matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - اتوکارلیشن Autocorrelation ( کد Mat0014 )

1 - تکلیف درس پردازش گفتار 

بدون استفاده از توابع آماده متلب ( فقط مجاز به استفاده از حلقه for و دستورات شرطی هستید ) اتوکارلیشن Autocorrelation سیگنال صوتی را با طول پنجره 8 بدست آورید.

2 - توسط نرم افزار متلب، یک سیگنال گفتار از یک پایگاه داده معتبر را در داخل متلب فراخوانی کرده، سپس آن را نمایش دهید.

3 - تابعی بنویسید که قسمت سکوت ( silence ) سیگنال گفتار ورودی را حذف کند

4 - سیگنال گفتار قسمت 2 را با طول 256 نمونه فریم بندی کنید ( تعداد نمونههای همپوشان در هر فریم را 64 عدد در نظر بگیرید) . از سیگنال فریم بندی شده، یک فریم واکدار و یک فریم بیواک استخراج کرده و نمایش دهید

5 - تابعی بنویسید که از طریق آن بتوان فریم های واکدار را از بی واک یک سیگنال گفتار تفکیک نمود.

6 - آ یا می توان برای تمامی فریم های سیگنال گفتار قسمت 1 ، فورمنت ها را بدست آورد؟ فورمنت های فریم واکدار استخراج شده در قسمت 2 را با رسم شکل نمایش دهید.

7 - اسپکتروگرام سیگنال گفتار ورودی را در سه بعد و در دو بعد بدست آورده و شکل بدست آمده را تحلیل نمائید.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پردازش گفتار - پنجره Hamming ( کد Mat0013 )

1 - تکلیف درس پردازش گفتار 

بدون استفاده از توابع آماده متلب ( فقط با استفاده از حلقه for و شرط ) نمودار Spectrum سیگنال صوتی ورودی را با استفاده از پنجره Hamming  بکشید. ابتدا پنجره Hamming را بر روی Sample ها اعمال کنید و سپس با استفاده از حلقه های for تبدیل فوریه هر پنجره را حساب کرده و سپس فرکاس های تمام Sample ها در یک نمودار Spectrum رسم کنید.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پردازش گفتار - حد آستانه شدت ( کد Mat0012 )

1 - تکلیف درس پردازش گفتار 

الف ) برنامه ای بنویسید که ابتدا یک سیگنال صوتی را بخواند و سپس با استفاده از پنجره Uniform  به پهنای 256  و پله 128 انرژی سیگنال را در پنجره های مختلف بدست آورد و رسم کند.

ب ) در مرحله بعد ابتدا نمودار انرژی را نرمال کنید و سپس با در نظر گرفتن حد شدت آستانه 0.1 فرآیند Voice activity detection را انجام داده و داده های زیر شدت آستانه را حذف کنید.

نکته : اجازه ی استفاده از توابع آماده متلب را ندارید و فقط مجاز به استفاده از حلقه for و دستورات شرط هستید.

دریافت و رسم سیگنال صوت

 

رسم انرژی سیگنال صوت با استفاده از پنجره Uniform به پهنای 256  و پله 128

 

رسم سیگنال با در نظر گرفتن Voice Activity Detection  با آستانه 0.1

 

رسم تمامی مراحل در یک نمودار

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پرداخت آنلاین
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H