| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف پروتئوس Proteus - پیاده سازی مقایسه گر 5 بیتی ( کد Ele0012 )

1 - مدار مقایسه گر 5 بیتی را با استفاده از گیت های منطقی در پروتئوس Proteus پیاده سازی کنید.

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H