matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - پردازش سیگنال ( کد Mat0103 )

1 - برنامه ای بنویسید که فرکانس سیگنال ورودی مدار زیر را دریافت کند و به کمک حلقه for خروجی را در هر لحظه حساب کند و در نهایت سیگنال خروجی را رسم کند؟

ورودی را به صورت 1000sin(wt) در نظر بگیرید.

ابتدا t را بین 0 تا 100 با گام های 0.01 تعریف کنید، سپس w را به عنوان ورودی دریافت و سیگنال ورودی را تولید کنید. سپس به کمک یک حلقه for که تعداد تکرارهایش با بعد t برابر است خروجی را برای لحظه بعد بدست آورید.

2 - ریشه معادله 3s3+5s2-1=0 را حساب کنید.

3 - سه ماتریس تصادفی 3*3 و 3*1 و1*3 تشکیل داده و به کمک این سه ماتریس و ماتریس یکه واحد به عنوان بلوک چهارم ، یک ماتریس 4*4 ساخته و A بنامید. ماتریس B را به صورت [4;3;2;1]  تعریف کنید و حاصل درستگاه فوق را بیابید. در صورتی که دستگاه شما جواب ندارد علت را بیان کنید.

4 - تابع sinc را در بازه 7 تا 7- رسم کنید. این تابع در چه نقاطی صفر است؟

5 - یک تابع رندوم 10000*1 با مقادیر مثبت و منفی درست کرده و آن را رسم کنید.

6 - تابعی بنویسید که توابع tan(x) و cos(x) را با گرفتن x و N با استفاده از سری تیلور محاسبه کند.

7 - تابعی بنویسید که بزرگترین درایه ( همراه با شماره سطر و ستون ) و متوسط درایه های مارتیس را محاسبه کند.

8 - برنامه ای بنویسید که عدد سه رقمی دلخواهی را گرفته و جای ارقام اول و سوم را با هم عوض کند.

9 - سیگنال های زیر را به کمک دستور stem رسم کنید.(دقت کنید که سیگنال های پله و ضربه واحد باید توسط خودتان پیاده سازی شود و سیگنال ها زمان گسسته هستند)

\[x(n)=u(n+3)-u(n-3)+2\delta (n+3)+3\delta(n+2)\]

\[y(n)=2x(n)-x(2n)\]

\[z(n)=cos(2\pi n).x(n)\]

10 - اگر x(n)=u(n)-u(n-10) یک ورودی برای سیستم LTI با پاسخ ضربه h(n)=(0.9)nu(n) باشد.

الف) ورودی و پاسخ ضربه را رسم کنید.

ب) با کمک مطالبی که در کالس درس آموختید سیگنال خروجی را روی کاغذ بدست آورید و رسم کنید.

ج) با کمک تابع conv متلب خروجی را بدست آورید و با پاسخ خود در قسمت ب مقایسه کنید.

(سیگنال ها زمان گسسته هستند)

11 - الف) تابعی بنویسید و به کمک آن کانوولوشن دو سیگنال گسسته را در زمان محاسبه کنید. (از تابع کانوولوشن متلب استفاده نکنید)

ب) تابع خود را بر روی دو سیگنال دلخواه اعمال کنید و خروجی را بدست بیاوردید ، سپس هر سه سیگنال(دو سیگنال ورودی و یک خروجی) را به کمک دستور subplot ترسیم کنید.

ج) صحت پاسخ خود را به کمک تابع conv متلب بررسی کنید.

12 - با کمک تابع repmat و دستور stem سیگنال زیر را بصورت متناوب تا ۳ دوره تناوب ترسیم کنید

\[x[n]=sin(2\pi n)(u[n]-u[n-10])\]

13 - اندازه و فاز سیگنال زیر را بدست آورید و با استفاده از subplot رسم کنید.

\[X(w)=e^{3jw}+e^{5jw} \;\;\;\;\; for (-10\pi \leq w \leq 10\pi)\]

14 - پاسخ ضربه و پاسخ پله یک سیستم انتگرال گیر را بدست آورده و نمایش دهید.

15 - سه ثانیه صدای خود را ضبط کنید و در حوزه ی زمان و فرکانس نمایش دهید.

16 - حاصل کانولوشن دو سیگنال زیر را بدست آورده و نماش دهید.

\[cos(2 \pi t) \;\;\;\;\; \delta (t)\]

17 - برنامه ای بنویسید که ابتدا 3 عدد a , b, c را از ورودی دریافت کند. سپس max و min آن ها را یپدا کرده و یک ماتریس به ابعاد (max , 3 ) ساخته و سطر a ام را اعداد فرد بزرگتر از a و سطر b ام را اعداد تصادفی بین min و  max  و سطر سوم را اعداد بین min و  max با فاصله یکسان قرار دهد.

18 - برنامه ای بنویسید که مقادیر xmin  و  xmax را از کاربر بگیرد و نمودارهای x2 و x3 و x4 را ابتدا در یک نمودار با هم ئو در مرحله بعد در 3 نودار مختلف در یک تصویر نمایش دهد. همچنین مقدار max و min هر نمودار را با دایره علامتگذاری کند.

19 - برنامه ای بنویسید و در یک تصویر دستورهای plot3 , mesh , surf , ezsurf را برای معادله دلخواه با هم مقایسه کنید.

20 - تبدیل فوریه یک سیگنال پیوسته و یک سیگنال گسسته را بدست آورده و رسم کنید.

 

21 - برنامه ای در MATLAB بنویسید که یک عدد اعشاری را از ورودی بگیرد و بخش صحیح و اعشاری را با هم عوض کند و در خروجی نمایش دهد. ( به صورت عددی بدون استفاده از توابع مخصوص رشته ها )

\[ 123.873 \to 873.123\]

22 - تمرین قبل را با استفاده از توابع مخصوص رشته ها و کاراکترها را نیز پیاده سازی کنید.

23 - برنامه ای بنویسید که دو بردار A و B را دریافت کند و عناصر مشترک آن ها را چاپ کند.

24 - با در نظر گرفتن ماتریس های A و B برنامه ای بنویسید که دستگاه معادلات AATX=B را حل کند.

\[A=\begin{bmatrix} 1& 2 & 3 & 4 \\ 2& 3 & 4 & 1 \\ 3& 4 & 1 &2 \\ 4& 1& 2& 3 \\\end{bmatrix} \;\;\;\;\; B=\begin{bmatrix}3 \\ 0\\ 1\\4\end{bmatrix}\]

25 - دستگاه معادلات زیر را در نظر بگیرید

\[\left\{\begin{matrix} 10x-y+2z=6\\ -x+11y-z+3w=25\\ 2x-y+10z-w=-11\\3y-z+8w=15\end{matrix}\right.\]

برنامه ای بنویسید که این دستگاه را به دلخواه توسط یکی از روش های حذفی ژاکوبی یا گاوس سایدل و با 3 مرتبه تکرار حل کند. مقدار اولیه را بردار صفر در نظر بگیرید.

26 - برنامه ای بنویسٌید که با گرفتن مقدار n را  از کاربر، دستگاه معادلات غیر خطی زیر را به روش نیوتون رافسون با تقریب اولیه و تعداد n  تکرار محاسبه کند.

\[\left\{\begin{matrix} ln(x^{2}+y^{2})+y=1\\\sqrt{x}+xy=0\end{matrix}\right. \;\;\;\;\; (x_{0},y_{0})=(2.4 , -0.6) \]

27 - با استفاده از حلقه switch case برنامه ای بنویسید که از ورودی مقدار طول و واحد آن را بر حسب سانتی متر ، فوت و یا اینچ بگیرد و از ورودی بپرسد که این طول را به چه واحدی تغییر دهد، سپس مقدار طول را بر حسب واحد خواسته شده تغییر دهد.

28 - سوال های زیر فقط با استفاده از if و while انجام شوند ( اجازه استفاده از دستور های توان ، باقیمانده و ... را ندارید )

برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و مربع آن را چاپ کند؟

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند سپس مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت کند و قدر مطلق آن را چاپ کند؟

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را حساب کند؟

برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد بخش پذیر بر سه که کوچکتر از 1000 هستند را انجام دهد؟

29 - سوال های زیر  فقط با استفاده از if و for انجام شوند ( اجازه استفاده از دستور های توان ، باقیمانده و ... را ندارید )

برنامه ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و مربع آن را چاپ کند؟

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کند سپس مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت کند و قدر مطلق آن را چاپ کند؟

برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و فاکتوریل آن را حساب کند؟

برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد بخش پذیر بر سه که کوچکتر از 1000 هستند را انجام دهد؟

30 - برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای 2 دریافت کند و آن را به مبنای 10 ببرد.

31 - برنامه ای بنویسید که یک عدد در مبنای 2 دریافت کند و مستقیما به مبنای 16 ببرد. ( بدون استفاده از مبنای 10 )

32 - زیربرنامه ای بنویسید که به عنوان ورودی یک ماتریس را گرفته و درصورتی که آن ماتریس مربعی باید دترمینان ماتریس ، معکوس ماتریس و مقادیر ویژه آن را محاسبه کرده و به عنوان خروجی به برنامه اصلی بازگرداند. در صورتی که ماتریس مربعی نباشد این محاسبات را انجام ندهد و تنها ابعاد ماتریس را بازگرداند.

33 - برنامه ای بنوسید که عددی از ورودی دریافت کرده، سپس سری فیبوناچی قبل از آنرا تولید نماید

34 - برنامه ای را بنویسید که یک عدد مثبت را خوانده و همه مقسوم علیه های آن را نمایش دهد

35 - برنامه ای بنویسید که یک عدد را خوانده و با نمایش پیغام مناسب اول بودن آن را تعیین نماید. نکته: عدد اول عددی طبیعی بزرگتر از 1 است که بر هیچ عددی به جز خود و 1 بخشپذیر نباشد. تنها استثنا عدد 1 است که جزو این اعداد قرار نمیگیرد.

36 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کرده سپس معکوس (یا واران) عدد دریافتی را نمایش دهد.

مثال: ورودی: 2549 - خروجی: 9452

37 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را دریافت کرده و حاصل جمع n جمله ی اول سری زیر را نمایش دهد

\[S=\frac{1}{1!}+\frac{2}{2!}+\frac{3}{3!}+...++\frac{N}{N!}\]

38 - عملکرد هر یک از دستورات زیر را کامل شرح دهید.

clc

repmat

ceil

eye

39 - با فرض A=1:16  متغییر A را به صورت مستقیم ( از 1 تا 16 ) و معکوس ( از 16 تا 1 ) تعریف کرده و متغیری که به صورت مستقیم تعریف و در قالب یک ماتریس با سطر و ستون دلخواه نمایش داده شود.

40 - ماتریس زیر را فراخوانی کنید.

\[\begin{bmatrix} 3& 4 & 1 \\ 5& 8& 6\\ 2& 10 & 9 \\\end{bmatrix}\]

الف ) سطر سوم و ستون دوم را فراخوانی کنید.

ب ) سطر اول و ستون آخر را فراخوانی کنید

ج ) کل ستون اول را فراخوانی کنید.

د ) کل سطر دوم را فراخوانی کنید.

ه ) کل ماتریس را در 4 سطر و 5 ستون تکرار کنید.

41 - ماتریس زیر را در نظر بگیرید.

\[\begin{bmatrix} 6& 7 & 5 \\ 5& 2& 3\\ 1& 10 & 4 \\\end{bmatrix}\]

الف ) ابتدا ماتریس را تعریف کنید.

ب ) عناصر قطر اصلی ماتریس را صفر کنید.

ج ) عناصر قطر اصلی را فراخوانی کنید.

د ) عناصر قطر اصلی را جمع کنید.

ه ) کل درایه های ماتریس را یکبار جمع و یکبار ضرب کنید.

42 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح و مثبت N را دریافت کرده و اولین عدد اول بزرگتر از N را نمایش دهد.

43 - برنامه ای بنویسید که معادلات زیر را در یک پنجره به صورت زیر نمایش دهد.

\[\left\{\begin{matrix} y=5x^{2}+2x\\ y=log10(x)\\e^{-x/2}\end{matrix}\right.\]

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف متلب MATLAB - انتگرال گیری دو بعدی سیمپسون ( کد Mat0096 )

1 - تابعی بنویسید که دوماتریس A و B را بگیرد و B را در A جستجو کند. در صورتی که B در A موجود بود ، مختصات آن را برگرداند. ( یعنی اندیسی از A که گوشه سمت چپ بالای B در آن قرار دارد ) درغیر این صورت خروجی را صفر برگرداند.

2 - برنامه ای بنویسید که n را بگیرد و مثلث خیام - پاسکال از سطر اول تا n ام را در یک آرایه دو بعدی برگرداند. به جای عناصر تعریف نشده صفر قرار دهد.

3 - با استفاده از روش انتگرال گیری عددی سیمپسون Simpson ، انتگرال دو بعدی زیر رار محاسبه کنید.

\[\int_{0}^{1}\int_{0}^{2}xy^{2}dydx\]

4 - انتگرال تابع زیر را در بازه [0,1] به روش های ذوزنقه و سیمپسون Simpson بدست آورید.

\[f(x)=x^{3}+2x^{2}+x+1\]

5 - تابعی بنویسید که یک چندجمله ای ( به صورت یک بردار سطری ) و یک بردار دو عنصری ( حاوی دامنه ترسیم ) را از کاربر بگیرد و نمودار چند جمله ای را در دامنه مشخص شده ترسیم کند.

6 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس سطری با طول m و n را از ورودی گرفته و یک ماتریس ستونی به طول m+n بسازد که ابتدا عناصر ماتریس n عنصری  و سپس عناصر ماتریس m عنصری در آن ریخته شود.

7 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از کاربر گرفته و در ماتریس ستونی قرار دهد و سپس با ترتیب بالعکس در یک ماتریس ستونی دیگر ذخیره نماید.

8 - برنامه ای بنویسید که عدد دلخواه A را از کاربر گرفته و قدرمطلق آن را محاسبه کند.

9 - برنامه ای بنویسید که نمره یک دانشجو را دریافت کند، اگر نمره بالای 18 بود چاپ کند عالی، اگر بالای 14بود چاپ کند خوب، اگر بالای 10 بود چاپ کند ضعیف و در غیر این صورت چاپ کند مردود.

10 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه while،توان سوم اعداد یک تا 6 رامحاسبه کند

11 - با استفاده از حلقه for مجموع زیر را محاسبه کنید

\[y=\sum _{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}}\]

12 - سوال قبل را در حالتی بنویسید که n را به عنوان ورودی را از کاربر بگیرد و اگر عدد کوچکتر از 1 بود، چاپ کند جواب شما بی معنی است و اگر عدد بزرگتر از1 بود، محاسبه را انجام دهد

13 - برنامه ای بنویسید که عدد فردN را بخواند و سری زیر را با استفاده از حلقه for محاسبه نماید

\[s=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{N!}\]

14 - با استفاده از ساختار switch-case برنامه ای بنویسید که مقدار دما رابر اساس واحدی که کاربر مشخص میکند، دریافت کند و آن را بر حسب واحد دیگری نمایش بدهد

\[\begin{matrix} K=C+273\\ F=1.8C+32\\ R=1.8C+491.4 \end{matrix}\]

15 - دستوری بنویسید که چندجمله ای زیر را در متلب نمایش دهد.مقدار چند جمله ای فوق را در نقطهx=1 بیابید.

\[f(x)=3x^{4}-0.5x^{3}+x-5.2\]

16 - دو چند جمله ای زیر را در هم ضرب کرده و چند جمله ای حاصل را بنویسید.خارج قسمت و باقی مانده تقسیم تابعg(x)برf(x)رانیز حساب کنید

\[\begin{matrix} f(x)=3x^{3}-5x^{2}+6x+2 \\ g(x)=x^{5}+3x^{4}-x^{2}+2.5 \end{matrix}\]

17 - نمودار دو چند جمله ای زیر را در یک پنجره شکل رسم کنید

\[\begin{matrix} f(x)=3x^{4}+2x^{3}+7x^{2}+2x+20 \\ g(x)=5x^{3}+9x-2 \end{matrix}\]

18 - ریشه های چند جمله ای زیر را بیابید

\[F=x^3+3x+1\]

19 - تابع بهترین چند جمله ای درجه 3 و درجه 4 عبوری از نقاط زیر را به دست آورید و نمودار تابع را رسم کنید.

A=[1 2 3 7;6 7 22 32;98 5 -23 1;32 5 -75 23]

20 - دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید.

\[\left\{\begin{matrix} x+2y+3z+7t=4\\ 6x+7y+22z+32t=5\\ 98x+5y-23z+t=7\\ 32x+5y-75z+23t=1 \end{matrix}\right.\]

21 - برنامه ای بنویسید که ماتریس ضرایب و مقادیر سمت راست یک دستگاه معادلات خطی را از کاربر بگیرد و پاسخ دستگاه را با پیغام مناسب نمایش دهد.

22 - تابعی در متلب MATLAB  بنویسید که یک آرایه خطی از کاربر دریافت ، کوچکترین و بزرگترین مقادیر را حذف و اگر پس از آن مقادیر تکراری در صورت وجود را حذف و در نهایت آرایه تغییر یافته را چاپ کند.

23 - با استفاده از روش نیوتن - رافسون و گاوس سایدل ( هر دو روش ) پاسخ یکی از معادلات زیر را حداقل تا شش رقم اعشار بیابید. برای این کار هر مرحله را درون یک حلقه ی تکرار قرار دهیدو نتایج بدست آمده در هر مرحله را در یک ماتریس ذخیره کنید. پس از حلقه تکرار ، کل ماتریس نتایح را در یک فایل اکسل بنویسید، نمودار را نیر ترسیم نمایید. در انتها نتایج هر دو روش را با هم مقایسه نماید و از دستور شرطی برای نمایش نتیجه استفاده نمایید.

\[f(x)=sin(x)-x \;\;\;\;\;\;\; x\in \left [ 0 , 2 \right ]\]

\[f(x)=e^{x}-x \;\;\;\;\;\;\; x_{0}=0\]

\[f(x)=x^{5}-1 \;\;\;\;\;\;\; x_{0}=0.5\]

24 - برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه کند.

\[\prod_{j=1}^{100} \frac{j-3}{j-8}\]

25 - برنامه ای بنویسید که N را از ورودی دریافت کند و یک جدول ضرب N*N را تولید و چاپ کند. همچنین فلوچارت آن را نیز رسم کنید.

26 - برنامه ای بنویسید که تابع های زیر را در بازه های خواسته شده رسم کند.

\[f(x)=e^{ \frac{-1}{2} x}cos(4x)\]

\[f(x)=\begin{cases} sin(x)& \text{ if } x\in [-2\pi,2\pi] \\ x^{2}-1& \text{ if } x\in[2\pi,10] \\ 4& \text{ if } x\in otherwise \end{cases}\]

27 - برنامه ای بنویسید که N را از ورودی دریافت کرده و جدول زیر را چاپ کند.

\[\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 &... &N \\2 & 3 & 4 & ... & N+1 \\ 3& 4 & 5 & ... & N+2 \\ ...&... & ...& ... & ... \\ N& N+1 & N+2 & ... & 2N+1 \\\end{bmatrix}\]

28 - برنامه ای بنویسید که نمودار تابع زیر در یک شکل شکل به طور همزمان ترسیم کند. در بازه 4 تا 4-

از دستور legend ، برچسب محورهای مختصات ، عنوان ، توضیحات برای هر نمودار وارد شود.

\[f(x)=\frac{1}{1+x^{2}} \;\;\; f(x)=sin(2x)\;\;\; f(x)=1-cos(x)\]

29 - با استفاده از روش رامبرگ  انتگرال تابع دلخواهی را در بازه مشخص شده محاسبه کنید.

30 - تابعی بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک را محاسبه کند.

31 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که دو آرایه دو بعدی ( ماتریس ) با ابعاد برابر وارد نکنیم از کاربر بخواهد دوباره ماتریسی را وارد نماید.

32 - تابعی بنویسید که فاصله اقلیدسی بین دو بردار را بدست آورد. بردارها ورودی تابع هستند که می توانند به صورت سطری یا ستونی باشند.

33 - یک جمله ای با بیش از 10 کلمه را به صورت ورودی دریافت کنید و برنامه ای بنویسید که تعداد کلمات این جمله را مشخص نماید و حروف کوچک درون جمله را به حروف بزرگ تبدیل کند.

34 - مینیمم min محلی یک سیگنال سینوسی زیر را در بازه  0 تا 1 بدست آورید و منحنی آن را نیز رسم کنید.

\[y(t)=cos(2\pi t)+3cos(\frac{1}{2} \pi t)\]

35 - در بازی گوسین عددی صحیح بین 1 تا 10 به صورت تصادفی انتخاب می شود. در صورتی که حدس شما از این عدد بزرگتر باشد ، جمله Too High و در صورتی که حدس شما از این عدد کوچکتر باشد جمله Too Low را نمایش دهد. این بازی تا زمانی ادامه دارد که کاربر عدد مورد نظر را وارد نماید. برنامه این بازی را بنویسید.

36 - با استفاده از دستور fsolve معادلات غیرخطی زیر را حل کنید.

\[ \left\{\begin{matrix} x_{1}^{2}+4x_{2}^{2}=5\\2x_{1}^{2}-2x_{1}-3x_{2}=2.5\end{matrix}\right. \;\;\;\;\; x_{1,0}=0.8 \;\;,\;\; x_{2,0}=0.2\]

37 - نمودار تابع زیر را با دستور semilogy در بازه [0,30]  رسم کنید. محورهای مختصات را نام گذاری کنید و نمودار را شبکه بندی نمایید.

\[ y(t)=\frac{2+sin(t)}{2-cos(\frac{t}{4})}e^{-0.05t}\]

38 - نمودار تابع غیرخطی را رسم نمایید.

\[ y(t)=\left| \frac{sin(50t)}{t} \right|sin(t+\pi)\]

سپس نمودار را hold کرده و تابع زیر را نیز رسم کنید.

\[ f(z)=10e^{z}\;\;\;\; z \in[0.01+0.5i,-1+50i]\]

39 -معادله یک بیضی در سیستم مختصات قطبی به صورت زیر است. نمودار r بر حسب theta را رسم کنید.

\[r=\frac{a(1-b^{2})}{1-bcos(\theta)}\;\;\;\;\; a=2\;,\;b=0.5\]

40 - نمودار منحنی زیر را با دستور surf رسم نمایید.

\[f(x,y)=cos(x)cos(y)\]

41 - نمودار منحنی پارامتری را بر حسب توابع زیر در بازه خواسته شده رسم کنید. ( plot3 )

\[\left\{\begin{matrix} x(t)=sin(2t)+sin(t)^2\\ y(t)=t\\z(t)=cos(2t)+cos(t)^2\end{matrix}\right. \;\;\;\;\;\;\; t \in [0,10\pi]\]

42 - تابع گسسته زیر را رسم کنید

\[y[n]=25cos(\pi n+5)e^{0.1n}\;\;\;\;\;n=0,1,2,...,40\]

43 - یک تابعی بنویسید که یک دایره را رسم نماید به طوری که آرگومان های ورودی آن (x,y,r) باشد که x و y مختصات مرکز دایره و r شعاع دایره است. برای استفاده و اجرای تابع مذکور 30 بار آن را اجرا نمایید که دایره ها شعاع و مرکز تصادفی داشته باشند و همه 30 دایره را در یک پنجره رسم نمایید.

44 - حاصل ضرب تابع چند جمله ای زیر را محاسبه کنید.

\[(x^{2}-x-1)(x^{3}-2)(x^{2}-3)\]

45 - با اعمال قوانین کیرشف ، دستگاه معادلات خطی زیر را برای یک نمونه مدار بدست آورید و مقادیر جریان ها را محاسبه کنید.

\[\left\{\begin{matrix} 470i_{1}+300i_{2}-5=0\\ -300i_{2}+560i_{3}+1000i_{5}=0\\ 100i_{4}-560i_{3}+10=0\\ -i_{1}+i_{2}+i_{3}+i_{4}=0\\-i_{4}-i_{3}+i_{5}=0\end{matrix}\right.\]

46 - مقدار انتگرال زیر را محاسبه کنید.

\[\int_{-2}^{6} \frac{5}{4}x^{6}-2x^{5}+0.2x^{3}-7\;\;\;\;dx\]

47 - برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و معدل دانشجویان یک کلاس ٢٠ نفری را دریافت کرده و معدل و شماره دانشجویی سه شاگرد برتر را برگرداند.

48 - برنامه ای بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح مثبت با طول دلخواه دریافت کند و عناصر تکراری آن ماتریس را حذف کند

49 - برنامه ای بنویسید که یک بردار دلخواه را از کاربر دریافت کند. به جای درایه های زوج مثبت آن منفی آن ها و به جای درایه های فرد مثبت آن ١ −قرار دهد. به جای درایه های زوج منفی آن توان دوم آن ها و به جای درایه های فرد منفی آن ها منفی دوبرابر آن ها را قرار دهد. در انتها درایه های بردار را به صورت زیر مرتب کند.

درایه های مثبت از کوچک به بزرگ,درایه های منفی از بزرگ به کوچͷ,درایه های صفر

50 - مقدار انتگرال زیر را با روش های سیمپسون ، ذوزنقه ای و نیوتن - کاتس به ازای h = 1 , 0.1 , 0.01 , 0.001 محاسبه کنید.

\[ f(x)=\int_{0}^{2\pi}e^{sin(x)}dx\]

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پروژه پردازش تصویر - همسان سازی هیستوگرام ( کد Mat0095 )

1 - عملیات همسان سازی هیستوگرام سراسری و محلی ( با پنجره های 11*11 و 21*21 ) بر روی تصاویر car و kid اعمال کرده، با نمایش نتیجه و رسم هیستو گرام تصویر اولیه و تصویر حاصل، بر روی نتایج حاصل بحث کنید.

 

2 - عملیات لبه یابی را به کمک فیلتر لاپلاس، روبرت و سوبل روی تصویر im103 انجام دهید و نتیجه را نشان دهید

3 - تصویر im103 را به کمک (3*3) filter box تار نموده، سپس عملیات مرحله قبل را مجددا رو تصویر تار شده اعمال نمایید. روی تفاوت آشکارسازی لبه دراین دو تصویر بحث نمایید.

4 - برنامه ای بنویسید که نوع تصویر خوانده شده را تشخیص و اعالم کند ( رنگی:1 ،سطح خاکستری: 2 و باینری: 3 )

5 - برنامه ای برای شناسایی مختصات و مقدار نورانی ترین و تاریکترین نقاط یک تصویر بنویسید

6 - برنامه ای برای یک دوربین امنیتی بنویسید که با دریافت فریم های ویدیویی، به محض تشخیص حرکتی در محیط، پیغامی برای اپراتور ارسال کند. ( برای تشخیص حرکت، از تفاضل دو فریم استفاده کنید)

جهت سفارش پروژه و تکلیف پردازش تصویر OpenCV و متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - رسم منحنی ها ( کد Mat0074 )

1 - می خواهیم یک برنامه بنویسیم که شماره دانشحویی شمار ا به عنوان وروذی از کاربر دریافت کرده و این خروجی را ارئه دهد.

الف) تعداد ارقام عدد

ب ) بزرگترین رقم این عدد بین چهار رقم سمت راست شماره دانشجویی

2 - بزرگترین رقمی که از مساله قبل بدست آوردیم را در نظر بگیرید . با استفاده از آن می خواهیم یک ماتریس Magic بسازیم. سپس چک کنیم که آیا این رقمی که به عنوان بزرگترین رقم در مساله قبل بدست آوریم. در درایه های این ماتریس وجود دارد. اگر این عدد در درایه ها وجود داشت، برنامه تشخیص دهد در چه سطری و ستونی این عدد را پیدا کرده است.

3 - برنامه ای به فرم script بنویسید که دو عدد طبیعی a و b را به عنوان ورودی دریافت کرده و با استفاده از دستور switch :

الف - چنانچه هر دو زوج باشد ، حاصل جمع آنها 

ب - اگر هر دو فرد باشد ، قدر مطلق تفاوت آن ها

و در صورتی که یک زوج و دیگری فرد باشد ، عدد بزرگتر را چاپ کند.

4 - فرض کنید دستور meshgrid  در متلب وجود ندارد. تابعی به نام my meshgrid  بنویسید که دو وکتور را به عنوان ورودی گرفته و خروجی meshgrid را تولید کند.

از تابع قسمت فوق به عنوان زیر ببرنامه استفاهده کنید و به ازای 5 مقدار با فاصله phi بین 0 و pi/2 و 100 مقدار برای theta بین 0 و 2pi زیر را رسم کنید.

\[\begin{matrix} r=5\\ x=r \; sin(\phi)\; cos(\theta)\\ y=r \; sin(\phi)\; sin(\theta)\\ z=r\;cos(\phi) \end{matrix}\]

5 - تابعی بنویسید که شعاع یک دایره ، مختصات مرکز دایره و هم چنین دو وکتور دیگر شامل مختصات x و y  تعدادی نقاط درون صفحه را دریافت کند و مختصات نقاظی که درون دایره قرار گرفته اند را در خروجی چاپ کند.

6 - یک پرتابه با سرعت اولیه V0 و زاویه theta  پرتاب شده است. تابعی بنویسید که در هر یمان t موقعیت پرتابه را مشخص کند.

\[x=V_{0}\; cos(\theta) \;t\]

\[y=V_{0}\; sin(\theta) \;t -\frac{1}{2}\;gt^{2}\]

7 -  برنامه ای بنویسید که یک ماتریس با ابعاد دلخواه از ورودی دریافت کند و تمامی عناصر آن را یک به یک بررسی کند، اگر این درایه منفی بود ، قدر مطلق آن را جایگزین کند و هرگاه به اولین درایه بزرگتر از 90 رسید عملیات را متوقف کند و در نهایت ماتریس A را نمایش دهد.

8 - مشتق رابطه زیر را نسبت به x محاسبه کنید و مقدار آن را در نقطه x=-1 بیابید.

\[f(x)=\int _{x^{2}}^{sin(x)}e^{xt}dt\]

9 - معادله دیفرانسیل زیر را به صورت تحلیلی ( عدم استفاده از حل عددی )  حل و پاسخ x و y را مشخص کند.

\[\left\{\begin{matrix} \ddot{x}+2y=t\\ \dot{y}-x=0 \end{matrix}\right.\]

10 - دو منحنی زیر را رسم و سپس مساحت محصور میان این دو منحنی را بیابید.

\[\left\{\begin{matrix} y(x)=2-5x^{2}\\ z(x)=\frac{1}{5}\;x \end{matrix}\right.\]

11 - نمودراهای زیر را رسم کنید و برای هر نمودار ، عنوان و برچسب مناسبی قرار دهید.

\[\left\{\begin{matrix} x=(1+t^{2})sin(4+t)\\ y=(1+t^{2})cos(4+t)\\ z=t \end{matrix}\right. \;\;\;\;\;\; t=[-2\pi,2\pi]\]

\[x=[-2,2]\;\;\;,\;\;\;y=[-2,2]\;\;\;,\;\;\;z=sin(3y-x^{2}+1)+cos (2y^{2}-2x)\]

12 -  معادله زیر را به صورت عددی حل کنید و سپس نمودار موقعیت - زمان و سرعت - زمان را در یک پنجره رسم و با استفاه از راهنمای مناسب مشخص کنید هر منحنی مربوط به چه پارامتری است.

\[\ddot{x}+2\dot{x}+2x=cos(t)\;\;\;,\;\; t\in [0,2] \;\;,\;\;x(0)=0 \;\;,\;\; \dot{x}(0)=2\]

13 - فرض کنید ماتریس های a , b , c , d به صورت زیر تعریف شده اند

\[a=\begin{bmatrix} -2 & 0\\ 3& 1 \end{bmatrix}\;\;\;\; b=\begin{bmatrix} 1 &3 \\ 2& 0 \end{bmatrix}\;\;\;c=\begin{bmatrix} 1\\ 2 \end{bmatrix}\;\;\;d=\begin{bmatrix} -2 \end{bmatrix}\]

مقادیر خواسته شده را در صورت امکان پذیری محاسبه و در غیر این صورت علت غیرمجاز بودن عملیات خواسته شده را ذکر کنید.

\[a)=a*d \;\;\;\; b)a/b \;\;\;\; c)a/c\;\;\;\; d)a+c\]

14 - برنامه ای به زبان MATLAB بنویسید که ماتریسی دو ستونی را که مقادیر ستون اول حقوق امسال کارگران یک کارخانه و مقادیر ستون دوم درصد افزایش حقوق هر کارگر برای سال آینده است را از کاربر بگیرد و موارد زیر را با پیغام مناسب چاپ کند.

الف ) تعداد کارگران

ب ) میانگین حقوق امسال کارگران

ج ) حقوق سال آینده کارگران ( به صورت یک بردار ستونی ) و میانگین حقوق سال آینده کارگران

د ) حقوق های زیر 2 میلیون تومان ( به صورت یک بردار ستونی ) و تعداد و میانگین آن ها

15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی را دریافت کرده و به عنوان خروجی تعداد و مجموع ارقام زوج آن را در یک فایل متنی چاپ کند.

16 - تابعی بنویسید که با دریافت قطر و طول یک استوانه D و h ، مساحت جانبی A وحجم V آن را بر اساس رابطه های زیر محاسبه کند. سپس برنامه ای بنویسید که با دریافت دو عدد از کاربر به عنوان قطر و ارتفاع و به کمک تابع مذکور در یک فایل متنی خروجی های خواسته شده مشابه زیر را چاپ کند. توجه کنید در صورت ورودعدد منفی به عنوان قطر یا ارتفاع توسط کاربر ، می بایست پیغامی بر روی پنجره فرمان نمایش داده شده و مجددا از کاربر طول و اضلاع دریافت شود. این فرآیند باید تا ورود اعداد مثبت ادامه داشته باشد.

 \[A=\pi Dh\;\;\;\; V=\frac {\pi D^{2}}{4}h\]

17 - برنامه ای در متلب بنویسید که توابع زیر را در بازه مشخص شده در یک نمودار رسم کند.

\[y_{1}=2\;x\;sin(x)\;\;\;\; y_{2}=x^{2}\;cos(x^{2})\;\;\;\;\; -\frac{\pi}{2}\leq x\leq \frac{\pi}{2}\]

18 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر بگیرد و برداری 200 عضوی بین 0 تا 2npi ایجاد کرده و در متغیری به نام x قرار دهد. سپس متغیر y و z را از رابطه های زیر به دست آورده و در یک نمودار برحسب x نمایش دهد.

\[y=x^{2}\left | e^{x}\; cos(x) \right | \;\;\;\;\;\;\; z=\frac{ln(x+1)}{sin(x)}\]

19 - برنامه ای بنویسید که منحنی های زیر را در بازه مشخص شده رسم کند.

\[\left\{\begin{matrix} x1=sin(t)\\ y1=2\;t\;cos(t)\\ z1=t^{2} \end{matrix}\right. \;\;\;\;\;\;\; \left\{\begin{matrix} x2=e^{\frac{1}{t}}\;cos(t))\\ y2=sin(t)\\ z2=t^{3} \end{matrix}\right.\;\;\;\;\; \frac{\pi}{2}\leq t\leq 2\pi\]

20 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی از اعداد طبیعی را دریافت کند و درایه هایی را که هم خود آن ها و هم LinearIndex آنها عدد اول باشددر خروجی نمایش دهد.

21 - برنامه ای بنویسید که طول را بر حسب متر گرفته و بر اساس اینچ یا فوت یا مایل تبدیل کند.

22 - برنامه ای بنویسید که طول های اندازه گیری شده برای یک دهانه را از داخل فایل خوانده و میانگین و واریانس داه ها را محاسبه کند.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - خیام - پاسکال ( کد Mat0070 )

1 - برنامه ای بنویسید که مینیمم و ماکزیمم یک ماتریس n*n را حساب کرده و اندیس درایه های آن را در خروجی نشان دهد.

2 - برنامه ای بنویسید که مقدار 2 را در یک ماتریس دلخواه بیاید. ( سطر و ستون درایه ای که مقدار 2 دارند را چاپ کند.)

3 - برنامه ای بنویسید که از بین 100 نفر ، نفری را به صورت تصادفی با دو روش زیر انتخاب کند.

الف ) با استفادهاز دستور rand

ب ) با استفاده از دستور randperm

4 - برای تابع زیر مشتق و انتگرال را حساب کرده و همگی را در یک نمودار بین بازه 0 تا 2 رسم نمایید.

\[f=e^{-x}sin(x)\]

5 - مقادیر بیشینه ( ماکزیمم ) رابطه زیر را بیابید و در یک نمودار رسم کنید.

\[y=1-e^{-t}cos(t)\]

6 - برنامه ای بنویسید که میانگین دو تابع را گرفته و همراه دو تابع رسم نماید. سپس نقاط تلاقی میانگین و توابع را مشخص نماید.

7 - برنامه ای بنویسید که عدد 4 را در یک ماتریس دلخواه پیدا کرده و مکان آن را مشخص نماید ( بدون استفاده از دستور find )

8 - مقادیر بیشینه ، کمینه و نهایی تابع زیر را بر روی نمودار آن نشانه گذاری کنید.

\[y=1-ae^{-t}sin(bt)\]

9 - شماتیک (سیمولینک ) معادله زیر را مدل سازی کنید.

\[\frac {d^{3}y}{dt^{3}}+a\frac {d^{2}y}{dt^{2}}+b\frac {dy}{dt}=e^{-t} \;\;\;\;\; y(0)=1\]

10 - می خواهیم برای یک فروشگاه برنامه حسابداری بنویسیم. به این صورت که هر محصول دارای یک قیمت و یک تاریخ مصرف است. اگر کمتر از 10 روز تا انقضای تاریخ مصرف مانده باشد ، سیستم تخفیف 70 درصدی برروی قیمت اعمال می نماید. همچنین در صورتی که مجموع خرید کمتر از 200 هزار تومان باشد ، 25 هزار تومان هزینه پیک به قیمت نهایی افزوده می شود.

11 - برنامه ای بنویسید که جواب واقعی دستگاه معادلات زیر را محاسبه کند.

\[\begin{matrix} 0.4x_{1}+0.1x_{2}+0.2_x{3}=1.2\\ 0.1x_{1}+0.5x_{2}+0.1_x{3}=1.4\\ 0.2x_{1}+0.1x_{2}+0.4_x{3}=\frac{a}{50} \end{matrix}\]

در مرحله بعد برنامه ای بنویسید که جواب تقریبی دستگاهرا با 50 تکرار از روش SOR به ازای مقادیر مختلف w محاسبه کند. جواب های بدست آمده را با هم مقایسه کنید.

\[w_{1}=-0.25 \;\;\;\;\; w_{2}=1.6 \;\;\;\; w_{3}=2.25\]

عدد a اولین دو رقم سمت راست شماره ی دانشجویی شما است.

12 - برنامه ای بنویسید که حاصل ضرب دو تابع مثلثاتی سینوس و کسینوس را با دامنه x/2  برای یک دایره مثلثاتی با گام x/1000 رسم نماید.

13 - تابعی بنویسید که یک رشته دریافت کند، و در خروجی تمام space های درون رشته را حذف کند و خروجی را چاپ کند. همچنین، حروف کوچک درون رشته را به حروف capital و بالعکس (حروف capital رو به حروف کوچک) تبدیل کند. این تابع باید چک کند که ورودی حتما یک string باشد. در غیر اینصورت، پیغام خطا دهد(از isstr استفاده کنید).

14 - به کمک دستور surface ،یک بیضی که دو شعاعش به صورت تصادفی در بازه [15 10] قرار گرفته اند، و همچنین  صورت تصادفی x مرکز آن در بازه  [20 5] به صورت تصادفی y مرکز آن در بازه  [10 10-] است را رسم کنید.

راهنمایی: با توجه به محدوده هایی که داده شده است، رنج مناسب برای x و y انتخاب کنید. سپس این محدوده را مش بندی کنید. سپس باید چک کنید که هر مش، آیا درون بیضی قرار می گیرد یا خیر؟ اگر درون بیضی قرار می گیرد، مقدار ماتریس z را، مقدار c قرار دهید. در غیر اینصورت، مقدار b را اختصاص دهید. c و b  را به دلخواه انتخاب کنید. فقط کافیست با هم برابر نباشند . حال با استفاده از دستور surface ،ماتریس z را رسم کنید. برای اینکه شکل بیضی درست مشخص شود، باید مش بندی ریز انجام دهید.

15 - تابعی بنویسید که یک عدد به عنوان ورودی بگیرد و مثلث خیام پاسکال متناظر با آن را چاپ کند. برای مثال، اگر n=8 اشد، خروجی باید به شکل زیر حاصل شود

16 - فرض کنید در کلاس کارگاه متلب، سه دانشجو ثبت نام کرده اند. میخواهیم نمراتی که در طول ترم را بدست آورده اند، به عنوان ورودی بگیریم و نمره نهایی شان را محاسبه کنیم.

در جدول زیر، نمرات وارد شده فرضی را میبینید ( شما باید نمرات متفاوتی را وارد کنید). در ردیف دوم جدول، تاثیر هر نمره، در نمره کل را می بینید. کل نمرات تکلیف، 25 %نمره کل را تشکیل می دهد. همچنین به عنوان ارفاق، کمترین نمره تکلیف، حذف می شود و در نظر گرفته نمی شود. (پس، فقط سه نمره بالاتر تکلیف لحاظ می شود). همچنین، نمره کل از 21 نمره منظور شده است. با توجه به توضیحات فوق، نمره نهایی دانشجوها را حساب کنید. باالترین نمره را 20 در نظر بگیرید و به همان نسبت، نمره سایرین را نیز اضافه کنید. در مرحله آخر، اگر نمره کسی باالی 9 بود، آن را به 10 تبدیل کنید. اگر زیر 5 بود، به 5 و اگر بین 5 تا 9 بود، به 9 .دقت کنید اگر دانشجویی، نمره پایان ترمش کمتر از 7 باشد، و نمره پروژه نهاییش، بیشتر از 15 باشد، فرض بر تقلبش خواهد بود و نمره نهایی صفر برایش لحاظ خواهد شد.

17 - تابع تبدیل سیستم زیر را به دست آورید. دیاگرام بد آن را رسم کنید. همچنین پاسخ ضربه را نیز به دست آورید و به کمک توابع متلب، آن را رسم کنید. ( هر دانشجو ضرایب متفاوتی را برای تابع های مشخص شده وارد کند) .

18 - برنامه ای بنویسید که با اجرای آن ضرایب a و bو c از معادله ی درجه ی دوم ax^2+bx+c=0 در ورودی دریافت شود سپس ریشه های معادله ی مذکور بررسی و چاپ شود و در صورت نداشتن ریشه حقیقی پیامی مبنی بر نداشتن ریشه حقیقی نمایش داده شود.

19 - برنامه ای بنویسید که با اجرای آن ۳ عدد مفروض دریافت شود سپس بزرگترین آنها و شماره ی ردیف ٖآن یعنی چندمین عدد است مشخص و چاپ شود.

20 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را دریافت کند مانند  x  وy  و به دنبال آن کدی به صورت کد A یا کد S یا کد M یا کد D که به ترتیب نشانگر عمل جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم هستند بگیرد و بر اساس کد دریافتی عملیات مناسب آن کد یعنی جمع ، تفریق ، ضرب یا تقسیم انجام دهد و حاصل آن را چاپ نماید و در صورت دریافت کد نا مناسب پیامی چاپ کند.

21 - برنامه ای بنویسید که مختصات متمایز دو نقطه ی M وN  را که به صورت  (x1, y1)  و x2,y2)) می باشند را بگیرد و معادله ی خطی که ازMو N  میگذرد را به شکل  ax+by=c چاپ کند.

22 - برنامه ای بنویسید که دو عدد را در ورودی دریافت کند سپس درصد عدد کوچکتر را نسبت به عدد بزرگتر محاسبه کرده و نمایش دهد .

23 - برنامه ای بنویسید که سه عدد را در ورودی دریافت کند و تعیین کند کدام یک از سه عدد مضرب ۵ می باشند سپس عدد مضرب ۵ رابه همراه توان ۳ آن نمایش دهد .

24 - برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد مضرب ۳ و ۶ و ۴ بزرگتر از ۱۵ و کوچکتر از ۴۰۰۰ رامحاسبه کرده و چاپ کند .

25 - برامه ای بنویسید که ۵۰ عدد دلخواه را یکی یکی دریافت کند و اگر عدد کوچکتر ز ۱۰۰ است عدد بعدی را دریافت کند و چنانچه عدد برابر ۱۰۰ یا بزرگتر از ۱۰۰ باشد عدد را به همراه مربعش چاپ کند .

26 - برنامه ای بنویسید که تعداد تمام اعدادصحیح کوچکتر از ۱۰۰۰ که بر ۳ یا ۷ یا ۱۱ بخش پذیرند را تعیین و چاپ کند .

27 - برنامه ای بنویسید که ۵۰ عدد را در ورودی دریافت کند سپس تعداد اعداد مثبت ، منفی و صفر را در بین آنها مشخص کرده و نمایش دهد .

28 - برنامه ای بنویسید که اعداد فرد کوچکتر از ۱۰۱ را در آرایه ی A  و اعداد زوج کوچکتر از ۱۰۱ را در آرایه ی B  ذخیره نماید سپس آرایه ی C  متشکل از جمع عناصر متناظر یعنی درایه های هم شماره از آرایه های A وB را ایجاد کرده و نمایش دهد .

29 - برنامه ای بنویسید که دو بردار هم بعد و یک عدد p را به عنوان ورودی دریافت کند و فاصله مینکوفسکی از مرتبه p را برای این دو بردار محاسبه کند.

30 - برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی مضرب 6 که کوچکتر از 500 هستند را نمایش داده و مجموع آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H