| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - مدلسازی مدار RL موازی ( کد Mat0085 )

برنامه ای بنویسید که قادر باشد یک مدار موازی RL را با داشتن اطلاعات زیر 

1 - مقدار مقاومت اهمی

2 -مقدار اندوکتانس سلفی

3 - ولتاژ کل مدار

4 - فرکانس ورودی

قادر باشد

1 -مقدار امپدانس مدار

2 - مقدار جریان مدار

3 - مقدار جریان عبوری از مقاومت

4 - مقدار جریان عبوری از سلف

5 - توان اکتیو

6 - توان راکتیو

را حساب کند.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H