matlabkhooneh

خدمات متلب خونه

enamad
enamad
enamad
enamad
enamad
enamad
enamad
enamad

پروژه برنامه نویسی JS - ( تابع جمع و ضرب JS0001 )

1 - در مورد کتابخانه JQuery اطلاعاتی بدست آورده و در این تمرین به اشتراک بگذارید.

a. حتما توضیح داده شود.

b. می توانید تکه کد همبه عنوان مثال بیاورید.

2 - یک وب سایت را باز کرده و بخش هایی از آن که از جاوا اسکریپت استفاده شده است را نشان دهید.

a. گرفتن اسکرین شات به همراه مارک کردن آن بخش الزامی است.

b. در صورت نیازمیتوانید توضیحات خود را نیز ارائه نمایید.

3 - یک صفحه وب طراحی کنید که در آن یک دکمه باشد. با زدن دکمه، یک تابع فراخوانی شود. تابع همواره 3 عدد ثابت را بگیرد و حاصلضرب و همچنین حاصل جمع آن ها را در یک بخش دلخواه از صفحه وب چاپ نماید.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی وب HTML , CSS , JS, Sass لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکلیف اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه صنعتی اصفهان

1 - تبدیل فوریه سیگنال های زیر را بدست آورید

 \[ x(t)=e^{-at}u(t)\]

\[ x(t)=\frac{1}{t_{0}}exp(-\frac{\pi t^{2}}{t_{0}^{2}})\]
\[ x(t)=sinc^{2}(t)\]

برای دو مورد اول توابع خودهمبستگی را نیزمحاسبه کنید.

2 - الف )  تبدیل فوریه سیگنال زیر را محاسبه کنید.

\[ x(t)=A\;rect(\frac{t}{T}-\frac{1}{2})\]

ب ) قسمت های زوج و فرد این سیگنال را بدست آورید.

ج ) تبدیل فوریه قسمت های زوج و فرد را محاسبه کنید.

3 - توابع پاسخ فرکانسی و پاسخ ضربه سیستم زیر را بدست آورید.

4 - تبدیل فوریه پالس مدوله شده زیر را بدست آورید.

\[ x(t)=[u(t)-u(t-T)]cos(2\pi f_{0}t)\]

اگر T به سمت بی نهایت میل کند تبدیل فوریه X(f) به چه تابعی میل خواهد کرد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش اصول سیستم های مخابراتی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف اسمبلی Assembly ( کد Asm0001 )

1 - یک برنامه کامل در اسمبلی بنویسد که متنی چند خطی را از کیبورد بگیرد و تعداد کلمات آن را شمارش کرده و نمایش دهد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی اسمبلی Assembly لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

پروژه برنامه نویسی R - نمودار مستطیلی ( کد R0001 )

1 - در یک واحد صنعتی وزن قطعات تولیدی به صورت زیر گزارش شده است

10   , 11  , 11 ,  10 , 11   ,  10 ,   12/5 , 11   ,  13   , 10/5

12   ,     10 ,   16,   13  ,  14 ,  10 ,   10  , 15   ,18    ,  11   ,

  14 , 12 ,  11,   13 ,  13 ,  14 ,     16,   11,  10 ,   10 ,

 12  ,  11  ,  12 ,   11  , 5/10, 10  , 10   ,    12/2   , 12, 14 ,

18  ,   18  ,  10  ,  14  ,   15/5  ,  12   ,   10  ,  12   ,  15  ,  15

9/2  ،   14,  8 , 8 ,  9/1 ,  3/5 ,   15/4 ,   13/3,  15/5 , 20/3

12    ، 13   ،   18،    5،    8،  14/3،       23،    25   ،   17،    16

با استفاده از نرم افزار R

الف) جدول فراوانی را برای این داده ها تشکیل دهید.

ب) میانگین ، میانه ، مد ، واریانس و انحراف معیار ، چارک سوم ، دهک نهم و صدک ۵۴ ام را تعیین کنید.

ج) نمودار مستطیلی را برای این داده ها رسم کنید.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی R لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف برنامه نویسی ++C - تابع ( کد C0006 )

1 - برنامه ای بنویسید که عددی را بگیرد و مجذور آن را نمایش دهد.

2- برنامه ای بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد.

3- برنامه ای بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را گرفته، محیط و مساحت آن را نمایش دهد.

4- برنامه ای بنویسید که سه عدد صحیح را گرفته و میانگین اعشاری آنها را نمایش دهد.

5- برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر را گرفته و کد اسکی آن را نمایش دهد.

6- برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را بگیرد و زوج یا فرد بودن آن را گزارش دهد.

7- برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته و مشخص کند آیا آن مثلث متساوی الاضلاع است، یا متساوی الساقین است یا مختلف الاضلاع؟

8- برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته، اگر آن مثلث قائم الزاویه است مساحت آن را، و الا محیط آن را محاسبه کرده و نمایش دهد.

9 - برنامه ای بنویسید که سه عدد اعشاری را گرفته و بزرگترین آنها را نمایش دهد.

10 - برنامه ای بنویسید که شماره ماه (شمسی) را گرفته و تعداد روزهایش را نمایش دهد.

11- برنامه ای بنویسید که کاراکتری را گرفته و مشخص کند در کدام دسته زیر قرار می گیرد:

حروف بی صدا /  حروف صدادار / رقم ها / سایر کاراکترها

12- برنامه ای بنویسید که ضرایب a و b و c از یک معادله درجه ی دوم را گرفته و در مورد تعداد و مقادیر ریشه هایش اطلاعات کاملی به کاربر بدهد.

13- برنامه‌ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و قدرمطلق آن را چاپ نماید.

14- برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از ورودی دریافت و مشخص کند برای خورد کردن چنین مقدار پولی با سکه‌های یک تومانی، ۲ تومانی و ۱۰ تومانی به حداقل چه تعداد سکه نیازمندیم.  (مثلا اگر کاربر ۲۳ را وارد کرد باید در خروجی بنویسد دو سکه ۱۰ تومانی، یک سکه ۲ تومانی و یک سکه ۱ تومانی

15- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد صحیح از یک تا صد را زیر هم نمایش دهد.

16- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

17- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

18- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد زوج سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

19- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را از بزرگ به کوچک (نزولی) زیر هم نمایش دهد.

20 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد چهاررقمی که بر 7 بخشپذیرند اما بر 3 بخشپذیر نیستند را زیر هم نمایش دهد.

21 - برنامه ای بنویسید که عددی را گرفته و فاکتوریل آن را حساب کند. (با استفاده از حلقه های تکرار)

22 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و  با استفاده از تابع مشخص کند عدد کامل است یا خیراگر عدد کامل بود رشته "yes" در غیر این صورت رشته "no" را چاپ کند

23 - برنامه ای بنویسید که مغلوب سه عدد را با یکدیگر مقایسه کند و  آنها  به صورت صعودی  به ترتیب چاپ کند.

24 - برنامه ای بنویسید که عدد n را گرفته سپس با استفاده از تابع  n عدد اعشار  را گرفته و دومین بزرگترین عدد اعشار  را نمایش دهد.

با استفاده از تابع برنامه ای بنویسید که a، b، m، n، x، y را گرفته و a را با b، m را به n و x را با y جابه جا کرده و سپس a، b، m، n، x، y را چاپ کند.

25 - برنامه ای بنویسیدعدد صحیح a,bاز ورودی گرفته و به کمک تابع بازگشتی  aبه توان bرا محاسبه کند و نمایش دهد.

26 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه 90 عنصری  از اعداد اعشار را گرفته سپس با استفاده از تابع عدد m  را دریافت نماید اگر عدد m   در ارایه بود  ان را را از آرایه حذف کندو سپس ارایه جدید را چاپ نماید

27 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه100 عنصری  از اعداد صحیح را گرفته سپس با استفاده از تابع میانگین و میانه آن را بدست اورده سپس میانگین اعداد را در تابع چاپ نماید و در نتیجه میانه را برگرداند و در تابع اصلی چاپ نماید

28 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 5*3را گرفته و آن را ستون به ستون مرتب کند. سپس بزرگترین عدد موجود بین تمامی ستون ها را بدست اورد  اندیس ان ستون را در تابع نمایش دهد و سپس بزرگترین عدد موجود بین تمامی ستون هارا به تابع اصلی برگرداند

29 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس ۱۰ در ۱۰ را دریافت کرده و سپس با استفاده از تابع موارد زیر را انجام دهد و سپس هر کدام را نمایش دهد 

الف ) بزرگترین عنصر در قطر اصلی ماتریس

ب ) تعداد عناصر  منفی در قطر فرعی ماتریس

ج ) تعداد صفرهای موجود در کل ماتریس

30 - برنامه ای بنویسید که سن یک شخص را دریافت نموده و با توجه به اینکه امسال سال 1402 است، سال تولد شخص را چاپ نماید.

31 - برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر از حروف کوچک را دریافت کرده و به حروف بزرگ تبدیل و چاپ کند.

32 - برنامه ای بنویسید که طول 3 پاره خط را از ورودی گرفته، مشخص نماید که آیا با این سه عدد یک مثلث تشکیل می شود یا نه؟

33 - به موسی کمک کنید تا سال مبارک بعدی را پیدا کند. سال مبارک سالی است که عدد آن دارای ارقام متمایز است، مثال برنامه در ورودی سال۲۰۱۷گیرد سال بعدی مبارک سال ۲۰۱۸ است یا مثال، اگر برنامه۱۹۹۱را بگیرد سال بعدی۲۰۱۳است که تمامی ارقام آن بدون تکرار بوده و متمایز از هم هستند.

34 - برنامه ای ایجاد کنید که یک عدد را بگیرد و تداوم ضربی آن را برگرداند ، یعنی تعداد دفعاتی که باید ارقام را در هم ضرب کنید تا به یک رقم واحد برسید.

35 - برنامه ای بنویسید که دو عدد m و n را دریافت کند و سپس n عدد اول بعد از m را برگرداند.

36 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کرده و مشخص کند دو طرفه است یا نه ، برای مثال عدد 121 دو طرفه است.

37 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کرده و ب م م و ک م م آن را به صورت مستقل حساب و چاپ کند.

38 - ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ‬ - ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺭﻭی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ‪.‬‬
‫ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻭﻝ‪: ‬ ﺟﻤﻊ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﺮ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﭘﻴﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﺱ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ‬

‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺩﻭﻡ‪ : ‬ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻭﻝ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺧﻄﺎ ﭼﺎ پ ﮐﻨﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﻄﺮ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ‬ ‫ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﭼﺎ پ ﮐﻨﺪ‬

‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻮﻡ‪ : ‬ﺿﺮب ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬
‫ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭﺩﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ‬ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ : ‬ﺩﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻥ‬
‫ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ‪ 2*2‬ﯾﺎ ‪ 3*3‬ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻥ آﻥ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ‬ ‫ﭼﺎپ ﺷﻮﺩ‬.

‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ (ﻭﺍﺭﻭﻥ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ)
‫ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﺩﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ‬ ‫ﭼﺎپ ﺷﻮﺩ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻮی ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

39 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و آن عدد را به تابعی به نام comp ارسال کند. تابع مشخص کند که عدد کامل است یا خیر. اگر عدد کامل بود تابع مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر را برگرداند و برنامه بر حسب خروجی تابع پیغام مناسب چاپ کند.

40 - تابعی بنویسید که به صورت بازگشتی تعداد ارقام یک عدد صحیح را بازگرداند.

41 - جستجوی دودویی چه وقت و چگونه اجرا می گردد. تابع آن را بنویسید.

42 - برنامه ای بنویسید که آرایه ای دو بعدی با m سطر و n ستون را از ورودی گرفته و سطرهای آن را از بزرگ به کوچک مرتب کند.

43 - برنامه ای بنویسید که یک عدد فرد را از ورودی دریافت و شکل سودکو آن را در خروجی چاپ کند (ماتریس ۳ در ۳ که ۹ عدد درون آن باشد)

44 - برنامه ای بنویسید که بتواند اطلاعات کارکنان یک موسسه را مدیریت کند
اطلاعات کارکنان شامل
نام
نام خانوادگی
شماره پرسنلی
حقوق
می‌باشد
برنامه بتواند اطلاعات زیر را ارائه دهد کارکنان و مشخصات رو جستجو کنه نتایج را نمایش بدهد در صورت نبود مشخصات جستجو شده اطلاع بده که این شخص در لیست کارکنان نیست

45 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از ورودی بخواند و مجموع ارقام آن را در b قرار دهد. خروجی b امین عدد اول پس از n است.

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی C و ++C لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H