matlabkhooneh

تکالیف متلی MATLAB - چاپ اشکال مختلف در متلب ( کد Mat0059 )

1 - در این تکلیف قصد داریم شکل های مختلف با استفاده از حلقه ها ایجاد کنیم.

در این تمرین بیش از 220 شکل تا به حال کدنویسی شده و در حال تکمیل است.

2 - برنامه ای بنویسید  که تعداد سطرها rows را خوانده و خروجی مانند زیر را نمایش دهد.

3 - برنامه ای بنویسید که حداکثر 10 عدد از ورودی را خوانده، می گوید هر عدد چندبار تکرار شده است. به عنوان مثال ، اگر ورودی به صورت زیرباشد  :

70-143-70-143-143

خروجی زیر را چاپ کند.

143 Occurs 3 Times,at Position 2 , 4 , 6

70 Occurs 2 Times,at Position 1 2

4 - تابعی بنویسید که یک بردار ( آرایه سطری یا ستونی ) را از کاربر بگیرد و مراحل زیر را انجاک دهد.

- تعداد آرگومتن ورودی و خروجی که توسط کاربر وارد شده است را چک کند و در صورتیکه تعداد آرگومان ورودی بیشتر یا کمتر از یک و تعداد آرگومان خروجی بیشتر از یک باشد ، پیغام خطا نمایش داده ، از تابع خارج شود.

- ابعاد آرگومان ورودی را چک کند و در صورتی که آرایه ای غیر سطری یا غیر ستونی باشد ( یعنی در صورتی که به جای بردار ، ماتریس باشد ) ، با پیام خطا از تابع خارج شود.

- عبارت زیر را بر روی مقادیر ورودی اعمال نموده و به عنوان خرجی بازگرداند.

\[y=2exp(3x^{4})+3cos(2 \pi x)+100\]

- تعداد ارگومان های خروجی را چک کند و در صورتی که برابر صفر بود ، نمودار تغییرات y در مقابل x را رسم کند.

5 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد A و B را دریافت کرده و اعداد فرد بین A و B را چاپ کند.

6 - -برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت M و N را دریافت نموده و سپس اعداد اول بین M و N و تعدادش را چاپ کند.

7 - -برنامه ای بنویسید که ماتریس A را دریافت کرده و سپس مجموع عناصر آن را محاسبه کند (استفاده از دستور sum مجاز نمی باشد).

8 - برنامه ای بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح مثبت را دریافت نموده و سپس مجموع عناصر زوج آن را محاسبه نماید.

9 - برنامه ای بنویسید که ماتریسی از کاربر دریافت کند و تعداد درایه های بین 3 تا 7 را محاسبه و چاپ کند.

10 - برنامه ای بنویسید که دو بردار M و N را دریافت کرده و عناصر مشترک آنها را نمایش دهد.

11 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس از کاربر دریافت کرده و سپس میانگین ستون آخر ماتریس وارد شده را محاسبه کند. پس از آن تعداد درایه های بزرگتر از میانگین را محاسبه کرده و سپس نمایش دهد.

12 - عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن (به جز خودش) برابر خودش باشد. برنامه ای بنویسید که با دریافت عدد تعیین کند کامل است یا نه؟

13 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو در دو را به صورت تصادفی ایجاد کرده و هر یک از داریه های آن توسط کاربر حدس زده شود (درایه های ماتریس، اعداد صحیح بین 0 تا 10 باشند).

14 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس a و b را از کاربر دریافت کرده و مشخص کند بزرگترین مقدار ماتریس a در چه جایگاهی از ماتریس b وجود دارد. در صورتی که داده مورد نظر در ماتریس موجود نباشد، به کاربر نشان دهد که داده مورد نظر در ماتریس b یافت نشد.

15 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس a و b را به صورت درایه به درایه با هم مقایسه کرده و مشخص کند هر کدام چندتا داریه بزرگتر از دیگری دارد.

16 - برنامه ای که ماتریس ( A ( n*n را گرفته و ماتریس b را به گونه ای ایجاد که درایه های قطر اصلی آن برابر با مانریس a و بقیه درایه ها صفر باشد

17 -برنامه اd بنوبسید که ماتریس a را از کاربر بگیرد با این شرط که داریه هاd ماتریس عددd تک رقمی و مثبت باشند، در صورتی که کاربر عدد با خطا وارد کرد هشدار داده و عدد تازه ای را از کاربر بگیرد.

به این ماتریس یک سطر و یک ستون اضافه کند و درایه های این سطر و ستون را به گونه ای انتخاب کند که حاصل ضربی سطر و ستون ها برابر شود.

18 - برنامهای به منظور خود ارزیابی سلامت بنویسید که مراحل زیر را در هر بار اجرا انجام دهد و مادامی که کاربر در جواب اینکه آیا میخواهد ادامه دهد پاسخ "بله" بدهد برنامه را از ابتدا تکرار کند.

- از کاربر بخواهد دمای بدن خود را به درجه سانتی گراد وارد کند و اگر عدد وارد شده کمتر از 36 و یا بیشتر از 42 بود پیغام دهد "دما اشتباه وارد شده، مجددا دما را وارد کنید"

- از کاربر بخواهد سن خود را به سال وارد کند و اگر سن به صورت اعشاری وارد شده باشد، خود برنامه عدد وارد شده را گرد کند.

- برنامه میزان تب کاربر را محاسبه کرده (دمای وارد شده منهای 37 (و نمایش دهد.

- اگر میزان تب محاسبه شده کمتر از 1 بود، نمایش دهد "شما سالم هستید"

- اگر میزان تب بین 1 تا 2 بود و سن کمتر از 60 سال بود نمایش دهد "بهتر است در خانه استراحت کنید"

- اگر میزان تب بین 1 تا 2 بود و سن بیش از 60 سال بود نمایش دهد "بهتر است به پزشک مراجعه کنید"

- اگر میزان تب بیشتر از 3 بود نمایش دهد "فورا به پزشک مراجعه کنید"

19 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر دریافت کرده، اگر عدد زوج بود برنامه متوقف شود و اگر عدد فرد بود، اعداد یک تا n چاپ شوند.

20 - برنامه ای بنویسید که عدد دو دویی را به ده دهی تبدیل کند.

21 - برنامه ای بنویسید که عدد ده دهی را به دودویی تبدیل کند.

22 - برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر گرفته و جذر آن عدد را محاسبه کند (از توابعی مانند sqrt و power استفاده نشود).

23 - برنامه ای بنویسید که با وارد کردن n توسط کاربر تا جمله n ام دنباله فیبوناتچی را محاسبه کند.

24 - -برنامه ای بنویسید که عدد n را دریافت کرده و تا سطر n ام مثلث خیام پاسکال را محاسبه و نمایش دهد.

25 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس مربعی از کاربر دریافت کرده و اگر ماتریس مربعی نبود با پیغامی به کاربر نشان دهد که ورودی اشتباه است و کاربر مجدد ماتریس را وارد کند. در ماتریس مربعی ورودی اگر مجموع عناصر سطر اول از مجموع عناصر ستون آخر بزرگتر بود، جای قطر اصلی و فرعی ماتریس را عوض کند در غیر اینصورت جای سطر اول و ستون آخر را عوض کند.

26 - برنامه ای بنویسید که کار تابع fliplr را انجام دهد

27 -برنامهای بنویسید که نمرات دروس ریاضی (3 واحد)، مبانی نقشه برداری (3 واحد) و سیستم اطلاعات مکانی (2 واحد) چند دانشجو را به صورت یک ماتریس (3*n ) از کاربر بگیرد و موارد زیر را محاسبه و با پیغام مناسب نمایش دهد.

الف) تعداد دانشجویان

ب) معدل هر دانشجو

ج) معدل هر درس

د) معدل کل دروس برای تمامی دانشجویان

ه) میانگین نمرات زیر 10 بدون احتساب واحد هر درس

28 - سری زیر را درنظر بگیرید:

\[y=\sum_{m=1}^{n}2m-3m^{3}\]

چه تعداد جمله بایستی محاسبه شود، تا حاصل y از عدد 5000 تجاوز نکند؟

29 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و حاصل ضرب ارقام فرد را محاسبه و چاپ کند.

30 - برنامه ای بنویسید که تمامی اعداد سه رقمی شامل 5 و 8 و 3 را محاسبه کند.

31 - فرض کنید در روز N ام سال هستیم. الگوریتمی بنویسید که عدد N را دریافت کند و تاریخ آن روز را بنویسد.

32 - الگوریتمی بنویسید که مختصات دو نقطه متمایز M و N را از کاربر بگیرد و معادله خطی که از آن دو نقطه میگذرد را به شکل C=BY+AX بنویسد.

33 -  الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت کند و معین کند چند رقم آن زوج، چند رقم ان فرد و چند رقم آن صفر است.

34 - الگوریتمی بنویسید که تعداد نقاطی از داخل دایره زیر را که مختصات شان اعداد طبیعی است، محاسبه و چاپ کند.

\[X^{2}+Y^{2}=25\]

35 - برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی خوانده و اگر آن عدد کمتر از 20 بود از 1 تا عدد را با فاصله 0/25 چاپ کند و اگر عدد از 20 بزرگتر بود از آن عدد تا 20 را با فاصله 0/25 چاپ کند.

36 -  برنامه ای بنویسید  که n را خوانده و خروجی مانند زیر را نمایش دهد.

37 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H