| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - بدست آوردن ریشه با استفاده از روش دوبخشی Bisection ( کد Mat0061 )

1 - کوچکترین ریشه معادله دلخواه ( هر معادله ) tan(x)+tanh(x)  را با روش دو بخشی Bisection با دقت 0.00005 به دست آورید.

 

2 - تقریبی از ریشه مثبت ( کوچکترین ریشه مثبت ) معادله زیر را طوری به دست آورید که شرط زیر بر قرار باشد.( با روش تصنیف )

\[x^{2}cos(x)=1 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \left | x_{n+1}-x_{n} \right | < 10^{-1}\]

3 - تقریبی از ریشه های معادله زیر را با روش تصنیف طوری بدست آورید که شرط زیر برقرار باشد.

\[x^{2}ln(x-1)-1=0 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \left | f(x_{n}) \right | < 10^{-1}\]

4 - تقریبی از ریشه منفی معادله زیر را با روش نیوتن رافسون طوری بدست آورید که شرط زیر برقرار باشد.

\[x\sqrt{x+2}-x=1 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \left | x_{n+1}-x_{n} \right | < 10^{-3}\]

5 - تقریبی از ریشه منفی معادله زیر را با روش نیوتن رافسون طوری بدست آورید که شرط زیر برقرار باشد.

\[e^{-x} \sqrt{x+2}-1=0 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \left | f(x_{n}) \right | < 10^{-3}\]

6 -  تقریبی از ریشه مثبت معادله زیر را با روش دلخواه طوری بدست آورید که شرط زیر برقرار باشد.

\[x^{2}-e^{x-3}-2=0 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \left | x_{n+1}-x_{n} \right | < 10^{-3}\]

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H