matlabkhooneh

تکالیف برنامه نویسی ++C - تابع ( کد C0004 )

1 - تابع زیر مکعب اعداد از 1 تا n را بر می گردند. این تابع را نوشته و برنامه ای برای تست آن بنویسید که عدد n را از کاربر گرفته با کمک این تابع مجموع مکعب را برای کاربر چاپ کند.

int cubes(int n)

2 - برنامه ای بنویسید که سه عدد صحیح را دریافت و بزرگترین آن ها را چاپ کند.

3 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند و زوج و فرد بودن آن را مشخص کند.

4 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دریافت کند ، درصورتی که مثبت باشد یک واحد به آن اضافه کند و اگر منفی باشد یک واحد از آن کم کند.

5 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دریافت کند و معدل آن ها را چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دورقمی دریافت کند و مقلوب آن را چاپ کند.

7 - برنامه ای بنویسید که شعاع دایره را از ورودی دریافت کند و محیط و مساحت آن را بدست آورد.

8 - برنامه ای بنویسید که دو عدد دریافت کند و بررسی کند که آیا بر هم بخش پذیر هستند یا خیر؟

9 - برنامه ای بنویسید که یک عملگر و دو عدد از ورودی دریافت کند و عملکز را بر روی ورودی اعمال نماید.

10 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را به عناون ورودی گرفته و مجموع اعداد از صفر تا آن عدد را نمایش دهد.

11 - برنامه ای بنویسید که n را دریافت کرده و فاکتوریل آن را محاسبه کند.

12 - برنامه ای بنویسید که n و k را دریافت کرده و عبارت زیر را محاسبه کند. ( انتخاب k از n )

\[ \begin{pmatrix} n\\k\end{pmatrix}\]

13 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب از یک تا ده را چاپ کند.

14 - برنامه ای بنویسید که 20 عدد اول سری فیبوناچی را چاپ نماید.

15 - برنامه ای بنویسید که یکی از حروف الفبای انگلیسی را به صورت کوچک دریافت کرده و آن را تبدیل به حروف بزرگ نماید.

16 - برنامه ای بنویسید که نمرات یک دانشجو را دریافت کرده و در یک آرایه بریزد. در پایان معدل دانشجو را چاپ کند.

17 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابعی به نام pow دو عدد را به توان هم برساند.

18 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه 10 عددی از شعاع دایره ها گرفته و سپس با استفاده از تابع مساحت و محیط آن ها را محاسبه کند.

19 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع فاکتوریل یک عدد را محاسبه کند.

20 - برنامه ای بنویسید که یک عدد و نام کاربررا بگیرد و

* سپس مکانی از نام که دریافت کرده با حروف بزرگو بقیه با حروف کوچک چاپ شود

* اگر عدد دریافتی از طول نام بزرگتر بود کاراکتر وسط با حروف کوچک و بقیه با حروف بزرگ چاپ شود.

* اگر عدد دریافتی منفی بود کاراکترها یکی در میان کوچک و بزرگ چاپ شوند.

* اگر عدد دریافتی صفر بود نام از انتها به ابتدا چاپ شود.

21 - برای یک باشگاه ورزشی برنامه ای بنویسید که ابتدا جنسیت و سپس روز هفته را بپرسر و بر اساس آن برای کاربر برنامه چاپ کند.

22 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس از ورودی دریافت کند و در خروجی توان دوم آن را چاپ کند. ماتریس ورودی مربعی با ابعاد دلخواه است )

23 - برنامه ای که یک عدد را از ورودی خوانده و کاراکتر معادل آن را چاپ کند.

24 - برنامه ای کهn تا سطر را از ورودی خوانده و به صورت زیر چاپ کند.

*****
****
***
**
*

25 -  برنامه ای که n تا سطر را از ورودی خوانده و به صورت زیر چاپ کند

1
12
123
1234

26 - برنامه ای که n تا سطر را از ورودی خوانده وبر اساس n به صورت زیر چاپ کند.

        *
      * *
     * * *
    * * * *

27 - برنامه ای بنویسید که عدد در مبنای 10 گرفته و آن را به مبنای 7 ببرد.

28 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد دلخواه را از ورودی بگیرد و ماکزیمم عدد را نمایش دهد

29 - برنامه ای که 10 عدد را از ورودی خوانده و میانگین و واریانس آنها را محاسبه کند

30 - برنامه ای بنویسید که 20 عدد را در یک تابلو قرار داده، سپس یک عدد دیگری از ورودی دریافت کند و مشخص کند در تابلو وجود دارد یا خیر، اگر وجود دارد مشخص کند چندمین عدد در تابلو است اگر وجود ندارد بگوید در تابلو نیست؟

31 - برنامه ای بنویسید که سه عدد دلخواه را از ورودی گرفته سپس به توان هم برساند و حاصل را بر گرداند و اگر دومین و سومین عدد را وارد نکنیم آنها را برابر یک در نظر می گیرد؟این برنامه را به صورت تابع بنویسید

32 - برنامه ای با دو تابع بنویسید که دو ماتریس 3*3 از ورودی دریافت کند و تابع اول جمع دو ماتریس و تابع دوم تفریق دو ماتریس انجام دهد و نتیجه را نمایش دهد؟

33 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند و تشخیص دهد عدد مورد نظر کامل است یا خیر(عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن به جز خودش برابر آن عدد باشد)

34 - برنامه ای بنویسید که معدل و شماره دانشجویی n تا دانشجو را از ورودی بگیرد و دومین معدل به همراه شماره دانشجویی در خروجی نمایش دهد؟

35 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت m و n را از ورودی دریافت و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را نمایش دهد

36 - برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد چهار رقمی که مجموع ارقام اول و چهارم آنها مساوی مجموع ارقام دوم و سوم آنها است را نمایش دهد؟

37 - برنامه ای بنویسید که تمامی اعداد سه رقمی که از هر دو طرف اول هستند را یافته و نمایش دهد؟(مثلا جفت اعداد701و107 یکی از جواب های مورد نظر است)

38 - برنامه ای بنویسید که یک رشته حداکثر 50 حرفی را خوانده و مشخص کند در این رشته حروف الفبای A تا Z هر کدام چند بار تکرار شده اند. کد اسکی حرفA برابر 65است.

39 - برنامه ای بنویسید که دو مجموعه مرکب زمان بر حسب ساعت، دقیقه و ثانیه را خوانده آنها را باهم جمع و نتیجه را نمایش شود؟

40 - برنامه ای بنویسید که آرایه ای را از ورودی با تابع input مقداردهی کند سپس عناصر آرایه را با تابع bubble مرتب کند و عناصر آرایه را با تابع output در خروجی چاپ کند. سپس یک عدد را از ورودی بخواند و بررسی کند در آرایه مرتب شده وجود دارد یا ندارد و از binary search برای جستجو استفاده کند اگر عنصر در آرایه وجود داشت مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار غیر1برگرداند؟

41 - برنامه ای بنویسید که دو عدد A و B را به همراه کاراکتر C دریافت نماید. اگر '+'=C باشد عبارت A+B محاسبه و چاپ شود ، اگر '-'=C باشد، عبارت A-B محاسبه و چاپ شود، اگر '*'=C باشد ، عبارت A*B محاسبه و چاپ شود. اگر '/\=C باشد عبارت A/B محاسبه و چاپ شود. در غیر این صورت پیغام error in entered operator  چاپ شود.

42 - برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه و چاپ نماید.

\[ s=1+\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{4}}{4!}+...+\frac{x^{n}}{n!}\]

43 - برنامه ای بنویسید که پنج عدد a,b,c,d,e را از ورودی دریافت نموده و سپس به کمک عملگر علامت سوال بزرگترین مقدار را پیدا کرده و در متغییر MAX قرار دهد. در ادامه یک ثابت به نام f تعریف نمایید که تشخیص دهد، مقدار MAX زوج یا فرد است.

44 - برنامه ای بنویسید که یک عدد پنج رقمی صحیح را از ورودی دریافت کند و دومین رقم آن را در خروجی چاپ نماید. درستی برنامه را برای یک عدد چهار رقمی بررسی trace نمایید.

45 - برنامه ای بنویسید که یک عدد شش رقمی صحیح را دریافت نماید و حاصل ضرب کمترین و بیشترین رقم آن را چاپ کند.

46 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح چهار رقمی دریافت کند و مقلوب عدد را نمایش دهد.

47 - تابعی بنویسید که 50 عدد صحیح را از ورودی گرفته و آن ها در آرایه ای قرار دهد. سپس بیشترین آن ها را پیدا نماید و نمایش دهد.

48 -

49 -

50 -

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی C و ++C لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H