matlabkhooneh

تکالیف برنامه نویسی ++C - فیبوناچی معکوس ( کد C0002 )

1 - تابعی بنویسید که جمله n-1 ام و n ام دنباله فیبوناچی را دریافت کند و تا جمله اول فیبوناچی چاپ کند.

2 - برنامه ای بنویسید که ابتدا یک لیست اعداد با طول n ( دریافت  n از کاربر )  را دریافت کند و بعد از مرتب کردن اعداد به صورت زیر چاپ نماید. کمترین عدد ، بیشترین عدد ، دومین کمترین عدد ، دومین بیشترین عدد و ...

3 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس با 4 سطر و 5 ستون دریافت کند و تعداد عدد اول در هر سطر را با استفاده از تابعی که برای مشخص کردن اعداد اول نوشته اید مشخص نماید.

4 - برنامه ای بنویسید که ابتدا یک لیست N عضوی دریافت کند و سپس از انتها به ابتدا چاپ کند.

5 - برنامه ای بنویسید که با دریافت عدد n پروانه ای توخالی با اندازه قطر دو برابر n  چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که عناصر ماتریس 2*3 را از ورودی خوانده و بزرگترین عنصر هر سطر را پیدا کند و به همراه شماره سطر به خروجی ببرد.

7 - برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد صحیح از ورودی خوانده و در آرایه قرار دهد و کوچکترین عنصر آرایه را تعیین کند. ( حدکثر تعداد اعداد 20 و آخرین عدد ورودی صفر است )

8 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس را از ورودی خوانده و حاصل ضرب آن ها را در ماتریس دیگری قرار دهد.

9 - برنامه ای بنویسید که عناصر دو آرایه عددی با طول متفاوت را از ورودی خوانده ، آن ها را به روش حبابی مرتب کند و سپس دو آرایه را طوری ادغام کند که  نتیجه به صورت مرتب باشد. برای سادگی برایهر قسمت می توانید از تابع استفاده کنید.

10 - برنامه ای بنویسید که یک سری از اعداد را از ورودی بخواند و به صورت مرتب در آرایه وارد کند. نکته این سوال این است که در هر بار ورود اعداد، هر عدد باید در جای مناسب خود قرار گیرد.

11 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از ورودی بگیرد و در آخر اعلام کند کدام اعداد جزء اعداد اول هستند و تعداد اعداد اول را در خروجی چاپ کند؟

12 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع 10 عدد را از ورودی دریافت کند و بزرگترین عدد را در خروجی چاپ کند؟

13 - برنامه ای بنویسید که یک جمله را در ورودی دریافت کند و در خروجی تعداد کاراکترهای وارد شده را چاپ کند. ( انتهای جمله با Enter مشخص شود )؟

14 - برنامه ای بنویسید که اعداد 20 تا 40 را به ترتیب نزولی چاپ کند.

15 - برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد فرد 100 تا 200 را چاپ نماید.

16 - برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی خوانده و کجکع مقسوم علیه های عدد را چاپ کند.

17 - برنامه ای بویسید که عدد را از ورودی خوانده و اعداد طبیعی کوچکتر از آن عدد را چاپ کند.

18 - برنامه ای بنویسید که نمره دانشجویی را از ورودی خوانده و در صورتی که نمره بین 17 تا 20 باشد پیغام A ، در صورتی که نمره بین 14 تا 17 باشد پیغام B و در غیر این صورت پیغام C را چاپ کند.

19 - برنامه ای بنویسید که عددی را به عنوان شعاع دایره ای از ورودی گرفته و اگر عدد وارد شده منفی باشد آن را به عدد مثبت تبدیل کندو سپس محیط و مساحت آن را چاپ کند.

20 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی خوانده و درصورتیکه دو عدد برابر بودند پیغام برابری در غیر این صورت پیغام مخالف بودن دو عدد را چاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی خوانده و سپس یک کاراکتر را از ورودی بخواند و در صورتی که کاراکتر خوانده شده + بود جمع دو عدد ، در صورتی که - بود تفاضل دو عدد ، در صورتی که * بود ضرب دو عدد و در غیر این صورت error را چاپ نماید.

22 - برنامه ای بنویسید که اعداد 20 تا 40 را به ترتیب نزولی چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد فرد 100 تا 200 را چاپ نماید.

24 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و مجموع مقسوم علیه های عدد را چاپ کند.

25 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و اعداد طبیعی کوچکتر از آن هدد را چاپ کند.

26 - برنامه ای بنویسید که نمره دانشجویی را از ورودی خوانده و در صورتی که نمره بین 17 تا 20 باشد پیغام A و در صورتی که نمره بین 14 تا 17 باشد پیغام B و در غیر این صورت پیغام C را چاپ کند.

27 - برنامه ای بنویسید که عددی را به عنوان شعاع دایره ای از ورودی گرفته و اگر عدد وارد شده منفی باشد آن را به عدد مثبت تبدیل کند و سپس محیط و مساحت آن را چاپ کند.

28 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی خوانده و در صورتی که دو عدد برابر بودند پیغام برابری در غیر این صورت پیغام مخالف بودن دو عدد را چاپ کند.

29 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی خوانده و سپس یک کاراکتر را از ورودی بخواند و در صورتی که کاراکتر خوانده + بود جمع دو عدد و در صورتی که - بود تفاضل دو عدد ، در صورتی که * بود حاصل ضرب دو عدد و در غیر این صورت Error را چاپ کند.

30 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بخواند و تشخیص دهد صدگان 3 است یا نه ؟

31 - الگوریتم و برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی و مضارب 5 کمتر از n را در خروجی به صورت نزولی چاپ کند.

32 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کند و اعداد مابین آنها را چاپ نماید.

33 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که کلید f فشرده نشده به طور متوالی از ورودی کاراکتر دریافت کند و آنها را بشمارد و در خروجی چاپ کند.

34 - برنامه ای بنویسید که اعضاء یک آرایه 4*4 را از ورودی دریافت کند و آن را به صورت ماتریس در خروجی چاپ نماید و عناصر قطر اصلی را سه برابر نماید و نتیجه را در خروجی نمایش دهد.

35 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه 10 عنصری را دریافت کند و عناصر بزرگتر از 5 آن را در یک آرایه دیگر چاپ نماید.

36 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت n را دریافت کرده و اعداد مربع کامل ۱ ، ۹ ، ۱۴ ، ۱۶ که کوچکتر n باشد را نمایش دهد.

37 - برنامه ای بنویسید که 100 عدد را دریافت کرده ، آنهایی را که ضریب 3 هستند به ترتیب نزولی ( از بزرگ به کوچک ) چاپ کند.

38 - برنامه ای بنویسید که 4 عدد را دریافت کند و از طریق تابع اعلام کند کوچکترین عدد کدام است؟

39 - برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت کند و از طریق تابع بازگشتی فاکتوریل آن عدد را محسابه کند و در خروجی چاپ کند؟

40 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند مربع آن عدد را محاسبه کند و تا زمانی که کاربر موافق جهت ورود عدد باشد مربع اعداد را محاسبه کند و در انتها در خروجی اعلام کند چه تعداد عدد وارد شده است و مجموع مربع اعداد را نیز چاپ کند؟

41 - برنامه ای بنویسید که نمره 50 دانشجو را گرفته و بالاترین نمره را به 20 برساند. سپس مابقی نمرات را به همان مقدار افزایش و نمرات نهایی را نمایش دهد.

42 - برنامه ای بنویسید که همه اعداد اول چهاررقمی را نمایش دهد.

43 - برنامه ای بنویسید  که تعدادی عدد را از کاربر دریافت کرده سپس میانگین همه اعداد  و سه عدد کوچیکتر را چاپ نماید.

44 -

45 -

46 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را دریافت کرده میانگین آنها را چاپ نماید

47 - برنامه ای بنویسید که طول و عرض مستطیلی را دریافت کرده و مساحت و محیط آنرا چاپ نماید.

48 - برنامه ای برای یافتن تمام ریشه های یک معادله درجه دوم با استفاده از ساختار else-if بنویسید.

49 - برنامه ای بنویسید که عددی را به عنوان شماره روز هفته از کاربر بگیرد و نام روز هفته را چاپ کند (با استفاده از ساختار switch )

50 - برنامه ای برای بررسی اینکه آیا یک سال یک سال کبیسه است یا خیر با استفاده از ساختار else-if بنویسید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی C و ++C لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H