| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف الگوریتم و فلوچارت ( کد Fch0001 )

1 - فلوچارتی رسم کنید که صد عدد را یکی یکی خوانده و جمع مقادیر مثبت را حساب و چاپ کند. همچنین تعداد اعداد منفی و تعداد اعداد مثبت را نیز در خروجی نشان دهد.

2 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت و مجموع اعداد از 1 تا n را محاسبه و چاپ کند.

3 - فلوچارتی رسم کنید که با دریافت یک عدد مثبت بزرگتر از یک از کاربر ، اعداد اول تا عدد وارد شده را به همراه تعداد آن ها چاپ کند.

4 - فلوچارتی رسم کنید که قد گروهی از مردم را دریافت کرده و نزدیکترین قد به 180 سانتی متر را چاپ کند. فرض کنید تعداد داده ها مشخص نیست، اما با ورود صفر یا منفی الگوریتم خاتمه یابد.

5 - فلوچارتی رسم کنید که یک مجموعه صدتایی عدد را خوانده و تمام اعداد زوج به استثنای مضارب 10 را در خروجی نمایش دهد.

6 - فلوچارتی رسم کنید که با دریافت مختصات یک نقطه مفروض مشخص کند که نقطه در کدام ربع صفحه واقع شده است.

7 - فلوپارتی رسم کنید که با دریافت a و b و r و همچنین مختصات یک نقطه ، تشخیص دهد نقطه مذکور نسبت به دایره چه وضعی دارد.

8 - فلوچارتی رسم کنید که با دریافت نمره درس و تعداد واحد آن معدل یک دانشجو را حساب کند. توجه داشته باشید در این فلوچارت از ابتدا تعداد دروس مشخص نیست.

9 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از کاربر دریافت کرده ، اگر طبیعی بود مقدار !n را در خروجی نمایش دهد. در غیر این صورت با نمایش یک پیام متنی مبنی بر ورود یک عدد طبیعی ، از کاربر عدد دیگری دریافت کند.

10 - فلوچارتی رسم کنید که تعداد نمره n از کاربر دریافت کرده و علاوه بر محاسبه و نمایش میانگین نمرات ، تعداد نمرات دسته A و B و C و D را نیز در خروجی نمایش دهد. فرض کنید نمرات بالاتر از 17 در دسته A، بین 14-17 در دسته B ، بین 10-14 در دسته C و نمرات کمتر از 10 در دسته D قرار می گیرند.

11 - الگوریتمی بنویسید که 4 عدد غیر منفی متفاوت از ورودی بگیرد و با آن ها بزرگترین عدد ممکن را بسازد.

مثال 9 - 12 - 407 -53

نتیجه

95340712

12 - الگوریتمی بنویسید که 100 جمله اول سری فیبوناچی را چاپ کند. در سری فیبوناچی هر جمله حاصل جمع دو جمله قبل از خودش است.

13 - فلوچارتی ترسیم کنید که عدد طبیعی N را به عنوان ورودی دریافت کند و مشخص کند این عدد اول است یا خیر؟ ( عدد اول عددی است که غیر از 1 و خودش هیچ مقسوم علیه دیگری نداشته باشد )

14 - فلوچارتی بکشید که 3 عدد را به عنوان ورودی دریافت کند و مشخص نماید آیا با این سه عدد می توان یک مثلث ساخت یا خیر.

15 - الگوریتمی بنویسید که مجموع تمام مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند.

16 - الگوریتمی بنویسید که اعداد فیبوناچی که مضرب ۱۵ و کوچکتر از ۵۵۵۵ هستند را چاپ کند.

17 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد را از کاربر بگیرد و عدد اول را فقط با استفاده از عمل جمع به توان عدد دوم برساند. از عملگرهای توان، تقسیم، ضرب و تفریق نمیتوانید استفاده کنید.

18 - الگوریتمی بنویسید که یک ساعت را شبیه سازی کند.

19 - الگوریتمی بنویسید که مضرب های اعداد ۳ و ۵ را که کوچکتر از ۳۵۵۵ هستند را چاپ کند.

20 - الگوریتمی بنویسید که عدد N را در مبنای ۸ بگیرد و به مبنای ۲ ببرد.

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 - فلوچارتی رسم کنید که N عدد خوانده شده را در آرایه ای قرار دهد . با نام L و آن را چاپ کند. همچنین عددهای بزرگتر از 5 را در آرایه ای جداگانه با نام L1 قرار داده و چاپ کند.

50 - فلوچارتی رسم کنید که N عدد را بخواند و حاصل جمع و میانگین را چاپ کند. عدد خوانده شده (X) ،میانگین Av ، حاصلجمع S و شمارشگر را با I نمایش دهید. برنامه را به ازای دو عدد 3 و 7 تست کرده و جدول تست را نشان دهید. همچنین برنامه متلب این فلوچارت را بنویسید.

جهت سفارش پروژه و تکلیف الگوریتم و فلوچارت لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

Designed By M A T L A B K H O O N E H