matlabkhooneh

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - مرتب سازی آرایه ها ( کد Fch0002 )

1 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که n عدد را گرفته ، سپس عددی که بیشترین تکرار را دارد به همراه اندیس ( شماره آن در آرایه ) چاپ کند.

2 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که 10 عدد از ورودی بگیرد ، سپس اعداد را به صورت نزولی ( از بزرگ به گوچک ) نمایش دهد.

3 - در هریک از مجموعه های زیر عدد N طبیعی و x حقیقی است. فلوچارتی رسم کنید که هریک از سری های زیر را محاسبه و مقدار نهایی را چاپ نماید. ( به ازاء N و x ای که دریافت می شود.

\[\begin{matrix} S=\frac{4}{2}+\frac{5}{3}+\frac{6}{4}+...+\frac{N+3}{N+1}\\ P=\frac{1}{3}+\frac{1}{3^{2}}+\frac{1}{3^{3}}+...+\frac{1}{3^{n}}\\ T=1-x+x^{2}-x^{3}+...+(-1)^{2n+1}x^{n}\\ H=\frac{x^{5}}{5!}...+(-1)^(5(2n-1))\frac{x^{n}}{n!}\\ E=1+x+\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{3}}{3!}+...+\frac{x^{n}}{n!}\\ F=2+6+12+...+(n-1)n \end{matrix}\]

4 - فلوچارتی رسم کنید که کوچکترین مقدار L را طوری تعیین گند که رابطه زیر بر قررا باشد.

\[2+\frac{L}{2!}+\frac{L}{3!}+...+\frac{L}{L!}>=2.71\]

5 - فلوچارتی رسم کنید که معین کند مجموع چند جمله از دنباله زیر بزرگتر از 0.5 است.

\[\frac{1}{3}-\frac{3}{5}+\frac{5}{7}-\frac{7}{9}+...>0.5\]

6 - فلوچارتی رسم نمایید که اعداد سه رقمی که خودشان با مقبولشان برارند ، همچنین تعداد آن ها را نیز محاسبه و چاپ نماید.

7 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد M و N را به عنوان ورودی دریافت و بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک آن دو عدد را با توجه به قضیه اراتستن تولید و چاپ نماید.

8 - فلوچارتی رسم کنید که عدد صحیح و مثبت N را دریافت و باقیمانده تقسیم بر 2 از طریق تفریق های متوالی و همچنین خارج قسمت آن را بدست آورده و چاپ نماید.

9 - فلوچارتی رسم کنید که اعداد سه رقمی را تولید نماید که در نوشتن آن ها فقط از ارام زوج استفاده شده باشد.

10 - تابعی بنویسید که دو تا مقدار عددی را از ورودی دریافت و سپس حاصل ضرب و تقسیم آن را در خروجی قرار دهد.

11 - یک تابع ناشناس به نام Power بنویسید که بتواند دو مقدار را به نام ورودی بگیرد و عدد اول را به توان عدد دوم برساند.

12 - الگوریتم و فلوچارتی را بنویسید که معدل 10 دانشجو را خوانده و در آرایه ای قرار دهد ، سپس مشخص کند بیشتر چه معدلی تکرار شده است و تعداد دفعات تکرار آن چند است؟

13 - الگوریتمی بنویسید که 20 عدد با تعداد ارقام بیشتر از یک را از ورودی بخواند و مجموع اعدادی که دهگان آن ها بر 3 بخش پذیر باشد را در خروجی نمایش دهد. توجه : عدد ممکن است تک رقمی باشد ، در صورتی که عدد ورودی تک رقمی بود ، اعداد دیگری بخواند.

14 - الگوریتمی بنویسید که نمره دانش آموزی را دریافت کند ، اگر عدد وارد شده N مجاز است ( یعنی بین صفر و بیست باشد ) تعیین کند قبول است یا مردود و در صورت غیرمجاز بودن عدد ورودی ، مجددا از کاربر ورودی دریافت کند.

15 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد بین اعداد A و B دریافت کرده ( فرض کنیم A>B ) سپس ضرب هریک از مقسوم علیه های آن عدد در خود عدد را در خروجی چاپ کند. توجه : در صورتی که عدد ورودی بین اعداد A و B نبود الگوریتم مجددا عدد دریافت کند )

16 - الگوریتمی بنویسید که 20 عدد را خوانده و آن ها را در برداری با نام A نمایش دهد. سپس جمع تجمعی این اعدا را در بردار B نمایش دهد.

17 - فلوچارتی رسم کنید که از ورودی 10 نمره را دریافت کرده و سپس معدل آنها را نمایش دهد.

18 - فلوچارتی رسم نمایید که صد جمله اول سری فیبونانچی را در خروجی چاپ کند.

19 - فلوچارتی رسم کنید که 50 عدد مثبت را از ورودی خوانده و بزرگترین آنها را در خروجی نمایش دهد.

20 - فلوچارتی رسم کنید که عدد صحیح و مثبت N را از ورودی گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه کند.

21  - فلوچارتی بکشید که به تمام درایه های آرایه مفروض A(3*4) دو واحد اضافه کنید.

22 - الگوریتمی بنویسید که زمان T بر حسب ثانیه را به عنوان ورودی دریافت نموده و معین کند که چند ساعت ، چند دقیقه و چند ثانیه است.

23 - فلوچارتی بکشید که نمرات و تعداد واحد درس های یک دانشجو را گرفته و معدل آن را طبق قانون دانشگاه آزاد حساب کند. (یعنی تمام نمرات زیر 10 به استثنای نمره 0.25 (کمیته انضباطی) در معدل حساب نشود، دقت کنید یعنی نمره0.25 در معدل حساب می شود.)

24 - فلوچارتی بکشید که یک عدد چند رقمی را گرفته و جمع فاکتوریل ارقام آن را حساب کند.

25 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد از کاربر دریافت کند و تمام مقسوم علیه های کوچکتر از خود عدد را در خروجی چاپ نماید.

26 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد را از کاربر دریافت کند ، در صورتی که 5رقمی بود به کاربر اطلاع دهد. ( منطق الگوریتم ، الگوریتم و جدول تست آورده شود.

27 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی گرفته و مجموع مربعات ارقام فرد را چاپ کند.

28 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت کرده حاصلضرب دو عدد را چاپ کند.

29 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی X را دریافت کرده مشخص کند بر 2 و 3 و 5 بخش پذیر است یا خیر

30 - الگوریتمی بنویسید وزن جسم را بر حسب گرم گرفته  وزن آن را بر حسب کیلوگرم و گرم نمایش دهد.

31 - الگوریتمی بنویسید که n عدد را از ورودی گرفته کوچکترین و بزرگترین آن ها را چاگ کند.

32 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته و تعیین کند کامل است یا خیر ( عدد تام )

33 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد را دریافت کرده مقلوب آن را چاپ کند.

34 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد را خوانده عدد اول را به توان عدد دوم برساند.

35 - الگوریتمی بنویسید که N عدد را از ورودی خوانده اعدادی که رقم سمت چپ آن ها 5 یا 9 است را چاپ کند.

36 - الگوریتمی بنویسید که ضرایب یک معادله درجه 2 را گرفته و معادله را حل کند.

37 - الگوریتمی بنویسید که 3 عدد را خوانده به صورت نطولی مرتب کند.

38 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد بین 0 تا 365 را از ورودی دریافت کرده تاریخ را مشخص کند.

39 - فلوچارتی رسم کنید که عددی دریافت کند تعیین کند رقم اول و آخر آن برابر است یا خیر

40 - الگوریتمی بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و تعداد و مجموع اعداد اول قبل از آن را نشان دهد.

41 - الگوریتمی بنویسید ( رسم فلوچارت ) که نمرات مختلف 10 دانشجو که هریک 5 درس دارند را به همراه شماره دانشجویی آن ها از ورودی بخواند و دانشجویی که بدترین نمره اش کمترین اختلاف با معدلش را دارد مشخص کند و شماره دانشجویی و این اختلاف را در خروجی چاپ کند.

42 - الگوریتمی بنویسید که نمرات و شماره دانشجویی یک کلاس 30 نفر را از ورودی بخواند. میانگین نمرات به همراه 2 نمره حداکثر و 2 نمره حداقل به همراه شماره دانشجویی آن ها را چاپ کند.

43 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و بررسی کند که آیا این عدد عضوی از دنباله ی فیبوناتچی است یا نه؟

44 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و n عدد طبیعی که با مقلوبشان برابرند را چاپ کند. از ابتدای مجموعه اعداد طبیعی شروع کنید

45 - فلوچارتی رسم کنید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و n عدد اول از مجموعه اعداد طبیعی را بترتیب چاپ کند. به عنوان مثال اگر n برابر 4 باشد جواب برنامه اعداد 2 و 3 و 5 و 7 خواهد شد 

46 - فلوچارتی رسم کنید که مجموع کلیه اعداد اول کوچکتر از 3000 را بدست آورده و چاپ کند.

47 - فلوچارتی رسم کنید که N نمره ی دانشجویی را دریافت کرده و انحراف از میانگین هر یک از نمرات را بدست آورده و چاپ کند. به عنوان مثال اگر سه نمره 14 و 16 و 18 ورودی فلوچارت باشند، میانگین آنها برابر 16 شده و انحراف از میانگین هر یک از نمرات بترتیب برابر 2- و 0 و 2 خواهد شد

48 - فلوچارتی رسم کنید که N عدد حقیقی را دریافت نموده و سپس به ترتیب نزولی مرتب کرده و چاپ کند.

49 - فلوچارتی رسم کنید که ماتریس مربعی N در N را دریافت کرده و سپس درایه های واقع بر روی قطر اصلی را صفر کرده و چاپ کند.

50 - فلوچارتی رسم کنید که ماتریس M در N را دریافت کرده و سپس سطرهای زوج و فرد آن را با یکدیگر جابجا نموده و چاپ کند.

جهت سفارش پروژه و تکلیف الگوریتم و فلوچارت لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H