matlabkhooneh

تکالیف سیمولینک Simulink - مدل سازی مدار RC بالاگذر با سیمولینک

1 - مدار بالاگذر زیر را در سیمولینک مدل کنید.

که در آن  Vin یک پالس مربعی با دامنه پیک تا پیک 5 ولت و فرکانس f=k*10 kHz باشد.

الف ) شکل موج خروجی و ورودی را رسم کرده و نتیجه را تحلیل نمایید.

ب ) مشخص کنید در کدام یک از حالات تعریف شده مدارهای RC بالاگذر قرار داریم.

 

2 - در صورت مکان یک مدار RC بالاگذر طراحی کنید تا فرکانس قطع آن را f=k*5 kHz و خروجی در پاسخ به ورودی روبرو 

الف ) مشتق گیر کامل باشد

ب ) اعوجاج کجی زیر 10 درصد باشد

ج ) شکل موج های حاصل از متلب را نمایش دهید.

در صورت عدم ارضا شرایط طراحی فرکانس قطع را به f=k*5 Hz و یا f=k*5 MHz تغییر دهید و  شرایط لازم را فراهم آورید.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - افزار توانبخشی ( کد متلب Mat0083 )

1 - معادلات زیر را در محیط سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی کنید.

\[\begin{matrix} \\ 1) \frac{1}{2}x^{4}+2x^{3}-x^{2}-9x + \frac{1}{8} \\ 2) -3x^{4}+ \frac{3}{8}x^{3} \sqrt{5} \\ 3) 8x^{'''}+2x^{''}-9x'-x=7 \\ 4) y=e^{x}+2ab^{2}-8a^{3}-2 \sqrt{b} \end{matrix}\]

2 - معادله های خواسته شده را برای دو عدد مختلط زیر را بنویسید و هر کدام را به صورت جداگانه در Display نمایش دهید.

\[\begin{matrix} Z_{1}=8-i\\ Z_{2}=4+7i \end{matrix}\]

مزدوج ، اندازه ، فاز

\[Z_{1}+Z_{2} \; \; , \; \; Z_{1}-Z_{2} \;\; , \; \; Z_{1}\times Z_{2} \;\;,\;\; \frac{Z_{1}}{Z_{2}}\]

3 - در معادله دیفرانسیل مرتبه اول زیر مقدار x و y را نمایش دهید.

\[\left\{\begin{matrix} x'= \frac{1}{2}(5y'+3x-y+2xy)\\ v=sin(2t)\\ y'=v+y-3x' \end{matrix}\right.\]

برای حل مساله به بلوک Integrator نیاز خواهید داشت.

4 - سه معادله و سه مجهول زیر را د رمحیط سیمولینک مدل کنید.

\[\left\{\begin{matrix} x_{1}+2x_{2}+3x_{3}=3\\ -7x_{1}+5x_{2}+x_{3}=2\\ -3x_{1}+4x_{2}+4x_{3}=1 \end{matrix}\right.\]

5 - سیگنال سینوسی با دامنه واحد و فرکانس 2 را در متلب در بازه ی زمانی 0 تا 10 رسم کنید.

6 - سیگنال sinc(f) را در متلب در بازه فرگانسی 5 تا 5- رسم کنید.

7 - سیگنال زیر را در متلب در بازه زمانی 8 تا 8- رسم کنید.

\[2cos(2 \pi 5t)+sin(2 \pi 2t)\]

8 - دامنه و فاز سیگنال مختلط زیر را در متلب در بازه زمانی 6 تا 2- رسم کنید.

\[e^{j2 \pi 6t}\]

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H