| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - هرمیت گوسی ( کد Mat0043 )

1 - رسم مدهای هرمیت گوسی  Hermite Gaussian Beams در نرم افزار MATLAB

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

Designed By M A T L A B K H O O N E H