| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف فرترن Fortran - سری فیبوناچی ( کد For0001 )

1 -برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا 10 عدد کاتوره ای بین 0 تا 1 تولید کرده و سپس حاصل ضرب این 10 عدد تولید شده را نیز در پایان محاسبه و چاپ نماید.

2 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا 100 عدد کاتوره ای در بازه 0 تا 1 تولید کند. سپس احتمال آنکه اعداد تولید شده در محدوده 0.4 تا 0.6 قرار بگیرد را محاسبه کرده و نتیجه را چاپ کند.

3 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا اگر مقادیر پارامترهای a=2, b=5 , c=10 , d=5 مشخص شده باشند، آنگاه نتایج درستی / نادرستی گزاره های زیر را اعلام کند.

\[\begin{matrix} (a>b).AND.(b==c)\\ (b==d).AND.(b<c)\\ (b<d).AND.(.NOT.(b<c))\\ (a>d).OR.(b<c) \end{matrix}\]

4 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا کلیه توان های عدد 2 را که کوچکتر از عدد 100 هستند را چاپ کند.

5 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا پس از تولید 100 عدد کاتوره ای بین 0 تا 1 ، تعداد اعداد بزرگتر و کوچکتر از 0.5 را محاسبه نماید.

6 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا اعداد فیبوناچی را مطابق الگوی زیر و با رابطه بازگشتی محاسبه و چاپ نماید.

 

7 - برنامه ای به زبان فرترن  Fortran  بنویسید که اعداد دورقمی سری فیبوناچی را چاپ کند.

8 - برنامه ای به زبان فرترن Fortran بنویسید که مقدار تابع  cosh(x)را برای یک x دلخواه که از ورودی دریافت می شود با استفاده از بسط مک لورن این تابع یعنی سری زیر را با دقت 0.001 محاسبه و اعلام کند. همچنین اعلام کند که از چند جمله سری برای دستیابی به این دقت استفاده شده است. ( دقت مقدار را با استفاده از اختلاف مقدار تابع در دو تکرار متوالی بررسی کنید. )

9 - انواع داده ها در فرترن را نام برده و ویژگی های هر یک را به اختصار توضیح دهید.

10 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید تا در آن محیط و مساحت دایره را به شعاع 2 سانتی متر را محاسبه نماید.

11 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا پس از تولید 1000 عدد صحیح کاتوره ای بین 0 تا 10 ،تعداد اعداد بزرگتر از 5 را محاسبه و چاپ نماید.

12 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که چهار عدد را خوانده و عدد کوچکتر را بنویسد.

13 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که تمام اعداد چهار رقمی که بر 7 بخش پذیرند اما بر 3 بخش پذیر نیستند را زیر هم نمایش دهد.

14 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که عدد صحیحی را دریافت کند و زوج و فرد بودن آن را گزارش دهد.

15 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید که 10 عدد ( به صورت آرایه یک بعدی ) را گرفته و بزرگترین و کوچکترین عدد را بازگرداند.

16 - برنامهای بنویسید که n معادله n مجهول را براساس روش ماتریسی (کرامر) حل نماید. در این برنامه لازم است ضرایب معادلات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و مجهولات نیز به صورت فایل متنی (Output ) در خروجی برنامه ثبت شود.

\[\left\{\begin{matrix} a_{11}x_{1}+a_{12}x_{2}+...+a_{1n}x_{n}=b_{1}\\ a_{21}x_{1}+a_{22}x_{2}+...+a_{2n}x_{n}=b_{2}\\\;\;\;\;\;\;\;\;...\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;=\;\;\;\;...\\ a_{n1}x_{1}+a_{n2}x_{2}+...+a_{nn}x_{n}=b_{n}\\\end{matrix}\right.\]

17 - برنامهای بنویسید که مساحت یک چند ضلعی را براساس فرمول مساحت گاوس (فرمول نقشه بردار- الگوریتم بند کفش) با دادن مختصات هر یک از رئوس آن در دستگاه کارتزین محاسبه نماید. در این برنامه لازم است مختصات نقاط به صورت فایل متنی (input (در ورودی برنامه فراخوانده شود و مساحت به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (Output (در خروجی برنامه ثبت شود.

18 - برنامه ای بنویسید که انتگرال عددی توابع زیر را به روش ذوزنقه ای محاسبه نماید. در این برنامه لازم است ورودی اطلاعات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و نتیجه به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (output) در خروجی برنامه ثبت شود.

\[f(x)=\int_{i}^{j} a_{1}x^{n}+a_{2}x^{n-1}+...+a_{n} \\f(x)=\int_{i}^{j} sin(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} cos(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} tan(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} ln(x) \]

19 - برنامه ای در محیط اجرایی فرترن 90 تهیه نمایید تا بتواند با استفاده از آرایه های تک بعدی عددی و کاراکتری ، و نیز استفاده از قوانین شرطی و حلقۀ تکرار یک سطحی، برای یک شرکت خرید و فروش اتومبیل، بر اساس اعلام فهرست حسابداری مبنی بر تعداد خرید و فروش اتومبیل در هر ماه، در هر چهار ماه سال و در طول یکسال، فروش بیشینه، کمینه و متوسط را با گزارش نام ماه میلادی آن ، و شرایط رضایت بخش بودن فروش ماهانه برحسب شاخصی ، گزارش خروجی با فرمتی مناسب پس از اجرای برنامه ارائه دهد.

20 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر تعدادی عدد صحیح n و عدد حقیقی R را از ورودی دریافت کند، سپس بدون عمل توان، مقدار Rرا با سه رقم اعشاربدست آورده و چاپ نماید.

21 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر به دفعات، مقسوم علیه های تعدادی عدد دو رقمی را محاسبه، سپس تعداد مقسوم علیه های زوج و فرد هر کدام را به همراه خود مقسوم علیه ها مشخص کرده و در سطرهای جداگانه ای چاپ نماید.

22 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر به دفعات، تعدادی عدد اعشاری را دریافت نماید. سپس میانگین. کوچکترین و بزرگترین عدد بین اعداد وارد شده را بدون استفاده از توابع کتابخانه ای پیدا کرده و هر کدام را در سطر جداگانه ای با مشخص کردن نام آن ها چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی دریافت کند و اگر آن عدد زوج بود مجموع اعداد زوج ماقبل آن عدد را محاسبه نماید و اگر آن عدد فرد بود میانگین اعداد فرد ماقبل آن عدد را محاسبه نماید.

24 - دستور حل معادلات جبری به روش نیوتن را بنویسید. یک معادله را به دلخواه تعریف کنید و دستور مناسب را برای یافتن پاسخ بنویسید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی فرترن Fortran لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

Designed By M A T L A B K H O O N E H