ کند. این برنامه باید تا زمانی که کاربر بخواهد ادامه داشته باشد . اگر کاربر عدد غیز طبیعی وارد کرد ضمن نمایش یک پیام خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.

  10 - برنامه ای بنویسید که یک جدول ضرب پایین مثلثی به شکل زیر چاپ کند.

  11 - برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد طبیعی از کاربر ، بزرگترین رقم آن عدد را محاسبه کرده و در پنجره فرمان نمایش دهد.

  12 - برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد طبیعی از کاربر ، ارقام آن عدد را از کوچک به بزرگ مرتب کرده و در پنجره فرمان نمایش دهد.

  13 - برنامه ای بنویسید که عدد حسابی n را گرفته ، مقدار دنباله فیبوناچی را بر اساس رابطه زیر محاسبه و در یک پنجره فرمان چاپ کند. همچنین اگر کاربر عدد غیر حسابی وارد کرد ، ضمن نمایش یک خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.

  \[F(n)=\left\{\begin{matrix} 0 & n=0\\ 1&n=1 \\ F(n-1)+F(n-2) & n>1 \end{matrix}\right.\]

  14 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و مجموع هر یک از دنباله های زیر را حساب کند. سپس نتیجه را در پنجره فرمان نمایش دهد. همچنین اگر کاربر عدد غیر طبیعی وارد کرد ، ضمن نمایش یک خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.

  \[S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{n}\]

  \[S=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{n!}\]

  \[S=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...\pm \frac{1}{2n-1}\]

  \[S=1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\frac{1}{7}+...\pm \frac{1}{(2n-1)!}\]

  15 -تابعی بنویسید که دما را در واحد فارنهایت دریافت و آن را به درجه سانتیگراد تبدیل کند. به طور مشابه تابع دیگری بنویسید که دما را در واحد درجه سانتی گراد دریافت و آن را به درجه فارنهایت تبدیل کند. سپس برنامه ای بنویسید که دما را ازکاربر دریافت کرده و به کمک توابع مذکور آن را به واحد دیگر تبدیل کند. در انتها به عنوان خروجی در یک فایل متنی هر دو مقیاس را چاپ کند.

  16 - تابعی بنویسید که با استفاده از فرمول زیر مقدار قسط ماهیانه A را برای یک وام به مبلغ P تومان و با نرخ سود r و برای y سال محاسبه کند. سپس برنامه ای بنویسید که مقدار مبلغ وام ، نرخ بهره و تعداد سال را از کاربر دریافت و با استفاده از تابع مذکور مقدار ماهانه هر قسط را حساب کرده آن را در پنجره فرمان نمایش دهد.

  \[A=\frac{rp/12}{1-(1+r/12)^{-12y}}\]

  17 - تابعی بنویسید که با استفاده از رابطه زیر مقدار exp(x) را تخمین بزند. سپس برنامه ای بنویسید که با دریافت k و x مقدار exp(x) را برآورد کند. توجه کنید خروجی برنامه می بایست یک فایل متنی باشد که در آن مقدار exp(x) ، مقدار تخمین بدست آمده و اختلاف آن ها با سه رقم اعشار چاپ شده باشد.

  \[e^{x}=\sum_{n=0}^{k}\frac{x^{n}}{n!}\]

  | جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکالیف متلب MATLAB - مجانب عمودی و افقی ( کد Mat0066 )

  نکته نباید از هیچ حلقه ای استفاده کنید.

  به جز توابع zeros و sum نباید از تابع دیگری استفاده کنید.

  1 - یک عدد صحیح مثبت n از ورودی بخوانید.

  2 - یک ماتریس n در n ایجاد کنید. اهداد 1 تا n به توان 2 را به ترتیب سطری در این ماتریس قرار دهید.

  3 - عناصر قطر اصلی و فرعی ماتریس را جابه جا کنید.

  4 - مجموع عناصری را به دست آورید که بزرگتر یا مساوی 10 و کوچکتر یا مساوی 100 هستند. 

   

  عبارت زیر را به صورت سیمبولیک تعریف کنید و عملیات زیر را روی آن انجام دهید.

  \[y=\frac {x^{2}-4x+3}{x^{2}-6x+8}\]

  5 - تابع ایجاد شده را در بازه [10 , 5-] ترسیم کنید.

  6 - ریشه های تابع را با نقاط دایره تو خالی مشخص کنید.

  7 - نقاط max و  min را با علامت ضربدر مشخص کنید.

  8 - نقاط عطف را با علامت دایره تو پر مشخص کنید.

  9 - مجانب های افقی و عمودی آن را رسم کنید.

   

  جدول مقابل مقدار حاصل از اندازه گیری میزان بارش را در روزهای مختلف نشان می دهد:

  19 16 13 10 7 4 1 زمان ( روز )
  35 34 29 21 11 7 2 بارش ( میلی متر )

  10 -  برای محاسبه میزان بارش، معادله درجه 2 روی نتایج آماری برازش کنید.

  11 - داده های جدول را به صورت نقاط جدای دایره شکل قرمز رنگ و منحنی برازش شده را به صورت نمودار میله ای روی یک صفحه اما به صورت نمودارهای مجزا در یک سطر (نمودار داده ها سمت راست و نمودار برازش سمت چپ یا برعکس) ترسیم نماید.

  12 - برای دو عدد 10 و 5 ،مقدار بارش را به روش spline درونیابی کنید. معادله خط ایجاد شده توسط spline را تعیین کنید.

  13 - تابعی بنویسید که یک ماتریس دریافت کند و در خروجی حاصلضرب میانگین سطر اول در حداقل کل اعداد ماتریس را محاسبه کند.

  برنامه ای بنویسید که:

  14 - یک ماتریس 2 در 5 بخواهد و دریافت کند.

  15 - اسم یک دانشجو را بخواهد و دریافت کند و در متغیر a ذخیره کند.

  16 - با استفاده از تابعی که در بخش الف ایجاد کرده اید، حاصل ضرب میانگین سطر اول در حداقل کل اعداد ماتریس دریافت شده در بخش 1 را تعیین کرده و در متغیر z ذخیره کند.

  17 - در صورتیکه 10 بزرگتر از z بود، مقدار z را به باال گرد کند. اگر عدد دریافت شده از پاسخ بخش 4 کوچکتر بود، در خروجی نمایش دهد:

  Maximum of (Your Name ) class is= (value of z) and student (the name in a) is the top

  18 - دستورات زیر را به صورت خلاصه توضیح دهید:

  clc - clear - disp - mod

  19 - فرق = و == در متلب چیست؟ توضیح دهید.

  20 - برای ترسیم چند نمودار به صورت یکجا در matlab از چه دستوری استفاده میشود؟

  21 - از دستور linsolve در متلب به چه صورت استفاده میشود؟ توضیح دهید.

  22 - برای حل یک معادله ODE در متلب از چه دستوراتی میتوان استفاده کرد؟ توضیح دهید.

  23 - تفاوت دستورهای while و if در برنامه نویسی متلب را شرح دهید.

  24 - میخواهیم چند جمله ای در متلب بیابیم که ریشه های آن ١ -و ٢ باشند. به چه صورت باید عمل کرد؟

  26 - انتگرال تابع زیر را با روش ذوزنقه ای و سیمپسون بدست آورید.

  \[\int_{-2}^{2}(y^{3}+2y)dy\]

  27 - معادله دیفرانسیل زیر را به روش رانگ - کاتا مرتبه سوم حل و رسم کنید.

  \[\frac{dy}{dt}=7y^{5}t^{2}\]

  28 - برنامه ای بنویسید که تعداد خطوط یک فایل متلب را خوانده و چاپ کند.

  29 - برنامه ای بنویسید که به ازای ماتریسی با سطر و ستون یکسان، عناصر ماتریس با سطر و ستون برابر را با مقدار یک و در نابرابر را با مقدار صفر جایگزین کند.

  30 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه ی for، تمامی عناصر بردار دریافتی اول را دوبرابر کرده و حاصل را در برداری دوم ذخیره کند

  31 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت کند و مشخص کند ایا این عدد بر مجموع ارقامش بخش پذیر است یا خیر .

  32 - برنامه ای بنویسید که قطر یک دایره را بگیرد، محیط و مساحتش را محاسبه و نمایش دھد.

  33 - برنامه ای بنویسید که عددی از مبنای ٣ را به مبنای ١٠ ببرد.

  34 - برنامه ای بنویسید که ھر بار عددی را دریافت کند تا زمانی که صفر وارد شود در پایان اعداد زوج و مثبت و تعدادشان را نمایش دھد.

  35 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد اول بزرگتر از ٢٠ و کوچکتر از ١٠٠٠ را محاسبه و چاپ کند

  36 - برنامه ای بنویسید که عددی طبیعی از کاربر بگیرد و اگر این عدد دارای صفر بود ، صفر ھای آن را حذف و عدد جدید را نمایش دھد.

  37 - برنامه ای بنویسید که درایه ھای یک ماتریس ٢*٢ را از کاربر دریافت کند آن ماتریس به ھمراه وارونش را محاسبه و نمایش دھد.

  38 - برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد سه رقمی بخشپذیر بر ٩ را تولید و چاپ کند.

  39 - برنامه ای بنویسید که دایره ای با شعاع دلخواه را پلات کند

  40 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه مرتب سازی انتخابی را بنویسید.

  41 - برنامه ای بنویسید که خروجی اش شکل زیر باشد.

  42 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه روش مرتب سازی حبابی را بنویسید.

  43 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دلخواه از ورودی را دریافت کرده و مقادیر max هر ستون را به همراه اندیس آن در سر ستون چاپ کند.

  44 - برنامه ای بنویسید که N را دریافت کند و خروجی زیر را چاپ کند.

   

  45 - با استفاده از مفهوم فرکانس نسبی احتمال پیشامدهای زیر را در پرتاب دوتاس به ازای n=1000,5000,10000 بدست آورید.

  الف ) پیشامد آنکه مجموع نتایج پرتاب دو تاس برابر 5 باشد.

  ب ) پیشامد آن که نتایج پرتاب دو تاس یکسان باشد.

  ج ) پیشامد آن که نتایج پرتاب اول بزرگتر از پرتاب دوم باشد.

  46 - برنامه ای بنویسید که دو تاریخ را در ورودی دریافت کند . تعداد روزهای شنبه و پنج شنبه بین این دو تاریخ را محاسبه کند.

  47 - برنامه ای بنویسید که معدل و شماره دانشجویی n نفر را دریافت کند ، معدل و شماره دانشجویی نفر دوم و نفر یکی مانده به آخر را چاپ نماید. ( محاز به استفاده از دستور sort و برنامه های مرتب سازی نیستید، می بایست ورودی ها تک به تک وارد و مقایسه شوند و در آخر جواب نمایش داده شود. نباید همه اطلاعات یک جا ذخیره گردند.)

  48 - برنامه ای بنویسید که ساعت و نام یک کشور دلخواه را از ورودی دریافت کند و ساعت را در 4 کشور دیگر اعلام کند. ( تعداد کل کشورها 5 باشد ، برای مثال ایران ، چین ، انگلیس ، آمریکا و آفریقای جنوبی )

  49 - برنامه ای بنویسید که حاصل زیر را به ازای w=[-5,5] رسم نماید.

  \[\sum_{i=0}^{100}\sum_{j=5}^{25}e^{-2\pi iw}\frac{sin(w)}{w}\]

  50 - برنامه ای بنویسید که تعداد حالات و نحوه قرارگیری 8 وزیر در صفحه شطرنج به شکلی که هیچ یک در شرایط خطر از ناحیه دیگری نباشد را مشخص و معرفی کند.

  | جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکالیف متلب MATLAB - حلقه های نامحدود ( کد Mat0045 )

  1 - تابعی بنویسید که حاصل یک سری را حساب کند. به گونه ای که در حالت کلی سه ورودی داشته باشد که ورودی اول آن تابع ریاضی سری باشد.

  الف- اگر تنها یک ورودی دیگر بجز خود سری وارد شود. مقدار سری از یک تا زمانی که تابع ریاضی سری کوچکتر از ورودی دوم باشد ادامه یابد و در نهایت حاصل سری نمایش داده شود. به عنوان مثال

  \[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}\]

  سری فوق تا زمانی محاسبه شود که ورودی دوم < n+1  / 1 برقرار باشد.

  دقت شود در این تابع سری باید نزولی باشد ( برای جلوگیری از ایجاد حلقه نامحدود ) . برای این کار قبل از ایجاد حلقه نامحدود اکیدا نزولی بودن تابع چک شود. اگر این شرط برقرار نشد با نمایش یک اخطار ( error ) به کاربر اطلاع داده شود.

  ب- اگر به تابع سه ورودی داده شود. ورودی اول که مانند حالت قبل متن سری است. ورودی دوم و سوم به ترتیب شروع و پایان سری هست. به عنوان مثال

  \[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}\]

  در این حالت سری فوق از 1 𝑁تا 1 𝑁محاسبه شود.

  | جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکالیف متلب MATLAB - ویژه مقدار و ویژه بردار ( کد Mat0044 )

   1 - عملکرد توابع زیر را با یک مثال در محیط متلب توضیح دهید.

  الف ) nextpow2

  ب ) perms

  ج ) polyvalm

  2 - دستورات لازم در محیز متلب ، برای پاسخ حقیقی عبارت زیر را بنویسید.

  \[Arctg(40^{\circ })-\sqrt[6]{ln(25)}+\left | -6 \right |+log_{7}^{24}-\binom{9}{2}\]

  3 - ماتریس 5 * 5 با عناصر جادویی در نظر بگیرید ، آنگاه دستورات لازم برای اجرای موارد زیر را بنویسید.

  الف ) ستون اول با ستون چهارم ماتریس مذکور با هم جابجا شوند.

  ب ) حاصل جمع همه درایه ماتریس به دست آبد

  ج ) مقادیر ویژه ماتریس تعیین شود.

  4 - دستورات لازم جهت رسم تابع csc(x) را در بازه [4pi , 4pi- ] با 120 نقطه انتخابی و با حذف مقادیر بی نهایت را در محیط متلب بنویسید.

  5 - اگر داشته باشیم A=[1,4,3,8,5,12,6,-2]  خروجی دستور زیر را از متلب تهیه و شرح دهید.

  \[outp=(A>2)and(A\leq 6)\]
  \[outp=~(A>8)or(A==6)\]

  6 - با ذکر مثال تفاوت rat با دستور rats را توضیح دهید.

  7 - دستور ساخت بردار دلخواه B با 23 عضو را بنویسید که عنصر اول آن 5 و عنصر آخر 16 باشد.

  8- ماتریس 4 * 4 با عناصر جادویی در نظر بگیرید ، آنگاه دستورات لازم برای اجرای موارد زیر را بنویسید.

  الف ) سطر اول با سطر چهارم ماتریس مذکور با هم جابجا شوند.

  ب ) حاصل جمع همه درایه ماتریس به دست آبد

  ج ) مقادیر ویژه ماتریس تعیین شود.

  | جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  Designed By M A T L A B K H O O N E H