| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - محاسبات عددی ( کد Mat0094 )

1 - Solve the equation with an accuracy of 10e-4 by using the secant methode

\[\begin{matrix} x^{3}-4x^{2}+2x-8=0\\ x_{0}=3\\ x_{1}=1 \end{matrix}\]
 

2 - Find a approximate root of equation in [-1,1] using Newton's method with 10e-5 accuracy.

\[e^{-x}-x^{2}-x=0\]

جهت سفارش پروژه و تکلیف درس محاسبات عددی و برنامه نویسی متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف معادلات با مشتق های جزئی PDE ( کد Mat0092 )

1 - یک ناحیه مربعی به اضلاع ۱ متر داریم. اضلاع فلزی هستند و ضلع سمت راست دارای ولتاژی به صورت

\[1.5cos(\frac{(m+1)\pi y}{m+2})\]

است و بقیه اضلاع به ولتاژ صفر ولت متصل شده اند. قصد داریم مقادیر ولتاژ را در نقاط مختلف به کمک MATLAB به دست بیاوریم. دقت شود m برابر با رقم راست شماره دانشجویی شما است )

 

2 - حل معادله حرارت

در این قسمت قصد داریم معادله حرارت را به کمک MATLAB حل کنیم. فرض کنید که میله ای به طول L داریم. ابتدای میله در مکان 0 = x و در دمای 0 درجه سانتیگراد ثابت نگه داشته شده است و انتهای میله در دمای 25 درجه. میخواهیم دمای میله را در نقاط مختلف و لحظات متفاوت به دست آوریم.

\[\frac{1}{p^{2}} \frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\]

در معادله حرارت ضریب برابر 100 در نظر گرفته می شود  p=0.1

شرایط اولیه را به صورت مقابل در نظر بگیرید.

\[u(x,0)= \frac {2x}{1+x^{2}}\]

شرایط مرزی را به صورت مقابل در نظر بگیرید.

\[u(0,t)=0 \;\;\; \;\; u(L,t)=35\]

 

جهت سفارش پروژه و تکلیف درس معادلات دیفرانسیل و برنامه نویسی متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - سری تیلور تابع مختلط ( کد Mat0091 )

1 - تابع زیر را با n جمله نخست بسط تیلور این تابع حول صفر تقریب می زنیم. منحنی های تقریب زده شده را برای n=2,5,10,20 رسم کنید.

\[\begin{matrix} e^{z}\\ ln(z)\\ z^{2}+z \end{matrix}\]

 

2 - برنامه ای بنویسید که انتگرال معین تابع زیر را در یک بازه دلخواه با روش مستطیلی تخمین بزند. آرگومان های ورودی عبارتند از ابتدای بازه ، انتهای بازه ، و عرض مستطیل

\[\int_{a}^{b} x^{2}-3x+1\]
جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف معادلات دیفرانسیل - جواب عمومی معادله

دانشجویان بر اساس جدول مشخص شده هر دانشجو اقدام به حل سوالات مشخص شده نمایند. ( پاسخ گویی به سوالات دیگر نمره نخواهد داشت )

1 - جواب عمومی معادلات دیفرانسیل را با استفاده از روش تغییر متغیر y بدست آورید.

\[\begin{matrix} y^{m}+y'=tan(x)\\ y^{n}-2y'+y=e^{2x}\\ y^{n}+4y'+4y=e^{x}\\ y^{n}+y=tan(x)\\ y^{n}-2y'+y=\frac{e^{x}}{(1-x)^{2}}\\ y^{n}-3y'+2y=ein(e^{-x}) \end{matrix}\]

2 - جواب عمومی معادلات دیفرانسیل زیر را پیدا کنید.

\[\begin{matrix} y'y^{n}=-x\\ xy^{n}=y'ln(\frac{y'}{x})\\ yy^{n}=-y'^{2}\\ (x^{2}+4)y^{n}-2xy'+2y=8\\ x^2y^n-2xy'+2y=x^{4}\\ (y-1)y^{n}=2y'^{2}\\ 2yy^{n}=1+y'^{2} \\ x^{2}y^{n}-2xy'+2y=x^{4}\\ (y-1)y^n=2y'^{2}\\ xy^{n}-(2x+1)y'+(x+1)y=(x^{2}+x-1)e^{2x}\\ x^{2}y^{n}-2xy'+2y=\frac{1}{x^{2}} \end{matrix}\]

3 - جواب معادله زیر با بیابید.

\[y'''+y'=x^{2}+6sin(2x)+xe^{3x}\]

جهت سفارش پروژه و تکلیف درس معادلات دیفرانسیل لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکلیف روش های ریاضی در فیزیک - ماتریس چرخش

1- برای ماتریس چرخش دو بعدی زاویه چرخش برابر 45 درجه است.

الف ) ماتریس چرخش A را بنویسید.

ب ) ماتریس وارون A-1 برای چرخش را بیابید

ج ) مفهوم A و  A-1  را توضیح دهید.

2 - بردار مکان زیر را به صورت ماتریس یک سطری و یک ستونی بنویسید. . دو ماتریس اخیر را ضرب کنید چه نتیجه ای می گیرید؟

\[\overrightarrow{r}=2\widehat{i}+4\widehat{j}+5\widehat{k}\]

جهت سفارش پروژه و تکلیف درس معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف معادلات دیفرانسیل - معادله موج

1 - عامل انتگرال ساز معادله دیفرانسیل زیر را بدست آورید.

\[(4xy+3y^{2}-x)dx+x(x+2y)dy=0\]

2 - معادلات زیر را حل کنید.

\[xy'+y=x^{3}y^{3}\]

\[y'=\frac{1}{sin(x-y+1)}+1\]

3 - معادله موج با شرایط مرزی و اولیه زیر را حل کنید و نمودار حل معادله موج را با استفاده از نرم افزار MATLAB برای زمان های صفر، پنج، ده و بیست ثانیه رسم نمایید. برای حل مساله 20 مقدار لامبدا کفایت می کند.

\[\begin{matrix} u_{tt}=u_{xx}\\ u(0,t)=0\\ u(\pi ,t)=0\\ u(x,0)=sin(x)\\ u_{t}(x,0)=0 \end{matrix}\]

جهت سفارش پروژه و تکلیف درس معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - روش های عددی ( کد Mat0054 )

1 - پروژه انتگرال گیری عددی : پروژه باید به صورت یک واحد برنامه واحد باشد که با 7 روش زیر انتگرال را در بازه خاص با هر 7 روش محاسبه و چاپ کند.

استفاده از توابع برای هر روش اجباری می باشد.

روش ها : مستطیلی ، ذوزنقه ای ، سیمپسون ، نقطه میانی ، رامبرگ ،گاوس دو نقطه ای و گاوس سه نقطه ای

2 - پروژه محاسبه ریشه های چند جمله ای : ریشه های چند جملهای را محاسبه و چاپ کنید.

3 - پروژه دستگاه های خطی : یک ماتریس با ابعاد n*n+1 را دریافت کرده و حاصل دستگاه را با 4 روش زیر محاسبه کند.  برای هر روش برنامه جداگانه بنویسید.

روش ها : گاوس ، گاوس جردن ، گاوس پاشنه گری و تجزیه LU

4 - پروژه حل معادلات غیرخطی - برای یک معادلهغیرخطی که از قبل در برنامه وجود دارد ، باید با استفاده از 5 روش و با دریافت بازه مربوطه و دقت محاسبه ، صفرهای آن را محاسبه کند.

استفاده از توابع برای هر روش اجباری می باشد.

روش ها : تصنیف ، خطا و تصحیح ، نقطه ثابت ، نیوتن و وتری

5 - پروژه محاسبه وارون ماتریس : یک ماتریس n*n را گرفته و وارون آن را محاسبه و چاپ کند.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H