matlabkhooneh

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - پیاده سازی فلوچارت با نرم افزار Raptor ( کد Fch0005 )

1 - فلوچارتی رسم کنید که ۱۰۰۰ عدد از ورودی دریافت کند و میانگین اعداد زوج را به دست بیاورد.

2 - فلوچارتی رسم کنید که ۱۰۰۰ عدد از ورودی دریافت کرد و مشخص کند که چند عدد فرد بزرگتر از ۱۰۰ دارد.

3 - فلوچارتی رسم نمایید که X و N را از ورودی خوانده ، مقدار سری زیر را محاسبه کند. ( N زوج است )

\[ S=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+...+\frac{x^n}{N!}\]

4 - فلوچارتی رسم نمایید که عددی را از ورودی دریافت کرده مقلوب عدد را محاسبه و در خروجی چاپ کند.

5 - فلوچارتی رسم نمایید که تاریخ تولد شخصی را از ورودی خوانده ، سن شخص را با تاریخ روز ، محاسبه نموده و در خروجی چاپ کند.

6 - فلوچارتی رسم نمایید که مقدار عبارت زیر را محاسبه کرده و چاپ کند. ورودی ها x و  n است.

\[ S=1+\frac{2!}{x^{2}}+\frac{3!}{x^{3}}+...+\frac{n!}{x^n}\]

7 - فلوچارتی رسم کنید که n عدد از ورودی دریافت کرده ، تعداد اعدادی که به 3 بخش پذیر هستند را محاسبه و چاپ نماید.

8 - فلوچارتی رسم نمایید که عدد n را از ورودی دریافت کرده ، جمله ی n ام دنباله ی فیبوناچی را چاپ نماید.

9 - فلوچارتی رسم نمایید که n عدد را از ورودی دریافت کرده ، کمترین و بیشترین مقدار را محاسبه کند.

10 - فلوچارتی رسم کنید که n عدد را دریافت کند و بیشترین مقدار و تعداد تکرار آن را محاسبه و چاپ نماید.

11 - فلوچارتی بنویسید که یک ماتریس 3*3 را از ورودی به صورت سطری بخواند و ترانهاده آن را در خروجی چاپ کند.

12 - فلوچارتی رسم کنید که یک زمان بر حسب ثانیه را از ورودی دریافت کرده و معین کند که چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه است؟ (با فرض اینکه هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است.)

13 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد طبیعی را دریافت و مجموع مقسوم علیه های آن و همچنین تعداد آن ها و نیز مجموع آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

14 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد صحیح و مثبت را دریافت و بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

15 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را دریافت و آن ها را به ترتیب صعودی مرتب کند ( بدون استفاده از روش های sort کردن )

16 - فلوچارتی رسم کنید که عدد n را بگیرد و میانگین n عدد را محاسبه کند.

17 - فلوچارتی رسم کنید که N را از ورودی دریافت کرده ، N جمله سری فیبوناچی را تولید نماید.

18 - فلوچارتی رسم نمائید که دو عدد n2 , n1 را از ورودی خوانده، بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را محاسبه و چاپ کند.

19 - برخی از اعداد سه رقمی قابیلیت دارند که مجموع فاکتوریل ارقام آن ها خود عدد را نشان می دهد. مانند عدد 145 . فلوچارت این الگوریتم را رسم کنید.

20 - فلوچارتی رسم کنید که مجموع n جمله اول سری ...+5555+555+55+5 را محاسبه کند.

21 - فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع مثلث a,b,c را بگیرد و قضیه حمار را برای سه ضلع مثلث چک کند.

22 - فلوچارتی رسم کنید که عددی را در مبنای 2 گرفته و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.

23 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد از ورودی بگیرد سپس مجموع اعداد اول مابین آنها را در خروجی چاپ کند.

24 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد از ورودی بگیرد سپس بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را در خروجی چاپ کند.

25 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که n عدد صحیح مثبت از ورودی بخواند، سپس عددی با بیشترین تعداد مقسوم علیه را چاپ کند.

26 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد صحیح و یک عملگر ریاضی ( * ، + ، - ، / ) را به عنوان ورودی از صفحه کلید بگیرد و بعد از عملیات ریاضی و نتیجه را چاپ کند.

27 - فلوچارتی را بنویسید که یک عدد صحیح مثبت N را از ورودی دریافت کرده و عدد صحیحی که نصف کردن ( تقسیم صحیح بر 2 ) هر کدام از ارقام آن ایجاد می شود را در یک متغیر R بسازد و آن عدد صحیح را در خروجی چاپ کند. ( مثلا اگر کاربر عدد 4589 را وارد کرد ، مقدار متغییر 2244 شده و چاپ شود )

28 - زیر فلوچارتی به نام  num_even_divisors بکشید که یک عدد صحیح n را از ورودی دریافت کرده و تعداد اعداد زوجی که بر آن ها بخش پذیر است را محاسبه کرده و بر می گرداند.

29 - فلوچارتی بکشید که با دریافت پارامتر n ( تعداد سطرها ) و m ( تعداد ستاره های هر سطر ) از کاربر الگوی متوازی الاضلاع زیر را در خروجی چاپ کند.

30 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که ۳ عدد را از ورودی خوانده و بدون استفاده از متغیر کمکی  آن ها را در متغیرهای max, min, mid قرار دهد.

31 - الگوریتمی و فلوچارتی بنویسید که اعداد دو رقمی ای ایجاد کند که معکوسشان با خودشان برابر باشد

32 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که قد و وزن کاربر را گرفته و BMI فرد را محاسبه کند.

33 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک کاراکتر را بگیرد و اگر عدد باشد به اندازه آن عدد از حرف A به سمت Z برود و حرف مورد نظر را چاپ کند ( حروف بزرگ ) اگر حرف وارد شده انگلیسی باشد، 3 حرف بعد از آن را چاگ کند و در صورتی که غیر این ها باشد پیغام خطا چاپ کند.

34 - .فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ کند

35 - فلوچارتی رسم کنید که اعداد خاص را چاپ کند. اعداد خاص اعدادی هستند که تعداد ارقامشان اول، و در سری فیبوناچی باشند.

36 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد اگر قدر مطلق آن با خودش برابر بود جذر آن را چاپ کند در غیر این صورت آن عدد را به توان ارقامش برساند. (عملیات به توان رساندن باید به طور کامل رسم شود، ( استفاده از ^ یاpow نمره ای ندارد)

37 - فلوچارتی رسم کنید که مقداری پول از ورودی بگیرد و به جای آن سکه 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 بازگرداند به طوری که کمترین سکه را پس بدهد

38 - فلوچارتی رسم کنیدکه X وY را از کاربر بخواند و X را به توان Y برساند.(تنها عملگر جمع مجاز است)

39 - فلوچارتی رسم کنیدکه معدل n دانشجو را بگیرد و میانگین آن ها را چاپ کند.

40 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد ارقام تکراری آن را حذف کند.

41 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد و نشان دهد که عدد صعودی است یا نزولی یا هیچکدام.

42 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد را از کاربر بگیرد و عدد سومی را ایجاد کند به شکلی که جایگاه های فرد عدد جدید به ترتیب از عدد اول و جایگاه های زوج عدد جدید از عدد دوم بیاید.

43 - فلوچارتی رسک منید که اعداد فیبوناچی کمتر از 20000 و مضرب 10 را چاپ کند.

44 - الگوریتم و فلوچارتی را بنویسید که یک ماتریس n*n را دریافت کند و سپس حاصل جمع درایه های ماتریس را چاپ کند.

45 - الگوریتمی بنویسید که سه عدد را از ورودی دریافت کرده آنها را از کوچک به بزرگ یعنی به ترتیب صعودی در خروجی چاپ کند دقت کنید که برای خواندن y,xوz را بخوان،y,xوz را چاپ کن.

46 - الگوریتمی بنویسید که مجموع اعداد زوج کوچکتر از 100 را محاسبه و در خروجی چاپ کند.

47 - الگوریتمی بنویسید که 100 عدد را خوانده مجموع اعداد زوجش را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند.

48 - الگوریتمی بنویسید که 100 عدد را از ورودی خوانده اعداد بزرگتر از میانگین را در خروجی چاپ کند.

49 - الکوریتمی بنویسید ک دو عدد از کاربر دریافت شود و عدد اول به توان عدد دوم برسد و حاصل در خروجی چاپ شود.

50 - الگوریتمی بنویسید ک یک عدد از کاربر دریافت شود و سپس فاکتوریل عدد رو محاسبه و در خروجی شود.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش الگوریتم و فلوچارت ، مبانی برنامه نویسی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - سری فیبوناچی ( کد Fch0004 )

1 -  الگوریتمی بنویسید که فاکتوریل یک عدد را چاپ کند.

2 - الگوریتمی بنویسید که عدد n را از کاربر گرفته و n امین عدد سری فیبوناچی را چاپ کند.

3 - الگوریتمی بنویسید که n امین عدد اول را چاپ کند.

4 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که تمام اعداد چهار رقمی که در آن ها حداقل دو رقم یک وجود داشته باشد را نمایش دهد.

5 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که کلیه اعداد سه رقمی که حداقل دو رقم آن ها برابر باشند را نمایش دهد.

6 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که n عدد را خوانده ، تعیین کند هر کدام چند رقمی هستند ، چند رقم آن ها زوج و چند رقم فرد است.

7 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که x و n خوانده ، مجموع n جمله سری زیر را نمایش دهد.

\[ x-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\frac{x^8}{8!}-...\]

8 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که تمام اعداد متقارن 5 رقمی را نمایش دهد.

9 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که تعدادی عدد را خوانده ، هر یک از اعداد که بر 9 بخش پذیرند را در خروجی چاپ کند. ( عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع ارقام آن بر 9 بخش پذیر باشد )

10 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که x و n را خوانده ، مجموع n جمله سری زیر را چاپ کند.

\[ S=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2x^2}+\frac{1}{x+2x^2+3x^3}-...\]

11 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که عددی را خوانده تشخیص دهد این عدد جزء سری فیبوناچی است یا خیر.

12 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که عدد صحیح و مثبت n را از ورودی خوانده ، آن را به مبنای دو تبدیل کند و خروجی بنویسید.

13 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را به مبنای دو از ورودی خوانده ، آن را به مبنای 10 تبدیل کرده و در خروجی نمایش دهد.

14 - الگوریتمس بنویسید که عدد طبیعی N و حقیقی x را سوال نموده و مقادیر زیر را محاسبه کند.

\[ \begin{matrix}P=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+...+\frac{1}{N}\\S=1+x+x^2+x^3+...+x^n\\sin(x)=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+...+\frac{x^{2N-1}}{(2N-1)!}\\T=1\times 2+2 \times 3+...+N \times (N-1)\end{matrix}\]

15 - الگوریتمی بنویسید که تمام اعداد اول کوچکتر از 1000 را تولید نماید.

16 - الگوریتمی بنویسید که بدون استفاده از متغییر سومی محتوبات دو متغییر را جابجا کند.

17 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را به عنوان ورودی گرفته و معین کند آیا عدد بر مجموع ارقامش بخش پذیر است یا نه؟

18 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت کرده و معین کند که چند رقم آن زوج ، چند رقم فرد و چند رقم برابر صفر است.

20 - فلوچارتی بکشید که دو عدد را به عنوان طول و عرض یک مستطیل گرفته و محیط آن را محاسبه و چاپ کند.

21 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته ( فرض بر این است که عدد ورودی صحیح و مثبت است ) و مجموع چهار عدد بعد از آن را چاپ کند. برای مثال عدد ورودی 8 باشد ، این فلوچارت باید حاصل 12+11+10+9 را چاپ کند.

22 - فلوچارتی بکشید که دو عدد صحیح و مثبت را گرفته ( فرض بر این است که عدد اول کوچکتر از عدد دوم است ) ، آنگاه جملاتی از دنباله فیبوناچی که بین این دو عدد قرار دارند را چاپ کند.

23 - فلوچارتی بکشید که طول یک بازه زمانی را بر حسب ثانیه گرفته و آن را  برحسب ساعت ، دقیقه و ثانیه چاپ کند. برای مثال 4537 ثانیه را گرفته و 1 و 15 و37 را چاپ کند.

24 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته و 5 عدد اول بعد از آن را چاپ کند.

25 - فلوچارتی بکشید که 10 عدد را گرفته و تعداد اعدادی که از میانگین اعداد ورودی بزرگتر هستند را چاپ کند.

26 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته و اگر در عدد ورودی رقم 3 وجود دارد به جای آن 5 جایگزین کند. برای مثال 237631 را گرفته و 257651 را چاپ کند.

27 - الگوریتمی بنویسید که 2 عدد را از ورودی بگیرد و عدد بزرگتر را  در خروجی چاپ کند.

28 - الگوریتمی بنویسید که 10 عدد را از ورودی دریافت کند و بزرگترین عدد را چاپ کند.

29 - الگوریتمی بنویسید که 10 عدد را از ورودی دریافت کند و مجموع آن ها را چاپ کند.

30 - الگوریتمی بنویسید که 10 عدد را از ورودی دریافت کند و مجموع اعداد مثبت آن ها را چاپ کند.

31 - الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و فاکتوریل آن را حساب کند.

32 - الگوریتمی بنویسید که عدد n و  k را دریافت کرده و حاصل عبارت زیر را محاسبه کند .( انتخاب k از n )

\[ \begin{pmatrix} n\\k\end{pmatrix}\]

33 - الگوریتمی بنویسید که آرایه ای ۱۵ عنصری از اعداد صحیح و مثبت از کاربر دریافت کنید که کاملا غیر ترتیبی هستند و بزرگترین و کوچکترین عنصر آن به همراه تعداد اعداد اول ، تعداد تام ، تعداد زوج و فرد و تعداد مضرب ۷ را در آن جداگانه مشخص نمایید و توابع اول و تام را حتما بنویسید.

34 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که سه عدد a , b , c را که اضلاع یک مثلث هستند را دریافت و مشخص کند که می توان با آن یک مثلث قائم الزاویه تشکیل داد؟

35 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که عددی را دریافت کند و مشخص کند که آن عدد کامل است یا خیر؟

36 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که یک عدد در مبنای b را دریافت کرده و آن را به مبنای 10 ببرد.

37 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که زمان را برحسب ثانیه دریافت کند و مشخص کند که از چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه تشکیل شده است.

38 - با استفاده از نرم افزار Raptor فلوچارتی رسم کنید که ، تاریخ امروز را به فرمت روز ، ماه و سال را از ورودی دریافت کند و سپس تاریخ روز بعد را به شکل روز ، ماه و سال در خروجی چاپ کند.

39 - با استفاده از نرم افزار Raptor فلوچارتی رسم کنید که ، n عدد از ورودی بگیرد ، سپس تعداد اول را در خروچی چاپ کند.

40 - با استفاده از نرم افزار Raptor فلوچارتی رسم کنید که ، n عدد از ورودی بخواند سپس فاکتوریل آن ها را در خروجی چاپ کند.

41 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد صحیح مثبت شش رقمی را می خواند. اگر عدد زوج است، ارقام آن را جمع می کند. درغیر این صورت، ارقام جداگانه را در همضرب کرده و نتیجه را چاپ نماید.

42 - به یک عدد سه گانه گفته می شود اگر دو برابر و سه برابر عدد شامل تمام ارقام جداگانه بدون تکرار هیچکدام باشند. به عنوان مثال 192که دو برابرش384و سه برابرش576هستند و327 که دو برابرش654 و سه برابرش981هستند سه گانه اند. الگوریتمی بنویسید که همه ی اعداد سه گانه یکم تر از 10000 رانمایش داده و چاپ کند.

43 - الگوریتمی بنویسید که جمله ی اول یک تصاعد هندسی(a)، قدر نسبت تصاعد(q) و شماره ی جمله(n) را خوانده و سپس جمله ی n ام آن را با استفاده از رابطهی 𝑠 = 𝑎𝑞 𝑛−1 محاسبه می کند.

44 - الگوریتمی بنویسید که عدد صحیح n را خوانده و در صورتی که 𝑛 ≤ 1000، مضارب n تا 1000 را چاپ می نماید.

45 - الگوریتمی بنویسید که عدد صحیح n را خوانده و مربع کلیه ی اعداد فرد بین 1 تا n و مکعب کلیه ی اعداد زوج همین بازه را محاسبه نموده و مجموع این دو را چاپ می نماید.

46 - الگوریتمی بنویسید که n عدد را خوانده و مشخص کند چه تعداد از این اعداد مثبت، چه تعداد منفی و چه تعداد برابر صفرند.

47 - فرض کنید از یک دستگاه فروش اتوماتیک تنقلات می توان یک آدامس به قیمت هر عدد برابر 1000 تومان خریداری کرد. همراه با هر آدامس یک قبض تخفیف وجود دارد. با صرف هر 7 قبض تخفیف می توان یک آدامس از دستگاه بازخرید کرد. در این الگوریتم می خواهیم محاسبه کنیم با فرض در اختیار داشتن n تومان و با احتساب امتیازات صرف شده با قبوض تخفیف، حداکثر چه تعداد آدامس با n تومان می توان خریداری کرد؟

مثال: اگر شما 20000 تومان داشته باشید، می توانید ابتدا 20 آدامس خریداری کنید و دارای 20 قبض تخفیف شوید. سپس می توانید به ازای 14 قبض تخفیف دو آدامس اضافی به دست آورید. این دو آدامس اضافه خود 2 قبض تخفیف دیگر برای شما در پی خواهند داشت. بنابراین شما اکنون مجموعا 8 قبض تخفیف دارید. این 8 قبض خود امکان بازخرید کردن یک آدامس دیگر را به شما خواهند داد. در نتیجه شما در نهایت 23 آدامسو دو قبض تخفیف باقی مانده دارید.
الگوریتمی بنویسید که مقدار n تومان را بگیرد و محاسبه کند پس از صرف تمام پولی که در اختیار دارید و صرف کردن بیش ترین تعداد ممکن از قبض های تخفیف جهت بازخرید آدامس های اضافه، در مجموع چه تعداد آدامس می توان جمع آوری کرد. همچنین الگوریتم شما باید به عنوان خروجی تعداد قبض های تخفیف باقی مانده را چاپ کند. این الگوریتم را به گونه ای طراحی کنید که تا زمانی که کاربر اعلام توقف نکرده است بتواند برای مقادیر مختلف ورودی n، خروجی مطلوب را بگیرد.

48 - دستور uptime در سیستم عامل UNIX تعداد روزها، ساعات و دقایق سپری شده از وقتی که آخرین بار سیستم عامل روشن شده بود را نمایش می دهد. به عنوان مثال این دستور ممکن است چاپ کند UP 53 days 12:39. الگوریتمی بنویسید که معادل x روز و yساعت و z ثانیه را به تعداد ثانیه ها که از آخرین باری که سیستم خاموش بودچاپ می کند.

49 - یک عدد متقارن عددیست که از سمت چپ به راست و راست به چپ یکنواخت خوانده می شود. مثلا عدد صحیح 121 متقارن است اما 123چنین نیست. الگوریتمی بنویسید که یک عدد صحیح مثبت  حداکثر پنج رقمی ، را خوانده و معین می کند که این عدد متقارن هست یا خیر. اگر کاربر یک عدد صحیح که بین 1 تا پنج رقم باشد وارد نکند الگوریتم شما باید یک پیام خطا چاپ کند.

50 - پزشکان تخمین می زنند که مصرف تقریبا 10 گرم کافئین به طور یک جا مصرف دارویی بیش از حد لزوم و کشنده است. الگوریتمی بنویسید که تعداد میلی گرم کافئین در یک نوشیدنی را دریافت نموده و درخروجی نشان می دهد چه تعداد از آن نوشیدنی ها منجر به مرگ یک شخص خواهد شد. یک اونس معادل 28.35 گرم است. یک قوطی 12 اونسی کولا تقریبا 34 میلی گرم کافئین دارد، در حالی که یک جام قهوه ی 16 اونسی تقریبا 160 میلی گرم کافئین دارد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش الگوریتم و فلوچارت ، مبانی برنامه نویسی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - معکوس ماتریس ( کد Fch0003 )

1 - الگوریتم و فلوچارتی رستم کنید که یک ماتریس 3*3 را از کاربر دریافت کرده و معکوس آن را محاسبه و چاپ کند.

2 - نسل های مختلف کامپیوتر را نام ببرید.

3 -الگوریتم را تعریف و ویژگی های آن را توضیح دهید.

4 - الگوریتمی بنویسید که 10 عدد از دینباله فیبوناچی را چاپ کند.

5 - فلوچارتی بنویسید که تا زمانی که از کاربر عدد مثبت دریافت کند ، اعداد زوج کوچکتر از عدد ورودی را بنویسد.

6 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد بگیرد و اعداد مثبتی که بر آن عدد بخش پذیر هستند را چاپ کند.

7 - فلوچارتی را ترسیم نمایید که عددی را از ورودی گرفته و با عدد 2 جمع بزند.

8 - فلوچارتی ترسیم نمایید که عددی را از ورودی گرفته و اگر عدد بزرگتر از صفر بود، در خروجی پیام “0 than Greater “را نمایش دهد.

9 - فلوچارتی ترسیم نمایید که عددی را از ورودی گرفته و اگر عدد بزرگتر از صفر بود، در خروجی پیام “Greater than 0” ، اگر کوچکتر از صفر بود، Less than 0” و در خاتمه کار پیام “ پیام “Done “را نمایش دهد.

10 - فلوچارتی ترسیم نمایید که 10بار عبارت “looping “را نمایش دهد.

11 - فلوچارتی ترسیم نمایید که از کاربر عدد مثبتی را بگیرد. اگر عدد غیر مثبت بود، از کاربر بخواهد مجدداً عدد مثبتی را وارد کند، اگر عدد مثبت بود، عبارت “positive “را نمایش دهد

12 - الگوریتمی طراحی نموده و فلوچارت آنرا ترسیم کنید که ابعاد مستطیل را گرفته و مساحت آن را محاسبه کند.

13 - فلوچارتی رسم کنید که 5 عدد را از ورودی گرفته و مجموع آنها را نمایش دهد.

14 - فلوچارتی رسم کنید که 10 با در خروجی پیام “World Hello “را نمایش دهد.

15 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد A و B را دریافت و حاصلضرب آن ها را روی کاغذ چاپ نماید.

16 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد x را دریافت و اگر مثبت بود، آنرا در 2 ضرب و چاپ کرده، در غیر اینصورت نقیض آنرا چاپ نماید.

17 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد x وy را دریافت و اگر y>x بود،مجموع x وy و اگر x>y بود تفاضل x وy و اگر مساوی بودند یکی از آن ها را روی کاغذ چاپ نماید

18 - فلوچارتی رسم کنید که جواب های حقیقی معادله درجه دوم را محاسبه نماید.

19 - فلوچارتی رسم کنید که اعداد زوج دو رقمی را بنویسد.

20 - فلوچارتی رسم کنید که عددN را از صفحه کلید دریافت کند و حاصل عبارت روبرو  را محاسبه نماید.

\[\sum_{i=2}^{N}\frac{i-1}{i}\]

21 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد a وb وc را دریافت و بگوید آیا با آنها می توان مثلث ساخت یا نه؟

22 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد A و B وC را دریافت و بزرگترین عدد بین آن ها را بنویسد.

23 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را دریافت آنها را به ترتیب صعودی مرتب کند.

24 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی N را دریافت و مجموعه مقسوم علیه ها و مجموع آنها و تعداد آنها را محاسبه و چاپ نماید.

25 - فلوچارتی رسم کنید که کلیه اعداد اول کوچکتر یا مساوی 1000 را یکی یکی تولید و چاپ کند

26 - فرض کنید 100نفر را به یک مهمانی دعوت کرده و برای هرکدام یک کارت دعوت فرستاده ایم، فلوچارتی رسم کنید که برای هر نفر که وارد مهمانی می شود، اسم آن شخص را پرسیده و اگر بین 100 اسم بود پیغام خوشامدید بنویسد و در غیر اینصورت پیغام بدهد که شما به این مهمانی دعوت نشده اید.

27 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت و مجموع مقسوم علیه های آن و همچنین تعداد آن ها و نیز مجموع آن ها را محاسبه و چاپ نماید

28 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت و فاکتوریل آن را محاسبه نماید.

29 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت حاصل زیر را محاسبه نماید

\[s=1!+2!+3!+4!+...+N!\]

30 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد صحیح N و M را دریافت کند و ب.م.م و ک.م.م آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

31 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت و تعداد ارقام و نیز مجموع ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید.

32 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:
- اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر
- اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر
- اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب دو عدد دیگر را نمایش دهد.

33 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که 10 بار دو عدد دریافت کرده ( ب م م ) و ( ک م م ) آن ها را چاپ کند.

34 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که دو عدد دریافت کند ، سپس مقدار آنها را جابجا کند  (بدون استفاده از متغیر کمکی)

35 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که اعداد A و B را دریافت کرده اعداد فرد بین A و B را چاپ کند.

36 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که از بین اعداد 3 رقمی آنهایی را که رقم یکان فرد، دهگان زوج و صدگان بخشپذیر بر 5 دارند را چاپ کند

37 - یک عدد جالب انگیز است، اگر مجموع فاکتوریل ارقام آن با خود عدد برابر باشد.

الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که مشخص کند عدد داده شده جالب انگیز است یا نه.

38 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که عددی صحیح دریافت کرده اعداد فرد بین یک تا آن عدد را از بزرگ به کوچک چاپ کند.

39 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که یک عدد صحیح (n رقمی) را دریافت کرده ، مجموع رقم های فرد آن را محاسبه و چاپ کند.

40 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که دو عدد را دریافت کرده ، کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را چاپ کند.

41 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که شماره یک روز از سال را دریافت کرده ، تاریخ روز را معین کند. (مثال:اگر 64 وارد شد نمایش دهد 2/3 )

42 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که شماره یک روز و شماره یک ماه از سال را دریافت کرده ، معین کند چند روز از سال می گذرد

43 - یک عدد را متقارن گویند، اگر از دو طرف به یک شکل خوانده شود. به طور مثال 909 و 8118 و 9 همگی متقارن هستند، ولی 644 متقارن نیست. الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که: بزرگترین عدد متقارنی که حاصلضرب دو عدد دو رقمی می باشد را چاپ نماید.

44 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که عدد A را دریافت کرده مجموع ارقام آن را چاپ کند

45 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که سه متغیر C,B,A را دریافت کرده سپس A را در B و B را در C و سپس C را در A قرار دهد.

46 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که دو متغیر عددی B,A را دریافت کرده ، سپس محتوای آنها را با هم تعویض کند.

47 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که مجموع ارقام 2 به توان 1000 را چاپ کند.

48 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که 1400 امین عدد اول را چاپ کند.

49 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که یک عدد مثبت را دریافت کند و تعداد ارقام آن را چاپ کند.

50 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که بزرگترین و دومین بزرگترین عدد ( عددی که فقط از بزرگترین عدد کوچکتر و از بقیه اعداد بزرگتر است.) را بین 100 عددی که کاربر وارد میکند، چاپ نماید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف الگوریتم و فلوچارت لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف سیمولینک Simulink - دینامیک و ارتعاشات ( کد Sim0007 )

1 - یک آونگ مرکب compound pendulum را در سیمولینک Simulink مدل کنید.

\[-mgdsin(\theta)-c \dot{\theta}=j \ddot{\theta}\]

\[J=J_{c}+m_{l}d^{2}\]

2 - ارتعاشات یک موتور نقلیه motor vehicle را در سیمولینک Simulink مدل کنید.

3 - یک قطار اسباب بازی متشکل از یک موتور و یک واگن را در نظر خواهیم گرفت. با فرض این که قطار فقط در یک بعد (در طول مسیر) حرکت می کند، می خواهیم کنترلی را روی قطار اعمال کنیم تا به آرامی شروع به کار کند و به حالت پایدار درآید و به طوری که بتواند یک فرمان سرعت ثابت را با حداقل خطا در حالت ثابت ردیابی کند.

4 - سیستم ارتعاشی دو درجه آزادی زیر را در سیمیولینک متلب شبیه سازی کنید. u ورودی سیستم و x1 و x2 خروجی های سیستم هستند. انتخاب مقادیر برای جرم، ضریب سختی فنر و ضریب دمپینگ دمپرها اختیاری است.

الف ) ورودی u را به صورت تابع پله به سیستم وارد کرده و خروجی سیستم را بررسی کنید.

ب ) ورودی u را به صورت تابع پالس به سیستم وارد کرده و خروجی سیستم را بررسی کنید.

ج ) ورودی u را به صورت تابع سینوسی به سیستم وارد کرده و خروجی سیستم را بررسی کنید.

د ) تاثیر مقادیر جرم و ضریب فنر و ضریب میرایی را روی پاسخ سیستم بررسی کنید.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پروژه های پردازش تصویر - تبدیل هندسی ( کد Mat0099 )

1 - تبدیل هندسی

۱-۱ -توسط تبدیل هندسی مناسب، تصاویر Lena ،Barbara و Girl را بر روی سه وجه از مکعب تصویر Cube قرار دهید. تبدیالت هندسی را با بکارگیری درونیابی نزدیکترین همسایه و درونیابی دوخطی انجام دهید.

۱-۲ -انطباق تصاویر یا Registration به فرایند منطبق کردن دو یک چند تصویر بر هم گفته میشود. در این حال و برای دو تصویر، یک تصویر، تصویر مرجع و دیگری تصویر ورودی است که بایستی بر تصویر مرجع منطبق شود. تصویر Map1 را به عنوان تصویر مرجع در نظر گرفته و تصویر Map2 را بر آن منطبق کرده و نمایش دهید. پارامترهای مدل را ارایه کنید

2 - فیلتر میانگین

۱-۲ -فیلتر میانگین به کمک کانولوشن پیاده سازی می شود. با استفاده از خصوصیات فیلتر میانگین از نوع Filter Box ،روشی برای افزایش سرعت پیاده سازی این فیلتر ارایه کنید؛ زمان اجرا الگوریتم اصلی را با الگوریتم خود مقایسه کنید.

۲-۲ -آشکارسازی لبه Robert را به تصویر Mosque اعمال کرده شدت لبه را نشان دهید. فیلتر میانگین 3×3 را ابتدا به تصویر اصلی اعمال کرده و آشکارساز لبه را به تصویر هموار شده اعمال کنید. چه تغییر در نتیجه ایجاد شده؟ این تجربه را به کمک فیلتر 5×5 و 7×7 نیز تکرار کرده و بر روی نتیجه بحث کنید.

۲-3 - دوبار اعمال متوالی یک فیلتر میانگین 3×3 دقیقاً همان نتیجهای که اعمال یکبار فیلتر 5×5 بوجود میآورد را ایجاد نخواهد کرد. آیا میتوانید فیلتری 5×5 طراحی کنید که نتیجهای اعمال آن مشابه دو بار اعمال یک فیلتر 3×3 باشد.

۲-۴ -فیلتری 7×7 طراحی کنید که اعمال آن معادل سه بار اعمال متوالی یک فیلتر 3×3 باشد. به کمک یک آزمایش بر روی تصویر Mosque صحت عملکرد فیلتر طراحی شده را نشان دهید.

3 - بهبود کنتراست تصویر

تصاویر He1 ،He2 ،He3 و He4 تصاویری هستند که میخواهیم به کمک بهبود کنتراست آنها را بهبود دهیم.

3-۱ -بهبود کنتراست این تصاویر را به کمک همسانسازی هیستوگرام (HE (انجام داده نتیجه را ارایه کنید.

3-۲ -اگر تصویر ورودی را f و تصویر بهبود یافته به کمک HE را fhe بنامیم. به ازای مقادیر مختلف α ،از 1.0 تا 5.0 با گام 1.0 تصویر fhe) α-1+(f.α=g را بدست آورده و نتیجه را نمایش دهید. بر روی نتایج بحث کنید.

3-3 -همسانسازی محلی هیستوگرام (LHE (با استفاده از پنجره هایی به ابعاد 5۱×5۱ ،۱0۱×۱0۱ ،۱5۱×۱5۱ و ۲0۱×۲0۱ را بر روی این تصاویر انجام و نتیجه را ارایه کنید. در مورد نتایج بحث کنید.

3-۴ -برای افزایش سرعت LHE از جابجایی بلوک ها به اندازه نصف بلوک و درونیابی استفاده کنید. جهت سهولت، ابعاد پنجره های فوق را در سطر و ستون یک واحد کم کنید تا ابعاد پنجره ها زوج شود.

4 - نقابگذاری غیر تیز (Un-sharp Masking)  

۴-۱ -به کمک استفاده از یک فیلتر هموارساز میانگین 3×3 از نوع Filter Box ،نقاب گذاری غیرتیز را به تصویر child اعمال کنید.

۴-۲ -نقابگذاری غیرتیز را با فیلتر هموار ساز میانگین 3×3 از نوع Average Weighted پیاده سازی کرده نتیجه را با نتیجه قبل مقایسه کنید.

۴-3 -تجربه قسمت )۱ )را با فیلترهای با اندازه بزرگتر 5×5 ،7×7 و 9×9 تکرار کنید. بزرگ کردن فیلتر چه تاثیری بر نتیجه دارد؟ بر روی آن بحث کنید.

۴-۴ -اگر در نقاب گذاری غیرتیز فیلتر میانه را به عنوان فیلتر هموارساز استفاده کنیم چه نتیجهای حاصل می شود؟ 16/1 کلیشه زیر را به عنوان کلیشه لاپلاسین در نظر بگیرید.

5 - حوزه فرکانس

5-۱ -تصویر Im184 را به حوزه فرکانس برده، یکبار طیف Im183 را با فاز Im184 ترکیب کنید و بار دیگر برعکس. حاصل را به حوزه مکان برگردانده و در مورد نتیجه بحث کنید.

5-۲ -با در نظر گرفتن تصاویر Im421 و Im423 به عنوان ورودی، با استفاده از فیلترهای پایینگذر گوسی با ۱0 پهنای باند مختلف، تصویر را هموار کرده نتیجه را نشان دهید.

5-3 -در هر مورد، آنچه که فیلتر پایینگذر حذف کرده را یکبار در حوزه ی مکان و یکبار در حوزه فرکانس بدست آورید و نتیجه را نمایش دهید. هر تصویر را درکنار تصویر متناظر از مرحله )۱ )نمایش دهید.

5-۴ -تصاویر Im421 و Im423 هر یک از دو تصویر مختلف ساخته شده است، یک تصویر از یک فیلتر پایینگذر و دیگری از یک فیلتر باالگذر عبور داده شده و نهایتا با تنظیم شدت مناسب با هم جمع شده اند. بر این اساس با در نظ ر گرفتن دو تصویر دلخواه شما نیز چنین تصویری ایجاد کنید.

6 - موجک

1-6 -یکی از کاربرد های تبدیل موجک، تشخیص خود شباهتی سیگنال است. فرض کنید تصویر fimg را داریم، در این تصویر بخشی از آن در مکان دیگری از تصویر کپی شده است که اصطالحا به چنین حالتی جعل move Copy گفته میشود. تصویر mask_fimg ناحیه دو بالک شبیه به هم را در تصویر fimg نمایش می دهد. ایده ای ارائه دهید که با استفاده از تبدیل موجک، بتوان این دو بلوک از تصویر fimg را که شبیه هم هستند، تشخیص داد. شبه کد الزامی و پیاده سازی میتواند با هر زبانی انجام شود.

2-6 -یکی از کاربرد های تبدیل موجک، یافتن شبیه ترین تصاویر نسبت به تصویر ورودی است. فرض کنید تصویر test را داریم و میخواهیم تصاویر پوشه آموزش را به ترتیب به شبیه ترین تصاویر مرتب کنیم. ایده پیشنهادی خود را شرح دهید و شبه کد آن را بنویسید.

6-3 -تصویر tree را به نویز گاوسی و نمک و فلفل آغشته کنید و با استفاده از تبدیل موجک، تقلیل نویز انجام دهید. شرح دهید که تبدیل موجک کدام نویز را بهتر تقلیل میدهد. کیفیت تصویر تقلیل یافته را به کمک معیارهای PSNR و SSIM گزارش کنید.

7 - پردازش تصاویر رنگی

با جستجو در منابع سه فضا ی رنگ بجز فضاهای رنگ معرفی شده در درس را پیدا کرده در هر مورد وی ژگی های فضا ی رنگ، کاربرد ها و ارتباط آن با فضا ی رنگ RGB یا HSI را بنویسید.

8 - لبه های تصویر زیر را با استفاده از یک فیلتر بالا گذر استخراج کرده (تصویر لبه را بدست آورده و نمایش دهید) و سپس لبه ها رو در تصویر اصلی تقویت کنید.

9 - برنامه ای بنویسید که نرم افزار MATLAB یک تصویر پزشکی را از ورودی گرفته و آن را به سیاه و سفید تبدیل نماید. سپس مقدار D0 و مرتبه فیلتر باترورث را از ورودی گرفته سپس از تصویر FFT گرفته و فیلترهای بالاگذر و پایین گذر باترورث ، گوسی و ایده آل را روی FFT تصویر اعمال نماید. در نهایت از تصویر بدست آمده تبدیل فوریه معکوس IFFT گرفته و حاصل ( تصویر فیلترشده و بهبود یافته ) را به همراه تصویر اصلی نمایش دهد.

10 - تصویر tif.Chessboard را در محیط متلب بارگذاری نمایید. ابتدا با استفاده از دستور rgb2gray ،تصویر را از حالت رنگی(سه لایه) به تصویر سطح خاکستری (یک لایه) تبدیل کنید، سپس آن را بصورت double تبدیل کنید و در متغیر img1 ذخیره نمایید.

11 - با استفاده از از روش اتسو، آستانه ی تصویر را بدست آورید و آن را در متغیر T ذخیره کنید. سپس تصویر را با استفاده از مقدار T ،آستانه گذاری کنید و نتیجه را نشان دهید. )توجه کنید که روش اتسو از هیستوگرام تصویر استفاده می کند(. آیا تمام خانه های سفید و سیاه به درستی از هم جدا شده اند؟ اگر اینطور نیست، چه راه حلی دارید؟ نتایج بهبود یافته خود را نمایش دهید.

12 - تصویر jpg.tr را در محیط متلب بارگذاری نمایید. ابتدا با استفاده از دستور rgb2gray ،تصویر را از حالت رنگی(سه لایه) به تصویر سطح خاکستری (یک لایه) تبدیل کنید، سپس آن را با دستور imbinarize به یک تصویر باینری تبدیل کرده و در متغیر img2 ذخیره نمایید. با استفاده از عملگرهای مورفولوژی، دایره ها را از تصویر استخراج نمایید و نتیجه را نمایش دهید.

13 - تصویر jpg.bottles را در محیط متلب بارگذاری نمایید. ابتدا با استفاده از دستور rgb2gray ،تصویر را از حالت رنگی(سه لایه) به تصویر سطح خاکستری (یک لایه) تبدیل کنید، سپس آن را بصورت double تبدیل کنید و در متغیر img3 ذخیره نمایید. با استفاده از روش های آستانه گذاری و مورفولوژی که تاکنون یادگرفته اید، بطری که مقدار کمتری محلول دارد را شناسایی کرده و مساحت مقدار محلول نشان داده شده ی آن را بدست آورید. (برای بدست آوردن مساحت و دیگر ویژگی ها، از دستور regionprops استفاده می شود.) راهنمایی: خروجی آستانه گذاری و سپس مورفولوژی شما باید بصورت شکل زیر باشد

14 - الگوریتم آستانه گذاری اتسو را پیاده سازی کنید و ،تصویر صفحه شطرنجی را با استفاده از الگوریتم خود آستانه گذاری نمایید و با خروجی دستور اتسو متلب مقایسه نمایید.

15 - تحقیقی در مورد روش های مختلف zooming  و  shrinking تصاویر انجام داده و کد متلب آن ها را بنویسید. به عبارت دیگر برنامه ای بنویسید که تصویری به همراه یک نسبت تغییر را از ورودی گرفته و به روش های مختلف آن تصویر را کوچک shrink و بزرگ zoom کند.

16 - با کمک دستورات متلب آزمایش های مقدماتی زیر را انجام دهید.

الف ) خواندن یک تصویر با فرمت مشخص مثل bmp و ذخیره سازی آن با فرمت دیگر jpg

ب ) به دست آوردن نگاتیو تصویر و نمایش آن

ج ) اعمال عملگرهای exp و log بر روی تصویر و نمایش نتایج آن ها

17 - برنامه ای بنویسید که تبدیل یک تصویر خاکستری به دو سطحی ( یک مقدار آستانه مناسب ) و نمایش هر دو تصویر را در متلب انجام دهید.

18 - برنامه ای بنویسید که یک تصویر خاکستری مانند Cameraman را با استفاده از روش Histogram Equalization  ارتقا و بهبود دهد ( بدون استفاده از histeq )

19 - برنامه ای بنویسید که تصویری از ورودی گرفته ، تصویر گرادیان و لاپلاسین آن را نمایش دهد. سپس تصویر را با نویز گوسی نویزی نموده و مجدد گرادیان و لاپلاسین آن را نمایش دهید و نتایج را تحلیل کنید.

20 - از دو تصویر مختلف تبدیل فوریه بگیرید. سپس فاز تبدیل فوریه این دو تصویر را جابجا نمایید. بدین معنی که فاز تصویر دوم را به تصویر اول دهید و برعکس. سپس با اعمال تیدیل فوریه ، دو تصویر جدید بدست آمده را نمایش دهید. نتایج بدست آمده را تحلیل کنید.

21 - برنامه ای بنویسید که فیلترهای بالاگذر ، میان گذر و پایین گذر ایده آل ، گوسی و باترورث را در حوزه فرکانس ( تبدیل فوریه ) با توجه به خصوصیت های ضرایب و موقعیت آن ها طراحی و یا فیلترهای حوزه مکان مقایسه کنید.

22 - برنامه ای بنویسید که در آن فیلتر همومورفیک را پیاده سازی کرده و آن را به تصویر مرد عکاس اعمال کند.

23 - با استفاده از برنامه نویسی در متلب فیلتر میانه را طراحی کنید. ( بدون استفاده از medfilt2)

24 - با استفاده از برنامه نویسی در متلب و دستورات جعبه ابزار پردازش تصویر آن دستورات imnoise , imfilter , medfilt2 , weiner2 با کمک help متلب دیده و با پارامترهای مختلف امتحان نمایید و تاثیر آن ها را بر خروجی مشاهده فرمایید.

25 - برنامه ای بنویسید که بر روی یک تصویر با نویز گوسی ، فیلتر وینر را اجرا کرده و نتایج را نمایش دهد. ( برنامه فیلتر وینر را به صورت دستی بنویسید و از تابع wiener2 استفاده نکنید.

26 - برنامه ای بنویسید که تبدیل تصویر رنگی به خاکستری و نمایش هر دو تصویر در متلب انجام دهد.

27 - برنامه ای بنویسید و در آن یک تصویر رنگی را بازکرده و مولفه های R , G , B را مشاهده کرده ، سپس این تصویر را به فضای HSV برده و مولفه های H , S , V را مشاهده کنید و احساس و دانش خود را در خصوص این مولفه ها بنویسید.

28 - برنامه ای بنویسید و در آن لبه های یک تصویر رنگی را استخراج کنید. برنامه لبه یابی را به صورت برداری پیاده سازی کرده و با نوع اسکالر آن مقایسه کنید.

29 - برنامه ای بنویسید که تصویر با سطح خاکستری آغشته به نویز گوسی را با واریانس مختلف به عنوان ورودی گرفته ، سپس به حوزه موجک ببرید و رفع نویز کنید. سپس با وارون تبدیل موجک ، تصویر نهایی را نمایش دهد. در نهایت معیارهای RMSE و PSNR را برای تصویر رفع نویز شده محاسبه نمایید.

30 - برنامه ای بنویسید و در آن روش Improved Gray Scale را پیاده سازی کنید. یک تصویر با 256 سطح را در ورودی گرفته و تصویر با 16 سطح در خروجی تحویل دهید.

31 - در گزارشی مراحل کامل فشرده سازی JPEG و JPEG2000 را توضیح دهید. سپس برنامه ای بنویسید که یک بلوک 8*8 را در ورودی گرفته و آن را با استفاده از روش JPEG فشرده کند.

32 - دو برنامه بنویسید که در آن ها یک تصویر باینری و یک تصویر خاکستری را به عنوان ورودی دریافت کرده و لبه های آن ها را با استفاده از لبه یابی موفولوژی استخراج کنید.

33 - برنامه ای بنویسید که در آن نویز نمکی یک تصویر را با استفاده از عملگرهای موفولوژی کاهش دهید.

34 - تفاوت تبدیل رادن با تبدیل هاف چیست؟ برنامه ای بنویسید و در آن تبدیل رادن را به یک تصویر خاکستری اعمال کرده و نتیجه را تفسیرکرده و در گزارش بیاورید.

35 - با اعمال ماسک های منایب به تصویر لبه های تصویر را استخراج و تصویر حاصل را نمایش دهید. روش های موجود در کتاب را مقایسه کنید.

36 - یک برنامه بنویسید و در آن روش باینری سازی اتسو Atsu را پیاده سازی کرده و به چند تصویر اعمال کنید. ( از توابع آماده متلب استفاده نکنید )

37 - برنامه ای بنویسید و با استفاده از الگوریتم خوشه بندی k-means یک تصویر رنگی را ناحیه بندی کنید.

38 - برنامه ای بنویسید که یک عکس Gray Scale و یک عکس رنگی را در متلب فراخوانی کند و تبدیلات زیر را بر روی آن ها اعمال نماید.

تبدیل نگاتیو

تبدیل لگاریتم

تبدیل گاما

39 - Find a point operation (in tabular form) that will equalize a 3-bit image with the following histogram

Plot the both the original and the equalized histograms.

40 - Given a 3-bit image with the following histogram

find a point operation (in tabular form) that will match it to the following histogram

Plot the three histograms and comment on the output.

41 - Write a MATLAB function called equalize that implements the histogram equalization algorithm that was described in class. The function header should have the form:

function im2 = equalize(im)

where im is a uint8 grayscale image and im2 is the uint8 output image. You can use any built-in MATLAB functions in your code except for histeq, which also does histogram equalization. A mark of zero (0) will be given if you use histeq.

Download images “livingroom.tif” and “woman_darkhair.tif” from the course webpage and process them with both equalize and histeq functions. Include a printout of the images before and after equalization with both functions in your report. Also include a plot of the histogram before and after equalization with both functions. Comment on the outputs

42 - Download image “lena_gray_512.tif” from the course webpage. Corrupt the image by
adding salt & pepper noise with densities 5%, 10%, and 20%. Process the three corrupted images
with 3´3 and 5´5:
    i. Median filter.
    ii. Smoothing average filter.
Comment on the results.

42 -  دو تصویر T1W و XRay را در نظر بگیرید.

الف ) با دستور imnoise در متلب MATLAB به دو تصویر نویز گوسی اضافه نمایید. با استفاده از فیلترهای پایین گذر میانگین گیری دارای اندازه های پنجره 2*2 ، 3*3 ، 4*4 و 5*5 مقدار نویز این تصاویر نویزی را کاهش دهید. مقدار PSNR خروجی بر حسب PSNR ورودی را برای هریک از این فیلترها ترسیم نمایید. برای این کار مقدار PSNR تصویر ورودی نویزی را از 15 تا 30 دسی بل تغییر دهید.

ب ) با استفاده از FFT دو بعدی و حذف نویز در حوزه فرکانس ، حذف نویز را برا یتصویر ورودی دارای مقدار PSNR برابر 15 دسی بل انجام دهید. نمودار PSNR خروجی را بر حسب درصد فرکانس های حذف شده ترسیم نمایید.

43 - در این تمرین تابع درونیابی را پیاده سازی کرده و نتیجه را با MATLAB مقایسه می کنیم.

الف ) تابعی بنویسید که مشابه درونیابی دو بعدی interp2 در متلب MATLAB عمل نماید. در نوشتن تابع مورد نظر، روش های

 • تکرار نقطه ( نزدیک ترین همسایه )
 • خطی
 • درجه سوم

را پیاده سازی نماید. با انجام چند آزمایش ساده ( هم بر روی ماتریس های کوچک تصادفی و هم بر روی تصاویر واقعی ) تابع نوشته شده توسط خود را با تابه interp2 مقایسه نمایید.

ب ) تصویر نمونه عکاس در متلب MATLAB ( یعنی cameraman.tif ) را با استفاده از درونیابی به یک تصویر 512*512 تبدیل نمایید. برای این کار هم از تابع نوشته شده در قیمت قبل و هم از تابع interp2 استفاده نمایید. نتیجه این دو تابع را با هم مقایسه نمایید.

44 - The Fourier transform is complex, so it can be expressed as

\[ F(u,v)=R(u,v)+jIm(u,v)=\left|F(u,v)\right|e^{j\phi(u,v)}\]
where, |F(u,v)| is the spectrum, and phi(u,v) is the phase angle.
Interesting and sometimes nonsensical results are obtained when the symmetry and signs in the Fourier transform are not preserved.
Download the image “pirate.tif” from the course webpage, and obtain its spectrum, S, and phase, P. Then,
 • Let S1 = S and S1(0.75M:M, 0.75N:N) = 0 where [M, N] = size(S). Recover the image using S1
  and P. Show your result.
 • Let F*(u,v) be the complex conjugate of F(u,v). Recover the image using F*(u,v) and display it.
 • Multiply the real pat of F(u,v) by 0.4. Leave the Imaginary part unchanged. Recover the image
  using the modified F(u,v) and display it.

45 - Download the image “boat.png” from the course webpage. Filter the image using:

 • Ideal low and high pass filters.
 • Butterworth low and high pass filters.
 • Gaussian low and pass filters.

Try at least three different values for Do and n. Include all trials in your report and comment on the outputs.

46 - Download the images “livingroom_noisy.tif” and “pirate_noisy3.tif” from the course webpage.

 • Clean up the images, and display the cleaned ones.
 • Extract and display the noise pattern in both images.

47 - Download the image “boat_noisy1.tif” from the course webpage. The image is corrupted by noise

 • Extract its noise histogram. Display the histogram (using function bar) and indicate (by name) what you think the noise PDF is. Determine the relevant noise parameter(s) using the histogram you extracted. (Hint: Use function roipoly to extract the data you think will help you identify the noise.)
 • Use function imnoise or imnoise2, as appropriate, to generate X samples of the noise type and parameter(s) you determined in (a). Generate the histogram of the samples using function hist, and display the histogram. Here, X is the number of pixels in the ROI in (a). Compare with the corresponding histogram from (a).

48 - Download the images “peppers_noisy.tif” and “us092_noise.pgm” from the course webpage. Try different filters to reduce noise in both images. Include all trials in your report. Then, use visual evaluation to recommend the best filter in each case

49 - با استفاده از کدنویسی متلب MATLAB  بر روی تصویر زیر فیلتر بالاگذر و پایین گذر فرکانسی را اعمال نمایید.

50 - فیلترهای معرفی شده را بر روی الگوی زیر با در نظر گرفتن Zero Padding اعمال کنید و خروجی را نمایش دهید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H