matlabkhooneh

تکالیف پایتون Python - برنامه نویسی پیشرفته پایتون ( Py0019 )

تمرین سری اول - توابع

1 - تابعی بنویسید که با گرفتن نقطه مرکز و یک نقطه روی محیط یک دایره، مساحت آن را برگرداند.

2 - تابعی بنویسید که ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک) دو عدد صحیح را برگرداند.

3 - تابعی بنویسید که ب.م.م (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) دو عدد صحیح را برگرداند.

4 - سوال ب.م.م را با فراخوانی تابع جواب سوال ک.م.م بنویسید.

5 - تابعی بنویسید که با گرفتن یک عدد، اول بودن یا نبودن آن را برگرداند

6 - با استفاده از جواب سوال اعداد اول، تابعی بنویسید که همه اعداد اول کوچکتر از 100 را چاپ کند

7 - تابعی بنویسید که کمینه و بیشینه عناصر لیست را برگرداند.

8 - تابعی که با گرفتن یک عدد، لیست اعداد کوچکتر از آن را برگرداند.

9 - تابعی که با گرفتن یک عدد، لیست اعداد زوج کوچکتر از آن را برگرداند.

10 - تابعی که باگرفتن یک عدد، لیست مقسوم علیه های آن را برگرداند.

11 - تابعی که باگرفتن یک لیست میانگین و مجموع عناصر لیست را به صورت دیکشنری برگرداند.

12 - تابعی که باگرفتن یک لیست کمینه وبشینه لیست را به صورت دیکشنری برگرداند.

13 - تابعی که میانه یک لیست را برگرداند.

14 - تابعی که مد یک لیست را برگرداند(نمره اضافه).

15 - تابعی بنویسید که دو لیست بگیرد و عناصر مشترک آن ها راچاپ کند (نمره اضافه).

16 - تابعی بنویسید که جدول ضرب 10 در 10 را چاپ کند.

17 - تابعی بنویسد که با گرفتن یک ماتریس، عناصر قطر اصلی آن را چاپ کند.

 

کتابخانه محاسبات مساحت و محیط

18 - ماژولی برای محاسبات برداری فضای سه بعدی بنویسید

توابع لازم : برگرداندن بردار از مختصات دو نقطه ، طول بردار ، زاویه دو بردار ، جمع ، ضرب داخلی ، ضرب خارجی)

19 - ماژولی برای محاسبات هندسی دایره بنویسید (محیط ، مساحت ، مرکز دایره)

دایره را به روش های زیر می شود تعیین کرد ( با نقطه مرکز و یک نقطه روی محیط - با دادن دو نقطه یکی از قطرها - با دادن سه نقطه روی دایره )

20 - برای اشکال هندسی مختلف ماژول بنویسید که محیط و مساحت و مرکز ثقل آنها را برگرداند (مستطیل ، مثلث ، متوازی الاضلاع ، ذوزنقه)

21 - در ماژول main

تابعی بنویسید با گرفتن دو نقطه بزرگترین محیط و بزرگترین مساحت مستطیلی که این دو نقطه راس های یکی از قطرهای آن باشند را چاپ کند.

تابعی بنویسید که با گرفتن سه نقطه مساحت و محیط و مرکز ثقل مثلث و متوازی الاضلاعی که این سه نقطه رئوس آن ها هستند راچاپ کند.

تابعی بنویسید که با گرفتن سه نقطه مساحت و محیط و مرکز ثقل دایره ای که از هر سه می گذرد راچاپ کند.

بخش main این ماژول اول تعداد نقاط را می پرسد و با گرفتن دو نقطه تابع اول را صدا می زند و با گرفتن سه نقطه دو تابع بعدی را فراخوانی می کند

22 - کدی بنویسید که مختصات دو نقطه سه بعدی از یک خط را از کاربر گرفته و رابطه خط را نمایش دهد.

23 - رابطه خر در مختصات دو قطبی به صورت y=mx+b است، که در آن m شیب خط و b نقطه متناظر با x برابر صفر است. کدی بنویسید که m و b دو خط را از کاربر بگیرد و سپس نقطه برخورد دو خط را نمایش دهد.

اگر دو خط نقطه برخورد نداشتند عبارت No itersection point نمایش داده شود.

24 - کدی بنویسید که بردار نرمال و یک نقطه از یک صفحه در فضای سه بعدی را از کاربر گرفته و رابطه آن صفحه را نمایش دهد. مثلا اگر مقادیر 3 و 5- و 6 را برای مولفه های نقطه و مقادیر 2 و 4- و 3- را برای مولفه های نرمال وارد کند برنامه صفحه ی 2x-4y-3z=8 را نمایش دهد.

25 - کدی بنویسید که دو عدد طبیعی از کاربر بگیرد و نردبان مضارب آن دو را مرتب و درست نمایش دهد.

26 - کدی بنویسید که سه نقطه از یک صفحه در فضای سه بعدی را از کاربر گرفته و رابطه ی صفحه ای از این سه نقطه می گذرد را نمایش دهد.

27 - کدی بنویسید که مقدار تقریبی مشتق تابع زیر را در نقطه ای ( مقدار x  ) که کاربر وارد می کند ، به همراه مقدار تابع در آن نقطه نمایش دهد. نقطه وارد شده باید بین 2- و 1 باشد.

\[ f(x)=sin(\frac{\sqrt{e^x+1}}{2x^3-5})cos(x^4-12x+8)\]

28 - کدی بنویسید که مقدار تقریبی انتگرال تابع زیر را ( نسبت به x ) از صفر تا هر نقطه ای که کاربر می نویسد حساب کرده و نمایش دهد. مقدار وارد شده توسط کاربر بین 0.1 تا 10 باشد. این برنامه باید با استفاده از تعریف انتگرال ( مساخت زیر نمودار تا نقطه ای که کاربر می خواهد ) به صورت عددی جواب را محاسبه کند.

\[ f(x)=\frac{sin(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}\]

29 - کدی بنویسید که مقادیر تقریبی ماکزیمم و مینیمم نسبی و مطلق ( در صورت وجود ) تابع زیر را در بازه 1 تا 1- یافته و به همراه x متناظرشان نمایش دهد.

\[ f(x)=sin(-4x+13)cos(x-2)sin(4x^4-7x+3)\]

30 - کدی بنویسید که ریشه های معادله زیر را در بازه 1 تا 1.5 نمایش دهد.

\[ \frac{sin(x^5+4x^3-1)}{\sqrt{x+12}}e^{-3x^{3}+5}\]

31 - کدی بنویسید که ارتفاع و سرعت و زاویه اولیه پرتاب یک توپ را از کاربر گرفته و نمودار حرکت پرتابی زیر را به همراه محورهای مختصات آن نمایش دهد. همچنین زمان پرواز time of flighr ، فاصله نهایی distance ، بیشترین ارتفا از سطح زمین maximum height ، زمان رسیدن به بیشترین ارتفاع و سرعت عمودی برخورد با زمین را به همراه بعد هر کدام نیز نمایش دهد.

32 - کدی بنویسید که مختصات تعدادی نقطه در فضای دو بعدی را از کاربر گرفته و مختصات مرکز جرمشان center point را نمایش دهد.

33 - کدی بنویسید که تعداد جمله های مورد نظر برای سری زیر را از کاربر بگیرد و مجموع این جمله ها را چاپ کند.

\[ \sum_{n=1}^{\infty }(\frac{1+cos(n)}{2+cos(n)})^{2n-ln(n)}\]

34 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و مقسوم علیه های مشترکشان را نمایش دهد.

35 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و بزرگترین مقسوم علیه مشترکشان را نمایش دهد.

36 - فلوچارت ، الگوریتم و برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را گرفته و کوچکترین مضرب مشترکشان را نمایش دهد.

37 - تابعی بنویسید که یک آرایه را دریافت کرده و مجموع آن ها را محاسبه کند.

38 - برنامه ای بنویسید که رمز نگاری سزار را روی یک رشته انجام دهد.

39 - تابعی بنویسید که دو عدد صحیح را پارامتر گرفته و تعیین می‌نماید که پارامتر اولی  مضربی از پارامتر دومی هست یا خیراگر باشد مقدار true و اگر نباشد مقدار false را برمی‌گرداند

40 - کلاسی برای تمام تلویزیون ها تعریف کنید. در ویژگی های منحصر به فرد متفاوت آن ها حتما باید سایز تلویزیون بر حسب اینچ دریافت شود.

حال اگر فرض کنیم هر پیکسل برای روشن ماندن 0.0003 وات برق مصرف کند، یک رفتار برای کلاستان تعریف کنید به نام مصرف برق که محاسبه کند در تلویزیون نمونه سازی شده چقدر برق مصرف می شود ( تراکم پیکسلی را 100 پیکسل در اینچ در نظر بگیرید.

در مرحله بعد 3 نمونه بسازید و محاسبه کنید اگر 3 تلویزیون با هم روشن باشند، چند وات برق مصرف می شود.

41 - حاصل دستور زیر را در پایتون پیاده سازی کنید.

[(x,x**2) for x in range(6)]

42 - یک دستور تک سطری در پایتون بنویسید که لیست اعداد مربع کامل کوچکتر یا مساوی 1000 را بسازید.

43 - تابعی به نام str_cnt(s,c) بنویسید که رشته s و کاراکتر c را گرفته و تعداد تکرار حرف c درون رشته s را شمرده و بر می گرداند.

44 - تابعی به نام exp(x,n) در پایتون بسازید که با محاسبه n جمله اول بسط تیلور مقدار تقریبی آن را محاسبه کند.

45 - فرض کنید تابع isPrime که عدد صحیح n را گرفته و اول بودن و یا نبودن آن را با True و False  برمی گرداند را داریم. با کمک این تابع یک دستور تک سطری بنویسید که لیست اعداد اول کوچکتر و مساوی 1000 را بسازد.

46 - با استفاده از tkinter یک نوت پد Notepad پیاده سازی کنید که توانایی بازکردن و ذخیره فایل را داشته باشد.

47 - فایل اکسل Ties را ایمپورت کنین، تعداد missing value ها رو پرینت بگیرین، و جدول جدیدی بسازین که missing value نداشته باشد.
 * با استفاده از این جدول، جدول جدیدی بسازید که شامل 270 نمونه باشد (نمونه ها به صورت رندوم و تصادفی انتخاب شوند)، و اسم جدولتان را Table270  نام گذاری کنید.
 * تعداد ردیف ها و ستون های جدول Table270 را پرینت بگیرید.
 * اسامی ستون های جدول Table270 را پرینت بگیرید.
 * نوع داده های هر ستون را (object, int, float) را پرینت بگیرید.
 * جدولی پرینت بگیرید که ستون هایی را دارد که فقط از نوع عدد هستند.
 * جدولی را پرینت بگیرید که ستون های آن فقط از نوع        object   هستند.
 * عملیات factorization را روی ستون های جدول تولید شده در قسمت 7 انجام دهید و جدول جدیدتان را پرینت بگیرید.
 * جدول جدیدی تولید کنید که ترکیبی از قسمت های 6 و 8 می باشد.
 * عملیات استاندارد سازی را بر روی جدول قسمت 8 انجام دهید.
 * با استقاده از مدل رگرسیون لاجیستیک، مدلی بسازید که متغیر (%) Percent Poor Ties را به عنوان متغیر y  در نظر بگیرد (متغیرهای y  در دو دسته بندی بالای 40 درصد و پایین 40 درصد تقسیم بندی شوند).
 * با استقاده از ابزار آماری مرتبط با این مدل که در طول دوره تدریس شد، دقت مدل را اندازه گیری کنید و تفسیرتان را از این اعداد بنویسید.

48 - برنامه ای بنویسید که محتصات سه راس یک مثلث، به صورت سه جفت عدد صحیح و مثبت را از کاربر گرفته

الف ) بررسی کند آیا این سه نقطه می تواند راس های یک مثلث باشند یا خیر

ب ) اگر این نقطه ها راس های یک مثلث بودند، مساحت آن مثلث را محاسبه کرده و نشان دهد.

ج ) نوع مثلث را مشخص کند ( مثلث می تواند متساوی الاضلاع، متساوی الساقین یا قائم الزاویه یا مختلف الاضلاع باشد.

49 - الف) یک تابع به نام sumOfDivisors بنویسید که عدد صحیح و مثبت n را به عنوان آرگومان (پارامتر) ورودی بگیرد و مقسوم علیه های آن را با هم جمع کرده و حاصل جمع را بازگرداند.

به طورمثال برای ورودی 8=n حاصل جمع 7=1+2+4 را باز گرداند.

ب) دو عدد صحیح را " دوست دار هم " گویند اگر مجموع مقسوم علیه های هریک از آن ها مساوی عدد دیگر باشد.

به عنوان مثال اعداد 284 و220 را " دوست دار هم " گویند چون مجموع مقسوم علیه های عدد 284 برابر با عدد 220 است و مجموع مقسوم علیه های عدد 220 برابر با 284 است.

ب) با استفاده از تابع نوشته شده در قسمت الف، برنامه ای بنویسید که تمام اعداد "دوست دار هم" بین 100 تا 1000 را پیدا نموده و چاپ کند.

 

50 - الف) تابعی به نام crypt بنویسید که یک عدد n که یک عدد صحیح و مثبت 4 رقمی است و کلید k را که آن عدد نیز یک عدد صحیح و مثبت 4 رقمی است را به عنوان پارامتر ورودی گرفته و ابتدا ارقام مجاور عدد n را جابجا کرده و سپس یای انحصاری k وعدد بدست آمده را بازگرداند.

مثال اگر عدد ورودی n = 1234, کلید k=1024 باشد، ابتدا ارقام مجاور راجابجا کرده  و N1 = 2143 بدست می آید و سپس یای انحصاری N1 و کلید را محاسبه کرده و نتیجه را که 1024 ^ 2143 = 3167 است را باز می گرداند.

ب) برنامه ای بنویسید که کلید k که یک عددصحیح و مثبت 4 رقمی است را از کاربر گرفته و سپس بین اعداد4 رقمی و با استفاده از تابعcrypt ، عددی را که رمز شده آن برابر صفر باشد را پیدا کرده و نشان دهد.

بطور مثال اگر کلید برابر 1234 باشد آنگاه رمز شده 2143 برابر صفر خواهد بود.

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش برنامه نویسی پایتون محاسباتی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H