| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - حقوق کارمندان ( کد متلب Mat0090 )

1 - اگر بخواهیم اعداد دو رقمی بزرگتر از 12 که بر 5 بخشپذیر هستند را در ماتریس A بیابیم چه دستوری باید در خط فرمان متلب بنویسیم؟ پاسخ را می توانید تایپ نمایید.

2 - برنامه ای بنویسید که اطلاعات 10 کارمند شامل (نام، کد کارمندی و حقوق) را از ورودی دریافت کرده و در یک ساختار ذخیره کند، سپس میانگین حقوق آنها را نمایش دهد. ( نام کارمند به صورت رشته دریافت می شود )

3 - فرض کنید دو آرایه x و y را با اندازه ی یکسان داریم، میخواهیم اعضای هر دو آرایه را ابتدا مرتب کرده سپس بر هم تقسیم کنیم. یعنی هر عنصر از آرایه ی x بر عنصر متناظر در y تقسیم شود. دستورات مورد نظر را بنویسید. (بدون استفاده از حلقه).

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

    Designed By M A T L A B K H O O N E H