| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف پروتئوس Proteus - گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری ( کد Ele0006 )

فهرست آزمایش های مدل سازی شده با پروتئوس Proteus به همراه گزارش کار

قانون اهم ،  KVL و  KCL

قضیه جمع آثار ، معادله تونن و نورتن و قضیه حداکثر توان انتقالی

عملکرد سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ

رفتار خازن تحت شکل متناوب

اختلاف فاز مدارهای RC

مدارات انتگرال گیر و مشتق گیر

پاسخ فرکانسی مدارهای RC  ( فیلتر RC )

بررسی مدارهای RL

ثابت زمانی مدارهای RC و RL

بررسی مدارهای RLC

دیودها

مشخصه دیودها

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H