| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - مسیر موشک ( کد Mat0011 )

1 - یک موشک را یک ذره سه بعدی فرض کرده و معادلات حرکت آن در فضای سه بعدی را بدست آورید. همچنین نموارهای حرکت در فضای سه بعدی به ازای پارامترهای داده شده را رسم کنید.

\[x(t)=2t \; \; \; ,\; \; \; y(t)=0 \; \; \; ,\; \; \; z(t)=-4.9t^{2}+t\]

 

2 - سری عددی زیر را در متلب به ازای n از اعداد 1 تا 1000 بجز اعداد مضرب 3 را محاسبه نمایید.

\[\frac{n^{2}+2}{n^{3}-n}\]

3 - کد لازم در متلب برای محاسبه مشتق تابع زیر بر حسب s را بنویسید.

\[f=x+2ys+x^{s}\]

کدی بنویسید که مقادیر x=2 , y=3 و s=-2 را در مشتق جایگذاری نماید و مقدار عددی را محاسبه کند.

4 - تابعی در متلب بنویسید که رابطه زیر را محاسبه نماید. ( در موارد غیر از حالت های ذکر شده ، تابع f صفر می باشد. )

\[\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2} \;\;\;\; x\geq 0\;\;and\;\; y<2\\ sin(xy)\;\;\;\; x=-2 \;\;and\;\; y>6\\ x\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; 2\leq y\leq 6 \end{matrix}\right.\]

5 - تابعی بنویسید که مختصات قطبی یک نقطه را از روی مختصات کارتزین آن در صفحه دو بعدی تعیین کند.

6 - تابعی بنویسید که فاکتوریل یک عدد را محاسبه کند. در نظر داشته باشید فاکتوریل صفر برابر 1 است.

7 - یک معادله  چند جمله ای (حداقل از درجه دو )  را انتخاب کنید. سپس برنامه کامپیوتری را بنویسید که ریشه معادله مربوطه را با دقت 0.001 (در بازه ای که فرضیا مساله نصف کردن صدق می کند) محاسبه و در خروجی چاپ کند.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H