matlabkhooneh

تکالیف پایتون Python - برنامه نویسی پیشرفته پایتون ( Py0019 )

تمرین سری اول - توابع

1 - تابعی بنویسید که با گرفتن نقطه مرکز و یک نقطه روی محیط یک دایره، مساحت آن را برگرداند.

2 - تابعی بنویسید که ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک) دو عدد صحیح را برگرداند.

3 - تابعی بنویسید که ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) دو عدد صحیح را برگرداند.

4 - سوال ب.م.م را با فراخوانی تابع جواب سوال ک.م.م بنویسید.

5 - تابعی بنویسید که با گرفتن یک عدد، اول بودن یا نبودن آن را برگرداند

6 - با استفاده از جواب سوال اعداد اول، تابعی بنویسید که همه اعداد اول کوچکتر از 100 را چاپ کند

7 - تابعی بنویسید که کمینه و بیشینه عناصر لیست را برگرداند.

8 - تابعی که با گرفتن یک عدد، لیست اعداد کوچکتر از آن را برگرداند.

9 - تابعی که با گرفتن یک عدد، لیست اعداد زوج کوچکتر از آن را برگرداند.

10 - تابعی که باگرفتن یک عدد، لیست مقسوم علیه های آن را برگرداند.

11 - تابعی که باگرفتن یک لیست میانگین و مجموع عناصر لیست را به صورت دیکشنری برگرداند.

12 - تابعی که باگرفتن یک لیست کمینه وبشینه لیست را به صورت دیکشنری برگرداند.

13 - تابعی که میانه یک لیست را برگرداند.

14 - تابعی که مد یک لیست را برگرداند(نمره اضافه).

15 - تابعی بنویسید که دو لیست بگیرد و عناصر مشترک آن ها راچاپ کند (نمره اضافه).

16 - تابعی بنویسید که جدول ضرب 10 در 10 را چاپ کند.

17 - تابعی بنویسد که با گرفتن یک ماتریس، عناصر قطر اصلی آن را چاپ کند.

 

کتابخانه محاسبات مساحت و محیط

18 - ماژولی برای محاسبات برداری فضای سه بعدی بنویسید

توابع لازم : برگرداندن بردار از مختصات دو نقطه ، طول بردار ، زاویه دو بردار ، جمع ، ضرب داخلی ، ضرب خارجی)

19 - ماژولی برای محاسبات هندسی دایره بنویسید (محیط ، مساحت ، مرکز دایره)

دایره را به روش های زیر می شود تعیین کرد ( با نقطه مرکز و یک نقطه روی محیط - با دادن دو نقطه یکی از قطرها - با دادن سه نقطه روی دایره )

20 - برای اشکال هندسی مختلف ماژول بنویسید که محیط و مساحت و مرکز ثقل آنها را برگرداند (مستطیل ، مثلث ، متوازی الاضلاع ، ذوزنقه)

21 - در ماژول main

تابعی بنویسید با گرفتن دو نقطه بزرگترین محیط و بزرگترین مساحت مستطیلی که این دو نقطه راس های یکی از قطرهای آن باشند را چاپ کند.

تابعی بنویسید که با گرفتن سه نقطه مساحت و محیط و مرکز ثقل مثلث و متوازی الاضلاعی که این سه نقطه رئوس آن ها هستند راچاپ کند.

تابعی بنویسید که با گرفتن سه نقطه مساحت و محیط و مرکز ثقل دایره ای که از هر سه می گذرد راچاپ کند.

بخش main این ماژول اول تعداد نقاط را می پرسد و با گرفتن دو نقطه تابع اول را صدا می زند و با گرفتن سه نقطه دو تابع بعدی را فراخوانی می کند

22 - کدی بنویسید که مختصات دو نقطه سه بعدی از یک خط را از کاربر گرفته و رابطه خط را نمایش دهد.

23 - رابطه خر در مختصات دو قطبی به صورت y=mx+b است، که در آن m شیب خط و b نقطه متناظر با x برابر صفر است. کدی بنویسید که m و b دو خط را از کاربر بگیرد و سپس نقطه برخورد دو خط را نمایش دهد.

اگر دو خط نقطه برخورد نداشتند عبارت No itersection point نمایش داده شود.

24 - کدی بنویسید که بردار نرمال و یک نقطه از یک صفحه در فضای سه بعدی را از کاربر گرفته و رابطه آن صفحه را نمایش دهد. مثلا اگر مقادیر 3 و 5- و 6 را برای مولفه های نقطه و مقادیر 2 و 4- و 3- را برای مولفه های نرمال وارد کند برنامه صفحه ی 2x-4y-3z=8 را نمایش دهد.

25 - کدی بنویسید که دو عدد طبیعی از کاربر بگیرد و نردبان مضارب آن دو را مرتب و درست نمایش دهد.

26 - کدی بنویسید که سه نقطه از یک صفحه در فضای سه بعدی را از کاربر گرفته و رابطه ی صفحه ای از این سه نقطه می گذرد را نمایش دهد.

27 - کدی بنویسید که مقدار تقریبی مشتق تابع زیر را در نقطه ای ( مقدار x  ) که کاربر وارد می کند ، به همراه مقدار تابع در آن نقطه نمایش دهد. نقطه وارد شده باید بین 2- و 1 باشد.

\[ f(x)=sin(\frac{\sqrt{e^x+1}}{2x^3-5})cos(x^4-12x+8)\]

28 - کدی بنویسید که مقدار تقریبی انتگرال تابع زیر را ( نسبت به x ) از صفر تا هر نقطه ای که کاربر می نویسد حساب کرده و نمایش دهد. مقدار وارد شده توسط کاربر بین 0.1 تا 10 باشد. این برنامه باید با استفاده از تعریف انتگرال ( مساخت زیر نمودار تا نقطه ای که کاربر می خواهد ) به صورت عددی جواب را محاسبه کند.

\[ f(x)=\frac{sin(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}\]

29 - کدی بنویسید که مقادیر تقریبی ماکزیمم و مینیمم نسبی و مطلق ( در صورت وجود ) تابع زیر را در بازه 1 تا 1- یافته و به همراه x متناظرشان نمایش دهد.

\[ f(x)=sin(-4x+13)cos(x-2)sin(4x^4-7x+3)\]

30 - کدی بنویسید که ریشه های معادله زیر را در بازه 1 تا 1.5 نمایش دهد.

\[ \frac{sin(x^5+4x^3-1)}{\sqrt{x+12}}e^{-3x^{3}+5}\]

31 - کدی بنویسید که ارتفاع و سرعت و زاویه اولیه پرتاب یک توپ را از کاربر گرفته و نمودار حرکت پرتابی زیر را به همراه محورهای مختصات آن نمایش دهد. همچنین زمان پرواز time of flighr ، فاصله نهایی distance ، بیشترین ارتفا از سطح زمین maximum height ، زمان رسیدن به بیشترین ارتفاع و سرعت عمودی برخورد با زمین را به همراه بعد هر کدام نیز نمایش دهد.

32 - کدی بنویسید که مختصات تعدادی نقطه در فضای دو بعدی را از کاربر گرفته و مختصات مرکز جرمشان center point را نمایش دهد.

33 - کدی بنویسید که تعداد جمله های مورد نظر برای سری زیر را از کاربر بگیرد و مجموع این جمله ها را چاپ کند.

\[ \sum_{n=1}^{\infty }(\frac{1+cos(n)}{2+cos(n)})^{2n-ln(n)}\]

34 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و مقسوم علیه های مشترکشان را نمایش دهد.

35 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و بزرگترین مقسوم علیه مشترکشان را نمایش دهد.

36 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و کوچکترین مضرب مشترکشان را نمایش دهد.

37 - تابعی بنویسید که یک آرایه را دریافت کرده و مجموع آن ها را محاسبه کند.

38 - برنامه ای بنویسید که رمز نگاری سزار را روی یک رشته انجام دهد.

39 - تابعی بنویسید که دو عدد صحیح را پارامتر گرفته و تعیین می‌نماید که پارامتر اولی  مضربی از پارامتر دومی هست یا خیراگر باشد مقدار true و اگر نباشد مقدار false را برمی‌گرداند

40 - کلاسی برای تمام تلویزیون ها تعریف کنید. در ویژگی های منحصر به فرد متفاوت آن ها حتما باید سایز تلویزیون بر حسب اینچ دریافت شود.

حال اگر فرض کنیم هر پیکسل برای روشن ماندن 0.0003 وات برق مصرف کند، یک رفتار برای کلاستان تعریف کنید به نام مصرف برق که محاسبه کند در تلویزیون نمونه سازی شده چقدر برق مصرف می شود ( تراکم پیکسلی را 100 پیکسل در اینچ در نظر بگیرید.

در مرحله بعد 3 نمونه بسازید و محاسبه کنید اگر 3 تلویزیون با هم روشن باشند، چند واتبرق مصرف می شود.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی پایتون محاسباتی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

پروژه #C - رزرو هتل ( کد C0005 )

1 - رزرو هتل

نرم افزار برای مدیریت هتل طراحی کنید که شامل امکانات زیر باشد.

* صفحه ورود کاربران

در این صفحه از کاربر کلمه عبور و رمز ورود را دریافت شود و در صورت صحیح بودن اطلاعات وارد صفحه اصلی شود.

* صفحه اصلی

در این صفحه امکانات ذیل را قرار دهید :  

مشاهده اتاق های رزرو شده، امکان رزرو اتاق برای مشتری، امکان تسویه حساب برای مشتری، امکان افزودن اتاق، تعریف کاربر جدید

* صفحه رزرو اتاق

در این صفحه اطلاعات مشتری و اتاق دریافت شود و ذخیره گردد.

* اطلاعات مشتری 

نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تعداد افراد، تاریخ و رود، ساعت ورود

* صفحه افزودن اتاق 

در این صفحه اطلاعات اتاق را از کاربر درافت گردد و اتاق جدیدی برای هتل تعریف شود.  

اطلاعات اتاق : شماره اتاق، تعداد تخت خواب، درج امکانات دیگر، هزینه به ازای هر روز

* صفحه افزودن کاربر

در این صفحه اطلاعات کارمندان دریافت گردد و در سامانه ذخیره گردد.  

نام و نام خانوادگی، شماره ملی، سن ، جنسیت ، کلمه عبور، سمت 

2 - پروژه Login  و تغییر رمز یوزر

برنامه ای بنویسید که ابتدا یک فرم Login باز شود. در این فرم ابتدا یوزر و پسورد از قبل تعیین شده را وارد کنید. در صورت ورود صحیح اطلاعات به فرم Change Passwod برود و پسورد را تغییر دهد. با بازگشت به صفحه Login از کاربر پسورد جدید مورد قبول قرار گیرد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی #C  لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

 

پروژه میپل Maple - قطری سازی ماتریس ( کد Map0001 )

1 - با استفاده از نرم افزار میپل Maple ماتریس زیر را قطری کرده و ویژه مقادیر و ویژه کت ها را بدست آورید.

\[ H_I=\frac{\mu ^2}{r ^2}\begin{bmatrix}-2 &0 &0 &0 \\ 0& 2 & 2 & 0 \\ 0& 2 & 2 & 0 \\ 0& 0& 0& -2 \\\end{bmatrix}\]

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش میپل Maple لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا : 

ابر کلمه - Word Cloud ( کد Py0018 )

1 - مفهوم ابر کلمه از کلمات پرتکرار یک متن بدست می آید. شما باید برنامه ای بنویسید که ورودی آن متن چند پاراگرافی است و خروجی آن، لیستی از کلمات پرتکرار آن متن است. حد نصاب پرتکرار بودن یک کلمه را خودتان تعیین کنید. ضمن آن که باید لیستی از کلمات پرتکرار روتین (اصطلاحاStopwords) هم داشته باشید تا کلمات پرتکرار معمولی چون am,is,are,was,were,will,...را از لیست نهایی کلمات پرتکرار خود حذف نمایید.

2 - برنامه ای بنویسید که اعداد مضرب 7 و مضرب 5 بین 2000 تا 3000 را نمایش دهد.

3 - برنامه ای بنویسید که اعداد بین 2000 تا 3000 را با گام 4 بدست آورده و تعداد اعداد زوج و فرد را در این بازه بشمارد.

4 - برنامه ای بنویسید که اعداد در بازه 10 تا 20 را به غیر از 15 نمایش دهد.

5 - برنامه ای بنویسید که یک رشته را از ورودی خوانده و تک تک کاراکترهای آن را در خروجی با کاراکتر های بزرگ نشان دهد.

6 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که کاربر عدد نامنفی وارد می کند، عدد را خوانده و نشان دهد که آن عدد به اعدادی بخش پذیر است.

7 - در یک گروه ورزشی، 4 تیم TeamA , TeamB , TeamC , TeamD قرار دارند. تعداد بازی های ممکن در گروه ( رفت و برگشت ) را نشان دهید.

8 - ریشه معادله زیر را در بازه [1-,2-] با استفاده از روش نابجایی ( روش میانیابی خطی ) بدست آورید.

\[ f(x)=sin(x)-\frac{x}{2} \;\;\;\;\; \;\;\left| f(x) \right| <10^{-2}\]

9 - ریشه معادله زیر را در بازه [0 ,1-] با استفاده از روش نابجایی ( روش میانیابی خطی ) بدست آورید.

\[ f(x)=x^2-2^x\;\;\;\;\;\;\;\; \left| f(x)\right|<10^{-2}\]

10 -

11 -  انتگرال زیر با فرض n=4 با استفاده از روش ذوزنقه محاسبه نمایید.

\[ \int_{0}^{1}\frac{dx}{1+x^2}\]

12 - انتگرال زیر با فرض n=4 با استفاده از روش ذوزنقه محاسبه نمایید.

\[ \int_{0}^{2}e^{x^{2}}dx\]

13 - انتگرال زیر با فرض n=4 با استفاده از روش سیمپسون Simpson محاسبه نمایید.

\[ \int_{0}^{1}\frac{dx}{1+x^2}\]

14 - انتگرال زیر با فرض n=4 با استفاده از روش سیمپسون Simpson محاسبه نمایید.

\[ \int_{0}^{2}e^{x^{2}}dx\]

15 - انتخابات ریاست جمهوری

در کشوری رییس جمهور به این نحو انتخاب می‌شود

اگر n نفر کاندید شده باشند، ابتدا طی مراسمی با قرعه کشی به هر کاندیدی یک عدد از ۱ تا n تعلق می‌گیرد. کاندیدها به ترتیب شماره‌هایشان، دور میزی می‌نشینند و یکی در میان با شروع از شماره‌ی ۲ حذف می‌شوند.

حالا شما برنامه‌ای بنویسید که شماره‌ی کاندید پیروز را با گرفتن تعداد کاندیدها از ورودی چاپ کند.

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی پایتون محاسباتی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

 

تکالیف برنامه نویسی ++C - تابع ( کد C0004 )

1 - تابع زیر مکعب اعداد از 1 تا n را بر می گردند. این تابع را نوشته و برنامه ای برای تست آن بنویسید که عدد n را از کاربر گرفته با کمک این تابع مجموع مکعب را برای کاربر چاپ کند.

int cubes(int n)

2 - برنامه ای بنویسید که سه عدد صحیح را دریافت و بزرگترین آن ها را چاپ کند.

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و زو جو فرد بودن آن را مشخص کند.

4 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند ، درصورتی که مثبت باشد یک واحد به آن اضافه کند و اگر منفی باشد یک واحد از آن کم کند.

5 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دریافت کند و معدل آن ها را چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دورقمی دریافت کند و مقلوب آن را چاپ کند.

7 - برنامه ای بنویسید که شعاع دایره را از ورودی دریافت کند و محیط و مساحت آن را بدست آورد.

8 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کند و بررسی کند که آیا بر هم بخش پذیر هستند یا خیر؟

9 - برنامه ای بنویسید که یک عملگر و دو عدد از ورودی دریافت کند و عملکز را بر روی ورودی اعمال نماید.

10 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را به عناون ورودی گرفته و مجموع اعداد از صفر تا آن عدد را نمایش دهد.

11 - برنامه ای بنویسید که n را دریافت کرده و فاکتوریل آن را محاسبه کند.

12 - برنامه ای بنویسید که n و k را دریافت کرده و عبارت زیر را محاسبه کند. ( انتخاب k از n )

\[ \begin{pmatrix} n\\k\end{pmatrix}\]

13 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب از یک تا ده را چاپ کند.

14 - برنامه ای بنویسید که 20 عدد اول سری فیبوناچی را چاپ نماید.

15 - برنامه ای بنویسید که یکی از حروف الفبای انگلیسی را به صورت کوچک دریافت کرده و آن را تبدیل به حروف بزرگ نماید.

16 - برنامه ای بنویسید که نمرات یک دانشجو را دریافت کرده و در یک آرایه بریزد. در پایان معدل دانشجو را چاپ کند.

17 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابعی به نام pow دو عدد را به توان هم برساند.

18 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه 10 عددی از شعاع دایره ها گرفته و سپس با استفاده از تابع مساحت و محیط آن ها را محاسبه کند.

19 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع فاکتوریل یک عدد را محاسبه کند.

20 - برنامه ای بنویسید که یک عدد و نام کاربررا بگیرد و

* سپس مکانی از نام که دریافت کرده با حروف بزرگو بقیه با حروف کوچک چاپ شود

* اگر عدد دریافتی از طول نام بزرگتر بود کاراکتر وسط با حروف کوچک و بقیه با حروف بزرگ چاپ شود.

* اگر عدد دریافتی منفی بود کاراکترها یکی در میان کوچک و بزرگ چاپ شوند.

* اگر عدد دریافتی صفر بود نام از انتها به ابتدا چاپ شود.

21 - برای یک باشگاه ورزشی برنامه ای بنویسید که ابتدا جنسیت و سپس روز هفته را بپرسر و بر اساس آن برای کاربر برنامه چاپ کند.

22 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس از ورودی دریافت کند و در خروجی توان دوم آن را چاپ کند. ماتریس ورودی مربعی با ابعاد دلخواه است )

23 - برنامه ای که یک عدد را از ورودی خوانده و کاراکتر معادل آن را چاپ کند.

24 - برنامه ای کهn تا سطر را از ورودی خوانده و به صورت زیر چاپ کند.

*****
****
***
**
*

25 -  برنامه ای که n تا سطر را از ورودی خوانده و به صورت زیر چاپ کند

1
12
123
1234

26 - برنامه ای که n تا سطر را از ورودی خوانده وبر اساس n به صورت زیر چاپ کند.

        *
      * *
     * * *
    * * * *

27 - برنامه ای بنویسید که عدد در مبنای 10 گرفته و آن را به مبنای 7 ببرد.

28 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد دلخواه را از ورودی بگیرد و ماکزیمم عدد را نمایش دهد

29 - برنامه ای که 10 عدد را از ورودی خوانده و میانگین و واریانس آنها را محاسبه کند

30 - برنامه ای بنویسید که 20 عدد را در یک تابلو قرار داده، سپس یک عدد دیگری از ورودی دریافت کند و مشخص کند در تابلو وجود دارد یا خیر، اگر وجود دارد مشخص کند چندمین عدد در تابلو است اگر وجود ندارد بگوید در تابلو نیست؟

31 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دلخواه را از ورودی گرفته سپس به توان هم برساند و حاصل را بر گرداند و اگر دومین و سومین عدد را وارد نکنیم آنها را برابر یک در نظر می گیرد؟این برنامه را به صورت تابع بنویسید

32 - برنامه ای با دو تابع بنویسید که دو ماتریس 3*3 از ورودی دریافت کند و تابع اول جمع دو ماتریس و تابع دوم تفریق دو ماتریس انجام دهد و نتیجه را نمایش دهد؟

33 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند و تشخیص دهد عدد مورد نظر کامل است یا خیر(عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن به جز خودش برابر آن عدد باشد)

34 - برنامه ای بنویسید که معدل و شماره دانشجویی n تا دانشجو را از ورودی بگیرد و دومین معدل به همراه شماره دانشجویی در خروجی نمایش دهد؟

35 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت m و n را از ورودی دریافت و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را نمایش دهد

36 - برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد چهار رقمی که مجموع ارقام اول و چهارم آنها مساوی مجموع ارقام دوم و سوم آنها است را نمایش دهد؟

37 - برنامه ای بنویسید که تمامی اعداد سه رقمی که از هر دو طرف اول هستند را یافته و نمایش دهد؟(مثلا جفت اعداد701و107 یکی از جواب های مورد نظر است)

38 - برنامه ای بنویسید که یک رشته حداکثر 50 حرفی را خوانده و مشخص کند در این رشته حروف الفبای A تا Z هر کدام چند بار تکرار شده اند. کد اسکی حرفA برابر 65است.

39 - برنامه ای بنویسید که دو مجموعه مرکب زمان بر حسب ساعت، دقیقه و ثانیه را خوانده آنها را باهم جمع و نتیجه را نمایش شود؟

40 - برنامه ای بنویسید که آرایه ای را از ورودی با تابع input مقداردهی کند سپس عناصر آرایه را با تابع bubble مرتب کند و عناصر آرایه را با تابع output در خروجی چاپ کند. سپس یک عدد را از ورودی بخواند و بررسی کند در آرایه مرتب شده وجود دارد یا ندارد و از binary search برای جستجو استفاده کند اگر عنصر در آرایه وجود داشت مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار غیر1برگرداند؟

41 - برنامه ای بنویسید که دو عدد A و B را به همراه کاراکتر C دریافت نماید. اگر '+'=C باشد عبارت A+B محاسبه و چاپ شود ، اگر '-'=C باشد، عبارت A-B محاسبه و چاپ شود، اگر '*'=C باشد ، عبارت A*B محاسبه و چاپ شود. اگر '/\=C باشد عبارت A/B محاسبه و چاپ شود. در غیر این صورت پیغام error in entered operator  چاپ شود.

42 - برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه و چاپ نماید.

\[ s=1+\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{4}}{4!}+...+\frac{x^{n}}{n!}\]

43 - برنامه ای بنویسید که پنج عدد a,b,c,d,e را از ورودی دریافت نموده و سپس به کمک عملگر علامت سوال بزرگترین مقدار را پیدا کرده و در متغییر MAX قرار دهد. در ادامه یک ثابت به نام f تعریف نمایید که تشخیص دهد، مقدار MAX زوج یا فرد است.

44 - برنامه ای بنویسید که یک عدد پنج رقمی صحیح را از ورودی دریافت کند و دومین رقم آن را در خروجی چاپ نماید. درستی برنامه را برای یک عدد چهار رقمی بررسی trace نمایید.

45 - برنامه ای بنویسید که یک عدد شش رقمی صحیح را دریافت نماید و حاصل ضرب کمترین و بیشترین رقم آن را چاپ کند.

46 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح چهار رقمی دریافت کند و مقلوب عدد را نمایش دهد.

47 - تابعی بنویسید که 50 عدد صحیح را از ورودی گرفته و آن ها در آرایه ای قرار دهد. سپس بیشترین آن ها را پیدا نماید و نمایش دهد.

48 -

49 -

50 -

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی C و ++C لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

پرداخت آنلاین
Designed By M A T L A B K H O O N E H