| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف پروتئوس Proteus - قضیه تونن و نورتن ( کد Ele0008 )

1 - بررسی ، شبیه سازی و گزارش کار تقسیم ولتاژ و جریان در مدارهای مقاومتی

 

2 - بررسی ، شبیه سازی و گزارش کار قضیه تونن و نورتن و جمع آثار

3 - بررسی ، شبیه سازی و گزارش کار قضیه انتقال حداکثر توان

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه مدار و الکترونیک و مدل سازی مدارهای الکتریکی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H