| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - استفاد از دو ( یا چند ) تابع همزمان در یک m-file متلب

- آموزش برنامه نویسی MATLAB

- آیا می توان در یک m file متلب ، دو یا چند تابع را فراخوانی کرد؟

بله امکان استفاده از چند تابع وجود دارد اما باید به نکات زیر توجه داشت

1 - انتهای هر تابع حتما end نوشته شود.

2 - اسم m file باید با منطبق بر اسم اولین تابع باشد.

3 - ترتیب نوشتن و اجرایی تابع ها اهمیتی ندارد ، ولی در سرعت اجرای برنامه موثر است.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H