matlabkhooneh

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - پیاده سازی فلوچارت با نرم افزار Raptor ( کد Fch0005 )

1 - فلوچارتی رسم کنید که ۱۰۰۰ عدد از ورودی دریافت کند و میانگین اعداد زوج را به دست بیاورد.

2 - فلوچارتی رسم کنید که ۱۰۰۰ عدد از ورودی دریافت کرد و مشخص کند که چند عدد فرد بزرگتر از ۱۰۰ دارد.

3 - فلوچارتی رسم نمایید که X و N را از ورودی خوانده ، مقدار سری زیر را محاسبه کند. ( N زوج است )

\[ S=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+...+\frac{x^n}{N!}\]

4 - فلوچارتی رسم نمایید که عددی را از ورودی دریافت کرده مقلوب عدد را محاسبه و در خروجی چاپ کند.

5 - فلوچارتی رسم نمایید که تاریخ تولد شخصی را از ورودی خوانده ، سن شخص را با تاریخ روز ، محاسبه نموده و در خروجی چاپ کند.

6 - فلوچارتی رسم نمایید که مقدار عبارت زیر را محاسبه کرده و چاپ کند. ورودی ها x و  n است.

\[ S=1+\frac{2!}{x^{2}}+\frac{3!}{x^{3}}+...+\frac{n!}{x^n}\]

7 - فلوچارتی رسم کنید که n عدد از ورودی دریافت کرده ، تعداد اعدادی که به 3 بخش پذیر هستند را محاسبه و چاپ نماید.

8 - فلوچارتی رسم نمایید که عدد n را از ورودی دریافت کرده ، جمله ی n ام دنباله ی فیبوناچی را چاپ نماید.

9 - فلوچارتی رسم نمایید که n عدد را از ورودی دریافت کرده ، کمترین و بیشترین مقدار را محاسبه کند.

10 - فلوچارتی رسم کنید که n عدد را دریافت کند و بیشترین مقدار و تعداد تکرار آن را محاسبه و چاپ نماید.

11 - فلوچارتی بنویسید که یک ماتریس 3*3 را از ورودی به صورت سطری بخواند و ترانهاده آن را در خروجی چاپ کند.

12 - فلوچارتی رسم کنید که یک زمان بر حسب ثانیه را از ورودی دریافت کرده و معین کند که چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه است؟ (با فرض اینکه هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است.)

13 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد طبیعی را دریافت و مجموع مقسوم علیه های آن و همچنین تعداد آن ها و نیز مجموع آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

14 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد صحیح و مثبت را دریافت و بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

15 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را دریافت و آن ها را به ترتیب صعودی مرتب کند ( بدون استفاده از روش های sort کردن )

16 - فلوچارتی رسم کنید که عدد n را بگیرد و میانگین n عدد را محاسبه کند.

17 - فلوچارتی رسم کنید که N را از ورودی دریافت کرده ، N جمله سری فیبوناچی را تولید نماید.

18 - فلوچارتی رسم نمائید که دو عدد n2 , n1 را از ورودی خوانده، بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را محاسبه و چاپ کند.

19 - برخی از اعداد سه رقمی قابیلیت دارند که مجموع فاکتوریل ارقام آن ها خود عدد را نشان می دهد. مانند عدد 145 . فلوچارت این الگوریتم را رسم کنید.

20 - فلوچارتی رسم کنید که مجموع n جمله اول سری ...+5555+555+55+5 را محاسبه کند.

21 - فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع مثلث a,b,c را بگیرد و قضیه حمار را برای سه ضلع مثلث چک کند.

22 - فلوچارتی رسم کنید که عددی را در مبنای 2 گرفته و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.

23 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد از ورودی بگیرد سپس مجموع اعداد اول مابین آنها را در خروجی چاپ کند.

24 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد از ورودی بگیرد سپس بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را در خروجی چاپ کند.

25 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که n عدد صحیح مثبت از ورودی بخواند، سپس عددی با بیشترین تعداد مقسوم علیه را چاپ کند.

26 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد صحیح و یک عملگر ریاضی ( * ، + ، - ، / ) را به عنوان ورودی از صفحه کلید بگیرد و بعد از عملیات ریاضی و نتیجه را چاپ کند.

27 - فلوچارتی را بنویسید که یک عدد صحیح مثبت N را از ورودی دریافت کرده و عدد صحیحی که نصف کردن ( تقسیم صحیح بر 2 ) هر کدام از ارقام آن ایجاد می شود را در یک متغیر R بسازد و آن عدد صحیح را در خروجی چاپ کند. ( مثلا اگر کاربر عدد 4589 را وارد کرد ، مقدار متغییر 2244 شده و چاپ شود )

28 - زیر فلوچارتی به نام  num_even_divisors بکشید که یک عدد صحیح n را از ورودی دریافت کرده و تعداد اعداد زوجی که بر آن ها بخش پذیر است را محاسبه کرده و بر می گرداند.

29 - فلوچارتی بکشید که با دریافت پارامتر n ( تعداد سطرها ) و m ( تعداد ستاره های هر سطر ) از کاربر الگوی متوازی الاضلاع زیر را در خروجی چاپ کند.

30 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که ۳ عدد را از ورودی خوانده و بدون استفاده از متغیر کمکی  آن ها را در متغیرهای max, min, mid قرار دهد.

31 - الگوریتمی و فلوچارتی بنویسید که اعداد دو رقمی ای ایجاد کند که معکوسشان با خودشان برابر باشد

32 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که قد و وزن کاربر را گرفته و BMI فرد را محاسبه کند.

33 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک کاراکتر را بگیرد و اگر عدد باشد به اندازه آن عدد از حرف A به سمت Z برود و حرف مورد نظر را چاپ کند ( حروف بزرگ ) اگر حرف وارد شده انگلیسی باشد، 3 حرف بعد از آن را چاگ کند و در صورتی که غیر این ها باشد پیغام خطا چاپ کند.

34 - .فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ کند

35 - فلوچارتی رسم کنید که اعداد خاص را چاپ کند. اعداد خاص اعدادی هستند که تعداد ارقامشان اول، و در سری فیبوناچی باشند.

36 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد اگر قدر مطلق آن با خودش برابر بود جذر آن را چاپ کند در غیر این صورت آن عدد را به توان ارقامش برساند. (عملیات به توان رساندن باید به طور کامل رسم شود، ( استفاده از ^ یاpow نمره ای ندارد)

37 - فلوچارتی رسم کنید که مقداری پول از ورودی بگیرد و به جای آن سکه 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 بازگرداند به طوری که کمترین سکه را پس بدهد

38 - فلوچارتی رسم کنیدکه X وY را از کاربر بخواند و X را به توان Y برساند.(تنها عملگر جمع مجاز است)

39 - فلوچارتی رسم کنیدکه معدل n دانشجو را بگیرد و میانگین آن ها را چاپ کند.

40 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد ارقام تکراری آن را حذف کند.

41 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد و نشان دهد که عدد صعودی است یا نزولی یا هیچکدام.

42 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد را از کاربر بگیرد و عدد سومی را ایجاد کند به شکلی که جایگاه های فرد عدد جدید به ترتیب از عدد اول و جایگاه های زوج عدد جدید از عدد دوم بیاید.

43 - فلوچارتی رسک منید که اعداد فیبوناچی کمتر از 20000 و مضرب 10 را چاپ کند.

44 - الگوریتم و فلوچارتی را بنویسید که یک ماتریس n*n را دریافت کند و سپس حاصل جمع درایه های ماتریس را چاپ کند.

45 - الگوریتمی بنویسید که سه عدد را از ورودی دریافت کرده آنها را از کوچک به بزرگ یعنی به ترتیب صعودی در خروجی چاپ کند دقت کنید که برای خواندن y,xوz را بخوان،y,xوz را چاپ کن.

46 - الگوریتمی بنویسید که مجموع اعداد زوج کوچکتر از 100 را محاسبه و در خروجی چاپ کند.

47 - الگوریتمی بنویسید که 100 عدد را خوانده مجموع اعداد زوجش را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند.

48 - الگوریتمی بنویسید که 100 عدد را از ورودی خوانده اعداد بزرگتر از میانگین را در خروجی چاپ کند.

49 - الکوریتمی بنویسید ک دو عدد از کاربر دریافت شود و عدد اول به توان عدد دوم برسد و حاصل در خروجی چاپ شود.

50 - الگوریتمی بنویسید ک یک عدد از کاربر دریافت شود و سپس فاکتوریل عدد رو محاسبه و در خروجی شود.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش الگوریتم و فلوچارت ، مبانی برنامه نویسی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

Walking Dead
۰۴ شهریور ۰۲ , ۱۲:۱۲

سلام

من نیاز به حل تمرین و شبیه سازی 10 سوال در نرم افزار raptor دارم. آیا امکان تهیه فیلم از مرحله به مرحله شبیه سازی در نرم افزار توسط شما وجود دارد؟

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H