matlabkhooneh

تکالیف فرترن - ماتریس ها ( کد For0003 )

1 - برنامه ای بنویسید که جمع اعداد موجود در سطرها و ستون های یک ماتریس 10*10 را به طور جداگانه محاسبه و نمایش دهد.

2 - برنامه ای بنویسید که یک رشته با طول مشخص n را گرفته و حروف های این رشته را در یک آرایه یک بعدی ثبت کرده و سپس یک حرف دلخواه را نیز از ورودی دریافت کرده و تعداد دفعات تکرار آن حرف را در لیست معین کند.

3 - برنامه ای بنویسید که اعداد اول دو رقمی کوچکتر از 100 را در آرایه ای به ترتیب ذخیره و چاپ نماید.

4 - برنامه ای بنویسید که ابتدا n و m سپس عناصر یک ماتریس m × n را بگیرد و حاصل‌جمع عناصر روی قطر اصلی آن ماتریس را از حاصل جمع عناصر روی قطر فرعی کم کرده و سپس چاپ نماید.

5 - یک برنامه به زبان فرترن بنوسید که x و y را از کاربر دریافت کند و به کمک 4 دستور if مقدار f را مطابق رابطه زیر محاسبه کند. سپس برنامه خود را بازنویسی کنید و به کمک if های تو در تو مقدار f را محاسبه کنید. برنامه باید به گونه ای نوشته شود که بخش خارجی شروط x را مورد ارزیابی قرار دهد و بخش داخلی شروط y را بررسی کند. 

\[ f(x,y)=\begin{bmatrix} x+y& x\geq 0 \;\;\; y\geq 0\\ x+y^{2}& x\geq 0 \;\;\; y< 0\\ x^{2}+y& x< 0 \;\;\; y\geq 0\\ x^{2}+y^{2}& x< 0 \;\;\; y< 0 \\\end{bmatrix}\]

6 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید که که مقدار تابع زیر را به ازای هر x واردشده توسط کاربر مادامی که x<0.1  است محاسبه کنید ( توجه کنید که لگاریتم طبیعی در مبنای e محاسبه می شود). از یک ساختار شرطی if برای تشخیص مجاز بودن مقدار x وارد شده استفاده کنید و مقدار تابع را محاسبه کنید و در غیر این صورت یک پیغام خطای مناسب چاپ کنید.

\[ y=ln \frac{1}{1-x}\]

که در آن P2 توان اندازه گیری شده و P1 توان مرجع (watt milli 1 ) است. این معادله لگاریتم بر مبنای 10 را استفاده می کند که برای ورودی های صفر و منفی تعریف نشده است. برنامه ای بنویسید که توان را محاسبه کند به طوری که برای مقادیر صفر و منفی واردشده پیغام خطا چاپ و کاربر را از غیر مجاز بودن اعداد واردشده مطلع کند.

7 -  برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی که فقط شامل 0 و 1 است (یعنی یک عدد صحیح "دودویی") را بخواند و معادل دهدهی آن را چاپ کند. راهنمایی: از عملگر تقسیم و تابع پیمانه (mod) برای جدا کردن متوالی ارقام دودویی از راست به چپ استفاده نمایید.

همانطور که در سیستم اعداد دهدهی، رقم سمت راست دارای ارزش مکانی 1 و سمتی چپی آن دارای ارزش مکانی 10 ،سپس 100 و سپس 1000 و ... است؛ در سیستم اعداد دودویی، رقم سمت راست دارای ارزش مکانی 1، سپس 2، سپس 4، سپس 8 و ... می باشد. بنابراین عدد دهدهی 234 را میتوان به صورت 4*1 + 3*10 + 2*100 تعبیر کرد.

8 - برنامه ای بنویسید که تانژانت x را با استفاده از سری های توانی زیر تا 6 رقم محاسبه کند.

\[sin(x)=\frac{x}{1!}-\frac{x^{3}}{3!}+\frac{x^{5}}{5!}-...\]

\[cos(x)=1-\frac{x^{32}}{2!}+\frac{x^{4}}{4!}-...\]

7 - فرض کنید مجموعه ای از اعداد صحیح نامنفی که در انتها به یک عدد منفی ختم می شوند، توسط کاربر وارد شوند. ورود هر عدد در یک خط جداگانه خواهد بود. برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد ورودی توسط کاربر را (به غیر از عدد منفی آخر) و مینیمم و ماکسیمم آنها را تعیین کند.

8 - برنامه ای بنویسید که عدد N را از کاربر دریافت کند و اعداد فرد را از یک تا N محاسبه کند و نمایش دهد.

9 - برنامه ای بنویسید که 10 جفت مقدار Y,X را از کاربر دریافت کرده و حاصل جمع، قدرمطلق تفاضل، حاصلضرب و باقی مانده تقسیم عدد بزرگتر بر کوچکتر را محاسبه کند و برای هر جفت ورودی جداگانه نمایش دهد.

10 - برنامه ای بنویسید که مقدار y=5x3+10x2-3x+7 را به ازای x=[-5,5] را محاسبه کرده و x و y را در دو ستون مقابل هم نمایش دهد.

11 - برنامه ای بنویسید که مجموع و تعداد تمام اعداد واقع بین عدد های 1 و 300 را که بر سه و هفت بخشپذیرند محاسبه کرده و آنها را نمایش دهد.

12 - برنامه ای بنویسید که مجموع 25 جمله اول سری زیر را محاسبه کند و نمایش دهد.

\[S=-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+...\]

13 - برنامه ای بنویسید که مجموع 10 جمله اول سری زیر را محاسبه کند و نمایش دهد.

\[SUM=1- \frac{2}{1!} +\frac{4}{3!}-\frac{6}{5!}+\frac{8}{7!}-...\]

14 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید که با استفاده از روش تصنیف Bisection ریشه تابع cos(x) را محاسبه کند. ( ورودی ها : ابتدای بازه ، انتهای بازه ، تعداد تکرار ، خطا )

15 - برنامه ای بنویسید که دو عدد 20 رقمی را به صورت رقم به رقم از ورودی دریافت کند و آن ها را با هم جمع کند و نتیجه را چاپ کند.

16 - برنامه ای بنویسید که ابتدا 10 عد از ورودی دریافت کند. سپس بیشینه این اعداد را چاپ کند.

17 - برنامه ای بنویسید که سن و کد جنسیت ( 0 برای آقایان و 1برای خانم ها ) را برای n کاربر مراجعه کننده به یک سامانه در طول مدت یک شبانه روز دریافت کرده ، مطابق با جدول زیر رده سنی آن ها را تشخیص داده و اعلام کند تعداد کاربران مراجعه کننده به سامانه در هر رده بندی سنی به تفکیک زن و مرد چند نفر است.

محدوده سنی رده سنی
8 تا 18 سال 1
18 تا 35 سال 2
35 تا 65 سال 3
65 به بالا 4

اعلام نتیجه به این صورت انجام شود که در سطر اول عنوان ستون ها قرار گیرد در سطرهای بعد اطلاعات مربوط به هریک از رده های سنی قرار داده شود. میدان در نظر گرفته شده برای فرمت اعداد صحیحبا توجه به فضای مورد نیاز به عدد به صورت خودکار تنظیم شود. فاصله ای بین شماره دسته و کلمه category نباشد.

چاپ نتایج از ستون 4 ام هر سطر آغاز شود.

بین هر سطر و سطر بعدی یک سطر خالی باشد.

18 - برنامه ای بنویسید که نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی را با پیغام مناسب دریافت و در خروجی با پیام مناسب چام کند (نام،نام خانوادگی،شماره دانشجویی معکوس)

19 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را از کاربر بگیرد . آن را در متغییری به نام x ذخیره کند. با استفاده از آن عبارت زیر را محاسبه کند و مقدار y را با پیغام مناسب نمایش دهد.

\[y=x^{3}+3x^{2}+6x+6\]

20 - برنامه ای بنویسید که n معادله n مجهول را براساس روش ماتریسی (کرامر) حل نماید. در این برنامه لازم است ضرایب معادلات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و مجهولات نیز به صورت فایل متنی (Output) در خروجی برنامه ثبت شود.

21 - برنامه ای بنویسید که مساحت یک چند ضلعی را براساس فرمول مساحت گاوس (فرمول نقشه بردار- الگوریتم بند کفش) با دادن مختصات هر یک از رئوس آن در دستگاه کارتزین محاسبه نماید. در این برنامه لازم است مختصات نقاط به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و مساحت به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (Output) در خروجی برنامه ثبت شود.

22 - برنامه ای بنویسید که انتگرال عددی توابع زیر را به روش ذوزنقه ای محاسبه نماید. در این برنامه لازم است ورودی اطلاعات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و نتیجه به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (output) در خروجی برنامه ثبت شود.

23 - برنامه ای بنویسید که تولید و چاپ کردن اعداد دنباله ی فیبوناچی را تا زمانی ادامه دهد که مجموع اعداد چاپ شده از 50000 بیشتر نباشد.

24 -  با استفاده از قاعده سیمپسون Simpson انتگرال زیر را حل کنید.

\[f(x)=\int_{0}^{2} x^{2}dx\]

25 - با استفاده از قاعده ذوزنقه ای انتگرال زیر را حل کنید.

\[f(x)=\int_{0}^{2} x^{2}dx\]

26 - مقادیر تابع f به صورت زیر است

 

معادلات اسپلاین مکعبی طبیعی که تابع f را در گره های x0=-1 و x1=0 و x2=1 درونیابی می کند ، به دست آورید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی فرترن Fortran لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف فرترن Fortran - سری فیبوناچی ( کد For0001 )

1 -برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا 10 عدد کاتوره ای بین 0 تا 1 تولید کرده و سپس حاصل ضرب این 10 عدد تولید شده را نیز در پایان محاسبه و چاپ نماید.

2 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا 100 عدد کاتوره ای در بازه 0 تا 1 تولید کند. سپس احتمال آنکه اعداد تولید شده در محدوده 0.4 تا 0.6 قرار بگیرد را محاسبه کرده و نتیجه را چاپ کند.

3 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا اگر مقادیر پارامترهای a=2, b=5 , c=10 , d=5 مشخص شده باشند، آنگاه نتایج درستی / نادرستی گزاره های زیر را اعلام کند.

\[\begin{matrix} (a>b).AND.(b==c)\\ (b==d).AND.(b<c)\\ (b<d).AND.(.NOT.(b<c))\\ (a>d).OR.(b<c) \end{matrix}\]

4 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا کلیه توان های عدد 2 را که کوچکتر از عدد 100 هستند را چاپ کند.

5 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا پس از تولید 100 عدد کاتوره ای بین 0 تا 1 ، تعداد اعداد بزرگتر و کوچکتر از 0.5 را محاسبه نماید.

6 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا اعداد فیبوناچی را مطابق الگوی زیر و با رابطه بازگشتی محاسبه و چاپ نماید.

 

7 - برنامه ای به زبان فرترن  Fortran  بنویسید که اعداد دورقمی سری فیبوناچی را چاپ کند.

8 - برنامه ای به زبان فرترن Fortran بنویسید که مقدار تابع  cosh(x)را برای یک x دلخواه که از ورودی دریافت می شود با استفاده از بسط مک لورن این تابع یعنی سری زیر را با دقت 0.001 محاسبه و اعلام کند. همچنین اعلام کند که از چند جمله سری برای دستیابی به این دقت استفاده شده است. ( دقت مقدار را با استفاده از اختلاف مقدار تابع در دو تکرار متوالی بررسی کنید. )

9 - انواع داده ها در فرترن را نام برده و ویژگی های هر یک را به اختصار توضیح دهید.

10 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید تا در آن محیط و مساحت دایره را به شعاع 2 سانتی متر را محاسبه نماید.

11 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید تا پس از تولید 1000 عدد صحیح کاتوره ای بین 0 تا 10 ،تعداد اعداد بزرگتر از 5 را محاسبه و چاپ نماید.

12 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که چهار عدد را خوانده و عدد کوچکتر را بنویسد.

13 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که تمام اعداد چهار رقمی که بر 7 بخش پذیرند اما بر 3 بخش پذیر نیستند را زیر هم نمایش دهد.

14 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که عدد صحیحی را دریافت کند و زوج و فرد بودن آن را گزارش دهد.

15 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید که 10 عدد ( به صورت آرایه یک بعدی ) را گرفته و بزرگترین و کوچکترین عدد را بازگرداند.

16 - برنامهای بنویسید که n معادله n مجهول را براساس روش ماتریسی (کرامر) حل نماید. در این برنامه لازم است ضرایب معادلات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و مجهولات نیز به صورت فایل متنی (Output ) در خروجی برنامه ثبت شود.

\[\left\{\begin{matrix} a_{11}x_{1}+a_{12}x_{2}+...+a_{1n}x_{n}=b_{1}\\ a_{21}x_{1}+a_{22}x_{2}+...+a_{2n}x_{n}=b_{2}\\\;\;\;\;\;\;\;\;...\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;=\;\;\;\;...\\ a_{n1}x_{1}+a_{n2}x_{2}+...+a_{nn}x_{n}=b_{n}\\\end{matrix}\right.\]

17 - برنامهای بنویسید که مساحت یک چند ضلعی را براساس فرمول مساحت گاوس (فرمول نقشه بردار- الگوریتم بند کفش) با دادن مختصات هر یک از رئوس آن در دستگاه کارتزین محاسبه نماید. در این برنامه لازم است مختصات نقاط به صورت فایل متنی (input (در ورودی برنامه فراخوانده شود و مساحت به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (Output (در خروجی برنامه ثبت شود.

18 - برنامه ای بنویسید که انتگرال عددی توابع زیر را به روش ذوزنقه ای محاسبه نماید. در این برنامه لازم است ورودی اطلاعات به صورت فایل متنی (input) در ورودی برنامه فراخوانده شود و نتیجه به دست آمده نیز به صورت فایل متنی (output) در خروجی برنامه ثبت شود.

\[f(x)=\int_{i}^{j} a_{1}x^{n}+a_{2}x^{n-1}+...+a_{n} \\f(x)=\int_{i}^{j} sin(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} cos(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} tan(x) \\f(x)=\int_{i}^{j} ln(x) \]

19 - برنامه ای در محیط اجرایی فرترن 90 تهیه نمایید تا بتواند با استفاده از آرایه های تک بعدی عددی و کاراکتری ، و نیز استفاده از قوانین شرطی و حلقۀ تکرار یک سطحی، برای یک شرکت خرید و فروش اتومبیل، بر اساس اعلام فهرست حسابداری مبنی بر تعداد خرید و فروش اتومبیل در هر ماه، در هر چهار ماه سال و در طول یکسال، فروش بیشینه، کمینه و متوسط را با گزارش نام ماه میلادی آن ، و شرایط رضایت بخش بودن فروش ماهانه برحسب شاخصی ، گزارش خروجی با فرمتی مناسب پس از اجرای برنامه ارائه دهد.

20 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر تعدادی عدد صحیح n و عدد حقیقی R را از ورودی دریافت کند، سپس بدون عمل توان، مقدار Rرا با سه رقم اعشاربدست آورده و چاپ نماید.

21 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر به دفعات، مقسوم علیه های تعدادی عدد دو رقمی را محاسبه، سپس تعداد مقسوم علیه های زوج و فرد هر کدام را به همراه خود مقسوم علیه ها مشخص کرده و در سطرهای جداگانه ای چاپ نماید.

22 - برنامه ای به زبان فرترن 90 بنویسید که کاربر به دفعات، تعدادی عدد اعشاری را دریافت نماید. سپس میانگین. کوچکترین و بزرگترین عدد بین اعداد وارد شده را بدون استفاده از توابع کتابخانه ای پیدا کرده و هر کدام را در سطر جداگانه ای با مشخص کردن نام آن ها چاپ کند.

23 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی دریافت کند و اگر آن عدد زوج بود مجموع اعداد زوج ماقبل آن عدد را محاسبه نماید و اگر آن عدد فرد بود میانگین اعداد فرد ماقبل آن عدد را محاسبه نماید.

24 - دستور حل معادلات جبری به روش نیوتن را بنویسید. یک معادله را به دلخواه تعریف کنید و دستور مناسب را برای یافتن پاسخ بنویسید.

25 - برنامه ای بنویسید که شماره ماه را از ورودی بخواند.با دستور if چاپ کند در چه فصلی از سال هستیم.

26 - برنامه ای بنویسید که شعاع دایرهای را که در مربعی محصور است دریافت، سپس اختالف مساحت دایره و مربع محصور کننده آن را محاسبه و چاپ کند.

27 - قرار است که یک تانکر نفت به شکل یک استوانه که دارای یک درپوش به صورت کلاهک مخروطی است، ساخته شود. ارتفاع مخروط برابر با شعاع استوانه است و ظرفیت تانکر (تنها شامل قسمت استوانه ای) برابر با 500 مترمکعب است. برای ساختن هر مترمربع از بدنه استوانه این تانکر مبلغ 30 دلار و برای ساختن هر مترمربع از بدنه مخروط 40 دلار هزینه می گردد. برنامه ای بنویسید که شعاع قاعده استوانه را گرفته و با توجه به حجم مخزن، ارتفاع استوانه و نیز هزینه ساخت تانکر را محاسبه نماید.

28 - برنامه ای بنویسید که دو مقدار را از ورودی خوانده، مقدار بزرگتر را چاپ کند و در صورت برابری دو مقدار پیغام are values two equal را چاپ کند.

29 - برنامه ای بنویسید مقدار را از که 3 ورودی خوانده آنها را به ترتیب نزولی در خروجی چاپ از بزرگ به کوچک چاپ کند.

30 - برنامه ای بنویسید که دستمزد کارگران یک کارخانه را مطابق با شرایط زیر به گونهای تعیین کند که هر کارگر ماکزیمم پاداش را دریافت کند:

برای کارگرانی که دارای بیش از 10 سال سابقه کار بوده و سن آنها کمتر از 30 سال است،حقوق خالص به علاوه 15 درصد حقوق به صورت پاداش پرداخت شود.

برای کارگرانی که دارای بیش از 15 سال سابقه کار بوده یا سن آنها 40 سال یا بیشتر است،حقوق خالص به علاوه 20 درصد حقوق به صورت پاداش پرداخت شود.

برای کارگرانی که دارای بیش از 25 سال سابقه کار بوده یا سن آنها 50 سال یا بیشتر است،حقوق خالص به علاوه 25 درصد حقوق به صورت پاداش پرداخت شود.

برای کارگرانی که دارای بیش از 10 سال سابقه کار بوده و سن آنها 30 سال یا بیشتر است، حقوق خالص به علاوه 10 درصد حقوق به صورت پاداش پرداخت شود.

به مابقی کارگران، (یعنی کارگرانی که کمتر از 10 سال سابقه کار دارند)، حقوق خالص به علاوه 5 درصد حقوق به صورت پاداش پرداخت شود.

31 - برنامه ای بنویسید که برای یک نمایندگی فروش آنلاین هزینه ارسال محصوالت را به شرح زیر محاسبه و اعلام کند.

به ازای مبالغ خرید کمتر از 200 هزار تومان هزینه ارسال برای مشتریان داخل شهر برابر حاصلضرب مسافت (برحسب کیلومتر) در 200 تومان و برای مشتریان خارج از شهر اگر فاصله کمتر از 20 کیلومتر باشد مشابه هزینه داخل شهر و اگر بیشتر از 20 کیلومتر باشد از رابطه 4000+ 150 * (20 -مسافت) محاسبه شود. به ازای مبالغ خرید بالاتر از 200 هزار تومان برای مشتریان داخل شهر ارسال رایگان و برای مشتریان خارج از شهر از رابطه 100 * (20 -مسافت) محاسبه شود.

32 - برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی، تعداد درس، نمرات و واحد هر درس برای نمرات یک ترم تعدادی از دانشجویان را از ورودی خوانده، شماره دانشجویی و معدل آنها را چاپ کند. مشخص کند که چند نفر از دانشجویان معدلشان بیش از 17 است.

33 - برنامه ای بنویسید که شماره پروژه و سود حاصله از تعدادی پروژه انجام شده توسط یک شرکت سرمایه گذاری را از ورودی خوانده، سپس شماره پروژه و سود مرتبط با پروژه سود آور اول را چاپ کند.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی فرترن Fortran لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

Designed By M A T L A B K H O O N E H