| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکلیف متلب MATLAB - روش رانگ کوتا مرتبه دوم ( کد Mat0010 )

1 - تابعی function بنویسید که با گرفتن یک لیست n*1 و تعداد سطر row و ستون مشخص col آن لیست را به ماتریسی با ابعاد row*col تغییر شکل دهد. این function  را reform_matrix به نامید.

 

وردی نمونه

reform_matrix([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],3,4)

خروجی نمونه

ans =

     1     2     3     4
     5     6     7     8
     9    10    11    12

2 - برنامه ای بنویسید که دو عدد n و x را با پیام مناسب از کاربر گرفته و مقدار y را محاسبه نموده و با پیام مناسب نشان دهد.

\[y=1-x+x^{2}+...+(-1)^{n}x^{n}\]

3 - در یک شرکت صنعتی بر روی عدد قطعه یک کد صحت 7 رقمی مطابق فرمت زیر ثبت می شود که نشان دهنده سال تولید ، ماه تولید ، روش ساخت قطعه و شماره کارگر سازنده قطعه است.

عدد 1 نشان دهنده روش ساخت ریخته گری و عدد 2 نشان هنده روش ساخت ماشین کاری و عدد 3 نشان دهنده روش ساخت جوشکاری است. برنامه ای بنویسید که کد صحت قطعه را ( یک عدد 7 رقمی ) با پیغام مناسب گرفته و سال تولید ، ماه تولید ، روش ساخت قطعه و شماره کارگر را با پیغام مناسب نمایش دهد.

4 - با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه دوم و در نظر گرفتن h=0.01  مقدار y(0.75) را تخمین بزنید.

\[\frac{dy}{dx}=xe^{y}\]

5 - با استفاده از روش اویلر ( رانگ کوتا مرتبه اول )  و در نظر گرفتن h=0.01  مقدار y(0.75) را تخمین بزنید.

6 - برنامه ای بنویسید که به تعداد n عدد از ورودی گرفته و تعداد اعداد مثبت و منفی و صفر را چاپ کند.

7 - برنامه ای بنویسید که دو عدد a و b را از ورودی گرفته و مضرب های 5 بین این دو عدد و همچنین تعداد آن ها را چاپ کند.

8 - برنامه ای بنویسید که نمرات چند دانشجو را به صورت یک بردار بگیرد و بدون آنکه از حلقه استفاده کند ، نمرات کمتر از 7 را به 9 ، نمرات بین 7 و 10 را به 10 و نمرات 10 تا 20 را یک نمره افزایش دهد.

9 - برنامه ای بنویسید که اولا یک ماتریس مربعی از کاربر بگیرد و اگر ماتریس مربعی نبود پیغام خطا داده و ماتریس جدید بگیرد و ثانیا مجموع و میانگین درایه های قطر اصلی و قطر فرعی ماتریس را حساب کند.

10 - برنامه ای بنویسید که دو عدد n و x را با پیام مناسب از کاربر گرفته و مقدار y را محاسبه نموده و با پیغام مناسب نشان دهد.

\[y=1-x+x^{2}-x{3}+...+(-1)^{n}x^{n}\]

11 - ماتریس A و B را در نظر بگیرید ، برنامه ای بنویسید که معادله ماتریسی AX=B را حل کند.

\[A=\begin{bmatrix} 2 &3 &1 \\ -1& 0& 1\\ 1&2 &4 \end{bmatrix} \;\;\;\;\; B=\begin{bmatrix} 2\\ 1\\ 6 \end{bmatrix}\]

12 - برنامه ای بنویسید که جواب دستگاه داده شده را بدست آورد. ( انتخاب روش اختیاری است )

\[\left\{\begin{matrix} 4x+3y+z=1\\ 3x-2y-3z=-2\\ 5x+4y+2=3 \end{matrix}\right.\]

13 - دستگاه معادله خطی زیر را در نظر بگیرید. برنامه ای بنویسید که با استفاده از روش ژاکوبی  و تا دو تکرار ، دستگاه را حل کند.

\[\left\{\begin{matrix} -2x+y+20z=19\\ x+10y-z=10\\ 8x+y-z=8 \end{matrix}\right. \;\;\;\;\; X_{0}=(0,1,0)\]

14 - در تجزیه LU  ماتریس A ماتریس L را بیابید.

\[A=\begin{bmatrix} 2& -1 &1 \\ 3& -3& 9\\ 0&3 & 5 \end{bmatrix}\]

15 - برنامه ای بنویسید که با گرفتن عدد n از ورودی و تعریف تابع fact جهت محاسبه فاکتوریل مقدار عبارت زیر را در خروجی چاپ کند.

\[\frac{1}{2!}+\frac{2}{4!}+...+\frac{n}{2n!}\]

16 - دستگاه معادلات زیر را حل کنید.

\[\left\{\begin{matrix} 2x-3y+4z=9\\ 17x-2y+z=2\\ x+2y=4 \end{matrix}\right.\]

17 - ریشه تابع زیر را بیابید.

\[f(x)=\sqrt{x}+2^{x}\]

18 - دستگاه معادلات زیر را حل کنید.

\[\left\{\begin{matrix} \sqrt{x}-3e^{y}=3\\ x-y^{2}=5 \end{matrix}\right.\]

19 - فرض کنید توابع f و g به صورت زیر تعریف شده اند

\[f(x)=\sqrt{x}+2^{x}-\left | x \right | \;\;\;\;\; g(x,y)=4xy+x^{y}-2\sqrt{x}\]

مطلوبست مقادیر زیر را تعیین کنید.

الف - مشتق چهارم تابع f در نقطه x=5

ب - مشتق تابع g نسبت به متغیر y

ج - مقدار تابع f در نقطه x=20

\[\lim_{x\rightarrow 6}f(x)\;\;\;\;\;\; \lim_{(x,y)\rightarrow (1,5)}g(x)\]
\[\int f(x)dx\;\;\;\;\; \int_{2}^{8}f(x)dx\]
\[\int_{3}^{5} \int_{0}^{4}g(x,y)dydx\]

20 - ماتریس تصادفی صحیح A (5,5) را در بازه (80 ,10-) تولید کرده و مقادیر min ، جمع درایه ها ، رتبه ماتریس ، معکوس ، دترمینان ، مقادیر و بردارهای ویژه آن را بیابید. همچنین ماتریس B متناظر با A که عناصر روی قطر اصلی آن اعداد 1،2،3،4،5 هستند را به دست آورید.

21 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد و فاکتوریل آن را محاسبه کرده و چاپ کند.

22 - یک برنامه دلخواه بنویسید که از حلقه تو در تو استفاده می کند. ( اول سوال را تشریح و سپس برنامه آن را بنویسید )

23 - برنامه ای بنویسید که 4 عدد از کاربر بگیرد و سپس میانگین ، کوچکترین و بزرگترین عدد را چاپ کند.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H