matlabkhooneh

پروژه #C - رزرو هتل ( کد C0005 )

1 - رزرو هتل

نرم افزار برای مدیریت هتل طراحی کنید که شامل امکانات زیر باشد.

* صفحه ورود کاربران

در این صفحه از کاربر کلمه عبور و رمز ورود را دریافت شود و در صورت صحیح بودن اطلاعات وارد صفحه اصلی شود.

* صفحه اصلی

در این صفحه امکانات ذیل را قرار دهید :  

مشاهده اتاق های رزرو شده، امکان رزرو اتاق برای مشتری، امکان تسویه حساب برای مشتری، امکان افزودن اتاق، تعریف کاربر جدید

* صفحه رزرو اتاق

در این صفحه اطلاعات مشتری و اتاق دریافت شود و ذخیره گردد.

* اطلاعات مشتری 

نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تعداد افراد، تاریخ و رود، ساعت ورود

* صفحه افزودن اتاق 

در این صفحه اطلاعات اتاق را از کاربر درافت گردد و اتاق جدیدی برای هتل تعریف شود.  

اطلاعات اتاق : شماره اتاق، تعداد تخت خواب، درج امکانات دیگر، هزینه به ازای هر روز

* صفحه افزودن کاربر

در این صفحه اطلاعات کارمندان دریافت گردد و در سامانه ذخیره گردد.  

نام و نام خانوادگی، شماره ملی، سن ، جنسیت ، کلمه عبور، سمت 

2 - پروژه Login  و تغییر رمز یوزر

برنامه ای بنویسید که ابتدا یک فرم Login باز شود. در این فرم ابتدا یوزر و پسورد از قبل تعیین شده را وارد کنید. در صورت ورود صحیح اطلاعات به فرم Change Passwod برود و پسورد را تغییر دهد. با بازگشت به صفحه Login از کاربر پسورد جدید مورد قبول قرار گیرد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی #C  لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

 

تکالیف برنامه نویسی ++C - تابع ( کد C0004 )

1 - تابع زیر مکعب اعداد از 1 تا n را بر می گردند. این تابع را نوشته و برنامه ای برای تست آن بنویسید که عدد n را از کاربر گرفته با کمک این تابع مجموع مکعب را برای کاربر چاپ کند.

int cubes(int n)

2 - برنامه ای بنویسید که سه عدد صحیح را دریافت و بزرگترین آن ها را چاپ کند.

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و زو جو فرد بودن آن را مشخص کند.

4 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند ، درصورتی که مثبت باشد یک واحد به آن اضافه کند و اگر منفی باشد یک واحد از آن کم کند.

5 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دریافت کند و معدل آن ها را چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دورقمی دریافت کند و مقلوب آن را چاپ کند.

7 - برنامه ای بنویسید که شعاع دایره را از ورودی دریافت کند و محیط و مساحت آن را بدست آورد.

8 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کند و بررسی کند که آیا بر هم بخش پذیر هستند یا خیر؟

9 - برنامه ای بنویسید که یک عملگر و دو عدد از ورودی دریافت کند و عملکز را بر روی ورودی اعمال نماید.

10 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را به عناون ورودی گرفته و مجموع اعداد از صفر تا آن عدد را نمایش دهد.

11 - برنامه ای بنویسید که n را دریافت کرده و فاکتوریل آن را محاسبه کند.

12 - برنامه ای بنویسید که n و k را دریافت کرده و عبارت زیر را محاسبه کند. ( انتخاب k از n )

\[ \begin{pmatrix} n\\k\end{pmatrix}\]

13 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب از یک تا ده را چاپ کند.

14 - برنامه ای بنویسید که 20 عدد اول سری فیبوناچی را چاپ نماید.

15 - برنامه ای بنویسید که یکی از حروف الفبای انگلیسی را به صورت کوچک دریافت کرده و آن را تبدیل به حروف بزرگ نماید.

16 - برنامه ای بنویسید که نمرات یک دانشجو را دریافت کرده و در یک آرایه بریزد. در پایان معدل دانشجو را چاپ کند.

17 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابعی به نام pow دو عدد را به توان هم برساند.

18 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه 10 عددی از شعاع دایره ها گرفته و سپس با استفاده از تابع مساحت و محیط آن ها را محاسبه کند.

19 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع فاکتوریل یک عدد را محاسبه کند.

20 - برنامه ای بنویسید که یک عدد و نام کاربررا بگیرد و

* سپس مکانی از نام که دریافت کرده با حروف بزرگو بقیه با حروف کوچک چاپ شود

* اگر عدد دریافتی از طول نام بزرگتر بود کاراکتر وسط با حروف کوچک و بقیه با حروف بزرگ چاپ شود.

* اگر عدد دریافتی منفی بود کاراکترها یکی در میان کوچک و بزرگ چاپ شوند.

* اگر عدد دریافتی صفر بود نام از انتها به ابتدا چاپ شود.

21 - برای یک باشگاه ورزشی برنامه ای بنویسید که ابتدا جنسیت و سپس روز هفته را بپرسر و بر اساس آن برای کاربر برنامه چاپ کند.

22 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس از ورودی دریافت کند و در خروجی توان دوم آن را چاپ کند. ماتریس ورودی مربعی با ابعاد دلخواه است )

23 - برنامه ای که یک عدد را از ورودی خوانده و کاراکتر معادل آن را چاپ کند.

24 - برنامه ای کهn تا سطر را از ورودی خوانده و به صورت زیر چاپ کند.

*****
****
***
**
*

25 -  برنامه ای که n تا سطر را از ورودی خوانده و به صورت زیر چاپ کند

1
12
123
1234

26 - برنامه ای که n تا سطر را از ورودی خوانده وبر اساس n به صورت زیر چاپ کند.

        *
      * *
     * * *
    * * * *

27 - برنامه ای بنویسید که عدد در مبنای 10 گرفته و آن را به مبنای 7 ببرد.

28 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد دلخواه را از ورودی بگیرد و ماکزیمم عدد را نمایش دهد

29 - برنامه ای که 10 عدد را از ورودی خوانده و میانگین و واریانس آنها را محاسبه کند

30 - برنامه ای بنویسید که 20 عدد را در یک تابلو قرار داده، سپس یک عدد دیگری از ورودی دریافت کند و مشخص کند در تابلو وجود دارد یا خیر، اگر وجود دارد مشخص کند چندمین عدد در تابلو است اگر وجود ندارد بگوید در تابلو نیست؟

31 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دلخواه را از ورودی گرفته سپس به توان هم برساند و حاصل را بر گرداند و اگر دومین و سومین عدد را وارد نکنیم آنها را برابر یک در نظر می گیرد؟این برنامه را به صورت تابع بنویسید

32 - برنامه ای با دو تابع بنویسید که دو ماتریس 3*3 از ورودی دریافت کند و تابع اول جمع دو ماتریس و تابع دوم تفریق دو ماتریس انجام دهد و نتیجه را نمایش دهد؟

33 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند و تشخیص دهد عدد مورد نظر کامل است یا خیر(عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن به جز خودش برابر آن عدد باشد)

34 - برنامه ای بنویسید که معدل و شماره دانشجویی n تا دانشجو را از ورودی بگیرد و دومین معدل به همراه شماره دانشجویی در خروجی نمایش دهد؟

35 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت m و n را از ورودی دریافت و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را نمایش دهد

36 - برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد چهار رقمی که مجموع ارقام اول و چهارم آنها مساوی مجموع ارقام دوم و سوم آنها است را نمایش دهد؟

37 - برنامه ای بنویسید که تمامی اعداد سه رقمی که از هر دو طرف اول هستند را یافته و نمایش دهد؟(مثلا جفت اعداد701و107 یکی از جواب های مورد نظر است)

38 - برنامه ای بنویسید که یک رشته حداکثر 50 حرفی را خوانده و مشخص کند در این رشته حروف الفبای A تا Z هر کدام چند بار تکرار شده اند. کد اسکی حرفA برابر 65است.

39 - برنامه ای بنویسید که دو مجموعه مرکب زمان بر حسب ساعت، دقیقه و ثانیه را خوانده آنها را باهم جمع و نتیجه را نمایش شود؟

40 - برنامه ای بنویسید که آرایه ای را از ورودی با تابع input مقداردهی کند سپس عناصر آرایه را با تابع bubble مرتب کند و عناصر آرایه را با تابع output در خروجی چاپ کند. سپس یک عدد را از ورودی بخواند و بررسی کند در آرایه مرتب شده وجود دارد یا ندارد و از binary search برای جستجو استفاده کند اگر عنصر در آرایه وجود داشت مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار غیر1برگرداند؟

41 - برنامه ای بنویسید که دو عدد A و B را به همراه کاراکتر C دریافت نماید. اگر '+'=C باشد عبارت A+B محاسبه و چاپ شود ، اگر '-'=C باشد، عبارت A-B محاسبه و چاپ شود، اگر '*'=C باشد ، عبارت A*B محاسبه و چاپ شود. اگر '/\=C باشد عبارت A/B محاسبه و چاپ شود. در غیر این صورت پیغام error in entered operator  چاپ شود.

42 - برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه و چاپ نماید.

\[ s=1+\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{4}}{4!}+...+\frac{x^{n}}{n!}\]

43 - برنامه ای بنویسید که پنج عدد a,b,c,d,e را از ورودی دریافت نموده و سپس به کمک عملگر علامت سوال بزرگترین مقدار را پیدا کرده و در متغییر MAX قرار دهد. در ادامه یک ثابت به نام f تعریف نمایید که تشخیص دهد، مقدار MAX زوج یا فرد است.

44 - برنامه ای بنویسید که یک عدد پنج رقمی صحیح را از ورودی دریافت کند و دومین رقم آن را در خروجی چاپ نماید. درستی برنامه را برای یک عدد چهار رقمی بررسی trace نمایید.

45 - برنامه ای بنویسید که یک عدد شش رقمی صحیح را دریافت نماید و حاصل ضرب کمترین و بیشترین رقم آن را چاپ کند.

46 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح چهار رقمی دریافت کند و مقلوب عدد را نمایش دهد.

47 - تابعی بنویسید که 50 عدد صحیح را از ورودی گرفته و آن ها در آرایه ای قرار دهد. سپس بیشترین آن ها را پیدا نماید و نمایش دهد.

48 -

49 -

50 -

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی C و ++C لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف برنامه نویسی C - محاسبه دترمینان مارتیس دلخواه ( کد C0003 )

1 - عدد صحیح n وارد می شود. این عدد کوچکتر از 100 و بزرگتر از 2 است. سپس یک ماتریس با ابعاد دلخواه n*n وارد می شود. مقدار دترمینان  ماتریس ورودی را محاسبه کنید و در خروجی چاپ کند. ( فقط بخش صحیح خروجی را چاپ کند برای مثال اگر درایه ای برابر 3.14 بود مقدار 3 را چاپ کند )

2 - کدی بنویسید که با استفاده از اشاره گر pointer ها مقادیر ذخیره شده در دو متغییر را جابجا کند.

3 - کدی بنویسید که مشخص کند آیا رقم دوم سمت راست یک عدد چهار رقمی زوج است یا فرد. برای مثال عدد 1235 پیغام odd و برای 5321 پیغام even  چاپ کند.

4 - کدی بنویسید که یک رشته از کاراکترها را به صورت برعکس چاپ کند. مثلا salam را به عنوان malas چاپ کند.

5 - کدی بنویسید که تمام اعداد بین 1 تا  100000 را که مضرب 3و5 باشند و مضرب 3 و 7 نباشند را چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که با دریافت تعداد سطر شکل زیر را چاپ کند.

 

7 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 3*3 را از کاربر بگیرد و در صورت معکوس پذیر بودن ، معکوس آن را محاسبه و در خروجی چاپ نماید.

8 - می خواهیم ریشه های معادله غیرخطی f(x)=0 را به صورت عددی بدست آوریم. چنانچه معادله مورد نظر به صورت زیر تعریف شده باشد، جواب معادله را به کمک زبان C بدست آورید و در خروجی چاپ نمایید.

\[ f(x)=0.1x^2-log(5x)=0\]

8 - برنامه ای به زبان c بنویسید که تاریخ را برحسب ماه و روز دریافت و شماره ی روزسال را نمایش دهد

9 - برنامه ای ب زبان c بنویسید که تاریخ را برحسب شماره ی روز سال دریافت کند و ماه و روز آنرا مشخص کند

10 - برنامه ای ب زبان c بنویسید که دنباله ی زیر را به ازای n جمله ی اول محاسبه کند(مقدار x از ورودی دریافت شود)

\[ \frac{1!}{x}+\frac{2!}{x^2}+\frac{3!}{x^3}+...+\frac{n!}{x^n}\]

11 - برنامه ای بنویسیدکه عدد صحیح n را دریافت و فاکتوریل آن را محاسبه کند.

12 - برنامه ای به زبان C بنویسید که در یک لیست ۱۵ تایی از اعداد اعشاری دورترین و نزدیکترین عدد به میانگین و میانگین را نمایش دهد (راهنمایی :با استفاده از آرایه یک بعدی)

13 - برنامه ای به زبان C بنویسید که در یک لیست ۱۰ تایی از اعداد صحیح عدد ۵ را حذف کرده و لیست جدید را نمایش دهد (راهنمایی:با استفاده از آرایه یک بعدی)

14 - برنامه ای به زبان C بنویسیدکه شماره دانشجویی و معدل تعداد n دانشجو را از ورودی خوانده، دانشجویی را که بیشترین معدل را دارد پیدا کند و نام و معدل او را به خروجی ببرد؟

15 - برنامه ای به زبان C بنویسید که سال تولد کاربر و سال فعلی را از ورودی خوانده، مشخص کند که او چندسال و چند ماه عمر کرده است

16 - برنامه ای به زبان C بنویسید که وزن کالایی را برحسب کیلوگرم دریافت کرده، وزن آن را برحسب گرم در خروجی چاپ کند.

17 - برنامه ای به زبان C بنویسیدکه دو عدد صحیح را بگیرد و تمام اعداد زوج بین آنها را چاپ کند.

18 - برنامه ای به زبان C بنویسید که صد عدد را دریافتکند و در پایانکوچکترین و بزرگترین آن ها را چاپ کند

19 - برنامه ایبه زبان C بنویسید که تمام اعداد دو رقمی که بر مجموع ارقامش بخشپذیر است را چـاپ کند

20 - برنامه ای به زبان C بنویسید که ابتدا 10 عنصر یک آرایه را دریافت کند و سپس آن هار ا مرتب کده و چاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسید که یک لیست از اعداد و سپس یک عدد را بگیئ و تعداد دفعات تکرار آن عدد در لیست را معین نماید و معین کند آیا عدد ماکزیمم بوده است یا خیر؟

22 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را بگیرد و تمام اعداد فرد بین آن ها را چاپ نماید.

23 - برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه وچاپ کند.

\[  S=\frac{5\times 10 \times 15 \times... \times 30}{3 \times 9 \times 27 \times ... \times 729}\]

24 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع طول و عرض یک مستطیل را دریافت کند سپس مساحت مستطیل را محاسبه و چاپ کند.

25 - برنامه ای بنویسید که شعاع دایره ای را از ورودی خوانده ، به تابعی ارسال کند و تابع مساحت دایره را محاسبه و به برنامه اصلی برگرداند.

26 - برنامه ای بنویسید که تابع ساعت و دقیقه و ثانیه را بگیرد و بر حسب خروجی چاپ کند.

27 - برنامه ای بنویسید که رشته ای را خوانده و تمام حروف کوچک آن را به بزرگ تبدیل کرده و چاپ کند.

28 - برنامه ای بنویسید که رشته ها را از کاربر بگیرد و آن رشته ها را به استثنای حروف صدا دار در رشته دیگری ذخیره کند.

29 - برنامه ای بنویسید که رشته ای را دریافت کند و در آرایه کاراکتری ذخیره کند. سپس طول رشته را محاسبه کرده و چاپ نماید.

30 - برنامه ای بنویسید که تابع دترمینان یک ماتریس 3 در 3 را محاسبه و چاپ کند.

31 - برنامه ای بنویسید که لیستی صدتایی را بگیرد و اعداد مثبت و منفی را در دو لیست دیگر قرار دهد و چاپ کند.

32 - برنامه ای بنویسید که مقسوم علیه های یک عدد را محاسبه و چاپ نماید و تعیین کند عدد کامل است یا خیر.

33 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد دو رقمی که بر مجموع ارقامشان بخش پذیرند را چاپ کند.

34 - برنامه ای بنویسید که یک عدد حقیقی و یک عدد صحیح را بگیرد و اولی را به توان عدد دومی برساند.

35 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 10 در 10 را چاپ کند.

36 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را بگیرد و ب م م و ک م م آن ها را چاپ کند.

37 - برنامه ای بنویسید که لیستی 100 تایی را بگیرد ، Max ، Min و میانگین و واریانس آن را محاسبه و چاپ کند.

38 - برنامه ای بنویسید که ابتدا تعداد دانش آموزان و سپس نمرات آن ها را دریافت کند و در نهایت میانگین کل کلاس را چاپ نماید.

39 - برنامه ای بنویسید که صد عدد را دریافت کند و در پایان کوچکترین و بزرگترین آن ها را چاپ کند.

40 - برنامه ای بنویسید که اعداد فرد 3 رقمی را از بزرگ به کوچک چاپ کند.

41 - برنامه ای بنویسید که یک دستگاه معادلات دلخواه را با استفاده از روش حذفی گاوس جردن ( قطری ) را حل کند.

42 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کند، با استفاده از تابع بررسی کند کهآیا زوج است یا فرد؟

43 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع بازگشتی مجموع تمام اعداد چهار رقمی مضرب 3 را بدست آورد.

44 - برنامه ای بنویسید که یک رشته و یک کلمه را دریافت کند و سپس تعداد تکرار کلمه در رشته را مشخص کند.

45 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 4 در 4 را دریافت کند و سپس مجموع عناصر روی قطر اصلی و فرعی آن را محاسبه کند.

46 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 4 در 3 را دریافت کند و سپس ترانهاده آن را محاسبه و چاپ نماید.

47 - برنامه ای بنویسید که

48 - برنامه ای بنویسید که

49 - برنامه ای بنویسید که

50 - برنامه ای بنویسید که

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی C و ++C لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف برنامه نویسی ++C - فیبوناچی معکوس ( کد C0002 )

1 - تابعی بنویسید که جمله n-1 ام و n ام دنباله فیبوناچی را دریافت کند و تا جمله اول فیبوناچی چاپ کند.

2 - برنامه ای بنویسید که ابتدا یک لیست اعداد با طول n ( دریافت  n از کاربر )  را دریافت کند و بعد از مرتب کردن اعداد به صورت زیر چاپ نماید. کمترین عدد ، بیشترین عدد ، دومین کمترین عدد ، دومین بیشترین عدد و ...

3 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس با 4 سطر و 5 ستون دریافت کند و تعداد عدد اول در هر سطر را با استفاده از تابعی که برای مشخص کردن اعداد اول نوشته اید مشخص نماید.

4 - برنامه ای بنویسید که ابتدا یک لیست N عضوی دریافت کند و سپس از انتها به ابتدا چاپ کند.

5 - برنامه ای بنویسید که با دریافت عدد n پروانه ای توخالی با اندازه قطر دو برابر n  چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که عناصر ماتریس 2*3 را از ورودی خوانده و بزرگترین عنصر هر سطر را پیدا کند و به همراه شماره سطر به خروجی ببرد.

7 - برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد صحیح از ورودی خوانده و در آرایه قرار دهد و کوچکترین عنصر آرایه را تعیین کند. ( حدکثر تعداد اعداد 20 و آخرین عدد ورودی صفر است )

8 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس را از ورودی خوانده و حاصل ضرب آن ها را در ماتریس دیگری قرار دهد.

9 - برنامه ای بنویسید که عناصر دو آرایه عددی با طول متفاوت را از ورودی خوانده ، آن ها را به روش حبابی مرتب کند و سپس دو آرایه را طوری ادغام کند که  نتیجه به صورت مرتب باشد. برای سادگی برایهر قسمت می توانید از تابع استفاده کنید.

10 - برنامه ای بنویسید که یک سری از اعداد را از ورودی بخواند و به صورت مرتب در آرایه وارد کند. نکته این سوال این است که در هر بار ورود اعداد، هر عدد باید در جای مناسب خود قرار گیرد.

11 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از ورودی بگیرد و در آخر اعلام کند کدام اعداد جزء اعداد اول هستند و تعداد اعداد اول را در خروجی چاپ کند؟

12 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع 10 عدد را از ورودی دریافت کند و بزرگترین عدد را در خروجی چاپ کند؟

13 - برنامه ای بنویسید که یک جمله را در ورودی دریافت کند و در خروجی تعداد کاراکترهای وارد شده را چاپ کند. ( انتهای جمله با Enter مشخص شود )؟

14 - برنامه ای بنویسید که اعداد 20 تا 40 را به ترتیب نزولی چاپ کند.

15 - برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد فرد 100 تا 200 را چاپ نماید.

16 - برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی خوانده و کجکع مقسوم علیه های عدد را چاپ کند.

17 - برنامه ای بویسید که عدد را از ورودی خوانده و اعداد طبیعی کوچکتر از آن عدد را چاپ کند.

18 - برنامه ای بنویسید که نمره دانشجویی را از ورودی خوانده و در صورتی که نمره بین 17 تا 20 باشد پیغام A ، در صورتی که نمره بین 14 تا 17 باشد پیغام B و در غیر این صورت پیغام C را چاپ کند.

19 - برنامه ای بنویسید که عددی را به عنوان شعاع دایره ای از ورودی گرفته و اگر عدد وارد شده منفی باشد آن را به عدد مثبت تبدیل کندو سپس محیط و مساحت آن را چاپ کند.

20 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی خوانده و درصورتیکه دو عدد برابر بودند پیغام برابری در غیر این صورت پیغام مخالف بودن دو عدد را چاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی خوانده و سپس یک کاراکتر را از ورودی بخواند و در صورتی که کاراکتر خوانده شده + بود جمع دو عدد ، در صورتی که - بود تفاضل دو عدد ، در صورتی که * بود ضرب دو عدد و در غیر این صورت error را چاپ نماید.

22 - برنامه ای بنویسید که اعداد 20 تا 40 را به ترتیب نزولی چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد فرد 100 تا 200 را چاپ نماید.

24 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و مجموع مقسوم علیه های عدد را چاپ کند.

25 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و اعداد طبیعی کوچکتر از آن هدد را چاپ کند.

26 - برنامه ای بنویسید که نمره دانشجویی را از ورودی خوانده و در صورتی که نمره بین 17 تا 20 باشد پیغام A و در صورتی که نمره بین 14 تا 17 باشد پیغام B و در غیر این صورت پیغام C را چاپ کند.

27 - برنامه ای بنویسید که عددی را به عنوان شعاع دایره ای از ورودی گرفته و اگر عدد وارد شده منفی باشد آن را به عدد مثبت تبدیل کند و سپس محیط و مساحت آن را چاپ کند.

28 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی خوانده و در صورتی که دو عدد برابر بودند پیغام برابری در غیر این صورت پیغام مخالف بودن دو عدد را چاپ کند.

29 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی خوانده و سپس یک کاراکتر را از ورودی بخواند و در صورتی که کاراکتر خوانده + بود جمع دو عدد و در صورتی که - بود تفاضل دو عدد ، در صورتی که * بود حاصل ضرب دو عدد و در غیر این صورت Error را چاپ کند.

30 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بخواند و تشخیص دهد صدگان 3 است یا نه ؟

31 - الگوریتم و برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی و مضارب 5 کمتر از n را در خروجی به صورت نزولی چاپ کند.

32 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند و اعداد مابین آنها را چاپ نماید.

33 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که کلید f فشرده نشده به طور متوالی از ورودی کاراکتر دریافت کند و آنها را بشمارد و در خروجی چاپ کند.

34 - برنامه ای بنویسید که اعضاء یک آرایه 4*4 را از ورودی دریافت کند و آن را به صورت ماتریس در خروجی چاپ نماید و عناصر قطر اصلی را سه برابر نماید و نتیجه را در خروجی نمایش دهد.

35 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه 10 عنصری را دریافت کند و عناصر بزرگتر از 5 آن را در یک آرایه دیگر چاپ نماید.

36 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت n را دریافت کرده و اعداد مربع کامل ۱ ، ۹ ، ۱۴ ، ۱۶ که کوچکتر n باشد را نمایش دهد.

37 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را دریافت کرده ، آنهایی را که ضریب 3 هستند به ترتیب نزولی ( از بزرگ به کوچک ) چاپ کند.

38 - برنامه ای بنویسید که 4 عدد را دریافت کند و از طریق تابع اعلام کند کوچکترین عدد کدام است؟

39 - برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت کند و از طریق تابع بازگشتی فاکتوریل آن عدد را محسابه کند و در خروجی چاپ کند؟

40 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند مربع آن عدد را محاسبه کند و تا زمانی که کاربر موافق جهت ورود عدد باشد مربع اعداد را محاسبه کند و در انتها در خروجی اعلام کند چه تعداد عدد وارد شده است و مجموع مربع اعداد را نیز چاپ کند؟

41 - برنامه ای بنویسید که نمره 50 دانشجو را گرفته و بالاترین نمره را به 20 برساند. سپس مابقی نمرات را به همان مقدار افزایش و نمرات نهایی را نمایش دهد.

42 - برنامه ای بنویسید که همه اعداد اول چهاررقمی را نمایش دهد.

43 - برنامه ای بنویسید  که تعدادی عدد را از کاربر دریافت کرده سپس میانگین همه اعداد  و سه عدد کوچیکتر را چاپ نماید.

44 -

45 -

46 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را دریافت کرده میانگین آنها را چاپ نماید

47 - برنامه ای بنویسید که طول و عرض مستطیلی را دریافت کرده و مساحت و محیط آنرا چاپ نماید.

48 - برنامه ای برای یافتن تمام ریشه های یک معادله درجه دوم با استفاده از ساختار else-if بنویسید.

49 - برنامه ای بنویسید که عددی را به عنوان شماره روز هفته از کاربر بگیرد و نام روز هفته را چاپ کند (با استفاده از ساختار switch )

50 - برنامه ای برای بررسی اینکه آیا یک سال یک سال کبیسه است یا خیر با استفاده از ساختار else-if بنویسید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی C و ++C لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف برنامه نویسی C - جدول ضرب ( کد C0001 )

1 - برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد صحیح و مثبت و کوچکتر از 100 از کاربر، جدول ضرب را به گونه ای رسم کند که اعداد هر ستون به طور مرتب زیرهم چاپ شوند.

2 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح n) 3 ≥ n) را از ورودی گرفته و با استفاده از کاراکتر * یک لوزی به ضلع n رسم نماید، بگونه ای که قطرهای آن نیز رسم شده باشد. به عنوان مثال، به ورودی و خروجی نمونه زیر توجه نمائید.

3 - تابعی به نام PrintTriangle بنویسید کـه عـدد صـحیح مثبـت n را بـه عنـوان پـارامتر ورودی اش گرفته، یک مثلث به شکل زیر با n سطر در خروجی نمایش دهد. دقـت کنیـد که تنها دو ضلع بـالایی مثلـث از * کشـیده شـده و بقیـه کاراکترهـا کـاراکتر o هسـتند.

4 - با ساختار switch برنامه ای بنویسید که پس از گرفتن عدد مربوط به یکی از روزهای هفته به شرح زیر :

Suturday(1) , Sunday(2) , Monday(3) , Tuesday(4) , Wednesday(5) , Thursday(6) , Friday(7)

الف ) دو حرف اول اسم لاتین آن روز را نمایش دهد.

ب ) در مورد روز جمعه Friday علاوه بر دو حرف اول اسم ، تعداد کاراکترهای کامل اسمش را نیز چاپ کند.

5 - برنامه ای بنویسید که پس از گرفتن درآمد و هزینه های روزانه یک هفته ( 7 روز ) یک راننده تاکسی موارد زیر را تعیین کند.

الف - چند روز از آن هفته سودی ( درآمد منهای هزینه ها ) مساوی و یا بیش از سود متوسط آن هفته داشته است؟

ب - بیشترین سود مربوط به کدام روز آن هفته بوده است؟

6 - برنامه ای بنویسید که تعداد نامشخصی عدد اعشاری را بگیرد و مجذور میانگین اعداد کوچک تر از " دو رقم آخر شماره دانشجویی " شما را چاپ کند. شرط خاتمه حلقه نامتناهی ورود اولین عدد منفی است. 

7 - برنامه ای بنویسید که عددی را بگیرد و مجذور آن را نمایش دهد

8 - برنامه ای بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد

9 - برنامه ای بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را گرفته، محیط و مساحت آن را نمایش دهد.

10 - برنامه ای بنویسید که سه عدد صحیح را گرفته و میانگین اعشاری آنها را تا دورقم اعشار نمایش دهد

11 - برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر را گرفته و کد اسکی آن را نمایش دهد.

12 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را بگیرد و زوج یا فرد بودن آن را گزارش دهد

13 - برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته و مشخص کند آیا آن مثلث متساوی الاضلاع است، یا متساوی الساقین است یا مختلف الاضلاع؟

14 - برنامه ای بنویسید که طول سه ضلعیک مثلث را گرفته، اگر آن مثلث قائم الزاویه است مساحت آن را، و الا محیط آن را محاسبه کرده و نمایش دهد

15 - برنامه ای بنویسید که سه عدد اعشاری را گرفته و بزرگترین آنها را نمایش دهد

16 - برنامه ای بنویسید که شماره ماه)شمسی(را گرفته و تعداد روزهایش را نمایش دهد.

17 - برنامه ای بنویسید که کاراکتری را گرفته و مشخص کنددر کدام دسته زیر قرار می گیرد

- حروف بی صدا
- حروف صدادار
- رقم ها
- سایر کاراکترها

18 - برنامه ای بنویسید که ضرایب a و b و c  از یک معادله درجه ی دوم را گرفته و در مورد تعداد و مقادیر ریشه هایش اطلاعات کاملی به کاربر بدهد.

19 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد صحیح از یک تا صد را زیر هم نمایش دهد

20 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

21 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

22 - برنامه ای بنویسید که تماماعداد زوج سه رقمی را زیر هم نمایش دهد

23 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را از بزرگ به کوچک)نزولی(زیر هم نمایش دهد).

24 - برنامه ای بنویسید که ابعاد سه ضلع یک مثلث را از ورودی دریافت نموده و سپس اعداد را به صورت نزولی مرتب کرده و در آخر محیط مثلث را محاسبه و در خروجی نماییش دهد.

25 - برنامه ای بنویسید که یک لیست از اسامی ( حداکثر 30 نفر ) به همراه شماره تلفن آن ها را از ورودی دریافت کند . لیست را بر اساس الفبا مرتب کرده و موارد زیر را در خروجی نمایش دهد. ( ار آرایه دو بعدی برای نگهداری اسم و معدل استفاده کنید )

الف ) شماره تلفن ali ahmadi  اگر در لیست وجود دارد.

ب ) اسم نفر آخر لیست

26 - برنامه ای بنویسید که اعداد زوج بین 1 تا 1000 را چاپ کند.

27 -برنامه ای بنویسید که 100 عدد را خوانده، مجموع را محاسبه و چاپ کند .

28 -برنامه ای بنویسید که حاصلضرب اعداد 1 تا 50 را چاپ کند .

29 - برنامه ای بنویسید که 50 کاراکتر از صفحه کلید خوانده و تعیین کند که کدام یک حرف کوچک است.

30 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد صحیح را خوانده max و min را چاپ کند .

31 - برنامه ای بنویسید که کاراکتر هایی که کد آن ها بین 100 تا 200 هست، را چاپ نماید.

32 - برنامه ای بنویسید که یک سکه 100 ریالی را به سکه های 2و5 و10و20 و 50 ریالی خرد کند.

33 - برنامه ای بنویسید که مضارب 4 دو رقمی را در یک لیست نمایش دهد.

34 - برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه نماید.

\[\frac{2}{3 \times 1}+\frac{3}{4 \times 2}+\frac{4}{5 \times 3}+...+\frac{10}{11 \times 9}\]

35 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد از کاربر گرفته و کوچکترین آن را مشخص کند.

36 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس با ابعاد دلخواه را از کاربر دریافت کند ، سپس درایه های سطر آخر آن را با هم جمع نماید.

37 - برنامه ای بنویسید که 3 عدد از ورودی دریافت کند و بزرگ ترین آن ها را چاپ کند.

38 - برنامه ای به زبان C بنویسید که تصویر زیر را بر روی مانیتور نمایش دهد.

39 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد دو رقمی که بر مجموع ارقامشان بخش پذیرند را در یک آرایه ذخیره کند.

40 - برنامه ای بنویسید که جمله 20 ام از دنباله زیر را مشخص کند.

 0   ,    1    ,   3    ,    7    ,    12    ,    19    , .... ?

41 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس مربعی دلخواه را از کاربر دریافت کند سپس حاصلضرب درایه های قطر فرعی آن را تعیین نماید.

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی C و ++C لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پرداخت آنلاین
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H