| متلب خونه |

MATLABKhooneh

مدل سازی مالتی پلکسر سیمولینک ( Sim0001 )

1 - شبیه سازی مالتی پلکسر 1*2 با استفاده از گیت های منطقی

2 - شبیه سازی مالتی پلکسر 1*4 با استفاده از گیت های منطقی

3 - شبیه سازی مالتی پلکسر 1*8 با استفاده از گیت های منطقی

4 - شبیه سازی مالتی پلکسر 1*8 با استفاده از دو گیت 1*4 منطقی

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H