| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - شبکه های عصبی ( کد Mat0100 )

1 - برنامه ای بنویسید که منحنی زیر را به ازای a و w مختلف مثبت

الف ) در یک شکل و با رنگ های  مختلف

ب ) در شکل های جداگانه و با خطوط مختلف

ج ) داخل یک شکل ( استفاده از subplot ) و با رنگ های مختلف نمایش دهد.

\[y=e^{-at}sin(wt)\]

2 - دستوراتی بنویسید که ماتریس های به فرمت روبرو را تولید کند (مثال روبرو برای 5=N داده شده است)

\[A=\begin{bmatrix} 1& 2& 3& 4& 5 \\ -2& 1 & 2& 3 &4 \\-3 & -2 &1 &2 &3 \\ -4& -3& -2& 1& 2\\-5 &-4 &-3 &-2 & 1 \\\end{bmatrix}\]

\[B=\begin{bmatrix} 5& 4& 3& 2& 1 \\ 4& 4 & 3& 2 &1 \\3& 3 &3 &2 &1 \\ 2& 2& 2& 2& 1\\1 &1 &1 &1 & 1 \\\end{bmatrix}\]

\[C=\begin{bmatrix} 1& 1& 1& 1& 1 \\ 1& 2 & 1& 1 &1 \\1& 1 &3 &1 &1 \\ 1& 1& 1& 4& 1\\1 &1 &1 &1 & 5 \\\end{bmatrix}\]

\[D=\begin{bmatrix} 1& 1& 1& 1& 1 \\ -1& 2 & 1& 1 &1 \\-1& -1 &3 &1 &1 \\ -1& -1& -1& 4& 1\\-1 &-1 &-1 &-1 & 5 \\\end{bmatrix}\]

3 - تابعی بنویسید که بزرگترین درایه ( همراه با شماره ردیف و ستون ) ، متوسط درایه های ماتریس را محاسبه کند.

4 - تابعی بنویسید که توابع زیر را با گرفتن x و N با استفاده از سری تیلور محاسبه کند.

\[tan(x) \;\; , \;\; cos(x)\]

5 - مقدار انتگرال توابع زیر را محاسبه و مقایسه کنید.

\[\int_{-1}^{1}(2x^{2}-2) dx\\\int_{0}^{\pi}sin^{2}(x) dx\\\int_{0}^{\pi}\frac{sin^{x}(x)}{x^{2}} dx \]

6 - نمودارهای روبرو را رسم کنید.

\[z=x^{2}-2y^{3}\\z=2x^{4}-y^{3}\\z=\frac{sin^{2}(x^2+y^2)}{x^2+y^2} \]

7 - با استفاده از الگوریتم های عددی ،حجم زیر منحنی (انتگرال) توابع زیر را محاسبه کنید

\[I=\int_{-2}^{2}\int_{-1}^{1}4x^{2}-3y^{2}dxdy\\I=\int_{-5}^{4}\int_{-2}^{1}x^{5}-2y^{3}dxdy\\I=\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{sin^{2}(x^{2}+y^{2})}{x^{2}+y^{2}}dxdy\\ \]

8 - الف) برنامه ای بنویسید که یک تصویر خاکستری را گرفته و آن را به تعداد دلخواه به صورت ماتریسی تقسیم بندی کند.

ب ) برنامه ای بنویسید قسمت های مختلف تصویر را به صورت پازل تصادفی در کنار هم بچیند.

9 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از

الف) حروف فارسی

ب) حروف انگلیسی

ج) اعداد

د) کاراکترهای بالا و  اعداد 1 تا 8  کد Captcha خاکستری تولید و ذخیره کند.

10 - تابعی برای سوال بالا بنویسید که

الف ) حروف را به صورت تصادفی دوران دهد

ب) قسمت هایی از تصویر را مبهم کند

11 - یک مدل چند متغیره به دلخواه انتخاب کنید و با استفاده از شبکه عصبی مناسب آن را پیش بینی کنید. این مدل می تواند یک تابع ریاضی، دیتاهای یک آزمایش، دیتاهای یک فروشگاه و... باشد.

12 - تابعی با آرگومان n بنویسید که با اشتفاده از شبیه سازی مونت کارلو مقدار عدد pi را پیدا و شکل خواسته شده را رسم کند.

13 - برنامه ای بنویسید که از کاربر تابع و بازه دلخواهی را به عناون ورودی دریافت کرده و سپس مشتق اول تابع را در بازه مذکور به همراه نمودار تابع رسم کند.

14 - به ازای یک مقدار a>0 رابطه زیر مقدار مثبت رادیکال a را با حدس اولیه بر اساس رابطه زیر به دست آورد.

\[x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_{n}+\frac{a}{x_{n}})\]

به ازای a=7 برنامه ای بنویسید که با دقت 0.000001 مقدار رادیکال a را با حدس اولیه 3 تعیین کند.

15 - دفترچه تلفن با متلب

برنامه ای بنویسید که از کاربر می پرسد که می خواهد نام را جستجو کند یا شماره را، اگر کاربر نام وارد کند، برنامه شماره تلفن مربوط به آن نام را در صورت وجود در آرایه، نمایش می دهد و اگر کاربر شماره را وارد کند، برنامه نام مربوط به آن شماره را نمایش می دهد ( برنامه به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست )

16 - برنامه ای بنویسید که با گرفتن n ( تعداد کاراکتر الزم برای ترسیم شکل ( اشکال زیر را چاپ کند )

17 - حل معادله غیرخطی

برنامه ای بنویسید که با یکی از روش های ( تصنیف ، نابجایی ، نیوتون و .. ) ریشه معادله غیر خطی زیر را به دست آورد.

\[x^{b}-be^{ax}=0 \;\;\; -2\leq a \leq 2 \;\;\; b=[1\;2\;3\;4\;5]\]

18 - ماتریس یا مربع جادویی magic یک ماتریس است به نحوی که حاصل جمع عناصر هر سطر برابر حاصل جمع عناصر هر ستون و برابر مقداری ثابت است. ماتریس جادویی در نرم افزار متلب با دستور magic ساخته می شود. 

حال برنامه ای بنویسید که چک کند ماتریس دلخواه شما از نوع magic است یا خیر. به عبارتی برنامه شما باید ویژگی های ماتریس جادویی را چک کند. یعنی برنامه میبایست جمع مقادیر هر سطر و ستون و قطر اصلی و فرعی را باهم چک کند و این مقدار با یکدیگر برابر باشد. برای تست برنامه خود میتوانید ماتریس باال را به عنوان ماتریس دلخواه خود بدهید و ببینید برنامه شما به درستی کار می کند یا خیر. دقت کنید برنامه شما باید منعطف باشد و برای انواع مختلف ابعاد ماتریس کار کند. به عبارتی باید بتواند ماتریس سه در سه، چهار در چهار و ... را بررسی نماید نه فقط ماتریس سه در سه را بررسی نماید.

19 - ماتریس همانی، یک ماتریسی می باشد که تمام درایه های روی قطر اصلی آن یک  است و سایر درایه های آن صفر هستند. .این ماتریس را در متلب می توانید با دستور eye ایحاد نمایید. به عنوان مثال (3) eye یک ماتریس سه در سه می باشد که قطر اصلی تمام یک و مابقی صفر است.

حال برنامه ای بنویسید که چک کند ماتریس دلخواه شما از نوع همانی است یا خیر. به عبارتی برنامه شما باید ویژگی های ماتریس همانی را چک کند. یعنی برنامه میبایست مقادیر قطر اصلی را چک کند که یک باشد و همچنین سایر درایه ها چک شود که صفر میباشند. برای تست برنامه خود میتوانید ماتریس باال را به عنوان ماتریس دلخواه خود بدهید و ببینید برنامه شما به درستی کار میکند یا خیر. دقت کنید برنامه شما باید منعطف باشد و برای انواع مختلف ابعاد ماتریس کار کند. به عبارتی باید بتواند ماتریس سه در سه، چهار در چهار و ... را بررسی نماید نه فقط ماتریس سه در سه را بررسی نماید. راهنمایی: میبایست از حلقه تو در تو for استفاده نمایید.

20 - برنامه ای بنویسید که ورودی آن یک بردار دلخواه و خروجی آن یک بردار به صورت مرتب شده از کوچک به بزرگ باشد. به عنوان مثال اگر بردار [4,6,2,-0,1,5,8 ] به آن بدهیم، خروجی آن [8,6,5,4,1,0,2 ] باشد. نکته: از دستور sort نباید استفاده نمایید. برنامه شما باید با استفاده از حلقه for و چندین شرط نوشته شود. ( مرتب سازی حبابی bubble sort )

21 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را دریافت نموده و معین نماید آیا این عدد دارای خاصیت کاپرکــار است یا خیر؟ کاپرکار ریاضیدان هندی بود که خواص جالب و متعددی از اعداد را بیان نمود. عددی دارای خاصیت کاپرکار است که اگر آن را به توان دو برسانیم آنگاه بتوانیم رقم های حاصل توان دو را با یک خط به نحوی جدا کنیم که مجموع دو عدد بدست آمده برابر با همان عدد گردد. به مثال های زیر توجه نمایید مثال عدد 45 وقتی به توان 2 برسد عدد حاصل 2025 میشود. اگر این عدد را با یک خط به دو عدد 20 و 25 جدا کنیم مجموع 20 و 25 می شود 45 .لذا عدد 45 دارای خاصیت کارپرکار است

22 - برنامه ای بنویسید که به وسیله آن یک آرایه از اعداد صحیح و مثبت به طـــول N را دریافت نموده و مکان اعضاء آن را دوتا دو تا عوض نماید. یعنی عضو اول را با دوم و عضو سوم را با چهارم و به همین ترتیب عضو iام را با عضو 1+i عوض نماید. اگر طول آرایه فـــرد باشد، آخرین عضو آن را جابجا نمیکنیم.

23 - برنامه ای بنویسید که n عدد را گرفته و m عدد دیگر را بگیرد و اعداد مشترک در دو لیست موجود را پیدا کند و چاپ نماید.

24 - برنامه ای بنویسید که n عدد را گرفته و آنها را از آخر به اول چاپ کند

25 - برنامه ای بنویسید که n عدد را گرفته ، سپس عددی که بیشترین تکرار را دارد چاپ کند

26 - تابعی بنویسید که n را به عنوان ورودی بگیرد و جمله ی n ام  اعداد فیبوناچی را در خروجی با پیام مناسب نمایش دهد.

الف ) تابع را به صورت غیربازگشتی بنویسید.

ب ) تابع را به صورت بازگشتی بنویسید.

27 - برنامه ای بنویسید به تعداد n عدد از ورودی گرفته و تعداد اعداد مثبت و منفی و صفر را چاپ نماید.

28 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح a و b را از ورودی گرفته و مجموع اعداد صحیح بین آن ها را چاپ کند.

29 - برنامه ای بنویسید که نمرات چند دانشجو را به صورت یک بردار بگیرد و نمرات کمتر از 7 را به 9 ، نمررات بین 7 و 10 را به 10 و نمرات 10 تا 20 را یک نمره افزایش دهد و در نهایت نمره های جدید را نشان دهد.

30 - برنامه ای بنویسید که به تعداد دلخواه نمره ها و مقدار واحد درس های ترم یک  دانشجو را بگیرد و موارد زیر را حساب کند.

الف ) تعداد کل واحد ها

ب ) معدل کل

ج ) تعداد درس های پاس نشده

د ) تعداد کل درس های اخذ شده

31 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح aو b را از ورودی گرفته و هه مقسوم علیه های مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را نشان دهد.

32 - یک مخزن استوانه ای به ارتفاع H و شعاع r با کلاهک نیم کره در هر انتها ( با شعاع r ) را در نظر بگیرید. ارتفاع مایع h است. حجم مایع در مخزن به صورت زیر محاسبه می شود.

اگر h کوچکتر از r باشد ، حجم نیم کره پر شده به صورت زیر بدست می آید.

\[V=\frac{\pi}{3}h^{3}(3r-h)\]

اگر h بزرگتر از r اما کمتر از H-r باشد ، حجم نیمکره زیرین کامل و استوانه نیمه پر برابر است با

\[V=\frac{2\pi}{3}r^{3}+\pi r^{2}(h-r)\]

اگر h بزرگتر H-r باشد ، حجم نیمکره زیرین کامل ، استوانه کامل و نیمکره بالایی نیمه پر است

\[V=\frac{4\pi}{3}r^{3}-\frac{\pi}{3}(H-h)^{2}(3r-H+h)\]

یک فایل اسکریپت MATLAB با استفاده از حلقه for برای محاسبه و ترسیم و حجم مایغ V در مقابل ارتفاع مایع h برای H=10 متر ، r=3 متر ایجاد کنید. 

33 - یک تابع درجه 3 بصورت زیر را در نظر بگیرید

\[y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d\]

که در اینجا a ،b ،c و d چهار رقم سمت راست شمارة دانشجویی شماست. (d آخرین رقم سمت راست است.)

حال میخواهیم انتگرال این تابع را بین بازة [0,10] دست آوریم. البته قرار است که این کار را با استفاده از محاسبۀ سطح زیر نمودار انجام دهیم.  هدف نهایی این است که برنامه ای بنویسیم که مقدار dx را بعنوان گام انتگرال گیری از کاربر دریافت کرده و در راستای طول، مساحت زیر نمودار را به المان هایی مستطیل شکل تقسیم بندی کرده و مساحت هر مستطیل را در یک درایه از یک بردار (Vector ) ذخیره کند و در نهایت، مجموع درایه های بردار را محاسبه نموده و آن را بi عنوان حاصل انتگرال ارائه کند. برای محاسبۀ طول هر المان، در هر مقداری از x مقدار y را توسط تعریف یک تابع (function) بدست آورید، بi صورتی که x را از برنامه اصلی بگیرد و y را به آن ارائه دهد.

34 - تابعی به اسم geometric بنویسید که سه ورودی a و q و n را بگیردو دنباله و سری هندسی با قدر نسبت q و جمله شروع a را تا جمله n ام  تولید و چاپ کند. دنباله و سری هندسی مذکور به صورت زیر است.

\[a,aq,aq^{2},aq^{3},...,,aq^{n}\]

به علاوه مقدار سری هندسی از جمله شروع تا جمله ی  n ام که بصورت زیر محاسبه می شودرا به عنوان خروجی برگرداند.

\[\frac{a-aq^{n+1}}{1-q}\]

همچنین اگر q بین 1- تا 1 بود تابع مذکور مقدار سری هندسی نامتناهی را محاسبه و چاپ کند. در این حالت مقدار سری هندسی نامتناهی به صورت زیر به دست می آید.

\[\frac{a}{1-q}\] 

35 -  یک بردار به اسم x تعریف کنید که اعداد صحیح 1تا 10 در آن قرار دارند، و بردار دیگری به اسم y که مقادیر آن با  x برارند ایجاد کنید. نمودار نقاط x و y را رسم کنید. ( یک خط راست می شود. ) سپس بردار دیگری به اسم y2 ایجاد کنید که مقادیر آن همان مقادیر بردار y است اما هر درایه ی آن به طور تصادفی 0.25 کم یا اضافه شده است. اکنون نمودار x و y2 را روی همان نمودار قبلی خط راست رسم کنید.

36 -  تابعی با اسم createvec بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح از m تا n با گام s تولید و برگرداند ( m ورودی اول ، n ورودی دوم و s سومین ورودی این تابع است. ) این تابع در هر حالت که m کوچکتر یا بزرگتر ازn باشد باید بردار را تولید کند.

37 - اسکریپتی به اسم prtemps بنویسید که از کاربر یک عدد به عنوان ماکزیمم درجه سلسیوس در بازه 16- تا 20 بگیرد و البته در صورنی که در این بازه وارد نکرد پیغام خطا بدهد و مجد عدد دیگری بگیرد.سپس فایل اسکریپت دو ستون برای درجه فارنهایت F و درجه سلسیوس C چاپ کند. نحوه چاپ اعداد این دو ستون به صورت زیر است. ستون زیر فارنهایت از صفر شروع می شود و 5 واحد اضافه می شود تا سطر بعدی ساخته شود و روبروی سطر معادل درجه ای سلسیوس آن نوشته می شود و به همین منوال تا زمانی که درجه سلسیوس از عدد وارد شده توسط کاربر بیشتر شود که برنامه متوقف می گردد.

38 - برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد 4 رقمی که فقط از اعداد 2و1و4و9 تشکیل شده باشند و هر رقم یکبار تکرار شده باشد را چاپ کند.

39 - برنامه ای بنویسید که یک رشته کاراکتر را گرفته و تعداد هر کاراکتر را نشان دهد.

40 - تابعی بنویسید که n عدد را خوانده و عناصر آن را معکوس کرده و نمایش دهد.

41 - برنامه ای بنویسید که x و n را خوانده و رابطه زیر را محاسبه کند.

\[y=x-\frac{x^{3}}{3!}+\frac{x^{5}}{5!}-\frac{x^{7}}{7!}+...+-\frac{x^{n}}{n!}\]

42 - برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را چاپ کند. 

43 - خطوط موجود در طیف اتم هیدروژن را می توان از رابطه زیر حساب کرد.

\[v=R(\frac{1}{n_{f}^{2}}-\frac{1}{n_{i}^{2}})\]

 که در آن v فرکانس و R ثابت ریدبرگ 109677.581 و ni ,nf اعداد صحیح هستند. برنامه ای بنویسید v را برای همه انتقالات طیفی را مشخص کند.

44 - برنامه ای بنویسید که آرایه ای یک بعدی از ورودی گرفته و عناصر آن را به صورت صعودی ( طول آرایه مشخص نیست و در زمان اجرای برنامه بعد از ورود بوسیله کاربر مشخص می شود.)

45 - برنامه ای بنویسید که ماتریسی را از ورودی خوانده و بدون استفاده از توابع داخلی متلب برای مرتب سازی ، میانگین و مجموع

الف ) ابعاد آن را مشخص کند و عناصر سطرهای آن را به صورت نزولی مرتب نماید.

ب ) مجموع و میانگین تمام عناصر ماتریس را محاسبه و چاپ نماید

ج ) عناصر ستون های آن را به صورت صعودی مرتب نماید.

46 - تابعی با نام r_find بنویسید که دو عدد را به عنوان آرگومان های ورودی می گیرد. اگر عدد اول بر عدد دوم بخشپذیر باشد، true و در غیر اینصورت false را بعنوان خروجی بر می گرداند.

47 - اسکریپتی بنویسید که عدد n و a را از کاربر دریافت کند و با استفاده از تابع r_find و حلقه for ،مجموع اعداد کوچکتر از n که بر a بخشپذیر هستند را محاسبه کند.

48 - تابعی با نام contact_check بنویسید که مختصات مرکز و شعاع دو دایره را بعنوان آرگومانهای ورودی دریافت و سپس وضعیت تماس دو دایره را به صورت زیر کنترل کند.

اگر دو دایره در تماس با هم بودند، چاپ کند: Contact Circle

اگر دو دایره در تماس با هم نبودند، چاپ کند: No Contact

49 - اسکریپتی بنویسید که مختصات مرکز دو دایره و شعاع آنها را از کاربر دریافت و با استفاده از تابع contact_check ،وضعیت تماس دو دایره را کنترل و به کاربر اعلام کند.

50 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف برنامه نویسی ++C - فیبوناچی معکوس ( کد C0002 )

1 - تابعی بنویسید که جمله n-1 ام و n ام دنباله فیبوناچی را دریافت کند و تا جمله اول فیبوناچی چاپ کند.

2 - برنامه ای بنویسید که ابتدا یک لیست اعداد با طول n ( دریافت  n از کاربر )  را دریافت کند و بعد از مرتب کردن اعداد به صورت زیر چاپ نماید. کمترین عدد ، بیشترین عدد ، دومین کمترین عدد ، دومین بیشترین عدد و ...

3 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس با 4 سطر و 5 ستون دریافت کند و تعداد عدد اول در هر سطر را با استفاده از تابعی که برای مشخص کردن اعداد اول نوشته اید مشخص نماید.

4 - برنامه ای بنویسید که ابتدا یک لیست N عضوی دریافت کند و سپس از انتها به ابتدا چاپ کند.

5 - برنامه ای بنویسید که با دریافت عدد n پروانه ای توخالی با اندازه قطر دو برابر n  چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که عناصر ماتریس 2*3 را از ورودی خوانده و بزرگترین عنصر هر سطر را پیدا کند و به همراه شماره سطر به خروجی ببرد.

7 - برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد صحیح از ورودی خوانده و در آرایه قرار دهد و کوچکترین عنصر آرایه را تعیین کند. ( حدکثر تعداد اعداد 20 و آخرین عدد ورودی صفر است )

8 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس را از ورودی خوانده و حاصل ضرب آن ها را در ماتریس دیگری قرار دهد.

9 - برنامه ای بنویسید که عناصر دو آرایه عددی با طول متفاوت را از ورودی خوانده ، آن ها را به روش حبابی مرتب کند و سپس دو آرایه را طوری ادغام کند که  نتیجه به صورت مرتب باشد. برای سادگی برایهر قسمت می توانید از تابع استفاده کنید.

10 - برنامه ای بنویسید که یک سری از اعداد را از ورودی بخواند و به صورت مرتب در آرایه وارد کند. نکته این سوال این است که در هر بار ورود اعداد، هر عدد باید در جای مناسب خود قرار گیرد.

11 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از ورودی بگیرد و در آخر اعلام کند کدام اعداد جزء اعداد اول هستند و تعداد اعداد اول را در خروجی چاپ کند؟

12 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع 10 عدد را از ورودی دریافت کند و بزرگترین عدد را در خروجی چاپ کند؟

13 - برنامه ای بنویسید که یک جمله را در ورودی دریافت کند و در خروجی تعداد کاراکترهای وارد شده را چاپ کند. ( انتهای جمله با Enter مشخص شود )؟

 

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی C و ++C لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف برنامه نویسی C - جدول ضرب ( کد C0001 )

1 - برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد صحیح و مثبت و کوچکتر از 100 از کاربر، جدول ضرب را به گونه ای رسم کند که اعداد هر ستون به طور مرتب زیرهم چاپ شوند.

2 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح n) 3 ≥ n) را از ورودی گرفته و با استفاده از کاراکتر * یک لوزی به ضلع n رسم نماید، بگونه ای که قطرهای آن نیز رسم شده باشد. به عنوان مثال، به ورودی و خروجی نمونه زیر توجه نمائید.

3 - تابعی به نام PrintTriangle بنویسید کـه عـدد صـحیح مثبـت n را بـه عنـوان پـارامتر ورودی اش گرفته، یک مثلث به شکل زیر با n سطر در خروجی نمایش دهد. دقـت کنیـد که تنها دو ضلع بـالایی مثلـث از * کشـیده شـده و بقیـه کاراکترهـا کـاراکتر o هسـتند.

4 - با ساختار switch برنامه ای بنویسید که پس از گرفتن عدد مربوط به یکی از روزهای هفته به شرح زیر :

Suturday(1) , Sunday(2) , Monday(3) , Tuesday(4) , Wednesday(5) , Thursday(6) , Friday(7)

الف ) دو حرف اول اسم لاتین آن روز را نمایش دهد.

ب ) در مورد روز جمعه Friday علاوه بر دو حرف اول اسم ، تعداد کاراکترهای کامل اسمش را نیز چاپ کند.

5 - برنامه ای بنویسید که پس از گرفتن درآمد و هزینه های روزانه یک هفته ( 7 روز ) یک راننده تاکسی موارد زیر را تعیین کند.

الف - چند روز از آن هفته سودی ( درآمد منهای هزینه ها ) مساوی و یا بیش از سود متوسط آن هفته داشته است؟

ب - بیشترین سود مربوط به کدام روز آن هفته بوده است؟

6 - برنامه ای بنویسید که تعداد نامشخصی عدد اعشاری را بگیرد و مجذور میانگین اعداد کوچک تر از " دو رقم آخر شماره دانشجویی " شما را چاپ کند. شرط خاتمه حلقه نامتناهی ورود اولین عدد منفی است. 

7 - برنامه ای بنویسید که عددی را بگیرد و مجذور آن را نمایش دهد

8 - برنامه ای بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد

9 - برنامه ای بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را گرفته، محیط و مساحت آن را نمایش دهد.

10 - برنامه ای بنویسید که سه عدد صحیح را گرفته و میانگین اعشاری آنها را تا دورقم اعشار نمایش دهد

11 - برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر را گرفته و کد اسکی آن را نمایش دهد.

12 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را بگیرد و زوج یا فرد بودن آن را گزارش دهد

13 - برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته و مشخص کند آیا آن مثلث متساوی الاضلاع است، یا متساوی الساقین است یا مختلف الاضلاع؟

14 - برنامه ای بنویسید که طول سه ضلعیک مثلث را گرفته، اگر آن مثلث قائم الزاویه است مساحت آن را، و الا محیط آن را محاسبه کرده و نمایش دهد

15 - برنامه ای بنویسید که سه عدد اعشاری را گرفته و بزرگترین آنها را نمایش دهد

16 - برنامه ای بنویسید که شماره ماه)شمسی(را گرفته و تعداد روزهایش را نمایش دهد.

17 - برنامه ای بنویسید که کاراکتری را گرفته و مشخص کنددر کدام دسته زیر قرار می گیرد

- حروف بی صدا
- حروف صدادار
- رقم ها
- سایر کاراکترها

18 - برنامه ای بنویسید که ضرایبaوbوcاز یک معادله درجه ی دوم را گرفته و در مورد تعداد و
مقادیر ریشه هایش اطلاعات کاملی به کاربر بدهد.

19 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد صحیح از یک تا صد را زیر هم نمایش دهد

20 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

21 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

22 - برنامه ای بنویسید که تماماعداد زوج سه رقمی را زیر هم نمایش دهد

23 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را از بزرگ به کوچک)نزولی(زیر هم نمایش دهد).

24 - برنامه ای بنویسید که ابعاد سه ضلع یک مثلث را از ورودی دریافت نموده و سپس اعداد را به صورت نزولی مرتب کرده و در آخر محیط مثلث را محاسبه و در خروجی نماییش دهد.

25 - برنامه ای بنویسید که یک لیست از اسامی ( حداکثر 30 نفر ) به همراه شماره تلفن آن ها را از ورودی دریافت کند . لیست را بر اساس الفبا مرتب کرده و موارد زیر را در خروجی نمایش دهد. ( ار آرایه دو بعدی برای نگهداری اسم و معدل استفاده کنید )

الف ) شماره تلفن ali ahmadi  اگر در لیست وجود دارد.

ب ) اسم نفر آخر لیست

26 - برنامه ای بنویسید که اعداد زوج بین 1 تا 1000 را چاپ کند.

27 -برنامه ای بنویسید که 100 عدد را خوانده، مجموع را محاسبه و چاپ کند .

28 -برنامه ای بنویسید که حاصلضرب اعداد 1 تا 50 را چاپ کند .

29 - برنامه ای بنویسید که 50 کاراکتر از صفحه کلید خوانده و تعیین کند که کدام یک حرف کوچک است.

30 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد صحیح را خوانده max و min را چاپ کند .

31 - برنامه ای بنویسید که کاراکتر هایی که کد آن ها بین 100 تا 200 هست، را چاپ نماید.

32 - برنامه ای بنویسید که یک سکه 100 ریالی را به سکه های 2و5 و10و20 و 50 ریالی خرد کند.

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی C و ++C لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف فرترن Fortran - شرط های متداخل ( کد For0002 )

1 - برنامه ای بنویسید که طو و عرض یک مستطیل را گرفته ، محیط و مساخت آن را نمایش دهد.

2 - برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته ، اگر مثلث قائم الزاویه است ، مساحت آن را و گرنه محیط آن را محاسبه و چاپ کند.

3 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

4 - برنامه ای بنویسید که 50 عدد اعشاری ( به صورت آرایه یک بعدی ) را گرفته و مشخص کند چند تای آن ها با میانگین اعداد وارد شده حداکثر یک واحد فاصله دارد.

5 - برنامه ای بنویسید که بتواند ریشه های یک معادله درجه دوم را با دریافت ضرایب معادله در خروجی برنامه محاسبه کرده و چاپ کند و اگر معادله فاقد ریشه حقیقی اس در خروجی پیام مناسبی مبتنی بر عدم وجود جواب چاپ کند.

6 - برنامه ای به زبان فرترن Fortran بنویسید که بتواند با دریافت سه عدد حقیقی a,b,c در ورودی برنامه اولا با استفاده از ساختار بلوک IF کنترل کند که این اعداد مربوط به اضلاع یک مثلث هستند یا خیر؟ و در قسمت بعدی اگر اضلاع مثلث بودند ، محیط و مساحت این مثلث را محاسبه کرده و در خروجی برنامه نمایش دهد.

7 - برنامه ای به زبان فرترن  Fortran بنویسید که با دریافت سه عدد N, M , L توسط یک ساختار بلوک شرطی IF متداخل ، حداکثر MAX و حداقل MIN و جایگاه عضو حداکثر و عضو حداقل را محاسبه کرده و در خروجی برنامه نمایش دهد.

8 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار Exit … Do بتواند با دریافت مقدار حد بالای مجموع اعداد صحیح متوالی توان اول به عنوان Limit ، مقدار جمله N ام متناظر با این سری اعداد صحیح را محاسبه کرده و در خروجی برنامه با فرمت مناسبی نشان دهد.

\[S_{n}=1+2+3+...+(N-1)+N>Limit\]

9 -  برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار Exit … Do بتواند با دریافت مقدار حد بالای مجموع اعداد صحیح متوالی توان دوم به عنوان Limit ، مقدار جمله Nام متناظر با این سری اعداد صحیح را محاسبه کرده و در خروجی برنامه با فرمت مناسبی نشان دهد.

\[P_{n}=1^{2}+2^{2}+3^{2}+...+(N-1)^{2}+N^{2}>Limit\]

10 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار Exit … Do بتواند با دریافت مقدار حد بالای مجموع اعداد صحیح متوالی توان سوم به عنوان Limit ، مقدار جمله Nام متناظر با این سری اعداد صحیح را محاسبه کرده و در خروجی برنامه با فرمت مناسبی نشان دهد. 

\[Q_{n}=1^{3}+2^{3}+3^{3}+...+(N-1)^{3}+N^{3}>Limit\]

11 - فرض کنید می خواهیم برنامه به زبان فرترن Fortran ای بنویسیم که در این برنامه معدل نمرات اخذ شده شما دانشجویان کلاس برنامه نویسی کامپیوتر در 4 درس در این ترم محاسبه شده و چاپ گردد. با فرض اینکه تعداد دانشجویان کلاس برابر 45=N نفر باشد، با استفاده از ساختار بلوک حلقه تکرار دو سطحی متداخل شمارنده داراین برنامه را بگونه ای بنویسید که در حلقه بالاسری که روی تعداد دانشجویان بسته شده است، نام و نام خانوادگی هر دانشجو پرسیده شده و با وارد شدن به حلقه داخلی که روی تعداد دروس نتظیم می گردد، نمره هر درس آن دانشجو ( بین 0 تا 20 ) پرسیده شده و با روش متوسط گیری معدل وی محاسبه و چاپ گردد. ( خروجی به صورت فرمت مناسبی چاپ گردد.)

12 - یکی از روش های عددی معروف برای محاسبه جذر یک عدد ، روش تقسیم و متوسط گیری می باشد. به گونه ای که اگر بخواهیم با روش تکراری و جایگزینی متوالی جذر یک عدد مثل A را محاسبه کنیم می توان یک حدس اولیه برای مقدار جذر آن بزنیم ( مثال 5/A یا هر مقدار اولیه دلخواه دیگری) و مقدار آن را در متغیر X1 قرار دهیم. سپس با روش تقسیم و متوسط گیری طبق فرمول بازگشتی زیر ، مقدار جدید رابطه را بدست آورده و آنرا در X2 قرار دهیم. و این فرآیند تقسیم و متوسط گیری را تا جایی ادامه دهیم تا با تقریب مناسبی مقدار جذر A برایمان حاصل گردد. برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که با استفاده از ساختار حلقه تکرار یک سطحی Exit … Do برنامه فرترن خواسته مسئله فوق را بنویسید.

13 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار حلقه تکرار Loop-Do بتواند اعداد پنج رقمی مضرب 5 ، تعدادشان و مجموع شان را محاسبه کرده و در فایل خروجی برنامه به نام فایل out.2-fig1 چاپ و ذخیره نماید.

14 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار حلقه تکرار Loop-Do بتواند دیجیت ها یا ارقام تشکیل دهنده اعداد چهار رقمی مضرب 3 را محاسبه کرده و در فایل خروجی برنامه به نام out.3-fig2 چاپ و دخیره نماید.

راهنمایی: منظور از دیجیت های یک عدد صحیح ، ارقام تشکیل دهنده آن عدد می باشد نظیر یکان، دهگان، صدگان و هزارگان با استفاده از روش خارج قسمت گیری و باقیمانده گیری بر 11 از طریق فانکشن های INT و Mod محاسبه می گردند. مثالٌ دیجیت ها یا ارقام عدد چهاررقمی 2352 برابر 2 ، 5 ، 3 و 2 می باشند.

15 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با دریافت عدد صحیح N در ورودی برنامه ، مقسوم علیه های این عدد را محاسبه کرده و خود مقسوم علیه ها ، تعدادشان و مجموع شان (به جز خود عدد) را محاسبه نموده و در خروجی برنامه با فرمت توضیحی مناسبی چاپ نماید.

16 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه با استفاده از ساختار حلقه های تکرار دو سطحی متداخل با دریافت تعداد دانشجویان یک کلاس مثلا N و تعداد دروس هر دانشجو مثلا m و نام و نام خانوادگی هر دانشجو داخل حلقه تکرار Loop Do داخلی ، نمرات این دروس را از کاربر پرسیده و معدل دانشجو را در دروس اخذ شده محاسبه کرده و در شرایط کمتر بودن از 12 پیغام مشروطی و در صورت بالاتر بودن از 12 پیغام دانشجوی تلاشگر را در جلوی نام دانشجویان در فایل خروجی برنامه نشان دهد.

17 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که این برنامه بتواند با استفاده از ساختار حلقه تکرار Exit-Do یا Do While و با دریافت N جفت عدد صحیح نظیر b , a در ورودی برنامه، با استفاده از روش تفریق های متوالی ، خارج قسمت تقسیم این دو عدد را محاسبه کرده و در فایل خروجی برنامه به نام 4-fig6 با فرمت توصیفی مناسبی چاپ نماید.

راهنمایی: الزم است اولین عدد یعنی a از دومین عدد به جهت انجام تقسیم از طریق تفریق های متوالی بزرگتر باشد، از طریق ساختار بلوک IF در ابتدای برنامه پس از دریافتa و b از کاربر شرطی بنویسید که اگر a از b بزرگتر نبود، جای آنها را تعویضکرده وسپس وارد فرآیند بلوک حلقه گردد. 

18 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که بتواند با دریافت عدد صحیح N در ورودی مجموع توان دوم اعداد صحیح متوالی تا N را محاسبه کرده و در خروجی برنامه نشان دهد.

19 - برنامه فرترن Fortran ای بنویسید که بتواند با دریافت عدد صحیح M در ورودی مجموع توان سوم اعداد صحیح متوالی تا M را محاسبه کرده و در خروجی برنامه نشان دهد . همچنین یک متغیر منطقی Logical در برنامه تعریف کرده که در صورتیکه این مجموع با مقدار محاسباتی فرمول زیر یکسان شد، جواب صحیح TRUE را اعلام نماید.

\[S_{m}=(\frac{m(m+1)}{2})^{2}\]

20 - برنامه ای بنویسید که اعداد را از ورودی خوانده و تعداد اعداد منفی ، مثبت و صفر را مشخص کند و این روند تا زمانی که کاربر تمایل داشته باشد ادامه یابد.

21 - برنامه ای بنویسید که ماتریس 4*3 زیر را به گونه ای بسازد که بدون وارد کردن تک تک عناصر ، عناصر ماتریس زیر باشد. 

\[\begin{bmatrix}1 & 4 & 9& 16 \\1 & 4 & 9& 16\\1 & 4 & 9 & 16\\\end{bmatrix}\]

22 - فلوچارت و برنامه ای را طراحی کنید که عدد n را از کاربر بگیرد و یکی ماتریس  n*n بسازد که مقادیر درایه های آن برابر حاصل جمع دو برابر شماره سطر و سه برابر شماره ستون آن باشد. سپس با جابجایی محل سط رو ستون آن ماتریس دیگری بسازد. در نهایت درایه های نظیر به نظیر دو ماتریس از یکدیگر کسر شه و هرسه ماتریس را نمایش دهد.

23 - یکی از روش های برای محاسبه مجذور عدد N محاسبه حاصل جمع N عدد فرد متوالی یعنی اعداد 1 تا 2N-1 است. برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد و با این روش مجذور آن را محاسبه کند.

24 - برنامه ای بنویسید که 20 عدد را از ورودی بگیرد و آن ها را در آرایه َ ذخیره کند. سپس عناصر خانه های 1 تا 10 را با عناصر خانه های 11 تا 20 عوض نماید. به عنوان مثال عنصر خانه اول به خانه 11 و عنصر خانه 11 به خانه اول منتقل شود.

25 -  سری مک لورن تابع سینوس عبارت است از 

\[sin(x)=x-\frac{x^{3}}{3!}+\frac{x^{5}}{5!}-...=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\]

برنامه ای بنویسید که مقدار تابع سینوس را با استفاده از بسط فوق تا تعداد جمله مشخصی که کاربر اعلام می کند محاسبه و چاپ نماید.

26 - برنامه ای بنویسید که عدد n ( صحیح و مثبت ) را از صفحه کلید خوانده و توان دو آن را به استفاده از مجموع n عدد فرد از یک  محاسبه و چاپ کند.

27 - برنامه ای بنویسید که عناصر ماتریس m*n و مقادیر m و n را از صفحه کلید به طوری که m  مخالف n باشد را بگیرد . آنگاه ماتریس گفته شده را ترانهاده نموده و سپس ماتریس اولیه و ترانهاده آن را به صورت ماتریس چاپ کند.

28 - برنامه ای بنویسید که طرح زیر را به ازای n=6 چاپ کند.

 

29 - برنامه ای بنویسید که تابع زیر را در بازه [100 , 100- ] محاسبه کند.

30 - سابروتینی subrotine بنویسید که مختصات جدید یک نقطه را از مختصات قدیم آن محاسبه کند. مشروط بر آنکه محورها در جهت خلاف عقربه های ساعت به اندازه a دوران نماید. رابطه بین مختصات جدید و قدیم به شرح زیر است.

\[x'=xcos(a)+ysin(a)\\y'=-xsin(a)+ycos(a) \]

31 -

 

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی فرترن Fortran لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پایتون Python - قرعه شانس ( کد Py0016 )

1 - قرعه شانس :

که یک عضو تصادفی از لیست زیر توسط برنامه انتخاب شود. کاربر باید حدس بزند که چندمین عضو انتخاب شده است. لذا از کاربر عدد تصادفی 1 تا 5 گرفته می شود. اگر درست حدس بزند پیغام Victory برای کاربر نمایش داده می شود و اگر اشتباه حدس بزند وارد شانس مجدد می شود. کاربر سه بار شانس خود را امتحان می کتد و اگر سه بار نتواند عضو را حدس بزن برنامه پیغام Lose را برای کاربر نمایش می دهد.

Ls=['Python','C++','C#','Java','PHP']

2 - کد هکر :

قرار است یک ماژول به نام Speak_Hacker  طراحی کنید و از این ماژول در برنامه خود استفاده کنید. این ماژول یک متن از کاربر می گیرد و یک متن کد شده با قوانین زیر را برمی گرداند. 

در متن به جای تمام حروف زیر عدد مورد نظر را جایگذاری کنید.

a و  A عدد 4  -  o  و O  عدد 0 - e و E عدد 3 - i و I عدد 1

Speak_Hacker ("Programming if Fun")

Pr0gr4mm1ng 1s fun

3 - برنامه ای بنویسید که اسم و فامیل و نمرات 5 درس یک دانشجو را به صورت دیکشنری از کاربر بگیرد و بزرگترین نمره دانشجو را چاپ کند. نمرات

دانشجو به صورت لیست در دیکشنری ذخیره گردد.

4 - برنامه ای بنویسید عدد n را از کاربر بخواهد و سپس یک لیست  n تایی از اعداد صحیح از کاربر بگیرد و در صورتی که 2 عضو آن لیست مجموعشان صفر شد ، آن دو عضو را چاپ کند. برنامه به صورتی باشد که اگر در بین آن n عدد ، عدد غیر صحیح وارد شد ، به وارد کننده تذکر دهد که عدد صحیح وارد نکرده است.

5 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس n × m را بگیرد و درایه های آن را ٩٠ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخاند و ماتریس حاصل را چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی فرد n و سپس n عدد را دریافت کرده و میانۀ اعداد وارد شده را محاسبه و چاپ کند. میانۀ اعداد، عددی است که نصف اعداد از آن عدد بزرگتر و نصف اعداد از آن عدد کوچکتر است.

7 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس n × m را بگیرد و مشخص کند آیا هیچ دو سطر این ماتریس با هم برابر هستند یا خیر؟

8 -  برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی l, n, m و سپس یک ماتریس n × m و یک ماتریس l × n را بگیرد و حاصلضرب دو ماتریس را محاسبه و چاپ کند.

9 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n و سپس n عدد را دریافت کرده و سپس k را دریافت کرده و kامین کوچکترین عدد وارد شده را محاسبه کند.

10 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n و سپس n عدد را دریافت کرده و سپس عددی که بیشترین تکرار و عددی که کمترین تکرار را دارد را با تعداد تکرار هر کدام محاسبه و چاپ نماید.

11 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n و سپس n عدد را دریافت کرده و در آرایه ای ذخیره کند و سپس عدد k را گرفته و محتوای آرایه را به اندازه k شیفت دوری دهد به این معنی محتوای خانه اول را در خانه١ + k ،محتوای خانۀ دوم را در خانۀ٢ + k و ... قرار دهد. با ر رسیدن به آخر آرایه، خانه ها با ابتدای آرایه شیفت پیدا کند.

12 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n با حداکثر٣٠رقم و عدد صحیح m را دریافت کرده و بخشپذیری n بر m را بررسی کند.

13 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و تمام اعداد طبیعی کوچکتر از ١٠٠٠ را که را m متحابه هستند را محاسبه و چاپ کند.

14 - اعداد صحیح m و n را متحابه گویند اگر مجموع تمام مقسوم علیه های m به جز خود m برابر با n و مجموع تمام مقسوم علیه های n به جز خود n برابر با m باشد. برنامه ای بنویسید که دو عدد را دریافت کرده و مشخص کند آیا متحابه هستند یا خیر.

15 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و تجزیه آن به عوامل اول را محاسبه و چاپ کند. خروجی به صورت عوامل اول و توان هر کدام چاپ کند.

16 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n و سپس n عدد را دریافت کرده و از بین آن ها تمام جفت اعدادی که نسبت به هم اول هستند را محاسبه و چاپ کند.

17 -  فرض کنید ١٣٧۴٨۶x٢٢۵ = t که x یک رقم است. مقادیری از x را بیابید که با جایگزینی آنها t بر٧بخش پذیر باشد.

18 - فرض کنید ١٣٧۴٨۶x٢٢۵ = t که x یک رقم است. مقادیری از x را بیابید که با جایگزینی آنها t بر٣بخش پذیر باشد.

19 - به نظر میرسد جملات متوالی دنبالۀ فیبوناچی نسبت به هم اول هستند. برنامه ای بنویسید که این امر را برای ١٠٠٠ جملۀ اول دنباله فیبوناچی تحقیق کند.

20 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را دریافت کرده و تمام مقسوم علیه های مشترک اول آنها راچاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسید که از بین اعداد ١ تا ١٠٠٠٠ آن عددی (یا اعدادی) که بیشترین تعداد مقسوم علیه دارند را مشخص و چاپ کند.

22 - رنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و سپس تمام اعداد صحیح کمتر از١٠٠٠٠که دقیقا n مقسوم علیه دارند را محاسبه و چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی را دریافت کرده و آن را به رشته ای از ارقام تبدیل کند. مثلا عدد ١٧۶٧ به رشتۀ '1767' تبدیل کند.

24 - برنامه ای بنویسید که ابتدا عدد طبیعی n و سپس n عدد اعشاری را دریافت کرده و ماکزیمم، مینیمم و میانگین اعداد وارد شده را محاسبه و چاپ نماید.

25 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و !n را محاسبه و چاپ کند. با استفاده از این برنامه مقدار !١٠٠ را بدست آورده و چاپ کنید. 

27 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح ٣٠ رقمی را دریافت کرده و مجموع آن ها را محاسبه کند.

28 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دودیی (باینری) را دریافت کرده و آن را به مبنای ٨،١٠ و 16 تبدیل کند.

29 - برنامه ای بنویسید که یک رشته از ارقام را دریافت کرده و عدد متناظر با آن را محاسبه کند. به عنوان مثال، اگر ورودی به ترتیب ٢،٣،۴،٩ و ٣باشد به عدد٢٣۴٩ تبدیل شود.

30 - برنامه ای بنویسید که دو عدد طبیعی m و n را دریافت کرده و مشخص کند آیا دو عضو متوالی دنبالۀ فیبوناچی هستند یا خیر؟

31 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و n امین جملۀ دنباله فیبوناچی را محاسبه و چاپ کند.

32 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و حاصل عبارت زیر را محاسبه و چاپ نماید.

\[\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{n!}\]

33 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و حاصل عبارت زیر را محاسبه و چاپ نماید.

\[0!+1!+2!+3!+...+n!\]

34 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و مشخص کند آیا فاکتوریل عددی هست یا خیر

35 - برنامه ای بنویسید دو عدد صحیح (مثبت یا منفی) را دریافت کرده و حاصل ضرب آن ها را بدون استفاده از عمل ضرب محاسبه و چاپ کند.

36 - برنامه ای بنویسید که n را دریافت کند و n جملۀ اول دنبالۀ زیر را محاسبه و چاپ کند.

\[1,2,3,8,16,32,...,2^{n},...\]

37 - برنامه ای بنویسید که شکل زیر را رسم کند.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش پروژه های محاسباتی پایتون Python لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - معادله برنولی ( کد Mat0097 )

1 - جریان آب بین دو نقطه A و B جاری است ، به طوری که فرضیات معادله برنولی در این سیستم بر قرار است. برنامه ای بنویسید که با دریافت اطلاعات مربوط به ارتفاع نقاط A و B ( یعنی Za وZb ) ، فشارهای نقاط A و B ( یعنی Pa و Pb ) و همچنینی سرعت نقطه A ( یعنی Va ) ، سرعت نقطه  B ( یعنی Vb ) را بدست آورد. معادله برنولی به صورت زیر است.

\[\frac {P_{A}}{\gamma}+ \frac{V_{A}^{2}}{2g}+Z_{A}=\frac {P_{B}}{\gamma}+ \frac{V_{B}^{2}}{2g}+Z_{B}\]

2 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از کاربر گرفته و باقیمانده عدد اول بر عدد دوم را بدست بیاورد.

3 - برنامه ای بنویسید که دو متغیر عددی را از ورودی گرفته و بدون استفاده از متغیر کمکی محتویات آنها را عوض کند.

4 - برنامه ای بنویسید که سه آرایه سه در سه از کاربر بگیرد و آنها را به یک آرایه 3×3×3 تبدیل کند.

5 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 1111 در 1111 به نحوی تولید کند که عناصر قطر اصلی و فرعی آن عدد 50 و سایر عناصر عدد 100 باشد.

6 - برنامه ای بنویسید که دو آرایه مربعی A و B را از کاربر دریافت کرده و عناصر قطر اصلی A را در عناصر قطر فرعی B ضرب کرده و مجموع این اعداد را در خروجی نشان دهد.

7 - برنامه ای بنویسید که یک بردار با 11 درایه را دریافت کرده و آن را به یک آرایه 11 در 11 تبدیل کند به صورتی که عناصر بردار بر روی قطر اصلی آرایه 11 در 11 قرار بگیرد و سایر عناصر آرایه صفر باشند.

8 - برنامه ای بنویسید که n نمره دریافت کند و معدل آن ها و بزرگترین عدد زیر 10 را چاپ کند. 

9 - برنامه ای بنویسید که n عدد را دریافت کند ، میانگین و واریانس اعداد را چاپ کند.

10 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر بگیرد و مثلث زیر را به طول ضلع n چاپ کند.

11 - برنامه ای بنویسید که n عدد از کاربر دریافت کند و عددی که کمترین مجموع ارقام را دارد، در خروجی نمایش دهد.

مثال : 64  84  367  21  756  45

در بین اعداد بالا 21 کمترین مجموع ارقام را دارد . پس 21 باید در خروجی نمایش داده شود.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پایتون Python - مبانی آنالیز عددی ( کد Py0015 )

1 - کمینه سازی سطح

بسیاری از مسائل کمینه سازی به تابعی منتهی می شوند که نیاز به استفاده از روش های عددی برای یافتن ریشه ی آن می باشد. به عنوان مثال مسئله ای را در نظر بگیرید که سطح متصل کننده میان دو حلقه با شعاع برابر 𝑅 که از یک دیگر در فاصلهی 𝐿 قرار دارند مد نظر باشد. هدف یافتن کمینه ی این سطح است.

روش نابجایی را طوری پیاده سازی کنید که ابتدا بازه را از کاربر گرفته و شرایط استفاده از این روش را بررسی کند. درصورتی که شرایط وجود نداشت، پیام مناسب در خروجی دهد و در غیر این صورت، تعداد تکرار را از کاربر گرفته و روش را روی تابع اجرا کرده و نهایتا تقریب یافته شده برای ریشه ی این تابع پس از تکرار خواسته شده را به عنوان خروجی ارائه دهد.

روش نیوتن را طوری پیاده سازی کنید که ابتدا حدس اولیه و تعداد تکرار را از کاربر به عنوان ورودی گرفته و متناسب با آن روش را اجرا کرده و نهایتا تقریب یافته شده برای ریشه ی این تابع را در خروجی ارائه دهد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش پروژه های محاسباتی پایتون Python لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - انتگرال گیری دو بعدی سیمپسون ( کد Mat0096 )

1 - تابعی بنویسید که دوماتریس A و B را بگیرد و B را در A جستجو کند. در صورتی که B در A موجود بود ، مختصات آن را برگرداند. ( یعنی اندیسی از A که گوشه سمت چپ بالای B در آن قرار دارد ) درغیر این صورت خروجی را صفر برگرداند.

2 - برنامه ای بنویسید که n را بگیرد و مثلث خیام - پاسکال از سطر اول تا n ام را در یک آرایه دو بعدی برگرداند. به جای عناصر تعریف نشده صفر قرار دهد.

3 - با استفاده از روش انتگرال گیری عددی سیمپسون Simpson ، انتگرال دو بعدی زیر رار محاسبه کنید.

\[\int_{0}^{1}\int_{0}^{2}xy^{2}dydx\]

4 - انتگرال تابع زیر را در بازه [0,1] به روش های ذوزنقه و سیمپسون Simpson بدست آورید.

\[f(x)=x^{3}+2x^{2}+x+1\]

5 - تابعی بنویسید که یک چندجمله ای ( به صورت یک بردار سطری ) و یک بردار دو عنصری ( حاوی دامنه ترسیم ) را از کاربر بگیرد و نمودار چند جمله ای را در دامنه مشخص شده ترسیم کند.

6 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس سطری با طول m و n را از ورودی گرفته و یک ماتریس ستونی به طول m+n بسازد که ابتدا عناصر ماتریس n عنصری  و سپس عناصر ماتریس m عنصری در آن ریخته شود.

7 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از کاربر گرفته و در ماتریس ستونی قرار دهد و سپس با ترتیب بالعکس در یک ماتریس ستونی دیگر ذخیره نماید.

8 - برنامه ای بنویسید که عدد دلخواه A را از کاربر گرفته و قدرمطلق آن را محاسبه کند.

9 - برنامه ای بنویسید که نمره یک دانشجو را دریافت کند، اگر نمره بالای 18 بود چاپ کند عالی، اگر بالای 14بود چاپ کند خوب، اگر بالای 10 بود چاپ کند ضعیف و در غیر این صورت چاپ کند مردود.

10 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه while،توان سوم اعداد یک تا 6 رامحاسبه کند

11 - با استفاده از حلقه for مجموع زیر را محاسبه کنید

\[y=\sum _{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}}\]

12 - سوال قبل را در حالتی بنویسید که n را به عنوان ورودی را از کاربر بگیرد و اگر عدد کوچکتر از 1 بود، چاپ کند جواب شما بی معنی است و اگر عدد بزرگتر از1 بود، محاسبه را انجام دهد

13 - برنامه ای بنویسید که عدد فردN را بخواند و سری زیر را با استفاده از حلقه for محاسبه نماید

\[s=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{N!}\]

14 - با استفاده از ساختار switch-case برنامه ای بنویسید که مقدار دما رابر اساس واحدی که کاربر مشخص میکند، دریافت کند و آن را بر حسب واحد دیگری نمایش بدهد

\[\begin{matrix} K=C+273\\ F=1.8C+32\\ R=1.8C+491.4 \end{matrix}\]

15 - دستوری بنویسید که چندجمله ای زیر را در متلب نمایش دهد.مقدار چند جمله ای فوق را در نقطهx=1 بیابید.

\[f(x)=3x^{4}-0.5x^{3}+x-5.2\]

16 - دو چند جمله ای زیر را در هم ضرب کرده و چند جمله ای حاصل را بنویسید.خارج قسمت و باقی مانده تقسیم تابعg(x)برf(x)رانیز حساب کنید

\[\begin{matrix} f(x)=3x^{3}-5x^{2}+6x+2 \\ g(x)=x^{5}+3x^{4}-x^{2}+2.5 \end{matrix}\]

17 - نمودار دو چند جمله ای زیر را در یک پنجره شکل رسم کنید

\[\begin{matrix} f(x)=3x^{4}+2x^{3}+7x^{2}+2x+20 \\ g(x)=5x^{3}+9x-2 \end{matrix}\]

18 - ریشه های چند جمله ای زیر را بیابید

\[F=x^3+3x+1\]

19 - تابع بهترین چند جمله ای درجه 3 و درجه 4 عبوری از نقاط زیر را به دست آورید و نمودار تابع را رسم کنید.

A=[1 2 3 7;6 7 22 32;98 5 -23 1;32 5 -75 23]

20 - دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید.

\[\left\{\begin{matrix} x+2y+3z+7t=4\\ 6x+7y+22z+32t=5\\ 98x+5y-23z+t=7\\ 32x+5y-75z+23t=1 \end{matrix}\right.\]

21 - برنامه ای بنویسید که ماتریس ضرایب و مقادیر سمت راست یک دستگاه معادلات خطی را از کاربر بگیرد و پاسخ دستگاه را با پیغام مناسب نمایش دهد.

22 - تابعی در متلب MATLAB  بنویسید که یک آرایه خطی از کاربر دریافت ، کوچکترین و بزرگترین مقادیر را حذف و اگر پس از آن مقادیر تکراری در صورت وجود را حذف و در نهایت آرایه تغییر یافته را چاپ کند.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - بررسی مثلث ( کد Mat0093 )

1 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و قدر مطلق آن را چاپ کند.

2 - برنامه ای بنویسید که اعداد 1 یا 2 یا 3 را از ورودی گرفته و مشخص کند عدد ورودی کدام است و اگر غیر از این وارد شد ، برنامه مشخص کند که عدد وارد شده جزو این اعداد نیست.

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد بین 0 تا 6 را از ورودی گرفته و معادل روز هفته آن عدد را در خروجی چاپ کند.

4 - برنامه قبل را با ساختار Switch-Case بنویسید.

5 - برنامه ای بنویسید که یک عد به عنوان روز را از ورودی گرفته مشخص کند این عدد مربوط به ماه چندم سال است؟

6 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند ، این اعداد تشکیل اضلاع یک مثلث می دهند یا خیر.

7 - برنامه ای بنویسید که سه ضلع ورودی را گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث قائم الزاویه می دهند یا خیر؟ ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

8 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الساقین می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

9 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی گرفته مشخص کند این اعداد تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع می دهند یا خیر ( شرط مثلث بودن اعداد هم چک شود )

10 - برنمه ای بنویسید که اعداد زوج 1 تا 20 را در خروجی چاپ کند.

11 - برنامه قبلی را با while بنویسید.

12 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی دریافت کند و مجموع اعداد یک تا خود آن عدد را در خروجی ننمایش دهد.

13 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مجموع اعداد زوج قبل از آن را در خروجی چاپ کند ( برنامه با حلقه while نوشته شود )

14 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مقسوم علیه های آن را در خروجی چاپ کند.

15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته مشخص کند اول است یا هیر؟

16 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ب م م آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

17 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی گرفته ک م م  آن دو عدد را در خروجی چاپ کند.

18 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 10 را در خروجی چاپ کند.

19 - برنامه ای بنویسید که با تعریف دو تابع شعاع یک کره را از ورودی گرفته مساحت و حجم کره را محاسبه کند.

20 - یک تابع بنویسید که فاکتوریل عدد را حساب کند.

21- برنامه ای بنویسید که فشار هوای منطقه ای را بر حسب پاسکال بخواند و آن را به بار تبدیل کند.

22 - برنامه ای بنویسید که وزن افراد را بر حسب کیلوگرم بخواند و به پوند تبدیل کند.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف فرترن Fortran - سری فیبوناچی ( کد For0001 )

1 -برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا 10 عدد کاتوره ای بین 0 تا 1 تولید کرده و سپس حاصل ضرب این 10 عدد تولید شده را نیز در پایان محاسبه و چاپ نماید.

2 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا 100 عدد کاتوره ای در بازه 0 تا 1 تولید کند. سپس احتمال آنکه اعداد تولید شده در محدوده 0.4 تا 0.6 قرار بگیرد را محاسبه کرده و نتیجه را چاپ کند.

3 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا اگر مقادیر پارامترهای a=2, b=5 , c=10 , d=5 مشخص شده باشند، آنگاه نتایج درستی / نادرستی گزاره های زیر را اعلام کند.

\[\begin{matrix} (a>b).AND.(b==c)\\ (b==d).AND.(b<c)\\ (b<d).AND.(.NOT.(b<c))\\ (a>d).OR.(b<c) \end{matrix}\]

4 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا کلیه توان های عدد 2 را که کوچکتر از عدد 100 هستند را چاپ کند.

5 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا پس از تولید 100 عدد کاتوره ای بین 0 تا 1 ، تعداد اعداد بزرگتر و کوچکتر از 0.5 را محاسبه نماید.

6 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا اعداد فیبوناچی را مطابق الگوی زیر و با رابطه بازگشتی محاسبه و چاپ نماید.

 

7 - برنامه ای به زبان فرترن  Fortran  بنویسید که اعداد دورقمی سری فیبوناچی را چاپ کند.

8 - برنامه ای به زبان فرترن Fortran بنویسید که مقدار تابع  cosh(x)را برای یک x دلخواه که از ورودی دریافت می شود با استفاده از بسط مک لورن این تابع یعنی سری زیر را با دقت 0.001 محاسبه و اعلام کند. همچنین اعلام کند که از چند جمله سری برای دستیابی به این دقت استفاده شده است. ( دقت مقدار را با استفاده از اختلاف مقدار تابع در دو تکرار متوالی بررسی کنید. )

9 - انواع داده ها در فرترن را نام برده و ویژگی های هر یک را به اختصار توضیح دهید.

10 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید تا در آن محیط و مساحت دایره را به شعاع 2 سانتی متر را محاسبه نماید.

11 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا پس از تولید 1000 عدد صحیح کاتوره ای بین 0 تا 10 ،تعداد اعداد بزرگتر از 5 را محاسبه و چاپ نماید.

12 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که چهار عدد را خوانده و عدد کوچکتر را بنویسد.

13 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که تمام اعداد چهار رقمی که بر 7 بخش پذیرند اما بر 3 بخش پذیر نیستند را زیر هم نمایش دهد.

14 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که عدد صحیحی را دریافت کند و زوج و فرد بودن آن را گزارش دهد.

15 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید که 10 عدد ( به صورت آرایه یک بعدی ) را گرفته و بزرگترین و کوچکترین عدد را بازگرداند.

16 - برنامهای بنویسید که n معادله n مجهول را براساس روش ماتریسی (کرامر) حل نماید. در این برنامه لازم است ضرایب معادلات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و مجهولات نیز به صورت فایل متنی (Output ) در خروجی برنامه ثبت شود.

\[\left\{\begin{matrix} a_{11}x_{1}+a_{12}x_{2}+...+a_{1n}x_{n}=b_{1}\\ a_{21}x_{1}+a_{22}x_{2}+...+a_{2n}x_{n}=b_{2}\\\;\;\;\;\;\;\;\;...\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;=\;\;\;\;...\\ a_{n1}x_{1}+a_{n2}x_{2}+...+a_{nn}x_{n}=b_{n}\\\end{matrix}\right.\]

17 - برنامهای بنویسید که مساحت یک چند ضلعی را براساس فرمول مساحت گاوس (فرمول نقشه بردار- الگوریتم بند کفش) با دادن مختصات هر یک از رئوس آن در دستگاه کارتزین محاسبه نماید. در این برنامه لازم است مختصات نقاط به صورت فایل متنی (input (در ورودی برنامه فراخوانده شود و مساحت به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (Output (در خروجی برنامه ثبت شود.

18 - برنامه ای بنویسید که انتگرال عددی توابع زیر را به روش ذوزنقه ای محاسبه نماید. در این برنامه لازم است ورودی اطلاعات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و نتیجه به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (output) در خروجی برنامه ثبت شود.

\[f(x)=\int_{i}^{j} a_{1}x^{n}+a_{2}x^{n-1}+...+a_{n} \\f(x)=\int_{i}^{j} sin(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} cos(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} tan(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} ln(x) \]

19 - برنامه ای در محیط اجرایی فرترن 90 تهیه نمایید تا بتواند با استفاده از آرایه های تک بعدی عددی و کاراکتری ، و نیز استفاده از قوانین شرطی و حلقۀ تکرار یک سطحی، برای یک شرکت خرید و فروش اتومبیل، بر اساس اعلام فهرست حسابداری مبنی بر تعداد خرید و فروش اتومبیل در هر ماه، در هر چهار ماه سال و در طول یکسال، فروش بیشینه، کمینه و متوسط را با گزارش نام ماه میلادی آن ، و شرایط رضایت بخش بودن فروش ماهانه برحسب شاخصی ، گزارش خروجی با فرمتی مناسب پس از اجرای برنامه ارائه دهد.

20 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر تعدادی عدد صحیح n و عدد حقیقی R را از ورودی دریافت کند، سپس بدون عمل توان، مقدار Rرا با سه رقم اعشاربدست آورده و چاپ نماید.

21 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر به دفعات، مقسوم علیه های تعدادی عدد دو رقمی را محاسبه، سپس تعداد مقسوم علیه های زوج و فرد هر کدام را به همراه خود مقسوم علیه ها مشخص کرده و در سطرهای جداگانه ای چاپ نماید.

22 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر به دفعات، تعدادی عدد اعشاری را دریافت نماید. سپس میانگین. کوچکترین و بزرگترین عدد بین اعداد وارد شده را بدون استفاده از توابع کتابخانه ای پیدا کرده و هر کدام را در سطر جداگانه ای با مشخص کردن نام آن ها چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی دریافت کند و اگر آن عدد زوج بود مجموع اعداد زوج ماقبل آن عدد را محاسبه نماید و اگر آن عدد فرد بود میانگین اعداد فرد ماقبل آن عدد را محاسبه نماید.

24 - دستور حل معادلات جبری به روش نیوتن را بنویسید. یک معادله را به دلخواه تعریف کنید و دستور مناسب را برای یافتن پاسخ بنویسید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی فرترن Fortran لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

Designed By M A T L A B K H O O N E H