matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - اتوکارلیشن Autocorrelation ( کد Mat0014 )

1 - تکلیف درس پردازش گفتار 

بدون استفاده از توابع آماده متلب ( فقط مجاز به استفاده از حلقه for و دستورات شرطی هستید ) اتوکارلیشن Autocorrelation سیگنال صوتی را با طول پنجره 8 بدست آورید.

2 - توسط نرم افزار متلب، یک سیگنال گفتار از یک پایگاه داده معتبر را در داخل متلب فراخوانی کرده، سپس آن را نمایش دهید.

3 - تابعی بنویسید که قسمت سکوت ( silence ) سیگنال گفتار ورودی را حذف کند

4 - سیگنال گفتار قسمت 2 را با طول 256 نمونه فریم بندی کنید ( تعداد نمونههای همپوشان در هر فریم را 64 عدد در نظر بگیرید) . از سیگنال فریم بندی شده، یک فریم واکدار و یک فریم بیواک استخراج کرده و نمایش دهید

5 - تابعی بنویسید که از طریق آن بتوان فریم های واکدار را از بی واک یک سیگنال گفتار تفکیک نمود.

6 - آ یا می توان برای تمامی فریم های سیگنال گفتار قسمت 1 ، فورمنت ها را بدست آورد؟ فورمنت های فریم واکدار استخراج شده در قسمت 2 را با رسم شکل نمایش دهید.

7 - اسپکتروگرام سیگنال گفتار ورودی را در سه بعد و در دو بعد بدست آورده و شکل بدست آمده را تحلیل نمائید.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پردازش گفتار - پنجره Hamming ( کد Mat0013 )

1 - تکلیف درس پردازش گفتار 

بدون استفاده از توابع آماده متلب ( فقط با استفاده از حلقه for و شرط ) نمودار Spectrum سیگنال صوتی ورودی را با استفاده از پنجره Hamming  بکشید. ابتدا پنجره Hamming را بر روی Sample ها اعمال کنید و سپس با استفاده از حلقه های for تبدیل فوریه هر پنجره را حساب کرده و سپس فرکاس های تمام Sample ها در یک نمودار Spectrum رسم کنید.

2 - ابتدا یک فایل صوتی دریافت کنید. سپس با آن یک نویز با دامنه 0.02 درصد اضافه کنید. در مرجله بعد در فضای فوریه با استفاده از یک فیلتر پایین گذر نویز را حذف کنید و در پایان صداهای اصلی ، نویزدار شده و فیلترشده را پخش کنید.

3 - یک موج سینوسی با فرکانس 440 Hz و Sampling Rate برابر 44100 بسازید ، سپس با دامنه نویز 0.5 آن را نویز دار کنید. در مرحله بعد با استفاده از فیلتر  Low-pass نویز را حذف کنید.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پردازش گفتار - حد آستانه شدت ( کد Mat0012 )

1 - تکلیف درس پردازش گفتار 

الف ) برنامه ای بنویسید که ابتدا یک سیگنال صوتی را بخواند و سپس با استفاده از پنجره Uniform  به پهنای 256  و پله 128 انرژی سیگنال را در پنجره های مختلف بدست آورد و رسم کند.

ب ) در مرحله بعد ابتدا نمودار انرژی را نرمال کنید و سپس با در نظر گرفتن حد شدت آستانه 0.1 فرآیند Voice activity detection را انجام داده و داده های زیر شدت آستانه را حذف کنید.

نکته : اجازه ی استفاده از توابع آماده متلب را ندارید و فقط مجاز به استفاده از حلقه for و دستورات شرط هستید.

دریافت و رسم سیگنال صوت

 

رسم انرژی سیگنال صوت با استفاده از پنجره Uniform به پهنای 256  و پله 128

 

رسم سیگنال با در نظر گرفتن Voice Activity Detection  با آستانه 0.1

 

رسم تمامی مراحل در یک نمودار

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H