matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - مخابرات ( کد Mat0084 )

هدف این پروژه آشنایی بیشتر با مدولاسیون های دامنه و فرکانس است.

1 - در ابتدا یک سیگنال صوتی از صدای خود به طول 10 ثانیه و فرکانس نمونه برداری 10 کیلوهرتز در MATLAB ضبط نمایید. 

2 - داده های صوتی معمولا دربازه 1 تا 1- قابل پخش توسط اسپیکر و بلندگو هستند. به همین دلیل بهتر است داده های صوتی ذخیره شده خود را ابتدا نرمالیزه کرده تا مقدار بیشینه آن 1 و مقدار کمینه ان 1- شود. این سیگنال را x(t) بنامید. با دستور sound به این سیگنال گوش کنید.

3 -حالا سیگنال صوتی x(t) را به صورت AM  مدوله کنید. جهت انجام این کار ، اندیس مدیلاسیون u را برابر 0.3 و دامنه کریر Ac را برابر 10 در نظر بگیرید. فرکانس حامل 100 کیلوهرتز است. 

4 - سیگنال مدوله شده سوال قبل را با استفاده از MATLAB دمدوله کرده و به این سیگنال پیام استخراج شده گوش کنید. چه تفاوتی بین این سیگنال و سیگنال پیام اولیه x(t) وجود دارد.

5 - مراحل سوال 3 و 4 را برای مدولاسیون FM با اندیس مدولاسیون 45 کیلوهرتز تکرار کنید. فرکانس حامل 100مگا هرتز می باشد. 

6 - پهنای باند سیگنال FM را به صورت تئوری و شبیه سازی بدست آورید و مقایسه کنید.

7 - یک سیگنال پریودیک در متلب ترسیم کرده و سری فوریه آن را محاسبه کنید. سپس منحنی های جداگانه ترسیم کنید و نشان دهید با افزودن هارمونیک های بیشتر ، مجموع هارمونیک ها به سیگنال اصلی شبیه تر می شود. از عملیاتی که انجام داده اید ، گزارش ویدیویی کوتاهی در حد یک تا دو دقیقه با محتوای زیر تهیه کنید. 1 - خود را معرفی کرده و تمرین خواسته شده را شرح دهید. 2 - دستورات استفاده شده برای به دست آوردن ضرایب سری را معرفی کنید. 3 - منحنی هایی که نشان می دهد با جمع شدن هارمونیک ها ی بیشتر از یک سیگنال ، مجموع هارمونیک ها به شکل سیگنال شبیه تر می شود نمایش دهدی. 4 - در سیگنالی که انتخاب کرده اید ، کدام هارمونیک بیشترین اثر را در شکل گرفتن سیگنال اصلی دارد؟ چرا توضیح و نمایش دهید.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H