matlabkhooneh

پروژه پردازش تصویر - امتحان تئوری پردازش تصویر

1 - عملگر T روی تصاویر f1 و f2 به صورت زیر اعمال شده و تساوی زیر به دست آمده است. چه نتیجه ای از عملگر T می توان گرفت؟

\[a_{1}.T(f_{1}(x,y))+2a_{2}.T(f_{1}(x,y))=\]

\[T(2a_{1}f_{1}(x,y)+a_{2}f_{2}(x,y))\]

الف - یک عملگر خطی است

ب - عملگر مینیمم است

ج - عملگر ضرب است

د - عملگر غیرخطی است

2 - در ماتریس زیر ، اگر همجواری را به صورت زیر تعریف کنیم ، پیکسل های همجوار m گانه پیکسل (2 ، 2 ) را مشخص کنید.   

170 < V < 180

3 2 1  
129 170 125 1
175 170 172 2
128 128 125 3

a . (2,3) (2,1) (1,2)

b . (3,2) (3,1) (2,3) (1,2)

c . (2,3) (2,2) (1,3) (1,1)

d . هیچکدام

3 - تصویربرداری با اشعه گاما برای چه کاربردهایی مناسب است؟

الف - کهکشان ها

ب - صنعتی 

ج - پزشکی

د - گزینه 1 و 2 

4 - تصویربرداری طیف مادون قرمز برای چه کاربردهایی مناسب است؟

الف - دوربین نظارتی 

ب - تصویربرداری چند طیفی

ج - کنترل کیفیت در خط تولید محصول

د - گزینه 1 و 2

5 - آشکارسازهای line-sensor و array-sensor برای چه نوع تصویربرداری مناسب است؟

الف - تصویربرداری از اجسام یک بعدی

ب - تصویر برداری پزشکی

ج - تصویربرداری از جسمی که طول آن مشخص نیست

د - گزینه 1 و 2

6 - کدام گزینه صحیح است؟

الف - میزان انرژی دریافتی توسط هر پیکسل  ( سلول  ) از سنسور دوربین رابطه مستقیم با میزان نور صحنه و میزان حساسیت سنسور دوربین دارد

ب - هرچه F-number دوربین بزرگتر باشد ، روزنه دیافراگم در لحظه تصویربرداری بیشتر باز می شود

ج - میزان انرژی دریافتی سنسور دوربین با زمانتصویربرداری و F-number رابطه مستقیم دارد.

د - همه موارد

7 - تشخیص رنگ بر عهده ی چه سلول هایی است؟

الف - سلول های مخروطی که در ناحیه fovea بیشتر متمرکزند

ب - بیشت برعهده سلول های استوانه ای و کمتر بر عهده سلول های مخروطی است

ج - سلول های مخروطی که بر سطح شبکیه پراکنده اند

د - سلول های استوانه ای که بیشتر در ناحیه fovea متمرکزند

ه - سلول هاس استوانه ای که در سطح شبکیه پراکنده اند

8  - تفاوت پردازش تصویر و بینایی ماشین را بیان نمایید.

9 - دو فضای رنگی را نام برده و مختصری در مورد آنها توضیح دهید.

10 - تصویر سطح خاکستری چیست؟

11 - برای خواندن، نوشتن، و نمایش یک تصویر در متلب از چه دستوراتی استفاده می شود؟

12 - اگر یک تصویر رنگی داشته باشیم با چه دستوری در متلب می توانیم آن را به یک تصویر سطح خاکستری تبدیل کنیم؟

13 -  یک تصویر چیست؟

14 - تصویر int و تصویر double چه تفاوتی با هم دارند؟ در چه مواردی بهتر است از تصویر double استفاده نماییم؟

15 - در متلب و بدون مشاهده کردن تصویر، چطور میتوانیم تشخیص دهیم که تصویر رنگی است یا سطح خاکستری؟ اگر بخواهیم فقط شدت رنگ آبی یک تصویر را ببینیم چه کدی باید بنویسیم؟

16 - تصویر باینری چیست؟ چطور میتوانیم از یک تصویر رنگی یک تصویر باینری بسازیم؟ دستورات مربوطه را بنویسید.

17 - در OpenCV چطور میتوانیم یک عکس تعریف کنیم؟ با چه دستوری؟

18 - برای انتخاب یک بخش از یک تصویر در متلب از چه دستوری استفاده می شود؟ دقیقا توضیح دهید. که هر یک از اعداد موجود در دستور چه مختصاتی از تصویر را مشخص میکند. (مثال بگویید نسبت به کدام گوشه این اعداد سنجیده میشوند)

19 - برای ایجاد تصویر، خواندن تصویر، نمایش تصویر و ذخیره تصویر در opencv از چه دستوراتی استفاده می شود؟

20 - برای خواندن مقادیر رنگ های RGB برای یک پیکسل در opencv از چه دستوراتی میتوانیم استفاده نماییم؟

21 - برای نمایش مقادیر رنگ های RGB برای یک پیکسل در کنسول ویژوال استودیو، از چه دستوراتی در opencv میتوانیم استفاده نماییم؟

22 - برای بدست آوردن تعداد سطرها و ستونهای یک تصویر در opencv از چه دستوراتی میتوان استفاده کرد؟

23 - دستورات الزم برای بدست آوردن تعداد کل پیکسل های یک تصویر را در OpenCV بنویسید.

24 - دستور ;cv namespace using چه کاری انجام میدهد؟

25 - تابعی بنویسید که یک تصویر را بگیرد و به تعداد مشخص شده در آرگومان ورودی اش، نویز salt pepper and را به یک تصویر اضافه کند. در مورد خط به خط این کد توضیح دهید

26 - تابعی بنویسید که یک تصویر را بگیرد و به تعداد مشخص شده در آرگومان ورودی اش، نویز salt را به یک تصویر اضافه کند. در مورد خط به خط این کد توضیح دهید

27 - تابعی بنویسید که یک تصویر را بگیرد و به تعداد مشخص شده در آرگومان ورودی اش، نویز pepper را به یک تصویر اضافه کند. در مورد خط به خط این کد توضیح دهید

28 - -با استفاده از تابع rect چگونه میتوان یک ناحیه دلخواه از تصویر را انتخاب کرد؟ کدهای آن را با ذکر توضیحات بنویسید

29 - تک تک آرگومان های ورودی تابع rect را معرفی کنید و بیان کنید که هر یک چه چیزی را و نسبت به کدام گوشه از تصویر مشخص میکند.

30 - با استفاده از تابع range چگونه میتوان یک ناحیه از تصویر را مشخص کرد؟ کدهای مربوطه را بنویسید. با ذکر توضیحات، خصوصا در مورد آرگومانهای ورودی تابع range نیز توضیح بدهید.

31 - در OpenCV چطور و با چه دستوری میتوان یک تصویر رنگی را به تصویر سطح خاکستری تبدیل نمود؟

32 - در OpenCV چطور میتوانیم ماتریس های رنگ را از هم تفکیک نماییم؟ دستورات مربوطه را با ذکر توضیحات بنویسید

33 - دستوراتی بنویسید که شدت رنگ سبز را در یک تصویر افزایش دهد.

34 - دستوراتی بنویسید که شدت رنگ قرمز را در یک تصویر افزایش دهد.

35 - دستوراتی بنویسید که شدت رنگ آبی را در یک تصویر افزایش دهد

36 - برنامه ای بنویسید که عکس یک منظره چمنزار سبز رنگ را گرفته و بخش چمنزار سبز رنگ را به زرد رنگ تبدیل کند

37 - برنامه ای بنویسید که رنگ آبی موجود در یک تصویر را به رنگ صورتی تبدیل کند

38 - در مورد padding zero توضیح دهید و بیان کنید چرا استفاده می شود و استفاده از آن چه مزیتی دارد

39 - در مورد نحوه عملکرد یک فیلتر بر روی یک تصویر بطور مفصل توضیح دهید؟

40 - فیلتر در پردازش تصویر به چه شکلی است؟ چطور به یک تصویر اعمال میشود؟ تصویر جدیدی که با اعمال فیلتر حاصل میشود چگونه پیکسل هایش بوجود می آیند؟

41 - چندین کاربرد اعمال فیلتر به یک تصویر را بیان نمایید.

42 - دستورات متلب برای اضافه کردن نویز گاوسین را بنویسید.

43 - دستورات الزم برای قرار دادن دو عکس در کنار هم در متلب را بنویسید

44 - دستورات الزم برای قرار دادن سه تصویر در کنار هم در متلب را بنویسید

44 - دستورات الزم برای قرار دادن چهار تصویر در کنار هم در متلب را بنویسید

45 - دستورات الزم برای اعمال فیلتر میانگین را در متلب بنویسید؟

46 - دستورات الزم برای اعمال فیلتر میانگین را در متلب بنویسید؟

47 - در مورد تابع fspecial در متلب توضیح دهید و بیان کنید که چه پنجره های فیلتری توسط آن میتوان تولید نمود.

48 - -ماتریس فیلتر الپالسین به چه صورت است؟ یک نمونه ماتریس 3*3 آن را بنویسید؟ تصویر حاصله بعد از اعمال فیلتر الپالسین به چه صورت خواهد بود؟

49 - چگونه میتوانیم فیلتر الپالسین را در متلب به تصویر اعمال کنیم؟ کدهای آن را بنویسید. تصویر حاصله بعد از اعمال فیلتر الپالسین به چه صورت خواهد بود؟

50 - دستورات الزم برای اعمال یک فیلتر )مثال فیلتر مانگین( به یک سیگنال یک بعدی نویزی را در متلب بنویسید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H