| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - خطای برازش ( کد Mat0005 )

1 - سیگنال های زیر را در بازه زمانی دلخواه رسم کنید . اگرتابع مختلط است قسمت حقیقی و موهومی را در دو شکل جداگانه رسم کنید.

x(t)=0.707cox(200\pi t)+0.707sin(200\pi t)

\[y(t)=0.5e^{j(200\pi t+\frac{\pi}{4})}+0.5e^{-j(200\pi t+\frac{\pi}{4})}\]
 

2 - برنامه ای بنویسید که N را گرفته و انتگرال توابع زیر را با استفاده از روش ذوزنقه ای و متلب trapz حل کرده و با مقادیر تحلیلی آن در صورت وجود مقایسه کند. نمودار تغییرات انتگرال با افزایش N را رسم کنید.

\[\int_{0}^{2 \pi}xsin(x)\]

\[\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{sin(x)}{x}\]

\[\int_{0}^{2 \pi}x^{2}ln(x)\]

\[\int_{-3}^{3}x^{3}+x+1\]

3 - برنامه ای بنویسید که درصد خطای برازش شده MSE داده های زیر با یک معادله درجه 3 محاسبه نماید. علاوه بر آن با رسم شکل داده های تجربی و منحنی برازش شده نمایش دهد.

x=[1 2 3 4 5]   , y =[5.5 43.1 128 290.7 498.4]

روش محاسبه خطا

برای بدست آوردن خطای میانگین مربعات از یک مجموعه با n داده می توان از رابطه زیر استفاده کرد

\[MSE=\frac {1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_{i}-\dot{Y_{i}})^{2}\]

پس MSE میانگین مربع خطاهاست.

4 - تابعی بنویسید که تابع زیر را به ازای a , b های مختلف رسم کند.

\[z=ax^{2}-by^{2}\]

مقادیر دلخواهی برای a , b در نظر گرفته و منحنی های بدست آمده را در شکل های مختلف رسم کنید.

5 - برنامه ای بنویسید که به روش عددی ذوزنقه ای انتگرال یک تابع سه بعدی را محاسبه کند.

6 - با استفاده از توابع، برنامه ای که نمرات n دانشجو را در یک آرایه ذخیره کند در ابتدا به روش حبابی و به ترتیب مینیمم min آن ها را مرتب کند، لازم به ذکر است که نمرات از نوع صحیح هستند.

7 - برنامه ای که مقدار f را در خروجی نشان دهد.

\[f= (2! + 4! + 6! + 8! + 10!)^{1.5}\]

8 - به روش بازگشتی برنامه ای که 10 جمله اول سری فیبوناچی را در خروجی نشان دهد.

9 - برنامه ای که یک لسیت از اعداد را از ورودی دریافت واریانس و انحراف معیار را در خروجی نشان دهد.

10 - با استفاده از نرم افزار MATLAB فایلی بنویسید که طول را بر حسب متر از ورودی دریافت کند و آن را ابتدا به سانتی متر بعد اینچ و در نهایت فوت تبدیل کند و تنها عدد نهایی را بر حسب فوت نمایش دهد.

11 - با استفاده از نرم افزار MATLAB فایلی بنویسید که فشار را بر حسب میلی متر جیوه از ورودی دریافت کند و آن را به پاسکال و پوند بر اینچ psi و نیز متر آب تبدیل کند و هرسه عدد را نمایش دهد.

12 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 9 در 9 را در خروجی به شکل مناسبی نمایش دهد.

13 - برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی دلخواهد را از ورودی دریافت کند و بعد از بررسی اول یا غیر اول بودن آن ، نتیجه را با چاپ پیام مناسب نمایش دهد.

14 - با استفاده از نرم افزار MATLAB فایلی بنویسید که نمودار کسینوس زاویه های 0 تا 360 درجه را رسم کند وتنظیملت مربوط به نمودار را انجام دهید.

15 - یک دستگاه سه معادله سه مجهول را به صورت ماتریسی بنویسید و حل کنید.

16 - فلوچارتی ترسیم کنید که عدد طبیعی N را به عنوان ورودی دریافت کند و مشخص کند این عدد اول هست یا خیر؟

17 - الگوریتمی بنویسید که 100 جمله اول سری فیبوناچی را چاپ کند.

18 - الگوریتمی بنویسید که 4 عدد غیرمنفی متفاوت را از ورودی بگیرد و با آن ها بزرگترین عدد ممکن را بسازد.

مثال 

53-407-12-9

نتیجه

95340712

19 - فلوچارتی بکشید که 3 عدد را به عنوان ورودی دریافت کند و مشخص نماید آیا با این سه عدد می توان یک مثلث ساخت یا خیر؟

20 - الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت کند و حاصل جمع فاکتوریل اعداد 1 تا N را حساب کند.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H