| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف پروتئوس Proteus - مالتی پلکسر ( کد Ele0013 )

1 - مدارهای زیر را در نرم افزار پروتئوس Proteus پیاده سازی کنید.

الف: دیکدر 2 به 4 (74155)

ب:دیکدر 3 به 8 (74138)

ج:دیکدر 4 به 16 (74154)

د: مالتی پلکسر 2 به 1 (74157)

ر: مالتی پلکسر 4 به 1 (74153)

ز: مالتی پلکسر 8 به 1 (74151)

2 - مدار آی سی 74138 را در نرم افزار پروتئوس Proteus مدل کرده و جدول درستی آن را بررسی کنید.

3 - با توجه به مدار جمع کننده و مدار سون سگمنت خروجی جمع کننده را روی سون سگمنت نمایش دهید.
 نقش پایه LAMP TEST در تراشه 7447 چیست؟
دلیل استفاده از دو پایه COM در سون سگمنت چیست؟

جهت سفارش پروژه و تکلیف مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

Designed By M A T L A B K H O O N E H