matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - نقاط در صفحه (کد Mat0034 )

1 - یک تابع بنویسید که مختصات سه نقطه در صفحه  x-y را دریافت نموده و برای مثلث تشکیل شده بین این نقاط ، مقدار مساحت و مختصات مرکز مثلث را محاسبه کند.

2 - تابعی بنویسید که دما در واحد سانتی گراد دریافت کند و معادل آن در فارنهایت بازگرداند. ( یا اینچ را به سانتی متر تبدیل کند )

3 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کند و سپس عدد سوم را دریافت کند و بررسی کند آیا این عدد در بازه ی بین دو عدد قبلی قراردارد یا بزرگتر از عدد بزرگتر و یا کوچکتر از عدد کوچکتر است.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - مدار RLC ( کد Mat0025 )

1 - یک مدار RLC با خروجی ولتاژ دوسر مقاومت را  در نظر بگیرید. پاسخ فرکانس Av=Vr(jw)/Vi(jw)  را به دست آورده و به کمک نرم افزار MATLAB منحنی اندازه و فاز آن را بر حسب w رسم کنید. فرکانس قطع و عرض باند را روی نمودار نشان دهید.

2 - برنامه ای با شرط Switch بنویسید که عدد a را از کاربر بگیرد ، اگر a=1 باشد ، برنامه نمودار بیضی زیر را رسم کند.

\[X=3+6cos(t) \;\;\; Y=-2+9sin(t);\]

و اگر a=2 باشد نمودار بیضی زیر را رسم کند.

\[X=7+2cos(t)\;\;\;Y=8+6sin(t)\]

در غیر این صورت ، هر دو نمودار بیضی را در یک پنجره رسم کند.

3 - صورتحساب برق ساکنین یک شهر کوچک به صورت زیر محاسبه می شود.

اگر 500 واحد یا کمتر برق مصرف کرده باشند قیمت دو سنت در هر واحد است.

اگر بیشتر از 500 ولی کمتر از 1000 واحد استفاده شود ، برای 500 واحد قیمت 10 دلار و برای هر واحد بیشتر از 500 واحد قیمت 5 سنت است.

اگر بیشتر از 1000 واحد استفاده شود قیمت سی و پنج دلار برای هزار واحد اول به اضافه 10 سنت برای هر واحد بیشتر از هزار است.

به علاوه صرف نظر از مقدار برق مصرفی هزینه آبونمان ده دلار شارژ می شود.

برنامه ای بنویسید که پنج مقدار مصرف زیر را به صورت برداری وارد کند و از حلقه for برای محاسبه و نمایش شارژ نهایی برای هر کدام استفاده نماید. [200 500 650 1300 1500]

4 - فرض کنید از تعدادی دانشجو در طول ترم علاوخه بر نمره کلاسی ، سه امتحان نیز گرفته شود. اگر متوسط سه نمره امتحان از نمره کلاسی بیشتر بود.متوسط به عنوان نمره نمهایی اعلام شود ، در غیر این صورت متوسط نمرات امتحانی و نمره کلاسی منظور شود. اگر نمره بالاتر از 17 بود نمره عالی ، و اگر بین 10 و 17 بود نمره متوسط و در غیر این صورت نمره ردی حساب می شود.

5 - رسم دوایر متحدالمرکز - پنج دایره با رنگ های مختلف با شعاع های متفاوت که از کاربر دریافت می شود در یک پنجره رسم کنید.

6 - برنامه ای بنویسید که

الف - نمودار خطی توابع y=tan(x) و  y=exp(x) و  y=x^2-1 و y=x را در یک پنجره و در شکل های کنار هم در بازه [2,2-] رسم کند. از رنگ ها و خطوط مختلف برای هر نمودار استفاده شود.

ب - نام هر تابع را در بالای آن نمایش دهد.

7 - در یک برنامه موارد زیر را انجام دهید:

الف - یک ماتریس 10 در 10 شامل اعداد صحیح تصادفی یکنواخت بین 50- تا 50 تولید کنید.

ب - سطرهای فرد آن را چاپ کنید.

ج - جمع اعداد هر ستون و هر سط را محاسبه و چاپ کنید.

د - اعداد هر ستون را مرتب کنید.

ه - اعداد مثبت آن را صفر کنید.

8 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه

الف - نمودار توابع sin(x), sin(2x) , ... , sin(6x) را در یک پنجره و در شکل های کنار هم رسم کند.

ب - همان توابع را در یک شکل با رنگ های مختلف به همراه تابلو راهنما رسم کند.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پردازش تصویر - سطوح خاکستری ( کد Mat0021 )

1 - توابع از پیش تعریف شده ای (دستور) در متلب MATLAB برای تبدیل بین تصویر رنگی، خاکستری و باینری به هم وجود دارند. آنها را یافته و در یک m فایل، چند نمونه را نوشته و تست کنید. برای برش تصویر به ابعاد دلخواه نیز این مورد وجود دارد. همین کار را برای برش تصویر نیز انجام دهید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پردازش تصویر - برش تصویر ( کد Mat0020 )

یک تصویر خاکستری را در ماتریسی در متلب MATLAB بخوانید، ابعاد آن را مشخص کرده و به کاربر اطلاع دهید که تصویر دارای چه ابعادی است و با دستور input از او بخواهید که بگوید به چه ابعاد کوچکتری بریده شود. کاربر ابعاد مورد نظر را وارد کند. اگر ابعاد ورودی کمتر از ابعاد اصلی تصویر بود، تصویر را به آن ابعاد بریده و نمایش دهد. وگرنه، به کاربر پیام خطا در وارد کردن ابعاد داده و مجدد از او ابعاد جدید بخواهد.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پردازش تصویر - تصویر باینری ( کد Mat0019 )

1 - یک تصویر خاکستری را در ماتریسی در متلب MATLAB بخوانید، به کمک حلقه for و تعریف یک سطح آستانه (مفهوم سطح آستانه برای این عملیات تدریس شده است)، آن را به تصویر باینری تبدیل کرده و در یک پنجره هر دو تصویر را در کنار هم نمایش دهید. سطح آستانه را تغییر داده و مجددا عملیات قبل را تکرار کنید. تفاوت در تصاویر باینری استخراجی را توضیح دهید.

2 - برنامه ای در نرم افزار MATLAB بنویسید که یک تصویر رنگی را از ورودی دریافت کند و آن را به سیاه و سفید 8 بیتی تبدیل کند. سپس نویزهای Salt & Pepper  و نویز گوسی را به تصویر اضافه نمایید. سپس فیلترهای میانگین هندسی ، میانگین حسابی ، فیتر هارمونیک و ضد هارمونیک ، فیلترهای max و min و فیلترهای میانی را بر تصویر تخریب شده اعمال نمایید. به طوری که نتایج فیلترها باعث حذف نویزهای اضافه شده به تصویر شود.

3 - الف ) برنامه ای بنویسید که یک تصویر رنگی را گرفته و آن را به تعداد دلخواه به صورت ماتریسی تقسیم بندی کند. 

ب ) برنامه ای بنویسید قسمت های مختلف تصویر را به صورت پازل تصادفی در کنار هم بچیند.

ج ) تابعی بنویسید که تصویر فوق را گرفته و آن را به خاکستری و سیاه و سفید تبدیل کند.

4 - برنامه ای بنویسید که یک تصویر تصادفی Captcha با حداقل n حرف خاکستری (n>6) با شرایط زیر تولید و ذخیزه کند.

الف ) حداقل شامل دو تا از علائم @#$%&* باشد

ب ) به صورت رنگی این کار را انجام دهید.

5 - برنامه ای بنویسید که

الف ) تابعی دلخواه سه بعدی z=f(x,y) را رسم کند.

ب ) یک شبکه عصبی ایجاد کنید که با استفاده از تابع قسمت الف آموزش ببیند

ج ) خروجی شبکه عصبی و تابع قسمت الف را با یکدیگر رسم کنید.

6 - برنامه ای بنویسید که دو تصویر دریافت کند ، ابتدا تصویر کوچکتر را به بزرگتر تبدیل کند و تصویر دوم از وسط تصویر اول ظاهر شود تا کل تصویر اول را بگیرد. این عمل را مستطیلی انجام دهید.

7 - برنامه ای بنویسید که یک تصویر و شماره سطر را دریافت کند و منحنی برازش را بدست آرود و مجموع مربعات خطا را محاسبه کند.

\[E=\sum(P(x_{i})-y_{i})^{2}\]

8 - یک تصویر را با متلب باز کنید و با یک ماسک 3*3 تصویر را Smooth کنید.

\[ \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1& 1 & 1 \\ 1& 1 & 1\\ 1& 1 & 1\\\end{bmatrix}\]

9 - عکس خود را در متغییری ذخیره کنید و یک حاشیه 5 پیکسلی از عکس را مشکی کنید و آن را نمایش دهید.

10 - عکس خود را به صورت افقی راه راه کنید. به این صورت که 5 سطر مشکی و 5 سطر بدون تغییر باشد. در مرحله بعد عکس خود را شطرنجی کنید، به این صورت که کار قسمت 1 را به صورت عمودی هم انجام شود.

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H