matlabkhooneh

پروزه برنامه نویسی PLC - پروژه Logo ( کد PLC0001 )

1 راه اندازی ستاره مثلث
این پروژه نحوه راه اندازی موتور الکتریکی را با استفاده از روش ستاره مثلث نشان می دهد. این روش برای کاهش جریان راه اندازی موتور هنگام روشن شدن استفاده می شود.
طراحی:

- از چهار بلوک AND، OR، RS و خروجی استفاده کنید.

- بلوک AND را برای اتصال دو ورودی "ستاره" و "مثلث" به بلوک OR پیکربندی کنید.

- بلوک OR را برای ارسال سیگنال به بلوک RS پیکربندی کنید.

- بلوک RS را برای کنترل بلوک خروجی پیکربندی کنید.

- بلوک خروجی را برای روشن و خاموش کردن موتور استفاده کنید.

نحوه کار:

* در ابتدا، فقط ورودی "ستاره" فعال است.

* این باعث می شود بلوک OR سیگنال را به بلوک RS ارسال کند.

* بلوک RS ست می شود و بلوک خروجی را فعال می کند.

* موتور با سرعت کم روشن می شود.

* پس از چند ثانیه، ورودی "مثلث" نیز فعال می شود.

* این باعث می شود بلوک OR سیگنال را به بلوک RS ارسال کند.

* بلوک RS ریست می شود و بلوک خروجی را غیرفعال می کند.

* موتور به طور کامل روشن می شود.

 

2 - راه اندازی با سنسور نوری برای 5 ثانیه:
این پروژه نحوه راه اندازی موتور الکتریکی را با استفاده از سنسور نوری برای 5 ثانیه نشان می دهد.
طراحی:

- از چهار بلوک AND، OR، RS و خروجی استفاده کنید.

- بلوک AND را برای اتصال ورودی سنسور نوری و بلوک OR پیکربندی کنید.

- بلوک OR را برای ارسال سیگنال به بلوک RS پیکربندی کنید.

- بلوک RS را برای کنترل بلوک خروجی پیکربندی کنید.

- بلوک خروجی را برای روشن و خاموش کردن موتور استفاده کنید.

- یک بلوک تایمر را برای شمارش 5 ثانیه پیکربندی کنید.

نحوه کار:

* هنگامی که سنسور نوری فعال می شود، بلوک AND سیگنال را به بلوک OR ارسال می کند.

* بلوک OR سیگنال را به بلوک RS ارسال می کند.

* بلوک RS ست می شود و بلوک خروجی را فعال می کند.

* موتور روشن می شود.

* بلوک تایمر شروع به شمارش 5 ثانیه می کند.

* پس از 5 ثانیه، بلوک تایمر سیگنال را به بلوک RS ارسال می کند.

* بلوک RS ریست می شود و بلوک خروجی را غیرفعال می کند.

* موتور خاموش می شود.

 

3 - راه اندازی اتوماتیک دو موتور با تاخیر:
این پروژه نحوه راه اندازی دو موتور الکتریکی به طور اتوماتیک با تاخیر بین آنها نشان می دهد.
طراحی:

- از شش بلوک AND، OR، RS، خروجی و تایمر استفاده کنید.

- دو بلوک AND را برای اتصال ورودی "استارت" به دو بلوک OR مجزا پیکربندی کنید.

- دو بلوک OR را برای ارسال سیگنال به دو بلوک RS مجزا پیکربندی کنید.

- دو بلوک RS را برای کنترل دو بلوک خروجی مجزا پیکربندی کنید.

 - دو بلوک خروجی را برای روشن و خاموش کردن دو موتور استفاده کنید.

- دو بلوک تایمر را برای تنظیم تاخیر بین راه اندازی موتورها پیکربندی کنید.

نحوه کار:

* هنگامی که ورودی "استارت" فعال می شود، دو بلوک AND سیگنال را به دو بلوک OR ارسال می کنند.

* بلوک OR اول سیگنال را به بلوک

 

4 - راه اندازی موتور با دکمه فشاری و توقف با دکمه دیگر
این پروژه نحوه راه اندازی موتور الکتریکی با استفاده از دکمه فشاری و توقف آن با دکمه دیگر را نشان می دهد.
طراحی:

- از چهار بلوک AND، OR، RS و خروجی استفاده کنید.

- دو بلوک AND را برای اتصال ورودی دکمه های "استارت" و "توقف" به بلوک OR پیکربندی کنید.

- بلوک OR را برای ارسال سیگنال به بلوک RS پیکربندی کنید.

- بلوک RS را برای کنترل بلوک خروجی پیکربندی کنید.

- بلوک خروجی را برای روشن و خاموش کردن موتور استفاده کنید.

نحوه کار:

* هنگامی که دکمه "استارت" فعال می شود، بلوک AND اول سیگنال را به بلوک OR ارسال می کند.

* بلوک OR سیگنال را به بلوک RS ارسال می کند.

* بلوک RS ست می شود و بلوک خروجی را فعال می کند.

* موتور روشن می شود.

* هنگامی که دکمه "توقف" فعال می شود، بلوک AND دوم سیگنال را به بلوک OR ارسال می کند.

* بلوک OR سیگنال را به بلوک RS ارسال می کند.

* بلوک RS ریست می شود و بلوک خروجی را غیرفعال می کند.

* موتور خاموش می شود.

 

5 -  راه اندازی موتور با استفاده از شمارنده
این پروژه نحوه راه اندازی موتور الکتریکی با استفاده از شمارنده را نشان می دهد. موتور پس از شمارش تعداد مشخصی پالس روشن می شود.
طراحی:

- از شش بلوک AND، OR، RS، خروجی، شمارنده و مقایسه کننده استفاده کنید.

- بلوک AND را برای اتصال ورودی "استارت" به بلوک OR پیکربندی کنید.

- بلوک OR را برای ارسال سیگنال به بلوک RS پیکربندی کنید.

- بلوک RS را برای کنترل بلوک خروجی پیکربندی کنید.

- بلوک خروجی را برای روشن و خاموش کردن موتور استفاده کنید.

- بلوک شمارنده را برای شمارش پالس ها پیکربندی کنید.

- بلوک مقایسه کننده را برای مقایسه تعداد پالس های شمارش شده با مقدار تنظیم شده پیکربندی کنید.

نحوه کار:

* هنگامی که ورودی "استارت" فعال می شود، بلوک AND سیگنال را به بلوک OR ارسال می کند.

* بلوک OR سیگنال را به بلوک RS ارسال می کند.

* بلوک RS ست می شود و بلوک خروجی را فعال می کند.

* موتور روشن می شود.

* بلوک شمارنده شروع به شمارش پالس ها می کند.

* هنگامی که تعداد پالس های شمارش شده به مقدار تنظیم شده در بلوک مقایسه کننده می رسد، بلوک مقایسه کننده سیگنال را به بلوک RS ارسال می کند.

* بلوک RS ریست می شود و بلوک خروجی را غیرفعال می کند.

* موتور خاموش می شود.

 

6 - راه اندازی موتور با استفاده از سنسور دما
این پروژه نحوه راه اندازی موتور الکتریکی با استفاده از سنسور دما را نشان می دهد. موتور زمانی روشن می شود که دما از حد مشخصی بیشتر شود.
طراحی:

- از شش بلوک AND، OR، RS، خروجی، سنسور دما و مقایسه کننده استفاده کنید.

- بلوک AND را برای اتصال سیگنال سنسور دما به بلوک OR پیکربندی کنید.

- بلوک OR را برای ارسال سیگنال به بلوک RS پیکربندی کنید.

- بلوک RS را برای کنترل بلوک خروجی پیکربندی کنید.

- بلوک خروجی را برای روشن و خاموش کردن موتور استفاده کنید.

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی PLC لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف اسمبلی Assembly ( کد Asm0001 )

1 - یک برنامه کامل در اسمبلی بنویسد که متنی چند خطی را از کیبورد بگیرد و تعداد کلمات آن را شمارش کرده و نمایش دهد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی اسمبلی Assembly لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

پروژه برنامه نویسی R - نمودار مستطیلی ( کد R0001 )

1 - در یک واحد صنعتی وزن قطعات تولیدی به صورت زیر گزارش شده است

10   , 11  , 11 ,  10 , 11   ,  10 ,   12/5 , 11   ,  13   , 10/5

12   ,     10 ,   16,   13  ,  14 ,  10 ,   10  , 15   ,18    ,  11   ,

  14 , 12 ,  11,   13 ,  13 ,  14 ,     16,   11,  10 ,   10 ,

 12  ,  11  ,  12 ,   11  , 5/10, 10  , 10   ,    12/2   , 12, 14 ,

18  ,   18  ,  10  ,  14  ,   15/5  ,  12   ,   10  ,  12   ,  15  ,  15

9/2  ،   14,  8 , 8 ,  9/1 ,  3/5 ,   15/4 ,   13/3,  15/5 , 20/3

12    ، 13   ،   18،    5،    8،  14/3،       23،    25   ،   17،    16

با استفاده از نرم افزار R

الف) جدول فراوانی را برای این داده ها تشکیل دهید.

ب) میانگین ، میانه ، مد ، واریانس و انحراف معیار ، چارک سوم ، دهک نهم و صدک ۵۴ ام را تعیین کنید.

ج) نمودار مستطیلی را برای این داده ها رسم کنید.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی R لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف برنامه نویسی ++C - تابع ( کد C0006 )

1 - برنامه ای بنویسید که عددی را بگیرد و مجذور آن را نمایش دهد.

2- برنامه ای بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد.

3- برنامه ای بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را گرفته، محیط و مساحت آن را نمایش دهد.

4- برنامه ای بنویسید که سه عدد صحیح را گرفته و میانگین اعشاری آنها را نمایش دهد.

5- برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر را گرفته و کد اسکی آن را نمایش دهد.

6- برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را بگیرد و زوج یا فرد بودن آن را گزارش دهد.

7- برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته و مشخص کند آیا آن مثلث متساوی الاضلاع است، یا متساوی الساقین است یا مختلف الاضلاع؟

8- برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته، اگر آن مثلث قائم الزاویه است مساحت آن را، و الا محیط آن را محاسبه کرده و نمایش دهد.

9 - برنامه ای بنویسید که سه عدد اعشاری را گرفته و بزرگترین آنها را نمایش دهد.

10 - برنامه ای بنویسید که شماره ماه (شمسی) را گرفته و تعداد روزهایش را نمایش دهد.

11- برنامه ای بنویسید که کاراکتری را گرفته و مشخص کند در کدام دسته زیر قرار می گیرد:

حروف بی صدا /  حروف صدادار / رقم ها / سایر کاراکترها

12- برنامه ای بنویسید که ضرایب a و b و c از یک معادله درجه ی دوم را گرفته و در مورد تعداد و مقادیر ریشه هایش اطلاعات کاملی به کاربر بدهد.

13- برنامه‌ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و قدرمطلق آن را چاپ نماید.

14- برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از ورودی دریافت و مشخص کند برای خورد کردن چنین مقدار پولی با سکه‌های یک تومانی، ۲ تومانی و ۱۰ تومانی به حداقل چه تعداد سکه نیازمندیم.  (مثلا اگر کاربر ۲۳ را وارد کرد باید در خروجی بنویسد دو سکه ۱۰ تومانی، یک سکه ۲ تومانی و یک سکه ۱ تومانی

15- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد صحیح از یک تا صد را زیر هم نمایش دهد.

16- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

17- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

18- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد زوج سه رقمی را زیر هم نمایش دهد.

19- برنامه ای بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را از بزرگ به کوچک (نزولی) زیر هم نمایش دهد.

20 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد چهاررقمی که بر 7 بخشپذیرند اما بر 3 بخشپذیر نیستند را زیر هم نمایش دهد.

21 - برنامه ای بنویسید که عددی را گرفته و فاکتوریل آن را حساب کند. (با استفاده از حلقه های تکرار)

22 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و  با استفاده از تابع مشخص کند عدد کامل است یا خیراگر عدد کامل بود رشته "yes" در غیر این صورت رشته "no" را چاپ کند

23 - برنامه ای بنویسید که مغلوب سه عدد را با یکدیگر مقایسه کند و  آنها  به صورت صعودی  به ترتیب چاپ کند.

24 - برنامه ای بنویسید که عدد n را گرفته سپس با استفاده از تابع  n عدد اعشار  را گرفته و دومین بزرگترین عدد اعشار  را نمایش دهد.

با استفاده از تابع برنامه ای بنویسید که a، b، m، n، x، y را گرفته و a را با b، m را به n و x را با y جابه جا کرده و سپس a، b، m، n، x، y را چاپ کند.

25 - برنامه ای بنویسیدعدد صحیح a,bاز ورودی گرفته و به کمک تابع بازگشتی  aبه توان bرا محاسبه کند و نمایش دهد.

26 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه 90 عنصری  از اعداد اعشار را گرفته سپس با استفاده از تابع عدد m  را دریافت نماید اگر عدد m   در ارایه بود  ان را را از آرایه حذف کندو سپس ارایه جدید را چاپ نماید

27 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه100 عنصری  از اعداد صحیح را گرفته سپس با استفاده از تابع میانگین و میانه آن را بدست اورده سپس میانگین اعداد را در تابع چاپ نماید و در نتیجه میانه را برگرداند و در تابع اصلی چاپ نماید

28 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 5*3را گرفته و آن را ستون به ستون مرتب کند. سپس بزرگترین عدد موجود بین تمامی ستون ها را بدست اورد  اندیس ان ستون را در تابع نمایش دهد و سپس بزرگترین عدد موجود بین تمامی ستون هارا به تابع اصلی برگرداند

29 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس ۱۰ در ۱۰ را دریافت کرده و سپس با استفاده از تابع موارد زیر را انجام دهد و سپس هر کدام را نمایش دهد 

الف ) بزرگترین عنصر در قطر اصلی ماتریس

ب ) تعداد عناصر  منفی در قطر فرعی ماتریس

ج ) تعداد صفرهای موجود در کل ماتریس

30 - برنامه ای بنویسید که سن یک شخص را دریافت نموده و با توجه به اینکه امسال سال 1402 است، سال تولد شخص را چاپ نماید.

31 - برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر از حروف کوچک را دریافت کرده و به حروف بزرگ تبدیل و چاپ کند.

32 - برنامه ای بنویسید که طول 3 پاره خط را از ورودی گرفته، مشخص نماید که آیا با این سه عدد یک مثلث تشکیل می شود یا نه؟

33 - به موسی کمک کنید تا سال مبارک بعدی را پیدا کند. سال مبارک سالی است که عدد آن دارای ارقام متمایز است، مثال برنامه در ورودی سال۲۰۱۷گیرد سال بعدی مبارک سال ۲۰۱۸ است یا مثال، اگر برنامه۱۹۹۱را بگیرد سال بعدی۲۰۱۳است که تمامی ارقام آن بدون تکرار بوده و متمایز از هم هستند.

34 - برنامه ای ایجاد کنید که یک عدد را بگیرد و تداوم ضربی آن را برگرداند ، یعنی تعداد دفعاتی که باید ارقام را در هم ضرب کنید تا به یک رقم واحد برسید.

35 - برنامه ای بنویسید که دو عدد m و n را دریافت کند و سپس n عدد اول بعد از m را برگرداند.

36 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کرده و مشخص کند دو طرفه است یا نه ، برای مثال عدد 121 دو طرفه است.

37 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کرده و ب م م و ک م م آن را به صورت مستقل حساب و چاپ کند.

38 - ‫ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ‬ - ‫ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺭﻭی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ‪.‬‬
‫ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻭﻝ‪: ‬ ﺟﻤﻊ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﺮ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﭘﻴﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﺱ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ‬

‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺩﻭﻡ‪ : ‬ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻭﻝ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺧﻄﺎ ﭼﺎ پ ﮐﻨﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﻄﺮ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ‬ ‫ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﭼﺎ پ ﮐﻨﺪ‬

‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻮﻡ‪ : ‬ﺿﺮب ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ‬
‫ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭﺩﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺩﻭ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ‬ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ : ‬ﺩﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻥ‬
‫ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ‪ 2*2‬ﯾﺎ ‪ 3*3‬ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻥ آﻥ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ‬ ‫ﭼﺎپ ﺷﻮﺩ‬.

‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ (ﻭﺍﺭﻭﻥ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ)
‫ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﺩﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﯽ‬ ‫ﭼﺎپ ﺷﻮﺩ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻮی ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

39 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و آن عدد را به تابعی به نام comp ارسال کند. تابع مشخص کند که عدد کامل است یا خیر. اگر عدد کامل بود تابع مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر را برگرداند و برنامه بر حسب خروجی تابع پیغام مناسب چاپ کند.

40 - تابعی بنویسید که به صورت بازگشتی تعداد ارقام یک عدد صحیح را بازگرداند.

41 - جستجوی دودویی چه وقت و چگونه اجرا می گردد. تابع آن را بنویسید.

42 - برنامه ای بنویسید که آرایه ای دو بعدی با m سطر و n ستون را از ورودی گرفته و سطرهای آن را از بزرگ به کوچک مرتب کند.

43 - برنامه ای بنویسید که یک عدد فرد را از ورودی دریافت و شکل سودکو آن را در خروجی چاپ کند (ماتریس ۳ در ۳ که ۹ عدد درون آن باشد)

44 - برنامه ای بنویسید که بتواند اطلاعات کارکنان یک موسسه را مدیریت کند
اطلاعات کارکنان شامل
نام
نام خانوادگی
شماره پرسنلی
حقوق
می‌باشد
برنامه بتواند اطلاعات زیر را ارائه دهد کارکنان و مشخصات رو جستجو کنه نتایج را نمایش بدهد در صورت نبود مشخصات جستجو شده اطلاع بده که این شخص در لیست کارکنان نیست

45 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از ورودی بخواند و مجموع ارقام آن را در b قرار دهد. خروجی b امین عدد اول پس از n است.

46 - در این پروژه اعمال ابتدایی روی ماتریس ها صورت می گیرد.

کاربر باید سایز ماتریس را وارد کند.

برنامه ی شما باید قابلیت های زیر را داشته باشد:

قابلیت اول:جمع دو ماتریس

باید به کابر بگویید دو ماتریس با سایز های یکسان را وارد کند و بعدمجموع دو ماتریس محاسبه شود و اگر دو ماتریس هم سایز نبودن پیغامی به کاربر نمایش دهد که باید دو ماتریس هم سایز وارد کند و کاربر بتواند دوباره دو ماترس با مقادیر انها را وارد کند

قابلیت دوم: تفریق دو ماتریس

همانند قابلیت اول کاربر باید دو ماتریس با ابعاد یکسان را وارد کند و اگر ابعاد دو ماتریس برابر نبود پیغام خطا چاپ کند وبعد دوباره دو ماتریس دیگر با ابعاد یکسان وارد کند و سطر و ستون هایشان را مقدار دهی کند و حاصل تفریق را در خروجی چاپ کند

قابلیت سوم: ضرب دو ماتریس

کاربر باید دو ماتریس با ابعاد یکسان را مقداردهی کند و حاصل ضرب دو ماتریس را در خروجی چاپ کند.

قابلیت چهارم: دترمینان

کاربر باید یک ماتریس با ابعاد2*2یا3*3وارد کند و سپس دترمینان آن ماتریس در خروجی چاپ شود

قابلیت پنجم: محاسبه معکوس یک ماتریس (وارون ماتریس)

کاربر باید یک ماتریس با ابعاد مشخص را وارد و مقداردهی کند و سپس معکوس ان در خروجی چاپ شود.

ساخت منوی اصلی که شامل تمام مراحل باشد الزامی است

47 - برنامه ای بنویسید که دو لیست از اعداد صحیح حداکثر 50 عضو را بگیرد و تعداد اعضای مشترک شان را چاپ کند.

48 - برنامه ای بنویسیدکه تعدادی نام را از ورودی بگیرد تا زمانی که به کلمه finish برسد و آن ها را به ترتیب الفبا چاپ کند و کوتاه ترین نام را نیز مشخص کند.

49 - برنامه ای بنویسیدکه اعداد فرد سه رقمیرا از بزرگ به کوچک چاپ کند

50 - برنامه ای بنویسید که عددی را بگیرد و اگر عدد بر دو بخش پذیر باشد عدد 0 و در غیر این صورت 1 چاپ کند.

51 - برنامه ای بنویسید که اعداد مضرب 5 بین 0 تا  100 را چاپ کند و سپس حاصل جمع آن ها را نیز چاپ کند.

52 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد صحیح را از کاربر بگیرد. اگر در حین کار، کاربر عدد صفر را به عنوان یکی از اعداد وارد کند، دیگر عدد دیگری وارد نشود.  سپس در میان اعداد وارد شده ، بزرگترین عدد، کوچکترین و میانگین آن ها را چاپ نماید.

53 - برنامه ای بنویسید که دو رشته را از ورودی بخواند و یکی در میان کاراکترهای رشته اول را با اولین حرف رشته دوم عوض کند.

54 - برنامه ای بنویسیدکه دو رشته را از ورودی بخواند هر دو رشته را معکوس کند، سپس رشته دوم را به انتهای رشته اول متصل کند.

55 - برنامه ای بنویسید که یک رشته 100 کاراکتری را از ورودی دریافت کند و 50 کاراکتر اول آن را به حرف A تبدیل کند.

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی C و ++C لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف پایتون Python - برنامه نویسی پیشرفته پایتون ( Py0019 )

تمرین سری اول - توابع

1 - تابعی بنویسید که با گرفتن نقطه مرکز و یک نقطه روی محیط یک دایره، مساحت آن را برگرداند.

2 - تابعی بنویسید که ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک) دو عدد صحیح را برگرداند.

3 - تابعی بنویسید که ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) دو عدد صحیح را برگرداند.

4 - سوال ب.م.م را با فراخوانی تابع جواب سوال ک.م.م بنویسید.

5 - تابعی بنویسید که با گرفتن یک عدد، اول بودن یا نبودن آن را برگرداند

6 - با استفاده از جواب سوال اعداد اول، تابعی بنویسید که همه اعداد اول کوچکتر از 100 را چاپ کند

7 - تابعی بنویسید که کمینه و بیشینه عناصر لیست را برگرداند.

8 - تابعی که با گرفتن یک عدد، لیست اعداد کوچکتر از آن را برگرداند.

9 - تابعی که با گرفتن یک عدد، لیست اعداد زوج کوچکتر از آن را برگرداند.

10 - تابعی که باگرفتن یک عدد، لیست مقسوم علیه های آن را برگرداند.

11 - تابعی که باگرفتن یک لیست میانگین و مجموع عناصر لیست را به صورت دیکشنری برگرداند.

12 - تابعی که باگرفتن یک لیست کمینه وبشینه لیست را به صورت دیکشنری برگرداند.

13 - تابعی که میانه یک لیست را برگرداند.

14 - تابعی که مد یک لیست را برگرداند(نمره اضافه).

15 - تابعی بنویسید که دو لیست بگیرد و عناصر مشترک آن ها راچاپ کند (نمره اضافه).

16 - تابعی بنویسید که جدول ضرب 10 در 10 را چاپ کند.

17 - تابعی بنویسد که با گرفتن یک ماتریس، عناصر قطر اصلی آن را چاپ کند.

 

کتابخانه محاسبات مساحت و محیط

18 - ماژولی برای محاسبات برداری فضای سه بعدی بنویسید

توابع لازم : برگرداندن بردار از مختصات دو نقطه ، طول بردار ، زاویه دو بردار ، جمع ، ضرب داخلی ، ضرب خارجی)

19 - ماژولی برای محاسبات هندسی دایره بنویسید (محیط ، مساحت ، مرکز دایره)

دایره را به روش های زیر می شود تعیین کرد ( با نقطه مرکز و یک نقطه روی محیط - با دادن دو نقطه یکی از قطرها - با دادن سه نقطه روی دایره )

20 - برای اشکال هندسی مختلف ماژول بنویسید که محیط و مساحت و مرکز ثقل آنها را برگرداند (مستطیل ، مثلث ، متوازی الاضلاع ، ذوزنقه)

21 - در ماژول main

تابعی بنویسید با گرفتن دو نقطه بزرگترین محیط و بزرگترین مساحت مستطیلی که این دو نقطه راس های یکی از قطرهای آن باشند را چاپ کند.

تابعی بنویسید که با گرفتن سه نقطه مساحت و محیط و مرکز ثقل مثلث و متوازی الاضلاعی که این سه نقطه رئوس آن ها هستند راچاپ کند.

تابعی بنویسید که با گرفتن سه نقطه مساحت و محیط و مرکز ثقل دایره ای که از هر سه می گذرد راچاپ کند.

بخش main این ماژول اول تعداد نقاط را می پرسد و با گرفتن دو نقطه تابع اول را صدا می زند و با گرفتن سه نقطه دو تابع بعدی را فراخوانی می کند

22 - کدی بنویسید که مختصات دو نقطه سه بعدی از یک خط را از کاربر گرفته و رابطه خط را نمایش دهد.

23 - رابطه خر در مختصات دو قطبی به صورت y=mx+b است، که در آن m شیب خط و b نقطه متناظر با x برابر صفر است. کدی بنویسید که m و b دو خط را از کاربر بگیرد و سپس نقطه برخورد دو خط را نمایش دهد.

اگر دو خط نقطه برخورد نداشتند عبارت No itersection point نمایش داده شود.

24 - کدی بنویسید که بردار نرمال و یک نقطه از یک صفحه در فضای سه بعدی را از کاربر گرفته و رابطه آن صفحه را نمایش دهد. مثلا اگر مقادیر 3 و 5- و 6 را برای مولفه های نقطه و مقادیر 2 و 4- و 3- را برای مولفه های نرمال وارد کند برنامه صفحه ی 2x-4y-3z=8 را نمایش دهد.

25 - کدی بنویسید که دو عدد طبیعی از کاربر بگیرد و نردبان مضارب آن دو را مرتب و درست نمایش دهد.

26 - کدی بنویسید که سه نقطه از یک صفحه در فضای سه بعدی را از کاربر گرفته و رابطه ی صفحه ای از این سه نقطه می گذرد را نمایش دهد.

27 - کدی بنویسید که مقدار تقریبی مشتق تابع زیر را در نقطه ای ( مقدار x  ) که کاربر وارد می کند ، به همراه مقدار تابع در آن نقطه نمایش دهد. نقطه وارد شده باید بین 2- و 1 باشد.

\[ f(x)=sin(\frac{\sqrt{e^x+1}}{2x^3-5})cos(x^4-12x+8)\]

28 - کدی بنویسید که مقدار تقریبی انتگرال تابع زیر را ( نسبت به x ) از صفر تا هر نقطه ای که کاربر می نویسد حساب کرده و نمایش دهد. مقدار وارد شده توسط کاربر بین 0.1 تا 10 باشد. این برنامه باید با استفاده از تعریف انتگرال ( مساخت زیر نمودار تا نقطه ای که کاربر می خواهد ) به صورت عددی جواب را محاسبه کند.

\[ f(x)=\frac{sin(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}\]

29 - کدی بنویسید که مقادیر تقریبی ماکزیمم و مینیمم نسبی و مطلق ( در صورت وجود ) تابع زیر را در بازه 1 تا 1- یافته و به همراه x متناظرشان نمایش دهد.

\[ f(x)=sin(-4x+13)cos(x-2)sin(4x^4-7x+3)\]

30 - کدی بنویسید که ریشه های معادله زیر را در بازه 1 تا 1.5 نمایش دهد.

\[ \frac{sin(x^5+4x^3-1)}{\sqrt{x+12}}e^{-3x^{3}+5}\]

31 - کدی بنویسید که ارتفاع و سرعت و زاویه اولیه پرتاب یک توپ را از کاربر گرفته و نمودار حرکت پرتابی زیر را به همراه محورهای مختصات آن نمایش دهد. همچنین زمان پرواز time of flighr ، فاصله نهایی distance ، بیشترین ارتفا از سطح زمین maximum height ، زمان رسیدن به بیشترین ارتفاع و سرعت عمودی برخورد با زمین را به همراه بعد هر کدام نیز نمایش دهد.

32 - کدی بنویسید که مختصات تعدادی نقطه در فضای دو بعدی را از کاربر گرفته و مختصات مرکز جرمشان center point را نمایش دهد.

33 - کدی بنویسید که تعداد جمله های مورد نظر برای سری زیر را از کاربر بگیرد و مجموع این جمله ها را چاپ کند.

\[ \sum_{n=1}^{\infty }(\frac{1+cos(n)}{2+cos(n)})^{2n-ln(n)}\]

34 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و مقسوم علیه های مشترکشان را نمایش دهد.

35 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و بزرگترین مقسوم علیه مشترکشان را نمایش دهد.

36 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و کوچکترین مضرب مشترکشان را نمایش دهد.

37 - تابعی بنویسید که یک آرایه را دریافت کرده و مجموع آن ها را محاسبه کند.

38 - برنامه ای بنویسید که رمز نگاری سزار را روی یک رشته انجام دهد.

39 - تابعی بنویسید که دو عدد صحیح را پارامتر گرفته و تعیین می‌نماید که پارامتر اولی  مضربی از پارامتر دومی هست یا خیراگر باشد مقدار true و اگر نباشد مقدار false را برمی‌گرداند

40 - کلاسی برای تمام تلویزیون ها تعریف کنید. در ویژگی های منحصر به فرد متفاوت آن ها حتما باید سایز تلویزیون بر حسب اینچ دریافت شود.

حال اگر فرض کنیم هر پیکسل برای روشن ماندن 0.0003 وات برق مصرف کند، یک رفتار برای کلاستان تعریف کنید به نام مصرف برق که محاسبه کند در تلویزیون نمونه سازی شده چقدر برق مصرف می شود ( تراکم پیکسلی را 100 پیکسل در اینچ در نظر بگیرید.

در مرحله بعد 3 نمونه بسازید و محاسبه کنید اگر 3 تلویزیون با هم روشن باشند، چند وات برق مصرف می شود.

41 - حاصل دستور زیر را در پایتون پیاده سازی کنید.

[(x,x**2) for x in range(6)]

42 - یک دستور تک سطری در پایتون بنویسید که لیست اعداد مربع کامل کوچکتر یا مساوی 1000 را بسازید.

43 - تابعی به نام str_cnt(s,c) بنویسید که رشته s و کاراکتر c را گرفته و تعداد تکرار حرف c درون رشته s را شمرده و بر می گرداند.

44 - تابعی به نام exp(x,n) در پایتون بسازید که با محاسبه n جمله اول بسط تیلور مقدار تقریبی آن را محاسبه کند.

45 - فرض کنید تابع isPrime که عدد صحیح n را گرفته و اول بودن و یا نبودن آن را با True و False  برمی گرداند را داریم. با کمک این تابع یک دستور تک سطری بنویسید که لیست اعداد اول کوچکتر و مساوی 1000 را بسازد.

46 - با استفاده از tkinter یک نوت پد Notepad پیاده سازی کنید که توانایی بازکردن و ذخیره فایل را داشته باشد.

47 - فایل اکسل Ties را ایمپورت کنین، تعداد missing value ها رو پرینت بگیرین، و جدول جدیدی بسازین که missing value نداشته باشد.
 * با استفاده از این جدول، جدول جدیدی بسازید که شامل 270 نمونه باشد (نمونه ها به صورت رندوم و تصادفی انتخاب شوند)، و اسم جدولتان را Table270  نام گذاری کنید.
 * تعداد ردیف ها و ستون های جدول Table270 را پرینت بگیرید.
 * اسامی ستون های جدول Table270 را پرینت بگیرید.
 * نوع داده های هر ستون را (object, int, float) را پرینت بگیرید.
 * جدولی پرینت بگیرید که ستون هایی را دارد که فقط از نوع عدد هستند.
 * جدولی را پرینت بگیرید که ستون های آن فقط از نوع        object   هستند.
 * عملیات factorization را روی ستون های جدول تولید شده در قسمت 7 انجام دهید و جدول جدیدتان را پرینت بگیرید.
 * جدول جدیدی تولید کنید که ترکیبی از قسمت های 6 و 8 می باشد.
 * عملیات استاندارد سازی را بر روی جدول قسمت 8 انجام دهید.
 * با استقاده از مدل رگرسیون لاجیستیک، مدلی بسازید که متغیر (%) Percent Poor Ties را به عنوان متغیر y  در نظر بگیرد (متغیرهای y  در دو دسته بندی بالای 40 درصد و پایین 40 درصد تقسیم بندی شوند).
 * با استقاده از ابزار آماری مرتبط با این مدل که در طول دوره تدریس شد، دقت مدل را اندازه گیری کنید و تفسیرتان را از این اعداد بنویسید.

48 - برنامه ای بنویسید که محتصات سه راس یک مثلث، به صورت سه جفت عدد صحیح و مثبت را از کاربر گرفته

الف ) بررسی کند آیا این سه نقطه می تواند راس های یک مثلث باشند یا خیر

ب ) اگر این نقطه ها راس های یک مثلث بودند، مساحت آن مثلث را محاسبه کرده و نشان دهد.

ج ) نوع مثلث را مشخص کند ( مثلث می تواند متساوی الاضلاع، متساوی الساقین یا قائم الزاویه یا مختلف الاضلاع باشد.

49 - الف) یک تابع به نام sumOfDivisors بنویسید که عدد صحیح و مثبت n را به عنوان آرگومان (پارامتر) ورودی بگیرد و مقسوم علیه های آن را با هم جمع کرده و حاصل جمع را بازگرداند.

به طورمثال برای ورودی 8=n حاصل جمع 7=1+2+4 را باز گرداند.

ب) دو عدد صحیح را " دوست دار هم " گویند اگر مجموع مقسوم علیه های هریک از آن ها مساوی عدد دیگر باشد.

به عنوان مثال اعداد 284 و220 را " دوست دار هم " گویند چون مجموع مقسوم علیه های عدد 284 برابر با عدد 220 است و مجموع مقسوم علیه های عدد 220 برابر با 284 است.

ب) با استفاده از تابع نوشته شده در قسمت الف، برنامه ای بنویسید که تمام اعداد "دوست دار هم" بین 100 تا 1000 را پیدا نموده و چاپ کند.

 

50 - الف) تابعی به نام crypt بنویسید که یک عدد n که یک عدد صحیح و مثبت 4 رقمی است و کلید k را که آن عدد نیز یک عدد صحیح و مثبت 4 رقمی است را به عنوان پارامتر ورودی گرفته و ابتدا ارقام مجاور عدد n را جابجا کرده و سپس یای انحصاری k وعدد بدست آمده را بازگرداند.

مثال اگر عدد ورودی n = 1234, کلید k=1024 باشد، ابتدا ارقام مجاور راجابجا کرده  و N1 = 2143 بدست می آید و سپس یای انحصاری N1 و کلید را محاسبه کرده و نتیجه را که 1024 ^ 2143 = 3167 است را باز می گرداند.

ب) برنامه ای بنویسید که کلید k که یک عددصحیح و مثبت 4 رقمی است را از کاربر گرفته و سپس بین اعداد4 رقمی و با استفاده از تابعcrypt ، عددی را که رمز شده آن برابر صفر باشد را پیدا کرده و نشان دهد.

بطور مثال اگر کلید برابر 1234 باشد آنگاه رمز شده 2143 برابر صفر خواهد بود.

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی پایتون محاسباتی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H