matlabkhooneh

تکالیف پایتون Python - برنامه نویسی پیشرفته پایتون ( Py0019 )

تمرین سری اول - توابع

1 - تابعی بنویسید که با گرفتن نقطه مرکز و یک نقطه روی محیط یک دایره، مساحت آن را برگرداند.

2 - تابعی بنویسید که ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک) دو عدد صحیح را برگرداند.

3 - تابعی بنویسید که ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) دو عدد صحیح را برگرداند.

4 - سوال ب.م.م را با فراخوانی تابع جواب سوال ک.م.م بنویسید.

5 - تابعی بنویسید که با گرفتن یک عدد، اول بودن یا نبودن آن را برگرداند

6 - با استفاده از جواب سوال اعداد اول، تابعی بنویسید که همه اعداد اول کوچکتر از 100 را چاپ کند

7 - تابعی بنویسید که کمینه و بیشینه عناصر لیست را برگرداند.

8 - تابعی که با گرفتن یک عدد، لیست اعداد کوچکتر از آن را برگرداند.

9 - تابعی که با گرفتن یک عدد، لیست اعداد زوج کوچکتر از آن را برگرداند.

10 - تابعی که باگرفتن یک عدد، لیست مقسوم علیه های آن را برگرداند.

11 - تابعی که باگرفتن یک لیست میانگین و مجموع عناصر لیست را به صورت دیکشنری برگرداند.

12 - تابعی که باگرفتن یک لیست کمینه وبشینه لیست را به صورت دیکشنری برگرداند.

13 - تابعی که میانه یک لیست را برگرداند.

14 - تابعی که مد یک لیست را برگرداند(نمره اضافه).

15 - تابعی بنویسید که دو لیست بگیرد و عناصر مشترک آن ها راچاپ کند (نمره اضافه).

16 - تابعی بنویسید که جدول ضرب 10 در 10 را چاپ کند.

17 - تابعی بنویسد که با گرفتن یک ماتریس، عناصر قطر اصلی آن را چاپ کند.

 

کتابخانه محاسبات مساحت و محیط

18 - ماژولی برای محاسبات برداری فضای سه بعدی بنویسید

توابع لازم : برگرداندن بردار از مختصات دو نقطه ، طول بردار ، زاویه دو بردار ، جمع ، ضرب داخلی ، ضرب خارجی)

19 - ماژولی برای محاسبات هندسی دایره بنویسید (محیط ، مساحت ، مرکز دایره)

دایره را به روش های زیر می شود تعیین کرد ( با نقطه مرکز و یک نقطه روی محیط - با دادن دو نقطه یکی از قطرها - با دادن سه نقطه روی دایره )

20 - برای اشکال هندسی مختلف ماژول بنویسید که محیط و مساحت و مرکز ثقل آنها را برگرداند (مستطیل ، مثلث ، متوازی الاضلاع ، ذوزنقه)

21 - در ماژول main

تابعی بنویسید با گرفتن دو نقطه بزرگترین محیط و بزرگترین مساحت مستطیلی که این دو نقطه راس های یکی از قطرهای آن باشند را چاپ کند.

تابعی بنویسید که با گرفتن سه نقطه مساحت و محیط و مرکز ثقل مثلث و متوازی الاضلاعی که این سه نقطه رئوس آن ها هستند راچاپ کند.

تابعی بنویسید که با گرفتن سه نقطه مساحت و محیط و مرکز ثقل دایره ای که از هر سه می گذرد راچاپ کند.

بخش main این ماژول اول تعداد نقاط را می پرسد و با گرفتن دو نقطه تابع اول را صدا می زند و با گرفتن سه نقطه دو تابع بعدی را فراخوانی می کند

22 - کدی بنویسید که مختصات دو نقطه سه بعدی از یک خط را از کاربر گرفته و رابطه خط را نمایش دهد.

23 - رابطه خر در مختصات دو قطبی به صورت y=mx+b است، که در آن m شیب خط و b نقطه متناظر با x برابر صفر است. کدی بنویسید که m و b دو خط را از کاربر بگیرد و سپس نقطه برخورد دو خط را نمایش دهد.

اگر دو خط نقطه برخورد نداشتند عبارت No itersection point نمایش داده شود.

24 - کدی بنویسید که بردار نرمال و یک نقطه از یک صفحه در فضای سه بعدی را از کاربر گرفته و رابطه آن صفحه را نمایش دهد. مثلا اگر مقادیر 3 و 5- و 6 را برای مولفه های نقطه و مقادیر 2 و 4- و 3- را برای مولفه های نرمال وارد کند برنامه صفحه ی 2x-4y-3z=8 را نمایش دهد.

25 - کدی بنویسید که دو عدد طبیعی از کاربر بگیرد و نردبان مضارب آن دو را مرتب و درست نمایش دهد.

26 - کدی بنویسید که سه نقطه از یک صفحه در فضای سه بعدی را از کاربر گرفته و رابطه ی صفحه ای از این سه نقطه می گذرد را نمایش دهد.

27 - کدی بنویسید که مقدار تقریبی مشتق تابع زیر را در نقطه ای ( مقدار x  ) که کاربر وارد می کند ، به همراه مقدار تابع در آن نقطه نمایش دهد. نقطه وارد شده باید بین 2- و 1 باشد.

\[ f(x)=sin(\frac{\sqrt{e^x+1}}{2x^3-5})cos(x^4-12x+8)\]

28 - کدی بنویسید که مقدار تقریبی انتگرال تابع زیر را ( نسبت به x ) از صفر تا هر نقطه ای که کاربر می نویسد حساب کرده و نمایش دهد. مقدار وارد شده توسط کاربر بین 0.1 تا 10 باشد. این برنامه باید با استفاده از تعریف انتگرال ( مساخت زیر نمودار تا نقطه ای که کاربر می خواهد ) به صورت عددی جواب را محاسبه کند.

\[ f(x)=\frac{sin(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}\]

29 - کدی بنویسید که مقادیر تقریبی ماکزیمم و مینیمم نسبی و مطلق ( در صورت وجود ) تابع زیر را در بازه 1 تا 1- یافته و به همراه x متناظرشان نمایش دهد.

\[ f(x)=sin(-4x+13)cos(x-2)sin(4x^4-7x+3)\]

30 - کدی بنویسید که ریشه های معادله زیر را در بازه 1 تا 1.5 نمایش دهد.

\[ \frac{sin(x^5+4x^3-1)}{\sqrt{x+12}}e^{-3x^{3}+5}\]

31 - کدی بنویسید که ارتفاع و سرعت و زاویه اولیه پرتاب یک توپ را از کاربر گرفته و نمودار حرکت پرتابی زیر را به همراه محورهای مختصات آن نمایش دهد. همچنین زمان پرواز time of flighr ، فاصله نهایی distance ، بیشترین ارتفا از سطح زمین maximum height ، زمان رسیدن به بیشترین ارتفاع و سرعت عمودی برخورد با زمین را به همراه بعد هر کدام نیز نمایش دهد.

32 - کدی بنویسید که مختصات تعدادی نقطه در فضای دو بعدی را از کاربر گرفته و مختصات مرکز جرمشان center point را نمایش دهد.

33 - کدی بنویسید که تعداد جمله های مورد نظر برای سری زیر را از کاربر بگیرد و مجموع این جمله ها را چاپ کند.

\[ \sum_{n=1}^{\infty }(\frac{1+cos(n)}{2+cos(n)})^{2n-ln(n)}\]

34 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و مقسوم علیه های مشترکشان را نمایش دهد.

35 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و بزرگترین مقسوم علیه مشترکشان را نمایش دهد.

36 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و کوچکترین مضرب مشترکشان را نمایش دهد.

37 - تابعی بنویسید که یک آرایه را دریافت کرده و مجموع آن ها را محاسبه کند.

38 - برنامه ای بنویسید که رمز نگاری سزار را روی یک رشته انجام دهد.

39 - تابعی بنویسید که دو عدد صحیح را پارامتر گرفته و تعیین می‌نماید که پارامتر اولی  مضربی از پارامتر دومی هست یا خیراگر باشد مقدار true و اگر نباشد مقدار false را برمی‌گرداند

40 - کلاسی برای تمام تلویزیون ها تعریف کنید. در ویژگی های منحصر به فرد متفاوت آن ها حتما باید سایز تلویزیون بر حسب اینچ دریافت شود.

حال اگر فرض کنیم هر پیکسل برای روشن ماندن 0.0003 وات برق مصرف کند، یک رفتار برای کلاستان تعریف کنید به نام مصرف برق که محاسبه کند در تلویزیون نمونه سازی شده چقدر برق مصرف می شود ( تراکم پیکسلی را 100 پیکسل در اینچ در نظر بگیرید.

در مرحله بعد 3 نمونه بسازید و محاسبه کنید اگر 3 تلویزیون با هم روشن باشند، چند وات برق مصرف می شود.

41 - حاصل دستور زیر را در پایتون پیاده سازی کنید.

[(x,x**2) for x in range(6)]

42 - یک دستور تک سطری در پایتون بنویسید که لیست اعداد مربع کامل کوچکتر یا مساوی 1000 را بسازید.

43 - تابعی به نام str_cnt(s,c) بنویسید که رشته s و کاراکتر c را گرفته و تعداد تکرار حرف c درون رشته s را شمرده و بر می گرداند.

44 - تابعی به نام exp(x,n) در پایتون بسازید که با محاسبه n جمله اول بسط تیلور مقدار تقریبی آن را محاسبه کند.

45 - فرض کنید تابع isPrime که عدد صحیح n را گرفته و اول بودن و یا نبودن آن را با True و False  برمی گرداند را داریم. با کمک این تابع یک دستور تک سطری بنویسید که لیست اعداد اول کوچکتر و مساوی 1000 را بسازد.

46 - با استفاده از tkinter یک نوت پد Notepad پیاده سازی کنید که توانایی بازکردن و ذخیره فایل را داشته باشد.

47 - فایل اکسل Ties را ایمپورت کنین، تعداد missing value ها رو پرینت بگیرین، و جدول جدیدی بسازین که missing value نداشته باشد.
 * با استفاده از این جدول، جدول جدیدی بسازید که شامل 270 نمونه باشد (نمونه ها به صورت رندوم و تصادفی انتخاب شوند)، و اسم جدولتان را Table270  نام گذاری کنید.
 * تعداد ردیف ها و ستون های جدول Table270 را پرینت بگیرید.
 * اسامی ستون های جدول Table270 را پرینت بگیرید.
 * نوع داده های هر ستون را (object, int, float) را پرینت بگیرید.
 * جدولی پرینت بگیرید که ستون هایی را دارد که فقط از نوع عدد هستند.
 * جدولی را پرینت بگیرید که ستون های آن فقط از نوع        object   هستند.
 * عملیات factorization را روی ستون های جدول تولید شده در قسمت 7 انجام دهید و جدول جدیدتان را پرینت بگیرید.
 * جدول جدیدی تولید کنید که ترکیبی از قسمت های 6 و 8 می باشد.
 * عملیات استاندارد سازی را بر روی جدول قسمت 8 انجام دهید.
 * با استقاده از مدل رگرسیون لاجیستیک، مدلی بسازید که متغیر (%) Percent Poor Ties را به عنوان متغیر y  در نظر بگیرد (متغیرهای y  در دو دسته بندی بالای 40 درصد و پایین 40 درصد تقسیم بندی شوند).
 * با استقاده از ابزار آماری مرتبط با این مدل که در طول دوره تدریس شد، دقت مدل را اندازه گیری کنید و تفسیرتان را از این اعداد بنویسید.

48 - برنامه ای بنویسید که محتصات سه راس یک مثلث، به صورت سه جفت عدد صحیح و مثبت را از کاربر گرفته

الف ) بررسی کند آیا این سه نقطه می تواند راس های یک مثلث باشند یا خیر

ب ) اگر این نقطه ها راس های یک مثلث بودند، مساحت آن مثلث را محاسبه کرده و نشان دهد.

ج ) نوع مثلث را مشخص کند ( مثلث می تواند متساوی الاضلاع، متساوی الساقین یا قائم الزاویه یا مختلف الاضلاع باشد.

49 - الف) یک تابع به نام sumOfDivisors بنویسید که عدد صحیح و مثبت n را به عنوان آرگومان (پارامتر) ورودی بگیرد و مقسوم علیه های آن را با هم جمع کرده و حاصل جمع را بازگرداند.

به طورمثال برای ورودی 8=n حاصل جمع 7=1+2+4 را باز گرداند.

ب) دو عدد صحیح را " دوست دار هم " گویند اگر مجموع مقسوم علیه های هریک از آن ها مساوی عدد دیگر باشد.

به عنوان مثال اعداد 284 و220 را " دوست دار هم " گویند چون مجموع مقسوم علیه های عدد 284 برابر با عدد 220 است و مجموع مقسوم علیه های عدد 220 برابر با 284 است.

ب) با استفاده از تابع نوشته شده در قسمت الف، برنامه ای بنویسید که تمام اعداد "دوست دار هم" بین 100 تا 1000 را پیدا نموده و چاپ کند.

 

50 - الف) تابعی به نام crypt بنویسید که یک عدد n که یک عدد صحیح و مثبت 4 رقمی است و کلید k را که آن عدد نیز یک عدد صحیح و مثبت 4 رقمی است را به عنوان پارامتر ورودی گرفته و ابتدا ارقام مجاور عدد n را جابجا کرده و سپس یای انحصاری k وعدد بدست آمده را بازگرداند.

مثال اگر عدد ورودی n = 1234, کلید k=1024 باشد، ابتدا ارقام مجاور راجابجا کرده  و N1 = 2143 بدست می آید و سپس یای انحصاری N1 و کلید را محاسبه کرده و نتیجه را که 1024 ^ 2143 = 3167 است را باز می گرداند.

ب) برنامه ای بنویسید که کلید k که یک عددصحیح و مثبت 4 رقمی است را از کاربر گرفته و سپس بین اعداد4 رقمی و با استفاده از تابعcrypt ، عددی را که رمز شده آن برابر صفر باشد را پیدا کرده و نشان دهد.

بطور مثال اگر کلید برابر 1234 باشد آنگاه رمز شده 2143 برابر صفر خواهد بود.

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی پایتون محاسباتی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

ابر کلمه - Word Cloud ( کد Py0018 )

1 - مفهوم ابر کلمه از کلمات پرتکرار یک متن بدست می آید. شما باید برنامه ای بنویسید که ورودی آن متن چند پاراگرافی است و خروجی آن، لیستی از کلمات پرتکرار آن متن است. حد نصاب پرتکرار بودن یک کلمه را خودتان تعیین کنید. ضمن آن که باید لیستی از کلمات پرتکرار روتین (اصطلاحاStopwords) هم داشته باشید تا کلمات پرتکرار معمولی چون am,is,are,was,were,will,...را از لیست نهایی کلمات پرتکرار خود حذف نمایید.

2 - برنامه ای بنویسید که اعداد مضرب 7 و مضرب 5 بین 2000 تا 3000 را نمایش دهد.

3 - برنامه ای بنویسید که اعداد بین 2000 تا 3000 را با گام 4 بدست آورده و تعداد اعداد زوج و فرد را در این بازه بشمارد.

4 - برنامه ای بنویسید که اعداد در بازه 10 تا 20 را به غیر از 15 نمایش دهد.

5 - برنامه ای بنویسید که یک رشته را از ورودی خوانده و تک تک کاراکترهای آن را در خروجی با کاراکتر های بزرگ نشان دهد.

6 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که کاربر عدد نامنفی وارد می کند، عدد را خوانده و نشان دهد که آن عدد به اعدادی بخش پذیر است.

7 - در یک گروه ورزشی، 4 تیم TeamA , TeamB , TeamC , TeamD قرار دارند. تعداد بازی های ممکن در گروه ( رفت و برگشت ) را نشان دهید.

8 - ریشه معادله زیر را در بازه [1-,2-] با استفاده از روش نابجایی ( روش میانیابی خطی ) بدست آورید.

\[ f(x)=sin(x)-\frac{x}{2} \;\;\;\;\; \;\;\left| f(x) \right| <10^{-2}\]

9 - ریشه معادله زیر را در بازه [0 ,1-] با استفاده از روش نابجایی ( روش میانیابی خطی ) بدست آورید.

\[ f(x)=x^2-2^x\;\;\;\;\;\;\;\; \left| f(x)\right|<10^{-2}\]

10 -

11 -  انتگرال زیر با فرض n=4 با استفاده از روش ذوزنقه محاسبه نمایید.

\[ \int_{0}^{1}\frac{dx}{1+x^2}\]

12 - انتگرال زیر با فرض n=4 با استفاده از روش ذوزنقه محاسبه نمایید.

\[ \int_{0}^{2}e^{x^{2}}dx\]

13 - انتگرال زیر با فرض n=4 با استفاده از روش سیمپسون Simpson محاسبه نمایید.

\[ \int_{0}^{1}\frac{dx}{1+x^2}\]

14 - انتگرال زیر با فرض n=4 با استفاده از روش سیمپسون Simpson محاسبه نمایید.

\[ \int_{0}^{2}e^{x^{2}}dx\]

15 - انتخابات ریاست جمهوری

در کشوری رییس جمهور به این نحو انتخاب می‌شود

اگر n نفر کاندید شده باشند، ابتدا طی مراسمی با قرعه کشی به هر کاندیدی یک عدد از ۱ تا n تعلق می‌گیرد. کاندیدها به ترتیب شماره‌هایشان، دور میزی می‌نشینند و یکی در میان با شروع از شماره‌ی ۲ حذف می‌شوند.

حالا شما برنامه‌ای بنویسید که شماره‌ی کاندید پیروز را با گرفتن تعداد کاندیدها از ورودی چاپ کند.

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی پایتون محاسباتی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

 

تکالیف برنامه نویسی C - محاسبه دترمینان مارتیس دلخواه ( کد C0003 )

1 - عدد صحیح n وارد می شود. این عدد کوچکتر از 100 و بزرگتر از 2 است. سپس یک ماتریس با ابعاد دلخواه n*n وارد می شود. مقدار دترمینان  ماتریس ورودی را محاسبه کنید و در خروجی چاپ کند. ( فقط بخش صحیح خروجی را چاپ کند برای مثال اگر درایه ای برابر 3.14 بود مقدار 3 را چاپ کند )

2 - کدی بنویسید که با استفاده از اشاره گر pointer ها مقادیر ذخیره شده در دو متغییر را جابجا کند.

3 - کدی بنویسید که مشخص کند آیا رقم دوم سمت راست یک عدد چهار رقمی زوج است یا فرد. برای مثال عدد 1235 پیغام odd و برای 5321 پیغام even  چاپ کند.

4 - کدی بنویسید که یک رشته از کاراکترها را به صورت برعکس چاپ کند. مثلا salam را به عنوان malas چاپ کند.

5 - کدی بنویسید که تمام اعداد بین 1 تا  100000 را که مضرب 3و5 باشند و مضرب 3 و 7 نباشند را چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که با دریافت تعداد سطر شکل زیر را چاپ کند.

 

7 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 3*3 را از کاربر بگیرد و در صورت معکوس پذیر بودن ، معکوس آن را محاسبه و در خروجی چاپ نماید.

8 - می خواهیم ریشه های معادله غیرخطی f(x)=0 را به صورت عددی بدست آوریم. چنانچه معادله مورد نظر به صورت زیر تعریف شده باشد، جواب معادله را به کمک زبان C بدست آورید و در خروجی چاپ نمایید.

\[ f(x)=0.1x^2-log(5x)=0\]

8 - برنامه ای به زبان c بنویسید که تاریخ را برحسب ماه و روز دریافت و شماره ی روزسال را نمایش دهد

9 - برنامه ای ب زبان c بنویسید که تاریخ را برحسب شماره ی روز سال دریافت کند و ماه و روز آنرا مشخص کند

10 - برنامه ای ب زبان c بنویسید که دنباله ی زیر را به ازای n جمله ی اول محاسبه کند(مقدار x از ورودی دریافت شود)

\[ \frac{1!}{x}+\frac{2!}{x^2}+\frac{3!}{x^3}+...+\frac{n!}{x^n}\]

11 - برنامه ای بنویسیدکه عدد صحیح n را دریافت و فاکتوریل آن را محاسبه کند.

12 - برنامه ای به زبان C بنویسید که در یک لیست ۱۵ تایی از اعداد اعشاری دورترین و نزدیکترین عدد به میانگین و میانگین را نمایش دهد (راهنمایی :با استفاده از آرایه یک بعدی)

13 - برنامه ای به زبان C بنویسید که در یک لیست ۱۰ تایی از اعداد صحیح عدد ۵ را حذف کرده و لیست جدید را نمایش دهد (راهنمایی:با استفاده از آرایه یک بعدی)

14 - برنامه ای به زبان C بنویسیدکه شماره دانشجویی و معدل تعداد n دانشجو را از ورودی خوانده، دانشجویی را که بیشترین معدل را دارد پیدا کند و نام و معدل او را به خروجی ببرد؟

15 - برنامه ای به زبان C بنویسید که سال تولد کاربر و سال فعلی را از ورودی خوانده، مشخص کند که او چندسال و چند ماه عمر کرده است

16 - برنامه ای به زبان C بنویسید که وزن کالایی را برحسب کیلوگرم دریافت کرده، وزن آن را برحسب گرم در خروجی چاپ کند.

17 - برنامه ای به زبان C بنویسیدکه دو عدد صحیح را بگیرد و تمام اعداد زوج بین آنها را چاپ کند.

18 - برنامه ای به زبان C بنویسید که صد عدد را دریافتکند و در پایانکوچکترین و بزرگترین آن ها را چاپ کند

19 - برنامه ایبه زبان C بنویسید که تمام اعداد دو رقمی که بر مجموع ارقامش بخشپذیر است را چـاپ کند

20 - برنامه ای به زبان C بنویسید که ابتدا 10 عنصر یک آرایه را دریافت کند و سپس آن هار ا مرتب کده و چاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسید که یک لیست از اعداد و سپس یک عدد را بگیئ و تعداد دفعات تکرار آن عدد در لیست را معین نماید و معین کند آیا عدد ماکزیمم بوده است یا خیر؟

22 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را بگیرد و تمام اعداد فرد بین آن ها را چاپ نماید.

23 - برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه وچاپ کند.

\[  S=\frac{5\times 10 \times 15 \times... \times 30}{3 \times 9 \times 27 \times ... \times 729}\]

24 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع طول و عرض یک مستطیل را دریافت کند سپس مساحت مستطیل را محاسبه و چاپ کند.

25 - برنامه ای بنویسید که شعاع دایره ای را از ورودی خوانده ، به تابعی ارسال کند و تابع مساحت دایره را محاسبه و به برنامه اصلی برگرداند.

26 - برنامه ای بنویسید که تابع ساعت و دقیقه و ثانیه را بگیرد و بر حسب خروجی چاپ کند.

27 - برنامه ای بنویسید که رشته ای را خوانده و تمام حروف کوچک آن را به بزرگ تبدیل کرده و چاپ کند.

28 - برنامه ای بنویسید که رشته ها را از کاربر بگیرد و آن رشته ها را به استثنای حروف صدا دار در رشته دیگری ذخیره کند.

29 - برنامه ای بنویسید که رشته ای را دریافت کند و در آرایه کاراکتری ذخیره کند. سپس طول رشته را محاسبه کرده و چاپ نماید.

30 - برنامه ای بنویسید که تابع دترمینان یک ماتریس 3 در 3 را محاسبه و چاپ کند.

31 - برنامه ای بنویسید که لیستی صدتایی را بگیرد و اعداد مثبت و منفی را در دو لیست دیگر قرار دهد و چاپ کند.

32 - برنامه ای بنویسید که مقسوم علیه های یک عدد را محاسبه و چاپ نماید و تعیین کند عدد کامل است یا خیر.

33 - برنامه ای بنویسید که تمام اعداد دو رقمی که بر مجموع ارقامشان بخش پذیرند را چاپ کند.

34 - برنامه ای بنویسید که یک عدد حقیقی و یک عدد صحیح را بگیرد و اولی را به توان عدد دومی برساند.

35 - برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 10 در 10 را چاپ کند.

36 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را بگیرد و ب م م و ک م م آن ها را چاپ کند.

37 - برنامه ای بنویسید که لیستی 100 تایی را بگیرد ، Max ، Min و میانگین و واریانس آن را محاسبه و چاپ کند.

38 - برنامه ای بنویسید که ابتدا تعداد دانش آموزان و سپس نمرات آن ها را دریافت کند و در نهایت میانگین کل کلاس را چاپ نماید.

39 - برنامه ای بنویسید که صد عدد را دریافت کند و در پایان کوچکترین و بزرگترین آن ها را چاپ کند.

40 - برنامه ای بنویسید که اعداد فرد 3 رقمی را از بزرگ به کوچک چاپ کند.

41 - برنامه ای بنویسید که یک دستگاه معادلات دلخواه را با استفاده از روش حذفی گاوس جردن ( قطری ) را حل کند.

42 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت کند، با استفاده از تابع بررسی کند کهآیا زوج است یا فرد؟

43 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از تابع بازگشتی مجموع تمام اعداد چهار رقمی مضرب 3 را بدست آورد.

44 - برنامه ای بنویسید که یک رشته و یک کلمه را دریافت کند و سپس تعداد تکرار کلمه در رشته را مشخص کند.

45 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 4 در 4 را دریافت کند و سپس مجموع عناصر روی قطر اصلی و فرعی آن را محاسبه کند.

46 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 4 در 3 را دریافت کند و سپس ترانهاده آن را محاسبه و چاپ نماید.

47 - برنامه ای بنویسید که الگوهای زیر را چاپ کند.

48 - برنامه ای بنویسید که دترمینان هر ماتریس دلخواه مربعی را با استفاده از تابع بازگشتی بدست آورد.

49 - برنامه ای بنویسید که ضرایب یک معادله درجه 2 را دریافت کند و ریشه های معادله را چاپ کند.

50 - برنامه ای بنویسید که n جمله از دنباله فیبوناچی را محاسبه و چاپ کند.

51 - برنامه ای به زبان C بنویسید که شماره دانشجویی شما را گرفته و سپس بر روی خروجی چاپ کند

52 - برنامه ای به زبان C بنویسید که سه عدد صحیح را از ورودی گرفته و مجموع و میانگین آن ها را محاسبه و چاپ نماید

53 - برنامه ای به زبان C بنویسید که شعاع یک دایره را از ورودی خوانده و محیط و مساحت آن را محاسبه و چاپ کند

54 - برنامه ای به زبان C بنویسید که سال تولد شما و سال فعلی را از ورودی بخواند و مشخص کند شما جند ماه سن دارید.

55 - برنامه ای به زبان C بنویسید که وزن کالایی را بر حسب کیلوگرم بخواند و وزن آن را بر حسب گرم در خروجی چاپ کند.

56 - برنامه ای به زبان C بنویسید که سال تولد کاربر و سال فعلی را از ورودی خوانده، مشخص کند که او چندسال و چند ماه عمر کرده است

57 - برنامه ای به زبان C بنویسید که وزن کالایی را برحسب کیلوگرم دریافت کرده، وزن آن را برحسب گرم در خروجی چاپ کند

58 -

59 -

60 -

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی C و ++C لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پایتون Python - قرعه شانس ( کد Py0016 )

1 - قرعه شانس :

که یک عضو تصادفی از لیست زیر توسط برنامه انتخاب شود. کاربر باید حدس بزند که چندمین عضو انتخاب شده است. لذا از کاربر عدد تصادفی 1 تا 5 گرفته می شود. اگر درست حدس بزند پیغام Victory برای کاربر نمایش داده می شود و اگر اشتباه حدس بزند وارد شانس مجدد می شود. کاربر سه بار شانس خود را امتحان می کتد و اگر سه بار نتواند عضو را حدس بزن برنامه پیغام Lose را برای کاربر نمایش می دهد.

Ls=['Python','C++','C#','Java','PHP']

2 - کد هکر :

قرار است یک ماژول به نام Speak_Hacker  طراحی کنید و از این ماژول در برنامه خود استفاده کنید. این ماژول یک متن از کاربر می گیرد و یک متن کد شده با قوانین زیر را برمی گرداند. 

در متن به جای تمام حروف زیر عدد مورد نظر را جایگذاری کنید.

a و  A عدد 4  -  o  و O  عدد 0 - e و E عدد 3 - i و I عدد 1

Speak_Hacker ("Programming if Fun")

Pr0gr4mm1ng 1s fun

3 - برنامه ای بنویسید که اسم و فامیل و نمرات 5 درس یک دانشجو را به صورت دیکشنری از کاربر بگیرد و بزرگترین نمره دانشجو را چاپ کند. نمرات

دانشجو به صورت لیست در دیکشنری ذخیره گردد.

4 - برنامه ای بنویسید عدد n را از کاربر بخواهد و سپس یک لیست  n تایی از اعداد صحیح از کاربر بگیرد و در صورتی که 2 عضو آن لیست مجموعشان صفر شد ، آن دو عضو را چاپ کند. برنامه به صورتی باشد که اگر در بین آن n عدد ، عدد غیر صحیح وارد شد ، به وارد کننده تذکر دهد که عدد صحیح وارد نکرده است.

5 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس n × m را بگیرد و درایه های آن را ٩٠ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخاند و ماتریس حاصل را چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی فرد n و سپس n عدد را دریافت کرده و میانۀ اعداد وارد شده را محاسبه و چاپ کند. میانۀ اعداد، عددی است که نصف اعداد از آن عدد بزرگتر و نصف اعداد از آن عدد کوچکتر است.

7 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس n × m را بگیرد و مشخص کند آیا هیچ دو سطر این ماتریس با هم برابر هستند یا خیر؟

8 -  برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی l, n, m و سپس یک ماتریس n × m و یک ماتریس l × n را بگیرد و حاصلضرب دو ماتریس را محاسبه و چاپ کند.

9 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n و سپس n عدد را دریافت کرده و سپس k را دریافت کرده و kامین کوچکترین عدد وارد شده را محاسبه کند.

10 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n و سپس n عدد را دریافت کرده و سپس عددی که بیشترین تکرار و عددی که کمترین تکرار را دارد را با تعداد تکرار هر کدام محاسبه و چاپ نماید.

11 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n و سپس n عدد را دریافت کرده و در آرایه ای ذخیره کند و سپس عدد k را گرفته و محتوای آرایه را به اندازه k شیفت دوری دهد به این معنی محتوای خانه اول را در خانه١ + k ،محتوای خانۀ دوم را در خانۀ٢ + k و ... قرار دهد. با ر رسیدن به آخر آرایه، خانه ها با ابتدای آرایه شیفت پیدا کند.

12 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n با حداکثر٣٠رقم و عدد صحیح m را دریافت کرده و بخشپذیری n بر m را بررسی کند.

13 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و تمام اعداد طبیعی کوچکتر از ١٠٠٠ را که را m متحابه هستند را محاسبه و چاپ کند.

14 - اعداد صحیح m و n را متحابه گویند اگر مجموع تمام مقسوم علیه های m به جز خود m برابر با n و مجموع تمام مقسوم علیه های n به جز خود n برابر با m باشد. برنامه ای بنویسید که دو عدد را دریافت کرده و مشخص کند آیا متحابه هستند یا خیر.

15 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و تجزیه آن به عوامل اول را محاسبه و چاپ کند. خروجی به صورت عوامل اول و توان هر کدام چاپ کند.

16 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n و سپس n عدد را دریافت کرده و از بین آن ها تمام جفت اعدادی که نسبت به هم اول هستند را محاسبه و چاپ کند.

17 -  فرض کنید ١٣٧۴٨۶x٢٢۵ = t که x یک رقم است. مقادیری از x را بیابید که با جایگزینی آنها t بر٧بخش پذیر باشد.

18 - فرض کنید ١٣٧۴٨۶x٢٢۵ = t که x یک رقم است. مقادیری از x را بیابید که با جایگزینی آنها t بر٣بخش پذیر باشد.

19 - به نظر میرسد جملات متوالی دنبالۀ فیبوناچی نسبت به هم اول هستند. برنامه ای بنویسید که این امر را برای ١٠٠٠ جملۀ اول دنباله فیبوناچی تحقیق کند.

20 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را دریافت کرده و تمام مقسوم علیه های مشترک اول آنها راچاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسید که از بین اعداد ١ تا ١٠٠٠٠ آن عددی (یا اعدادی) که بیشترین تعداد مقسوم علیه دارند را مشخص و چاپ کند.

22 - رنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و سپس تمام اعداد صحیح کمتر از١٠٠٠٠که دقیقا n مقسوم علیه دارند را محاسبه و چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی را دریافت کرده و آن را به رشته ای از ارقام تبدیل کند. مثلا عدد ١٧۶٧ به رشتۀ '1767' تبدیل کند.

24 - برنامه ای بنویسید که ابتدا عدد طبیعی n و سپس n عدد اعشاری را دریافت کرده و ماکزیمم، مینیمم و میانگین اعداد وارد شده را محاسبه و چاپ نماید.

25 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و !n را محاسبه و چاپ کند. با استفاده از این برنامه مقدار !١٠٠ را بدست آورده و چاپ کنید. 

27 - برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح ٣٠ رقمی را دریافت کرده و مجموع آن ها را محاسبه کند.

28 - برنامه ای بنویسید که یک عدد دودیی (باینری) را دریافت کرده و آن را به مبنای ٨،١٠ و 16 تبدیل کند.

29 - برنامه ای بنویسید که یک رشته از ارقام را دریافت کرده و عدد متناظر با آن را محاسبه کند. به عنوان مثال، اگر ورودی به ترتیب ٢،٣،۴،٩ و ٣باشد به عدد٢٣۴٩ تبدیل شود.

30 - برنامه ای بنویسید که دو عدد طبیعی m و n را دریافت کرده و مشخص کند آیا دو عضو متوالی دنبالۀ فیبوناچی هستند یا خیر؟

31 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و n امین جملۀ دنباله فیبوناچی را محاسبه و چاپ کند.

32 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و حاصل عبارت زیر را محاسبه و چاپ نماید.

\[\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{n!}\]

33 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و حاصل عبارت زیر را محاسبه و چاپ نماید.

\[0!+1!+2!+3!+...+n!\]

34 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را دریافت کرده و مشخص کند آیا فاکتوریل عددی هست یا خیر

35 - برنامه ای بنویسید دو عدد صحیح (مثبت یا منفی) را دریافت کرده و حاصل ضرب آن ها را بدون استفاده از عمل ضرب محاسبه و چاپ کند.

36 - برنامه ای بنویسید که n را دریافت کند و n جملۀ اول دنبالۀ زیر را محاسبه و چاپ کند.

\[1,2,3,8,16,32,...,2^{n},...\]

37 - برنامه ای بنویسید که شکل زیر را رسم کند.

38 - با استفاده از تعریف کردن یک کلاس در پایتون 52 عدد کارت بازی ( پاسور ) را در برنامه تعریف کنید. برای نمونه سازی باید از حلقه for  استفاده کنید. ( توجه : کارت های پاسور به چهار خال تقسیم می شوند که هر کدام از خال ها دارای 13 کارت است. )

39 - تعیین رتبه برتر دانشکده

دانشکده ای دارای سه رشته تحصیلی است. برنامه ای بنویسید که ابتدا نام هر رشته را از کاربر دریافت کند. سپس نام دانشجویان هر رشته و نمرات دروس این ترمشان را از کاربر دریافت کند.

برای هر دانشجو معدلش را حساب کند.

دانشجوی با بالاترین معدل و پایین ترین معدل هر رشته را مشخص کند و در خروجی چاپ کند. نام دانشجو، معدلش و نام رشته اش را برای دانشجوی با بالاترین معدل میان سه رشته به عنوان دانشجوی برتر دانشکده در خروجی نمایش دهد.

40 - ماشین حساب ساده

تابعی تعریف کنید که سه پارامتر ورودی به صورت عدد از کاربر بگیرد. سپس رو عدد اول و دوم عملیات جمع ، تفریق ، ضرب ، تقسیم ، جذر گرفتن و به توان رساندن را انجام دهد. عدد سوم نیز به عنوان انتخابگر باشد. پارامتر خروجی تابع نیز نتیجه عملیات باشد. به عنوان مثال اگر هنگام فراخوانی تابع عدد انتخابگر 2 بود یعنی تابع باید حاصل تفریق اعداد اول و دوم را در خروجی نمایش دهد.

41 - برنامه ای بنویسید که قد و وزن کاربر را از ورودی بگیرد و شاخص توده بدنی BMI کاربر را محاسبه کرده و نمایش دهد. همچنین با توجه به مقدار BMI محاسبه شده به کاربر اطلاع دهد که کمبود وزن یا اضافه وزن دارد یا نرمال است. ( فرمول BMI رو گوگل کنید )

42 - تابعی بنویسید که پارامتر ووردی آن یک عدد صحیح در مبنای 10 و مقدار خروجی آن شکل باینری ( مبنای 2 ) آن به شکل str باشد.

43 - تابعی بنویسید که پارامتر ورودی آن یک str است و به عنوان خروجی تعیین می کند که این رشته ورودی یک پالیندروم هست یا خیر. ( پالیندروم به رشته ای گفته می شود که از هر دو طرف ( راست به چپ و چپ به راست ) دقیقا به یک شکل خوانده می شود. ( مثلا " بابک و کباب "). توجه کنید که استفاده از slicing notation در این تمرین مجاز نیست.

44 - برنامه ای بنویسید که لیستی به طول 1000 از اعداد تصادفی ایجاد می کند. این برنامه یک ورودی عددی از کاربر دریافت می کند و در صورتی که عدد دریافتی در لیست وجود داشت، شماره ایندکس آن در لیست را نمایش می دهد.

45 - برنامه ای بنویسید که یک عدد تصادفی بین 1 تا 100 تولید کرده و از کاربر می خواهد این عدد را حدس بزند. برنامه باید هربار کاربر را راهنمایی کند که عدد وارد شده بیشتر از عدد تصادفی است یا کمتر. پس از حدس درست تعداد تلاش های کاربر نیز نمایش داده شود.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش پروژه های محاسباتی پایتون Python لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پایتون Python - مبانی آنالیز عددی ( کد Py0015 )

1 - کمینه سازی سطح

بسیاری از مسائل کمینه سازی به تابعی منتهی می شوند که نیاز به استفاده از روش های عددی برای یافتن ریشه ی آن می باشد. به عنوان مثال مسئله ای را در نظر بگیرید که سطح متصل کننده میان دو حلقه با شعاع برابر 𝑅 که از یک دیگر در فاصلهی 𝐿 قرار دارند مد نظر باشد. هدف یافتن کمینه ی این سطح است.

روش نابجایی را طوری پیاده سازی کنید که ابتدا بازه را از کاربر گرفته و شرایط استفاده از این روش را بررسی کند. درصورتی که شرایط وجود نداشت، پیام مناسب در خروجی دهد و در غیر این صورت، تعداد تکرار را از کاربر گرفته و روش را روی تابع اجرا کرده و نهایتا تقریب یافته شده برای ریشه ی این تابع پس از تکرار خواسته شده را به عنوان خروجی ارائه دهد.

روش نیوتن را طوری پیاده سازی کنید که ابتدا حدس اولیه و تعداد تکرار را از کاربر به عنوان ورودی گرفته و متناسب با آن روش را اجرا کرده و نهایتا تقریب یافته شده برای ریشه ی این تابع را در خروجی ارائه دهد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش پروژه های محاسباتی پایتون Python لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H