| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف پروتئوس Proteus - دیکدر 3 به 8 با دو دیکدر 2 به 4 ( کد Ele0004 )

1 - با استفاده از دو Decoder دیکدر 2 به 4 یک Decoder دیکدر 3 به 8 طراحی کنید.

 

2 - در نرم افزار پروتئوس Proteus با استفاده از فلیپ فلاپ JK ( یا T ) یک شمارنده 4 بیتی طراحی کنید.

3 - یک شمارنده 4 بیتی با ورودی های clk, reset, inc طراحی کنید ، به طوریکه خروجی شمارنده به دیکدر 4x16 متصل و T0 تا T15 را ایجاد نماید.

4 - اتصال خروجی IR به دیکدر 4x16 و ایجاد D0 تا D15 و همچنین قرار دادن یک بافر سر راه خروجی IR به باس.

5 - با استفاده از مدار نیم جمع کننده Half Adder مدار تمام جمع کننده Full Adder طراحی کنید.

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H