matlabkhooneh

تکالیف محاسبات عددی - تقریب توابع ( کد Num0001 )

1 - تقریبی از توابع f(x) را به ازای x چنان محاسبه کنید که خطای محاسبه کمتر از epsilon باشد.

f(x)=e^{x}cos(x) \;\;\;\;\; x=0.3235\bar{2}\;\;\;\;\; \epsilon =10^{-2}

f(x)=ln(x+1) \;\;\;\;\; x=\frac{1}{5} \;\;\;\;\; \epsilon =10^{-3}

2 - عدد 2.6  را در مبنای 2 بنویسید.

3 - تعداد ارقام با معنای اعداد 0.002014 و 12.0300 را مشخص کنید.

4 - هرگاه عدد A=5 را به صورت a=5.0074 تقریب بزنیم. عدد a چند رقم اعشار با معنا دارد؟

5 - با ذکر دلیل مشخص کنید.

الف ) تقریبی از عدد pi را چنان بنویسید تا خطای نسبی کمتر از e-4 باشد.

ب ) تقریبی از عدد pi  را چنان بنویسید تا خطای مطلق آن کمتر از e-5 باشد.

6 - حداکثر خطای منتشر شده در محاسبه ab+c2 را برای مقادیر زیر با سه رقم اعشار به دست آورید.

a=\frac{2}{3},b=\pi,c=\sqrt{2}

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش محاسبات عددی ، برنامه نویسی متلب MATLAB و پایتون Python لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف متلب MATLAB - محاسبات عددی ( کد Mat0094 )

1 - Solve the equation with an accuracy of 10e-4 by using the secant methode

\[\begin{matrix} x^{3}-4x^{2}+2x-8=0\\ x_{0}=3\\ x_{1}=1 \end{matrix}\]
 

2 - Find a approximate root of equation in [-1,1] using Newton's method with 10e-5 accuracy.

\[e^{-x}-x^{2}-x=0\]

3 -  یک تابع بنویسید که یک عدد را دریافت کند و مشخص کند چند عدد اول کوچکتر از آن عدد وجود دارد. به عنوان مثال عدد ۱۰ را دریافت کند و عدد ۴ را نمایش دهد (۲و ۳و ۵و۷ چهار عدد اول کوچکتر از ۱۰ هستند)

4 - تابعی بنویسید که بررسی کند شماره وارد شده حتما شماره موبایل باشد. بدین صورت که تابع یک شماره تلفن را دریافت کند. بررسی کند که اولین رقم سمت چپ شماره حتما صفر باشد، در غیر این صورت پیامی چاپ کند که The number must be start zero. در مرحله دوم بررسی کند که شماره حتما یازده رقم داشته باشد، در غیر این صورت پیامی چاپ کند که   The number have must eleven digits . در مرحله سوم بررسی کند که دومین رقم سمت چپ حتما عدد 9 باشد، در غیر این صورت پیامی  The number entered is not a mobile number را چاپ کند.

5 - تابعی بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را دریافت کند و یک ماتریس تحویل دهد. فرض کنید این عدد n باشد. با این عدد یک ماتریس مربعی n در n بسازد. درایه هایی از این ماتریس که روی قطر اصلی و فرعی ماتریس هستند، باید برابر 1 باشند و بقیه درایه ها باید برابر 0 باشند.

6 - تابعی بنویسید که از روش کرامر یک دستگاه معادلات خطی را حل کند. اگر ورودی های این تابع ماتریس A و بردار b باشد و خروجی آن بردار x باشد.

7 -  به کمک نرم افزار متلب انتگرال زیر را با روش نقطه میانی بدست آورید. ( مقدار h را 0.1 در نظر بگیرید. )

\[ \int_{0}^{35} e^{x}sin^{2}(x)dx\]

8 - به کمک نرم افزار متلب مقدار انتگرال زیر را به روش گاوس سه نقطه ای محاسبه کنید.

\[ \int_{2}^{4} sin(2x)dx\]

9 - برای محاسبه انتگرال به روش سیمپسون برنامه ای بنویسید و مقدار انتگرال زیر را بدست آورید.

\[ \int_{0}^{2} \sqrt[3]{x^{2}}dx \;\;\; (S(0.25))\]

| جهت سفارش پروژه و تکلیف درس محاسبات عددی و برنامه نویسی متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - سری تیلور تابع مختلط ( کد Mat0091 )

1 - تابع زیر را با n جمله نخست بسط تیلور این تابع حول صفر تقریب می زنیم. منحنی های تقریب زده شده را برای n=2,5,10,20 رسم کنید.

\[\begin{matrix} e^{z}\\ ln(z)\\ z^{2}+z \end{matrix}\]

 

2 - برنامه ای بنویسید که انتگرال معین تابع زیر را در یک بازه دلخواه با روش مستطیلی تخمین بزند. آرگومان های ورودی عبارتند از ابتدای بازه ، انتهای بازه ، و عرض مستطیل

\[\int_{a}^{b} x^{2}-3x+1\]

3 - مقدار عبارت زیر را با استفاده از فرمول تیلور تقریب بزنید.

\[ \sqrt[3]{7}\]

4 - با استفاده از فرمول مک لورن مقدار عبارت زیر را با چهار رقم اعشار درست محاسبه کنید.

\[ sin(10^\circ )\]

5 - با استفاده از سه جمله اول سری مک لورن تابع زیر را تقریب بزنید.

\[ cos(0.5 )\]

6 - نشان دهید برای هر x و y حقیقی رابطه زیر برقرار است.

\[ \left| sin(x)-sin(y)\right|\leq \left|x-y \right|\]

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -


جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پرداخت آنلاین
Designed By M A T L A B K H O O N E H