matlabkhooneh

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - پیاده سازی فلوچارت با نرم افزار Raptor ( کد Fch0005 )

1 - فلوچارتی رسم کنید که ۱۰۰۰ عدد از ورودی دریافت کند و میانگین اعداد زوج را به دست بیاورد.

2 - فلوچارتی رسم کنید که ۱۰۰۰ عدد از ورودی دریافت کرد و مشخص کند که چند عدد فرد بزرگتر از ۱۰۰ دارد.

3 - فلوچارتی رسم نمایید که X و N را از ورودی خوانده ، مقدار سری زیر را محاسبه کند. ( N زوج است )

\[ S=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+...+\frac{x^n}{N!}\]

4 - فلوچارتی رسم نمایید که عددی را از ورودی دریافت کرده مقلوب عدد را محاسبه و در خروجی چاپ کند.

5 - فلوچارتی رسم نمایید که تاریخ تولد شخصی را از ورودی خوانده ، سن شخص را با تاریخ روز ، محاسبه نموده و در خروجی چاپ کند.

6 - فلوچارتی رسم نمایید که مقدار عبارت زیر را محاسبه کرده و چاپ کند. ورودی ها x و  n است.

\[ S=1+\frac{2!}{x^{2}}+\frac{3!}{x^{3}}+...+\frac{n!}{x^n}\]

7 - فلوچارتی رسم کنید که n عدد از ورودی دریافت کرده ، تعداد اعدادی که به 3 بخش پذیر هستند را محاسبه و چاپ نماید.

8 - فلوچارتی رسم نمایید که عدد n را از ورودی دریافت کرده ، جمله ی n ام دنباله ی فیبوناچی را چاپ نماید.

9 - فلوچارتی رسم نمایید که n عدد را از ورودی دریافت کرده ، کمترین و بیشترین مقدار را محاسبه کند.

10 - فلوچارتی رسم کنید که n عدد را دریافت کند و بیشترین مقدار و تعداد تکرار آن را محاسبه و چاپ نماید.

11 - فلوچارتی بنویسید که یک ماتریس 3*3 را از ورودی به صورت سطری بخواند و ترانهاده آن را در خروجی چاپ کند.

12 - فلوچارتی رسم کنید که یک زمان بر حسب ثانیه را از ورودی دریافت کرده و معین کند که چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه است؟ (با فرض اینکه هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است.)

13 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد طبیعی را دریافت و مجموع مقسوم علیه های آن و همچنین تعداد آن ها و نیز مجموع آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

14 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد صحیح و مثبت را دریافت و بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

15 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را دریافت و آن ها را به ترتیب صعودی مرتب کند ( بدون استفاده از روش های sort کردن )

16 - فلوچارتی رسم کنید که عدد n را بگیرد و میانگین n عدد را محاسبه کند.

17 - فلوچارتی رسم کنید که N را از ورودی دریافت کرده ، N جمله سری فیبوناچی را تولید نماید.

18 - فلوچارتی رسم نمائید که دو عدد n2 , n1 را از ورودی خوانده، بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را محاسبه و چاپ کند.

19 - برخی از اعداد سه رقمی قابیلیت دارند که مجموع فاکتوریل ارقام آن ها خود عدد را نشان می دهد. مانند عدد 145 . فلوچارت این الگوریتم را رسم کنید.

20 - فلوچارتی رسم کنید که مجموع n جمله اول سری ...+5555+555+55+5 را محاسبه کند.

21 - فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع مثلث a,b,c را بگیرد و قضیه حمار را برای سه ضلع مثلث چک کند.

22 - فلوچارتی رسم کنید که عددی را در مبنای 2 گرفته و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.

23 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد از ورودی بگیرد سپس مجموع اعداد اول مابین آنها را در خروجی چاپ کند.

24 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد از ورودی بگیرد سپس بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را در خروجی چاپ کند.

25 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که n عدد صحیح مثبت از ورودی بخواند، سپس عددی با بیشترین تعداد مقسوم علیه را چاپ کند.

26 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد صحیح و یک عملگر ریاضی ( * ، + ، - ، / ) را به عنوان ورودی از صفحه کلید بگیرد و بعد از عملیات ریاضی و نتیجه را چاپ کند.

27 - فلوچارتی را بنویسید که یک عدد صحیح مثبت N را از ورودی دریافت کرده و عدد صحیحی که نصف کردن ( تقسیم صحیح بر 2 ) هر کدام از ارقام آن ایجاد می شود را در یک متغیر R بسازد و آن عدد صحیح را در خروجی چاپ کند. ( مثلا اگر کاربر عدد 4589 را وارد کرد ، مقدار متغییر 2244 شده و چاپ شود )

28 - زیر فلوچارتی به نام  num_even_divisors بکشید که یک عدد صحیح n را از ورودی دریافت کرده و تعداد اعداد زوجی که بر آن ها بخش پذیر است را محاسبه کرده و بر می گرداند.

29 - فلوچارتی بکشید که با دریافت پارامتر n ( تعداد سطرها ) و m ( تعداد ستاره های هر سطر ) از کاربر الگوی متوازی الاضلاع زیر را در خروجی چاپ کند.

30 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که ۳ عدد را از ورودی خوانده و بدون استفاده از متغیر کمکی  آن ها را در متغیرهای max, min, mid قرار دهد.

31 - الگوریتمی و فلوچارتی بنویسید که اعداد دو رقمی ای ایجاد کند که معکوسشان با خودشان برابر باشد

32 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که قد و وزن کاربر را گرفته و BMI فرد را محاسبه کند.

33 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک کاراکتر را بگیرد و اگر عدد باشد به اندازه آن عدد از حرف A به سمت Z برود و حرف مورد نظر را چاپ کند ( حروف بزرگ ) اگر حرف وارد شده انگلیسی باشد، 3 حرف بعد از آن را چاگ کند و در صورتی که غیر این ها باشد پیغام خطا چاپ کند.

34 - .فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ کند

35 - فلوچارتی رسم کنید که اعداد خاص را چاپ کند. اعداد خاص اعدادی هستند که تعداد ارقامشان اول، و در سری فیبوناچی باشند.

36 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد اگر قدر مطلق آن با خودش برابر بود جذر آن را چاپ کند در غیر این صورت آن عدد را به توان ارقامش برساند. (عملیات به توان رساندن باید به طور کامل رسم شود، ( استفاده از ^ یاpow نمره ای ندارد)

37 - فلوچارتی رسم کنید که مقداری پول از ورودی بگیرد و به جای آن سکه 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 بازگرداند به طوری که کمترین سکه را پس بدهد

38 - فلوچارتی رسم کنیدکه X وY را از کاربر بخواند و X را به توان Y برساند.(تنها عملگر جمع مجاز است)

39 - فلوچارتی رسم کنیدکه معدل n دانشجو را بگیرد و میانگین آن ها را چاپ کند.

40 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد ارقام تکراری آن را حذف کند.

41 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد و نشان دهد که عدد صعودی است یا نزولی یا هیچکدام.

42 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد را از کاربر بگیرد و عدد سومی را ایجاد کند به شکلی که جایگاه های فرد عدد جدید به ترتیب از عدد اول و جایگاه های زوج عدد جدید از عدد دوم بیاید.

43 - فلوچارتی رسک منید که اعداد فیبوناچی کمتر از 20000 و مضرب 10 را چاپ کند.

44 - الگوریتم و فلوچارتی را بنویسید که یک ماتریس n*n را دریافت کند و سپس حاصل جمع درایه های ماتریس را چاپ کند.

45 - الگوریتمی بنویسید که سه عدد را از ورودی دریافت کرده آنها را از کوچک به بزرگ یعنی به ترتیب صعودی در خروجی چاپ کند دقت کنید که برای خواندن y,xوz را بخوان،y,xوz را چاپ کن.

46 - الگوریتمی بنویسید که مجموع اعداد زوج کوچکتر از 100 را محاسبه و در خروجی چاپ کند.

47 - الگوریتمی بنویسید که 100 عدد را خوانده مجموع اعداد زوجش را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند.

48 - الگوریتمی بنویسید که 100 عدد را از ورودی خوانده اعداد بزرگتر از میانگین را در خروجی چاپ کند.

49 - الکوریتمی بنویسید ک دو عدد از کاربر دریافت شود و عدد اول به توان عدد دوم برسد و حاصل در خروجی چاپ شود.

50 - الگوریتمی بنویسید ک یک عدد از کاربر دریافت شود و سپس فاکتوریل عدد رو محاسبه و در خروجی شود.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش الگوریتم و فلوچارت ، مبانی برنامه نویسی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - سری فیبوناچی ( کد Fch0004 )

1 -  الگوریتمی بنویسید که فاکتوریل یک عدد را چاپ کند.

2 - الگوریتمی بنویسید که عدد n را از کاربر گرفته و n امین عدد سری فیبوناچی را چاپ کند.

3 - الگوریتمی بنویسید که n امین عدد اول را چاپ کند.

4 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که تمام اعداد چهار رقمی که در آن ها حداقل دو رقم یک وجود داشته باشد را نمایش دهد.

5 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که کلیه اعداد سه رقمی که حداقل دو رقم آن ها برابر باشند را نمایش دهد.

6 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که n عدد را خوانده ، تعیین کند هر کدام چند رقمی هستند ، چند رقم آن ها زوج و چند رقم فرد است.

7 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که x و n خوانده ، مجموع n جمله سری زیر را نمایش دهد.

\[ x-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\frac{x^8}{8!}-...\]

8 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که تمام اعداد متقارن 5 رقمی را نمایش دهد.

9 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که تعدادی عدد را خوانده ، هر یک از اعداد که بر 9 بخش پذیرند را در خروجی چاپ کند. ( عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع ارقام آن بر 9 بخش پذیر باشد )

10 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که x و n را خوانده ، مجموع n جمله سری زیر را چاپ کند.

\[ S=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2x^2}+\frac{1}{x+2x^2+3x^3}-...\]

11 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که عددی را خوانده تشخیص دهد این عدد جزء سری فیبوناچی است یا خیر.

12 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که عدد صحیح و مثبت n را از ورودی خوانده ، آن را به مبنای دو تبدیل کند و خروجی بنویسید.

13 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را به مبنای دو از ورودی خوانده ، آن را به مبنای 10 تبدیل کرده و در خروجی نمایش دهد.

14 - الگوریتمس بنویسید که عدد طبیعی N و حقیقی x را سوال نموده و مقادیر زیر را محاسبه کند.

\[ \begin{matrix}P=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+...+\frac{1}{N}\\S=1+x+x^2+x^3+...+x^n\\sin(x)=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+...+\frac{x^{2N-1}}{(2N-1)!}\\T=1\times 2+2 \times 3+...+N \times (N-1)\end{matrix}\]

15 - الگوریتمی بنویسید که تمام اعداد اول کوچکتر از 1000 را تولید نماید.

16 - الگوریتمی بنویسید که بدون استفاده از متغییر سومی محتوبات دو متغییر را جابجا کند.

17 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را به عنوان ورودی گرفته و معین کند آیا عدد بر مجموع ارقامش بخش پذیر است یا نه؟

18 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت کرده و معین کند که چند رقم آن زوج ، چند رقم فرد و چند رقم برابر صفر است.

20 - فلوچارتی بکشید که دو عدد را به عنوان طول و عرض یک مستطیل گرفته و محیط آن را محاسبه و چاپ کند.

21 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته ( فرض بر این است که عدد ورودی صحیح و مثبت است ) و مجموع چهار عدد بعد از آن را چاپ کند. برای مثال عدد ورودی 8 باشد ، این فلوچارت باید حاصل 12+11+10+9 را چاپ کند.

22 - فلوچارتی بکشید که دو عدد صحیح و مثبت را گرفته ( فرض بر این است که عدد اول کوچکتر از عدد دوم است ) ، آنگاه جملاتی از دنباله فیبوناچی که بین این دو عدد قرار دارند را چاپ کند.

23 - فلوچارتی بکشید که طول یک بازه زمانی را بر حسب ثانیه گرفته و آن را  برحسب ساعت ، دقیقه و ثانیه چاپ کند. برای مثال 4537 ثانیه را گرفته و 1 و 15 و37 را چاپ کند.

24 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته و 5 عدد اول بعد از آن را چاپ کند.

25 - فلوچارتی بکشید که 10 عدد را گرفته و تعداد اعدادی که از میانگین اعداد ورودی بزرگتر هستند را چاپ کند.

26 - فلوچارتی بکشید که یک عدد را گرفته و اگر در عدد ورودی رقم 3 وجود دارد به جای آن 5 جایگزین کند. برای مثال 237631 را گرفته و 257651 را چاپ کند.

27 - الگوریتمی بنویسید که 2 عدد را از ورودی بگیرد و عدد بزرگتر را  در خروجی چاپ کند.

28 - الگوریتمی بنویسید که 10 عدد را از ورودی دریافت کند و بزرگترین عدد را چاپ کند.

29 - الگوریتمی بنویسید که 10 عدد را از ورودی دریافت کند و مجموع آن ها را چاپ کند.

30 - الگوریتمی بنویسید که 10 عدد را از ورودی دریافت کند و مجموع اعداد مثبت آن ها را چاپ کند.

31 - الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و فاکتوریل آن را حساب کند.

32 - الگوریتمی بنویسید که عدد n و  k را دریافت کرده و حاصل عبارت زیر را محاسبه کند .( انتخاب k از n )

\[ \begin{pmatrix} n\\k\end{pmatrix}\]

33 - الگوریتمی بنویسید که آرایه ای ۱۵ عنصری از اعداد صحیح و مثبت از کاربر دریافت کنید که کاملا غیر ترتیبی هستند و بزرگترین و کوچکترین عنصر آن به همراه تعداد اعداد اول ، تعداد تام ، تعداد زوج و فرد و تعداد مضرب ۷ را در آن جداگانه مشخص نمایید و توابع اول و تام را حتما بنویسید.

34 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که سه عدد a , b , c را که اضلاع یک مثلث هستند را دریافت و مشخص کند که می توان با آن یک مثلث قائم الزاویه تشکیل داد؟

35 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که عددی را دریافت کند و مشخص کند که آن عدد کامل است یا خیر؟

36 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که یک عدد در مبنای b را دریافت کرده و آن را به مبنای 10 ببرد.

37 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که زمان را برحسب ثانیه دریافت کند و مشخص کند که از چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه تشکیل شده است.

38 - با استفاده از نرم افزار Raptor فلوچارتی رسم کنید که ، تاریخ امروز را به فرمت روز ، ماه و سال را از ورودی دریافت کند و سپس تاریخ روز بعد را به شکل روز ، ماه و سال در خروجی چاپ کند.

39 - با استفاده از نرم افزار Raptor فلوچارتی رسم کنید که ، n عدد از ورودی بگیرد ، سپس تعداد اول را در خروچی چاپ کند.

40 - با استفاده از نرم افزار Raptor فلوچارتی رسم کنید که ، n عدد از ورودی بخواند سپس فاکتوریل آن ها را در خروجی چاپ کند.

41 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد صحیح مثبت شش رقمی را می خواند. اگر عدد زوج است، ارقام آن را جمع می کند. درغیر این صورت، ارقام جداگانه را در همضرب کرده و نتیجه را چاپ نماید.

42 - به یک عدد سه گانه گفته می شود اگر دو برابر و سه برابر عدد شامل تمام ارقام جداگانه بدون تکرار هیچکدام باشند. به عنوان مثال 192که دو برابرش384و سه برابرش576هستند و327 که دو برابرش654 و سه برابرش981هستند سه گانه اند. الگوریتمی بنویسید که همه ی اعداد سه گانه یکم تر از 10000 رانمایش داده و چاپ کند.

43 - الگوریتمی بنویسید که جمله ی اول یک تصاعد هندسی(a)، قدر نسبت تصاعد(q) و شماره ی جمله(n) را خوانده و سپس جمله ی n ام آن را با استفاده از رابطهی 𝑠 = 𝑎𝑞 𝑛−1 محاسبه می کند.

44 - الگوریتمی بنویسید که عدد صحیح n را خوانده و در صورتی که 𝑛 ≤ 1000، مضارب n تا 1000 را چاپ می نماید.

45 - الگوریتمی بنویسید که عدد صحیح n را خوانده و مربع کلیه ی اعداد فرد بین 1 تا n و مکعب کلیه ی اعداد زوج همین بازه را محاسبه نموده و مجموع این دو را چاپ می نماید.

46 - الگوریتمی بنویسید که n عدد را خوانده و مشخص کند چه تعداد از این اعداد مثبت، چه تعداد منفی و چه تعداد برابر صفرند.

47 - فرض کنید از یک دستگاه فروش اتوماتیک تنقلات می توان یک آدامس به قیمت هر عدد برابر 1000 تومان خریداری کرد. همراه با هر آدامس یک قبض تخفیف وجود دارد. با صرف هر 7 قبض تخفیف می توان یک آدامس از دستگاه بازخرید کرد. در این الگوریتم می خواهیم محاسبه کنیم با فرض در اختیار داشتن n تومان و با احتساب امتیازات صرف شده با قبوض تخفیف، حداکثر چه تعداد آدامس با n تومان می توان خریداری کرد؟

مثال: اگر شما 20000 تومان داشته باشید، می توانید ابتدا 20 آدامس خریداری کنید و دارای 20 قبض تخفیف شوید. سپس می توانید به ازای 14 قبض تخفیف دو آدامس اضافی به دست آورید. این دو آدامس اضافه خود 2 قبض تخفیف دیگر برای شما در پی خواهند داشت. بنابراین شما اکنون مجموعا 8 قبض تخفیف دارید. این 8 قبض خود امکان بازخرید کردن یک آدامس دیگر را به شما خواهند داد. در نتیجه شما در نهایت 23 آدامسو دو قبض تخفیف باقی مانده دارید.
الگوریتمی بنویسید که مقدار n تومان را بگیرد و محاسبه کند پس از صرف تمام پولی که در اختیار دارید و صرف کردن بیش ترین تعداد ممکن از قبض های تخفیف جهت بازخرید آدامس های اضافه، در مجموع چه تعداد آدامس می توان جمع آوری کرد. همچنین الگوریتم شما باید به عنوان خروجی تعداد قبض های تخفیف باقی مانده را چاپ کند. این الگوریتم را به گونه ای طراحی کنید که تا زمانی که کاربر اعلام توقف نکرده است بتواند برای مقادیر مختلف ورودی n، خروجی مطلوب را بگیرد.

48 - دستور uptime در سیستم عامل UNIX تعداد روزها، ساعات و دقایق سپری شده از وقتی که آخرین بار سیستم عامل روشن شده بود را نمایش می دهد. به عنوان مثال این دستور ممکن است چاپ کند UP 53 days 12:39. الگوریتمی بنویسید که معادل x روز و yساعت و z ثانیه را به تعداد ثانیه ها که از آخرین باری که سیستم خاموش بودچاپ می کند.

49 - یک عدد متقارن عددیست که از سمت چپ به راست و راست به چپ یکنواخت خوانده می شود. مثلا عدد صحیح 121 متقارن است اما 123چنین نیست. الگوریتمی بنویسید که یک عدد صحیح مثبت  حداکثر پنج رقمی ، را خوانده و معین می کند که این عدد متقارن هست یا خیر. اگر کاربر یک عدد صحیح که بین 1 تا پنج رقم باشد وارد نکند الگوریتم شما باید یک پیام خطا چاپ کند.

50 - پزشکان تخمین می زنند که مصرف تقریبا 10 گرم کافئین به طور یک جا مصرف دارویی بیش از حد لزوم و کشنده است. الگوریتمی بنویسید که تعداد میلی گرم کافئین در یک نوشیدنی را دریافت نموده و درخروجی نشان می دهد چه تعداد از آن نوشیدنی ها منجر به مرگ یک شخص خواهد شد. یک اونس معادل 28.35 گرم است. یک قوطی 12 اونسی کولا تقریبا 34 میلی گرم کافئین دارد، در حالی که یک جام قهوه ی 16 اونسی تقریبا 160 میلی گرم کافئین دارد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش الگوریتم و فلوچارت ، مبانی برنامه نویسی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - معکوس ماتریس ( کد Fch0003 )

1 - الگوریتم و فلوچارتی رستم کنید که یک ماتریس 3*3 را از کاربر دریافت کرده و معکوس آن را محاسبه و چاپ کند.

2 - نسل های مختلف کامپیوتر را نام ببرید.

3 -الگوریتم را تعریف و ویژگی های آن را توضیح دهید.

4 - الگوریتمی بنویسید که 10 عدد از دینباله فیبوناچی را چاپ کند.

5 - فلوچارتی بنویسید که تا زمانی که از کاربر عدد مثبت دریافت کند ، اعداد زوج کوچکتر از عدد ورودی را بنویسد.

6 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد بگیرد و اعداد مثبتی که بر آن عدد بخش پذیر هستند را چاپ کند.

7 - فلوچارتی را ترسیم نمایید که عددی را از ورودی گرفته و با عدد 2 جمع بزند.

8 - فلوچارتی ترسیم نمایید که عددی را از ورودی گرفته و اگر عدد بزرگتر از صفر بود، در خروجی پیام “0 than Greater “را نمایش دهد.

9 - فلوچارتی ترسیم نمایید که عددی را از ورودی گرفته و اگر عدد بزرگتر از صفر بود، در خروجی پیام “Greater than 0” ، اگر کوچکتر از صفر بود، Less than 0” و در خاتمه کار پیام “ پیام “Done “را نمایش دهد.

10 - فلوچارتی ترسیم نمایید که 10بار عبارت “looping “را نمایش دهد.

11 - فلوچارتی ترسیم نمایید که از کاربر عدد مثبتی را بگیرد. اگر عدد غیر مثبت بود، از کاربر بخواهد مجدداً عدد مثبتی را وارد کند، اگر عدد مثبت بود، عبارت “positive “را نمایش دهد

12 - الگوریتمی طراحی نموده و فلوچارت آنرا ترسیم کنید که ابعاد مستطیل را گرفته و مساحت آن را محاسبه کند.

13 - فلوچارتی رسم کنید که 5 عدد را از ورودی گرفته و مجموع آنها را نمایش دهد.

14 - فلوچارتی رسم کنید که 10 با در خروجی پیام “World Hello “را نمایش دهد.

15 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد A و B را دریافت و حاصلضرب آن ها را روی کاغذ چاپ نماید.

16 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد x را دریافت و اگر مثبت بود، آنرا در 2 ضرب و چاپ کرده، در غیر اینصورت نقیض آنرا چاپ نماید.

17 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد x وy را دریافت و اگر y>x بود،مجموع x وy و اگر x>y بود تفاضل x وy و اگر مساوی بودند یکی از آن ها را روی کاغذ چاپ نماید

18 - فلوچارتی رسم کنید که جواب های حقیقی معادله درجه دوم را محاسبه نماید.

19 - فلوچارتی رسم کنید که اعداد زوج دو رقمی را بنویسد.

20 - فلوچارتی رسم کنید که عددN را از صفحه کلید دریافت کند و حاصل عبارت روبرو  را محاسبه نماید.

\[\sum_{i=2}^{N}\frac{i-1}{i}\]

21 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد a وb وc را دریافت و بگوید آیا با آنها می توان مثلث ساخت یا نه؟

22 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد A و B وC را دریافت و بزرگترین عدد بین آن ها را بنویسد.

23 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را دریافت آنها را به ترتیب صعودی مرتب کند.

24 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی N را دریافت و مجموعه مقسوم علیه ها و مجموع آنها و تعداد آنها را محاسبه و چاپ نماید.

25 - فلوچارتی رسم کنید که کلیه اعداد اول کوچکتر یا مساوی 1000 را یکی یکی تولید و چاپ کند

26 - فرض کنید 100نفر را به یک مهمانی دعوت کرده و برای هرکدام یک کارت دعوت فرستاده ایم، فلوچارتی رسم کنید که برای هر نفر که وارد مهمانی می شود، اسم آن شخص را پرسیده و اگر بین 100 اسم بود پیغام خوشامدید بنویسد و در غیر اینصورت پیغام بدهد که شما به این مهمانی دعوت نشده اید.

27 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت و مجموع مقسوم علیه های آن و همچنین تعداد آن ها و نیز مجموع آن ها را محاسبه و چاپ نماید

28 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت و فاکتوریل آن را محاسبه نماید.

29 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت حاصل زیر را محاسبه نماید

\[s=1!+2!+3!+4!+...+N!\]

30 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد صحیح N و M را دریافت کند و ب.م.م و ک.م.م آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

31 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت و تعداد ارقام و نیز مجموع ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید.

32 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:
- اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر
- اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر
- اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب دو عدد دیگر را نمایش دهد.

33 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که 10 بار دو عدد دریافت کرده ( ب م م ) و ( ک م م ) آن ها را چاپ کند.

34 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که دو عدد دریافت کند ، سپس مقدار آنها را جابجا کند  (بدون استفاده از متغیر کمکی)

35 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که اعداد A و B را دریافت کرده اعداد فرد بین A و B را چاپ کند.

36 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که از بین اعداد 3 رقمی آنهایی را که رقم یکان فرد، دهگان زوج و صدگان بخشپذیر بر 5 دارند را چاپ کند

37 - یک عدد جالب انگیز است، اگر مجموع فاکتوریل ارقام آن با خود عدد برابر باشد.

الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که مشخص کند عدد داده شده جالب انگیز است یا نه.

38 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که عددی صحیح دریافت کرده اعداد فرد بین یک تا آن عدد را از بزرگ به کوچک چاپ کند.

39 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که یک عدد صحیح (n رقمی) را دریافت کرده ، مجموع رقم های فرد آن را محاسبه و چاپ کند.

40 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که دو عدد را دریافت کرده ، کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را چاپ کند.

41 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که شماره یک روز از سال را دریافت کرده ، تاریخ روز را معین کند. (مثال:اگر 64 وارد شد نمایش دهد 2/3 )

42 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که شماره یک روز و شماره یک ماه از سال را دریافت کرده ، معین کند چند روز از سال می گذرد

43 - یک عدد را متقارن گویند، اگر از دو طرف به یک شکل خوانده شود. به طور مثال 909 و 8118 و 9 همگی متقارن هستند، ولی 644 متقارن نیست. الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که: بزرگترین عدد متقارنی که حاصلضرب دو عدد دو رقمی می باشد را چاپ نماید.

44 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که عدد A را دریافت کرده مجموع ارقام آن را چاپ کند

45 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که سه متغیر C,B,A را دریافت کرده سپس A را در B و B را در C و سپس C را در A قرار دهد.

46 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که دو متغیر عددی B,A را دریافت کرده ، سپس محتوای آنها را با هم تعویض کند.

47 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که مجموع ارقام 2 به توان 1000 را چاپ کند.

48 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که 1400 امین عدد اول را چاپ کند.

49 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که یک عدد مثبت را دریافت کند و تعداد ارقام آن را چاپ کند.

50 - الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید و رسم کنید که بزرگترین و دومین بزرگترین عدد ( عددی که فقط از بزرگترین عدد کوچکتر و از بقیه اعداد بزرگتر است.) را بین 100 عددی که کاربر وارد میکند، چاپ نماید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف الگوریتم و فلوچارت لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - مرتب سازی آرایه ها ( کد Fch0002 )

1 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که n عدد را گرفته ، سپس عددی که بیشترین تکرار را دارد به همراه اندیس ( شماره آن در آرایه ) چاپ کند.

2 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که 10 عدد از ورودی بگیرد ، سپس اعداد را به صورت نزولی ( از بزرگ به گوچک ) نمایش دهد.

3 - در هریک از مجموعه های زیر عدد N طبیعی و x حقیقی است. فلوچارتی رسم کنید که هریک از سری های زیر را محاسبه و مقدار نهایی را چاپ نماید. ( به ازاء N و x ای که دریافت می شود.

\[\begin{matrix} S=\frac{4}{2}+\frac{5}{3}+\frac{6}{4}+...+\frac{N+3}{N+1}\\ P=\frac{1}{3}+\frac{1}{3^{2}}+\frac{1}{3^{3}}+...+\frac{1}{3^{n}}\\ T=1-x+x^{2}-x^{3}+...+(-1)^{2n+1}x^{n}\\ H=\frac{x^{5}}{5!}...+(-1)^(5(2n-1))\frac{x^{n}}{n!}\\ E=1+x+\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{3}}{3!}+...+\frac{x^{n}}{n!}\\ F=2+6+12+...+(n-1)n \end{matrix}\]

4 - فلوچارتی رسم کنید که کوچکترین مقدار L را طوری تعیین گند که رابطه زیر بر قررا باشد.

\[2+\frac{L}{2!}+\frac{L}{3!}+...+\frac{L}{L!}>=2.71\]

5 - فلوچارتی رسم کنید که معین کند مجموع چند جمله از دنباله زیر بزرگتر از 0.5 است.

\[\frac{1}{3}-\frac{3}{5}+\frac{5}{7}-\frac{7}{9}+...>0.5\]

6 - فلوچارتی رسم نمایید که اعداد سه رقمی که خودشان با مقبولشان برارند ، همچنین تعداد آن ها را نیز محاسبه و چاپ نماید.

7 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد M و N را به عنوان ورودی دریافت و بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک آن دو عدد را با توجه به قضیه اراتستن تولید و چاپ نماید.

8 - فلوچارتی رسم کنید که عدد صحیح و مثبت N را دریافت و باقیمانده تقسیم بر 2 از طریق تفریق های متوالی و همچنین خارج قسمت آن را بدست آورده و چاپ نماید.

9 - فلوچارتی رسم کنید که اعداد سه رقمی را تولید نماید که در نوشتن آن ها فقط از ارام زوج استفاده شده باشد.

10 - تابعی بنویسید که دو تا مقدار عددی را از ورودی دریافت و سپس حاصل ضرب و تقسیم آن را در خروجی قرار دهد.

11 - یک تابع ناشناس به نام Power بنویسید که بتواند دو مقدار را به نام ورودی بگیرد و عدد اول را به توان عدد دوم برساند.

12 - الگوریتم و فلوچارتی را بنویسید که معدل 10 دانشجو را خوانده و در آرایه ای قرار دهد ، سپس مشخص کند بیشتر چه معدلی تکرار شده است و تعداد دفعات تکرار آن چند است؟

13 - الگوریتمی بنویسید که 20 عدد با تعداد ارقام بیشتر از یک را از ورودی بخواند و مجموع اعدادی که دهگان آن ها بر 3 بخش پذیر باشد را در خروجی نمایش دهد. توجه : عدد ممکن است تک رقمی باشد ، در صورتی که عدد ورودی تک رقمی بود ، اعداد دیگری بخواند.

14 - الگوریتمی بنویسید که نمره دانش آموزی را دریافت کند ، اگر عدد وارد شده N مجاز است ( یعنی بین صفر و بیست باشد ) تعیین کند قبول است یا مردود و در صورت غیرمجاز بودن عدد ورودی ، مجددا از کاربر ورودی دریافت کند.

15 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد بین اعداد A و B دریافت کرده ( فرض کنیم A>B ) سپس ضرب هریک از مقسوم علیه های آن عدد در خود عدد را در خروجی چاپ کند. توجه : در صورتی که عدد ورودی بین اعداد A و B نبود الگوریتم مجددا عدد دریافت کند )

16 - الگوریتمی بنویسید که 20 عدد را خوانده و آن ها را در برداری با نام A نمایش دهد. سپس جمع تجمعی این اعدا را در بردار B نمایش دهد.

17 - فلوچارتی رسم کنید که از ورودی 10 نمره را دریافت کرده و سپس معدل آنها را نمایش دهد.

18 - فلوچارتی رسم نمایید که صد جمله اول سری فیبونانچی را در خروجی چاپ کند.

19 - فلوچارتی رسم کنید که 50 عدد مثبت را از ورودی خوانده و بزرگترین آنها را در خروجی نمایش دهد.

20 - فلوچارتی رسم کنید که عدد صحیح و مثبت N را از ورودی گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه کند.

21  - فلوچارتی بکشید که به تمام درایه های آرایه مفروض A(3*4) دو واحد اضافه کنید.

22 - الگوریتمی بنویسید که زمان T بر حسب ثانیه را به عنوان ورودی دریافت نموده و معین کند که چند ساعت ، چند دقیقه و چند ثانیه است.

23 - فلوچارتی بکشید که نمرات و تعداد واحد درس های یک دانشجو را گرفته و معدل آن را طبق قانون دانشگاه آزاد حساب کند. (یعنی تمام نمرات زیر 10 به استثنای نمره 0.25 (کمیته انضباطی) در معدل حساب نشود، دقت کنید یعنی نمره0.25 در معدل حساب می شود.)

24 - فلوچارتی بکشید که یک عدد چند رقمی را گرفته و جمع فاکتوریل ارقام آن را حساب کند.

25 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد از کاربر دریافت کند و تمام مقسوم علیه های کوچکتر از خود عدد را در خروجی چاپ نماید.

26 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد را از کاربر دریافت کند ، در صورتی که 5رقمی بود به کاربر اطلاع دهد. ( منطق الگوریتم ، الگوریتم و جدول تست آورده شود.

27 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی گرفته و مجموع مربعات ارقام فرد را چاپ کند.

28 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کرده حاصلضرب دو عدد را چاپ کند.

29 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی X را دریافت کرده مشخص کند بر 2 و 3 و 5 بخش پذیر است یا خیر

30 - الگوریتمی بنویسید وزن جسم را بر حسب گرم گرفته  وزن آن را بر حسب کیلوگرم و گرم نمایش دهد.

31 - الگوریتمی بنویسید که n عدد را از ورودی گرفته کوچکترین و بزرگترین آن ها را چاگ کند.

32 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته و تعیین کند کامل است یا خیر ( عدد تام )

33 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد را دریافت کرده مقلوب آن را چاپ کند.

34 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد را خوانده عدد اول را به توان عدد دوم برساند.

35 - الگوریتمی بنویسید که N عدد را از ورودی خوانده اعدادی که رقم سمت چپ آن ها 5 یا 9 است را چاپ کند.

36 - الگوریتمی بنویسید که ضرایب یک معادله درجه 2 را گرفته و معادله را حل کند.

37 - الگوریتمی بنویسید که 3 عدد را خوانده به صورت نطولی مرتب کند.

38 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد بین 0 تا 365 را از ورودی دریافت کرده تاریخ را مشخص کند.

39 - فلوچارتی رسم کنید که عددی دریافت کند تعیین کند رقم اول و آخر آن برابر است یا خیر

40 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد و مجموع اعداد اول قبل از آن را نشان دهد.

41 - الگوریتمی بنویسید ( رسم فلوچارت ) که نمرات مختلف 10 دانشجو که هریک 5 درس دارند را به همراه شماره دانشجویی آن ها از ورودی بخواند و دانشجویی که بدترین نمره اش کمترین اختلاف با معدلش را دارد مشخص کند و شماره دانشجویی و این اختلاف را در خروجی چاپ کند.

42 - الگوریتمی بنویسید که نمرات و شماره دانشجویی یک کلاس 30 نفر را از ورودی بخواند. میانگین نمرات به همراه 2 نمره حداکثر و 2 نمره حداقل به همراه شماره دانشجویی آن ها را چاپ کند.

43 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و بررسی کند که آیا این عدد عضوی از دنباله ی فیبوناتچی است یا نه؟

44 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و n عدد طبیعی که با مقلوبشان برابرند را چاپ کند. از ابتدای مجموعه اعداد طبیعی شروع کنید

45 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و n عدد اول از مجموعه اعداد طبیعی را بترتیب چاپ کند. به عنوان مثال اگر n برابر 4 باشد جواب برنامه اعداد 2 و 3 و 5 و 7 خواهد شد 

46 - فلوچارتی رسم کنید که مجموع کلیه اعداد اول کوچکتر از 3000 را بدست آورده و چاپ کند.

47 - فلوچارتی رسم کنید که N نمره ی دانشجویی را دریافت کرده و انحراف از میانگین هر یک از نمرات را بدست آورده و چاپ کند. به عنوان مثال اگر سه نمره 14 و 16 و 18 ورودی فلوچارت باشند، میانگین آنها برابر 16 شده و انحراف از میانگین هر یک از نمرات بترتیب برابر 2- و 0 و 2 خواهد شد

48 - فلوچارتی رسم کنید که N عدد حقیقی را دریافت نموده و سپس به ترتیب نزولی مرتب کرده و چاپ کند.

49 - فلوچارتی رسم کنید که ماتریس مربعی N در N را دریافت کرده و سپس درایه های واقع بر روی قطر اصلی را صفر کرده و چاپ کند.

50 - فلوچارتی رسم کنید که ماتریس M در N را دریافت کرده و سپس سطرهای زوج و فرد آن را با یکدیگر جابجا نموده و چاپ کند.

جهت سفارش پروژه و تکلیف الگوریتم و فلوچارت لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف الگوریتم و فلوچارت ( کد Fch0001 )

1 - فلوچارتی رسم کنید که صد عدد را یکی یکی خوانده و جمع مقادیر مثبت را حساب و چاپ کند. همچنین تعداد اعداد منفی و تعداد اعداد مثبت را نیز در خروجی نشان دهد.

2 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت و مجموع اعداد از 1 تا n را محاسبه و چاپ کند.

3 - فلوچارتی رسم کنید که با دریافت یک عدد مثبت بزرگتر از یک از کاربر ، اعداد اول تا عدد وارد شده را به همراه تعداد آن ها چاپ کند.

4 - فلوچارتی رسم کنید که قد گروهی از مردم را دریافت کرده و نزدیکترین قد به 180 سانتی متر را چاپ کند. فرض کنید تعداد داده ها مشخص نیست، اما با ورود صفر یا منفی الگوریتم خاتمه یابد.

5 - فلوچارتی رسم کنید که یک مجموعه صدتایی عدد را خوانده و تمام اعداد زوج به استثنای مضارب 10 را در خروجی نمایش دهد.

6 - فلوچارتی رسم کنید که با دریافت مختصات یک نقطه مفروض مشخص کند که نقطه در کدام ربع صفحه واقع شده است.

7 - فلوپارتی رسم کنید که با دریافت a و b و r و همچنین مختصات یک نقطه ، تشخیص دهد نقطه مذکور نسبت به دایره چه وضعی دارد.

8 - فلوچارتی رسم کنید که با دریافت نمره درس و تعداد واحد آن معدل یک دانشجو را حساب کند. توجه داشته باشید در این فلوچارت از ابتدا تعداد دروس مشخص نیست.

9 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از کاربر دریافت کرده ، اگر طبیعی بود مقدار !n را در خروجی نمایش دهد. در غیر این صورت با نمایش یک پیام متنی مبنی بر ورود یک عدد طبیعی ، از کاربر عدد دیگری دریافت کند.

10 - فلوچارتی رسم کنید که تعداد نمره n از کاربر دریافت کرده و علاوه بر محاسبه و نمایش میانگین نمرات ، تعداد نمرات دسته A و B و C و D را نیز در خروجی نمایش دهد. فرض کنید نمرات بالاتر از 17 در دسته A، بین 14-17 در دسته B ، بین 10-14 در دسته C و نمرات کمتر از 10 در دسته D قرار می گیرند.

11 - الگوریتمی بنویسید که 4 عدد غیر منفی متفاوت از ورودی بگیرد و با آن ها بزرگترین عدد ممکن را بسازد.

مثال 9 - 12 - 407 -53

نتیجه

95340712

12 - الگوریتمی بنویسید که 100 جمله اول سری فیبوناچی را چاپ کند. در سری فیبوناچی هر جمله حاصل جمع دو جمله قبل از خودش است.

13 - فلوچارتی ترسیم کنید که عدد طبیعی N را به عنوان ورودی دریافت کند و مشخص کند این عدد اول است یا خیر؟ ( عدد اول عددی است که غیر از 1 و خودش هیچ مقسوم علیه دیگری نداشته باشد )

14 - فلوچارتی بکشید که 3 عدد را به عنوان ورودی دریافت کند و مشخص نماید آیا با این سه عدد می توان یک مثلث ساخت یا خیر.

15 - الگوریتمی بنویسید که مجموع تمام مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند.

16 - الگوریتمی بنویسید که اعداد فیبوناچی که مضرب ۱۵ و کوچکتر از ۵۵۵۵ هستند را چاپ کند.

17 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد را از کاربر بگیرد و عدد اول را فقط با استفاده از عمل جمع به توان عدد دوم برساند. از عملگرهای توان، تقسیم، ضرب و تفریق نمیتوانید استفاده کنید.

18 - الگوریتمی بنویسید که یک ساعت را شبیه سازی کند.

19 - الگوریتمی بنویسید که مضرب های اعداد ۳ و ۵ را که کوچکتر از ۳۵۵۵ هستند را چاپ کند.

20 - الگوریتمی بنویسید که عدد N را در مبنای ۸ بگیرد و به مبنای ۲ ببرد.

21 - الگوریتمی بنویسید که سه عدد را از کاربر گرفته و بگوید آیا با این سه عدد می توان یک مثلث ساخت؟

22 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد و یک عملگر را از کاربر گرفته و عملیات مناسب را انجام دهد.

23 - الگوریتمی بنویسید که سه عدد را از کاربر گرفته ، max آن ها را محاسبه کرده و چاپ کند.

24 - الگوریتمی بنویسید که سه عدد را از کاربر گرفته ، آن را به ترتیب صعودی مرتب کند.

25 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد صحیح را از کاربر دریافت نموده و سپس حاصل جمع و حاصل ضرب آن دو را بدست آورده و چاپ کند.

26 - فلوچارتی رسم کنید که چهار عدد صحیح را دریافت نموده و سپس میانگین آنها را بدست آورده و چاپ کند. 

27 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد اعشاری را دریافت نموده و سپس واسطه هندسی آنها را بدست آورده و چاپ کند. واسطه هندسی از رابطه مقابل بدست می آید (a و b دو عدد اعشاری می باشند)

\[\sqrt{a\times b}\]

28 - فلوچارتی رسم کنید که دما را برحسب درجه سانتیگراد دریافت نموده و سپس تبدیل به درجه فارنهایت کرده و نمایش دهد. رابطه بین درجه فارنهایت و سانتیگراد بصورت مقابل است

\[\frac{C}{100}=\frac{F-32}{180}\]

29 - فلوچارتی رسم کنید که طول را برحسب سانتیمتر دریافت نموده و سپس تبدیل به اینچ کرده و چاپ کند. هر اینچ معادل 2.54 سانتیمتر است.

30 - فلوچارتی رسم کنید که شعاع کره ای را دریافت نموده و سپس حجم آن را محاسبه نموده و چاپ کند. حجم کره از رابطه مقابل بدست می آید.

31 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد اعشاری را بترتیب در متغیرهای a و b و c دریافت نموده و سپس مقدار d را براساس رابطه زیر محاسبه نموده و چاپ کند.

\[\sqrt{a+(b+c)^{3}}\]

32 - فلوچارتی رسم کنید که شماره ماه را دریافت کرده و نام آن ماه از سال را چاپ کند. به عنوان مثال اگر ورودی عدد 3 باشد، خروجی "خرداد" خواهد بود.

33 - فلوچارتی رسم کنید که طول سه پاره خط را دریافت کرده و بررسی کند که آیا می توانند تشکیل مثلث دهند یا نه؟

34 - فلوچارتی رسم کنید که پنج عدد طبیعی را دریافت کرده و ماکزیمم اول و دوم آنها را پیدا کرده و چاپ کند.

35 - فلوچارتی رسم کنید که چهار عدد حقیقی را دریافت نموده و با استفاده از دستورات شرطی آنها را بترتیب صعودی (از کوچک به بزرگ) چاپ کند.

36 - فلوچارتی رسم کنید که اعداد سه رقمی بخش پذیر بر چهار را چاپ کند.

37 - فلوچارتی رسم کنید که پنجاهمین عدد دنباله فیبوناتچی را بدست آورده و چاپ کند.

38 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی N را در مبنای ده گرفته و به مبنای هشت برده و چاپ کند.

39 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی N را در مبنای هشت گرفته و به مبنای ده برده و چاپ کند.

40 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی N را گرفته و مجموع N جمله اول دنباله زیر را چاپ کند.

\[S=1-\frac{1}{1!}+\frac{2}{3!}-\frac{3}{4!}+...\]

41 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی N را دریافت کرده و سپس مجموع زیر را محاسبه کرده و چاپ کند.

\[ S=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}-\frac{1}{16}+...+\frac{1}{N^{2}} \]

42 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را گرفته و سپس مجموع ارقام آنرا محاسبه کرده و چاپ کند. به عنوان مثال اگر ورودی عدد 624 باشد خروجی آن برابر 12 خواهد شد.

43 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را گرفته و سپس حاصلضرب ارقام آنرا محاسبه کرده و چاپ کند. به عنوان مثال اگر ورودی عدد 624 باشد خروجی آن برابر 41 خواهد شد.

44 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را گرفته و سپس ماکزیمم رقم آنرا بدست آورده و چاپ کند. به عنوان مثال اگر ورودی عدد 624 باشد خروجی آن برابر 6 خواهد شد.

45 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و مجموع ارقام فرد آن را بدست آورده و چاپ کند. به عنوان مثال اگر ورودی برابر 23151 باشد، خروجی برابر 0 خواهد شد.

46 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و میانگین ارقام فرد آن را بدست آورده و چاپ کند. به عنوان مثال اگر ورودی برابر 23151 باشد، خروجی برابر 3 خواهد شد.

47 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و تعداد ارقام زوج و فرد آن را بدست آورده و چاپ کند.

48 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و معین کند که این عدد بر مجموع ارقامش بخش پذیر است یا نه؟

49 - فلوچارتی رسم کنید که N عدد خوانده شده را در آرایه ای قرار دهد . با نام L و آن را چاپ کند. همچنین عددهای بزرگتر از 5 را در آرایه ای جداگانه با نام L1 قرار داده و چاپ کند.

50 - فلوچارتی رسم کنید که N عدد را بخواند و حاصل جمع و میانگین را چاپ کند. عدد خوانده شده (X) ،میانگین Av ، حاصلجمع S و شمارشگر را با I نمایش دهید. برنامه را به ازای دو عدد 3 و 7 تست کرده و جدول تست را نشان دهید. همچنین برنامه متلب این فلوچارت را بنویسید.

جهت سفارش پروژه و تکلیف الگوریتم و فلوچارت لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H