| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکلیف روش های ریاضی در فیزیک - ماتریس چرخش

1- برای ماتریس چرخش دو بعدی زاویه چرخش برابر 45 درجه است.

الف ) ماتریس چرخش A را بنویسید.

ب ) ماتریس وارون A-1 برای چرخش را بیابید

ج ) مفهوم A و  A-1  را توضیح دهید.

2 - بردار مکان زیر را به صورت ماتریس یک سطری و یک ستونی بنویسید. . دو ماتریس اخیر را ضرب کنید چه نتیجه ای می گیرید؟

\[\overrightarrow{r}=2\widehat{i}+4\widehat{j}+5\widehat{k}\]

جهت سفارش پروژه و تکلیف درس معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H