| متلب خونه |

MATLABKhooneh

امتحان متلب - پردیس خواهران دانشگاه سمنان ( کد Mat0096 ) - 14 آذر 1400

1 - تابعی بنویسید که دوماتریس A و B را بگیرد و B را در A جستجو کند. در صورتی که B در A موجود بود ، مختصات آن را برگرداند. ( یعنی اندیسی از A که گوشه سمت چپ بالای B در آن قرار دارد ) درغیر این صورت خروجی را صفر برگرداند.

2 - برنامه ای بنویسید که n را بگیرد و مثلث خیام - پاسکال از سطر اول تا n ام را در یک آرایه دو بعدی برگرداند. به جای عناصر تعریف نشده صفر قرار دهد.

 

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

امتحان متلب مکانیک ( کد Mat0089 )

1 - برنامه ای بنویسید که هدف آن محاسبه میزان افزایش گرمای یک شیء جامد باشد. در این برنامه از کاربر اطلاعات Q مربوط به دانسیته ، دمای اولیه و دمای ثانویه ، ظرفیت گرمایی و بعد جسم گرفته می شود. همچنین سه هندسه مشخص sphere  میتوان برای شیء جامد تصور کرد که شامل کره یا استوانه Cylindrical یا مکعب Cubic است. ( هندسه به صورت اسم دریافت شود ). رابطه مورد استفاده برای محاسبه میزان افزایش گرما به شرح زیر است.

\[Q=mC(T_{1}-T{2})\;\; , \;\; m=\rho V\]

 

2 - برنامه ای بنویسید که از کاربر برداری n عضوی از مقادیر مختلف فشار برای یک گاز را دریافت کند. و در دمای ثابت ، ضریب تراکم پذیری را محاسبه نماید و سپس نمودار تغییرات ضریب تراکم پذیری بر حسب فشار را رسم کند.

اوجه شود که اگر فشار کمتر از 1 باشد ( فرض گاز ایده آل ) برابر 1 می شود. ضریب تراکم پذیری به کمک معادله ویریال به صورت زیر محاسبه می شود.

\[z=1+\frac{BP}{RT}\;\;,B=600,\;\;R=8.3,\;\;T=300\]

 

3 - خواص بحرانی سه ماده مختلف به شرح زیر داده شده است. برنامه ای بنویسید که از کاربر نام ماده ( مثل اتان ، آب و... ) و شرایط دما و فشار را بگیرد و جمک گاز برای یک مول از آن را بدست آورد. معادله مورد استفاده برای محاسبه حجم گاز معادله واندروالس است که دو فرم مختلف از آن در زیر نشان داده شده است. ( توجه شود که در صورتی که پس از حل معادله سه ریشه برای حجم بدست آید ، تنها بزرگترین ریشه حقیقی نفش حجم گاز را بازی خواهد کرد.)

 

4 - برنامه ای بنویسید که در دامی ثابت 300 کلوین ، فوگاسیته گاز خالص را برای فشاری P<6 که کاربر وارد می کند به طور تقریبی محاسبه کند. ( از انتگرال گیری ذوزنقه ای استفاده کنید )

داده های ضریب تراکم پذیری و فشار برای گاز مورد نظر در دمای 300 کلوین در جدول زیر داده شده است.

همچنین فرمول محاسبه ضریب فوگاسیته گاز به صورت زیر است.

\[ln(\phi)]=\int_{0}^{P}(\frac{Z-1}{p})dP\]

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  امتحان برنامه نویسی پایان ترم دانشگاه ملایر ( کد Mat0077 )

  1 -  برنامه ای بنویسید که یازده مقدار صحیح بین اعداد یک تا صد بگیرد، مقادیر را از کوچک به بزرگ مرتب کرده و چاپ کند. اگر اختلاف بین میانگین 3 مقدار بزرگتر با میانگین 8 مقدار کوچکتر کمتر از 20 بود، میانگین و میانه کل این 11 مقدار را محاسبه کند. حال اگر میانه با میانگین برابر شد برنامه این پیغام را بدهد که " توزیع مقادیر کاملا متقارن است" و مقدار آن را چاپ کند. اگرمیانگین بزرگتر از میانه باشد برنامه این پیغام را بدهد که " توزیع مقادیر نامتقارن (به طرف راست) است" و مقادیر میانگین و میانه را چاپ کند. اگر میانگین کوچکتر از میانه باشد برنامه این پیغام را بدهد که " توزیع مقادیر نامتقارن(به طرف چپ) است" و مقادیر میانگین و میانه را چاپ کند.

  اگر اختلاف بین میانگین 3 مقدار بزرگتر با میانگین 8 مقدار کوچکتر بیشتر از 20 بود، برنامه این پیغام را بدهد که " مقادیر وارد شده دارای پراکندگی غیر مجاز هستند، مقادیر را اصلاح کنید".


  2 - زمین شیب داری را درنظر بگیرید که قصد داریم فاصله افقی بین دو نقطه و نیز شیب بین این دو نقطه را محاسبه کنیم . برنامه ای بنویسید که نام هرکدام از نقاط را از نوع رشته و همچنین مختصات هرکدام از نقاط شامل x ، y و z را به عنوان ورودی بگیرد.

  فاصله افقی بین دونقطه و شیب بین آنها را محاسبه نماید. همچنین با استفاده از دستور Switch برنامه را بگونه ای بنویسید که چنانچه قدرمطلق شیب بین نقاط از 8 درصد کمتر بود ضمن درج نام نقاط ، فاصله بین آنها را چاپ نماید و این پیغام را به کاربر بدهد که شیب بین نقاط وارد شده کمتر از 7درصد میباشد ، اگر بین 8 تا 10 درصد بود ضمن درج نام نقاط، فاصله و شیب بین آنها را چاپ نماید و چنانچه شیب بیشتر از 10 درصد بود ، ضمن درج نام نقاط، این پیغام را بدهد که شیب بین نقاط بیشتر از حد مجاز است.


  3 - برنامه ای بنویسید که قادر باشد مساحت اشکال سه ضلعی، چهارضلعی و پنج ضلعی را با گرفتن مختصات رئوس آن چند ضلعی محاسبه نماید. راهنمایی: برنامه از کاربر سوال میکند که شکل مورد نظر چندضلعی است؟ سپس برنامه از شرط switch استفاده میکند و با گرفتن مختصات x و y هرکدام از رئوس مساحت چندضلعی مورد نظر را محاسبه مینماید(x طول از مبدا و y عرض از مبدا میباشد) - ( الگوریتم بند کفش )


  4 - تابع  f(x)=arcsin(x) به صورت سری نشان داده شده در زیر را در نظر بگیرید. برنامه ای بنویسید که f(x)=arcsin(x) را با استفاده از سری نشان داده شده تعیین نماید. برنامه f(x)=arcsin(x)را با جمع کردن جمالت سری محاسبه میکند و وقتی که مقدار مطلق جمله آخری که افزوده می شود کوچکتر از 0.000014 شود متوقف می شود. از حلقه Switch استفاده کنید اما تعداد پاس ها را به 33 محدود نمایید. اگر در پاس 33 ام مقدار جمله ای که اضافه می شود کوچکتر از 0.000014 نبود، برنامه یک پیغام مبنی بر مورد نیاز بودن بیشتر از 33 جمله ارسال می نماید.


  5 - برنامه ای بنویسید که قادر باشد دستگاه معادالت دومعادله-دومجهول ، سه معادله-سه مجهول، چهار معادله-چهارمجهول را حل کند. فرض کنید کاربری که قرار است با این برنامه کار کند، کمترین آشنایی را با متلب و عملیات ماتریسی دارد، پس برنامه باید بسیار نزدیک به زبان انسان باشد و با ارسال پیغام های ساده از کاربر بخواهد که فقط و فقط عدد وارد کرده و دکمه Enter را فشار دهد. برای این کار بهترین راهکار را در برنامه خود بکار ببرید.

  راهنمایی: برنامه در ابتدا از کاربر سوال میکند که دستگاه چند مجهولی است. ضرایب و بطورکلی پارامترهای معلوم را بعنوان ورودی میگیرد و با استفاده از روش ماتریس ضرایب و شرط if دستگاه معادالت را حل میکند(از دستور solve برای حل دستگاه استفاده نکنید!). در پایان با استفاده از دستور fprintf هرکدام از مجهول ها را به همراه مقدار یافت شده چاپ کند.


  6 - برنامه یا تابعی بنویسید که یک عدد (مانند n ) را به عنوان ابعاد ماتریس مربعی، توسـط کـاربر از ورودی دریافـت کند سپس ماتریس مربعی (با ابعاد n وارد شده) ایجاد کند که ویژگی زیر را داشت باشد.

  ویژگی ماتریس: ابعاد ماتریس باید عددی فرد باشد و ابعاد زوج مورد قبول نیست. ماتریس ایجاد شده باید ماتریس متقارنی باشـد که در گوشه های ماتریس عدد 1 قرار بگیرد و با هر حرکت به سمت مرکز ماتریس به این اعداد یک واحد اضـافه شوند. در واقع برعکس این بیان عبارت است از: درایههای ماتریس باید بهگونهای باشند که بزرگترین عدد ممکن با توجه به ابعاد ماتریس، در مرکز ماتریس قرار بگیرد و این عدد با حرکت در راستای سطر و ستون تغییـر نکنـد اما در راستای قطری باید یک واحد کم بشود به طوری که در 4 گوشه ی ماتریس به عدد یک خـتم شـود. بـرای درک بهتر سوال به مثال های زیر توجه کنید.

  مثال 1 :فرض کنید کاربر عدد 3 را به عنوان ابعاد ماتریس وارد کند آنگاه خروجی (ماتریس ایجاد شده) بایـد بـه صورت زیر باشد.

  \[\begin{matrix} 1 & 2& 1\\ 2& 2&2 \\ 1& 2 & 1 \end{matrix}\]

  مثال 2 :فرض کنید کاربر عدد 5 را به عنوان ابعاد ماتریس وارد کند آنگاه خروجی (ماتریس ایجاد شده) بایـد بـه صورت زیر باشد.

  \[\begin{matrix} 1 & 2& 3& 2& 1\\ 2 & 2 & 3& 2& 2\\ 3& 3 & 3& 3& 3\\ 2 & 2& 3& 2& 2\\ 1& 2 & 3& 2 &1 \end{matrix}\]

  مثال 3 :فرض کنید کاربر عدد 9 را به عنوان ابعاد ماتریس وارد کند آنگاه خروجی (ماتریس ایجاد شده) بایـد بـه صورت زیر باشد.

  \[\begin{matrix} 1 & 2& 3 & 4& 5& 4& 3& 2& 1\\ 2& 2& 3& 4& 5& 4& 3& 2& 2\\ 3 & 3& 3& 4& 5& 4& 3& 3& 3\\ 4& 4& 4& 5& 5& 4& 4& 4& 4\\ 5& 5& 5& 5& 5& 5& 5& 5& 5\\ 4& 4& 4& 4& 5& 4& 4& 4& 4\\ 3 & 3& 3& 4& 5& 4& 3& 3& 3\\ 2& 2& 3& 4& 5& 4& 3& 2& 2\\ 1& 2& 3& 4& 5& 4& 3& 2& 1 \end{matrix}\]

  توضیح ترسیمی مثال 3 :با توجه به ابعاد ماتریس که 9 است، بزرگترین عدد قرار گرفته در مرکز 5 خواهـد بـود. در جهت فلشهای سبز اعداد تغییر نمیکنند ولی در جهت فلشهای قرمز اعداد تغییر می کنند.


  7 -


  8 -


  9 -


  10 -


  11 -


  12 -


  13 -


  14 -


  15 -


  16 -


  17 -


  18 -


  19 -


  20 -


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  امتحان برنامه نویسی ( کد Mat0075 )

  برای تمامی سوالات مقدار k1 اولین رقم شماره دانشجویی از سمت راست و k2 دومین رقم شماره دانشجویی از سمت راست برای هر دانشجو است.

  1 - برنامه زیر چه عملکردی دارد و خروجی هر قسمت چیست؟

  clc

  clear 

  A=[k1 -k2]

  B=[k1 k2]

  C=conv(A,B)

  D=roots(C)

  E=poly(D)

  F=deconv(C,A)


  2 - برنامه ای برای حل 3 معادله و 3 مجهول دلخواه برای MATLAB بنویسید و پاسخ را به کمک آن بدست آورید؟

  موارد دلخواه در پاسخ به سوالات نباید یکسان باشند ، به موارد دلخواه یکسان نمره ای تعلق نخواهد گرفت.


  3 - تابع دلخواه در نظر گرفته و برنامه ای برای گرفتن مشتق k1 ام آن و انتگرال آن بنویسید و سپس تابع اصلی و مشتق k1  ام و انتگرال آن را رسم کنید.


  4 - برنامه تابع محاسبه مثلث را با گرفتن قاعده و ارتفاع مثلث نوشته و در برنامه دیگر از آن تابع استفاده کنید به طوریکه k1 قاعده و k2 ارتفاع باشد.


  5 - نحوه ی اجرای برنامه زیر را توضیح دهید.

  for i=1:2:k1

       if i==k2

           disp('This Level was Jumped');

           continue;

      end

      i

  end


  6 - عملکرد برنامه زیر را با ذکر خروجی برای مقدار k1 توضیح دهید.

  if k1==2

     disp('Your Entered Number is 2')

  elseif k1==4

     disp('Your Entered Number is 4');

  else

     disp('Your Entered Number is not 2 , 4');

  end


  7 - برنامه ای بنویسید که نام شما و سه رقم پایان کد ملی را بگیرد و آن ها را به ترتیب در متغیرهای به نام های s و x ذخیره کند. عبارت زیر را محاسبه کند و مقدار y را با پیغام مناسب نمایش دهد.

  y=x^3+3x^2+6x+6


  8 - برنامه ای بنویسید که ماتریسی دو ستونی را که مقادیر ستون اول آن نمرات دروس مختلف یک ترم یک دانشجو و مقادیر ستون دوم آن تعداد واحد مربوط هر یک از آن دروس می باشد را از کاربر بگیرد و عملیات زیر را بر روی انجام دهد

  محاسبه تعداد واحدها

  محاسبه معدل ترم

  نمایش نتایج با پیغام مناسب


  9 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر بگیرد و برداری 100 عنصری بین 0 و 2npi ایجاد نموده در متغیر x قرار دهد. سپس مقادیر y را از رابطه زیر محاسبه کرده نمایش دهد و آن را رسم کنید.

  \[y=\left | sin(x) \right |x^{2}\]


  10 - برنامه ای بنویسید که ماتریس ضرایب و مقادیر سمت راست یک دستگاه معادلات خطی را از کاربر بگیرد و پاسخ دستگاه را با پیغام مناسب نمایش دهد.

  \[\left\{\begin{matrix} x+2y+3z+7t=4\\ 6x+7y+22z+32t=5\\ 98x+5y-23z+t=7\\ 32x+5y-75z+23t=1 \end{matrix}\right.\]


  11 - برنامه ای بنویسید که نمرات دروس ریاضی1 (4 واحد) ، مکانیک(3 واحد) و معارف اسلامی(2 واحد) چند دانشجو را به صورت یک ماتریس(3*n) از کاربر بگیرد و موارد زیر را محاسبه و با پیغام مناسب نمایش دهد

  تعداد دانشجویان

  معدل هر دانشجو

  معدل هر درس

  معدل کل دروس برای تمامی دانشجویان(یک عدد)

  میانگین نمرات زیر 10 بدون احتساب واحد هر درس


  12 - برنامه ای بنویسید که دستگاه معادلات زیر را ( 4 معادله و 4 مجهول ) را به دو روش دلخواه حل کند.

  a , b , c , d  به ترتیب رقم های شماره دانشجویی شما از سمت راست هستند.

  \[\left\{\begin{matrix} (a+1)x-(b+1)y+2(c+1)z+(d-2)w=-1 \\ -2(a+1)x+3(b+1)y+(c-1)z+(d+2)w=4 \\ -4(a+1)x+(b-1)y-2(c+1)z-(d+1)w=-2 \\ 2(a-1)x+(b-2)y+(c+3)z+(d-1)w=5 \end{matrix}\right.\]


  13 - الف ) منحنی چند جمله ای مرتبه 3 ، سری فوریه و یک منحنی پیشنهادی مناسب را بر روی داده های زیر برازش کنید و با رسم شکل با همدیگر مقایسه کنید.

  ب ) برنامه ای بنویسید که به روش دلخواه مساحت زیر نمودار هر منحنی را محاسبه کرده و با یکدیگر مقایسه کند.

  y x
  (a+1)6 4-
  (a+1)3 2-
  (a+1) 0
  (a+b-c)4 1
  (d+1)4- 2
  (a+1)4 3

  14 - با جایگذاری رقم اول و دوم شماره دانشجویی خود در a و b خروجی برنامه زیر را محاسبه کنید.

  clc

  clear all

  close all

  n=rand;

  m=rand;

  N=fix(a*n)+2;

  M=fix(b*m)+2;

  A=zeros(N,M);

  B=zeros(N,M);

  for i=1:N

       for j=1:M

            [A(i,j),B(i,j)]=myfun(i,j);

       end

  end

  A

  B

   

  %%%%%

  function [y,z]=myfun(i,j)

  z=i+j;

  S=fix(z/2)-(z/2);

  if S==0

        y=1;

  else

        y=0;

  end


  15 - تابعی بنویسید که چند خروجی و چند ورودی داشته باشد به گونه ای که عملیات های زیر قابل انجام باشد.

  * ورودی اول همیشه یک عبارت ریاضی تک متغییره باشد و به صورت یک رشته دریافت شود.

  الف - اگر ورودی دوم یک عدد باشد خروجی تابع ، مقدار عبارت ریاضی به ازای این ورودی باشد.

  ب - اگر ورودی دوم بردار با طول بیشتر از 10 و ورودی سوم یک عدد طبیعی بزرگتر از 1 باشد ، خروجی تابع یک چند جمله ای برازش شده با درجه منطبق  بر ورودی سوم و در بازه ورودی دوم برای عبارت ریاضی باشد. همچنین یک نمودار که تابع اصلی و چند جمله ای حاصل برازش در آن باشد رسم شود. label , legend , title نمودار گذاشته شود.

  ج - اگر ورودی دوم یک رشته مشخص که نشان دهنده انتگرال گیریباشد خروج تابع ، انتگرال نامعین عبارت ریاضی باشد.

  د - اگر علاوه بر ورودی دوم که یک رشته برای مشخصکردن انتگرال گیری است دو ورودی دیگر وارد شود خروجی تابع ، انتگرال معین عبارت ریاضی در بازه ورودی سوم و چهارم باشد.

  ه - اگر ورودی دوم یک رشته مشخص که نشان دهنده مشتق گیری باشد خروجی تابع ، مشتقعبارت ریاضی باشد.

  به عنوان مثال تابع زیر انتگرال را حساب می کند.

  \[myfun('0.01*sin(x)+exp(-x)','integral',2,3)\]


  16 - 


  17 -


  18 -


  19 -


  20 -


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  امتحان برنامه نویسی نوشیروانی بابل ( یوسفی فرد ) ( کد Mat0074 )

  1 - می خواهیم یک برنامه بنویسیم که شماره دانشحویی شمار ا به عنوان وروذی از کاربر دریافت کرده و این خروجی را ارئه دهد.

  الف) تعداد ارقام عدد

  ب ) بزرگترین رقم این عدد بین چهار رقم سمت راست شماره دانشجویی

  2 - بزرگترین رقمی که از مساله قبل بدست آوردیم را در نظر بگیرید . با استفاده از آن می خواهیم یک ماتریس Magic بسازیم. سپس چک کنیم که آیا این رقمی که به عنوان بزرگترین رقم در مساله قبل بدست آوریم. در درایه های این ماتریس وجود دارد. اگر این عدد در درایه ها وجود داشت، برنامه تشخیص دهد در چه سطری و ستونی این عدد را پیدا کرده است.


   3 - برنامه ای به فرم script بنویسید که دو عدد طبیعی a و b را به عنوان ورودی دریافت کرده و با استفاده از دستور switch :

  الف - چنانچه هر دو زوج باشد ، حاصل جمع آنها 

  ب - اگر هر دو فرد باشد ، قدر مطلق تفاوت آن ها

  و در صورتی که یک زوج و دیگری فرد باشد ، عدد بزرگتر را چاپ کند.


  4 - فرض کنید دستور meshgrid  در متلب وجود ندارد. تابعی به نام my meshgrid  بنویسید که دو وکتور را به عنوان ورودی گرفته و خروجی meshgrid را تولید کند.

  از تابع قسمت فوق به عنوان زیر ببرنامه استفاهده کنید و به ازای 5 مقدار با فاصله phi بین 0 و pi/2 و 100 مقدار برای theta بین 0 و 2pi زیر را رسم کنید.

  \[\begin{matrix} r=5\\ x=r \; sin(\phi)\; cos(\theta)\\ y=r \; sin(\phi)\; sin(\theta)\\ z=r\;cos(\phi) \end{matrix}\]


  5 - تابعی بنویسید که شعاع یک دایره ، مختصات مرکز دایره و هم چنین دو وکتور دیگر شامل مختصات x و y  تعدادی نقاط درون صفحه را دریافت کند و مختصات نقاظی که درون دایره قرار گرفته اند را در خروجی چاپ کند.


  6 - یک پرتابه با سرعت اولیه V0 و زاویه theta  پرتاب شده است. تابعی بنویسید که در هر یمان t موقعیت پرتابه را مشخص کند.

  \[x=V_{0}\; cos(\theta) \;t\]

  \[y=V_{0}\; sin(\theta) \;t -\frac{1}{2}\;gt^{2}\]


  7 -  برنامه ای بنویسید که یک ماتریس با ابعاد دلخواه از ورودی دریافت کند و تمامی عناصر آن را یک به یک بررسی کند، اگر این درایه منفی بود ، قدر مطلق آن را جایگزین کند و هرگاه به اولین درایه بزرگتر از 90 رسید عملیات را متوقف کند و در نهایت ماتریس A را نمایش دهد.


  8 - مشتق رابطه زیر را نسبت به x محاسبه کنید و مقدار آن را در نقطه x=-1 بیابید.

  \[f(x)=\int _{x^{2}}^{sin(x)}e^{xt}dt\]


  9 - معادله دیفرانسیل زیر را به صورت تحلیلی ( عدم استفاده از حل عددی )  حل و پاسخ x و y را مشخص کند.

  \[\left\{\begin{matrix} \ddot{x}+2y=t\\ \dot{y}-x=0 \end{matrix}\right.\]


  10 - دو منحنی زیر را رسم و سپس مساحت محصور میان این دو منحنی را بیابید.

  \[\left\{\begin{matrix} y(x)=2-5x^{2}\\ z(x)=\frac{1}{5}\;x \end{matrix}\right.\]


  11 - نمودراهای زیر را رسم کنید و برای هر نمودار ، عنوان و برچسب مناسبی قرار دهید.

  \[\left\{\begin{matrix} x=(1+t^{2})sin(4+t)\\ y=(1+t^{2})cos(4+t)\\ z=t \end{matrix}\right. \;\;\;\;\;\; t=[-2\pi,2\pi]\]

  \[x=[-2,2]\;\;\;,\;\;\;y=[-2,2]\;\;\;,\;\;\;z=sin(3y-x^{2}+1)+cos (2y^{2}-2x)\]


  12 -  معادله زیر را به صورت عددی حل کنید و سپس نمودار موقعیت - زمان و سرعت - زمان را در یک پنجره رسم و با استفاه از راهنمای مناسب مشخص کنید هر منحنی مربوط به چه پارامتری است.

  \[\ddot{x}+2\dot{x}+2x=cos(t)\;\;\;,\;\; t\in [0,2] \;\;,\;\;x(0)=0 \;\;,\;\; \dot{x}(0)=2\]


  13 - فرض کنید ماتریس های a , b , c , d به صورت زیر تعریف شده اند

  \[a=\begin{bmatrix} -2 & 0\\ 3& 1 \end{bmatrix}\;\;\;\; b=\begin{bmatrix} 1 &3 \\ 2& 0 \end{bmatrix}\;\;\;c=\begin{bmatrix} 1\\ 2 \end{bmatrix}\;\;\;d=\begin{bmatrix} -2 \end{bmatrix}\]

  مقادیر خواسته شده را در صورت امکان پذیری محاسبه و در غیر این صورت علت غیرمجاز بودن عملیات خواسته شده را ذکر کنید.

  \[a)=a*d \;\;\;\; b)a/b \;\;\;\; c)a/c\;\;\;\; d)a+c\]


  14 - برنامه ای به زبان MATLAB بنویسید که ماتریسی دو ستونی را که مقادیر ستون اول حقوق امسال کارگران یک کارخانه و مقادیر ستون دوم درصد افزایش حقوق هر کارگر برای سال آینده است را از کاربر بگیرد و موارد زیر را با پیغام مناسب چاپ کند.

  الف ) تعداد کارگران

  ب ) میانگین حقوق امسال کارگران

  ج ) حقوق سال آینده کارگران ( به صورت یک بردار ستونی ) و میانگین حقوق سال آینده کارگران

  د ) حقوق های زیر 2 میلیون تومان ( به صورت یک بردار ستونی ) و تعداد و میانگین آن ها


  15 - برنامه ای بنویسید که یک عدد طبیعی را دریافت کرده و به عنوان خروجی تعداد و مجموع ارقام زوج آن را در یک فایل متنی چاپ کند.


  16 - تابعی بنویسید که با دریافت قطر و طول یک استوانه D و h ، مساحت جانبی A وحجم V آن را بر اساس رابطه های زیر محاسبه کند. سپس برنامه ای بنویسید که با دریافت دو عدد از کاربر به عنوان قطر و ارتفاع و به کمک تابع مذکور در یک فایل متنی خروجی های خواسته شده مشابه زیر را چاپ کند. توجه کنید در صورت ورودعدد منفی به عنوان قطر یا ارتفاع توسط کاربر ، می بایست پیغامی بر روی پنجره فرمان نمایش داده شده و مجددا از کاربر طول و اضلاع دریافت شود. این فرآیند باید تا ورود اعداد مثبت ادامه داشته باشد.

   \[A=\pi Dh\;\;\;\; V=\frac {\pi D^{2}}{4}h\]


  17 - برنامه ای در متلب بنویسید که توابع زیر را در بازه مشخص شده در یک نمودار رسم کند.

  \[y_{1}=2\;x\;sin(x)\;\;\;\; y_{2}=x^{2}\;cos(x^{2})\;\;\;\;\; -\frac{\pi}{2}\leq x\leq \frac{\pi}{2}\]


  18 - برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر بگیرد و برداری 200 عضوی بین 0 تا 2npi ایجاد کرده و در متغیری به نام x قرار دهد. سپس متغیر y و z را از رابطه های زیر به دست آورده و در یک نمودار برحسب x نمایش دهد.

  \[y=x^{2}\left | e^{x}\; cos(x) \right | \;\;\;\;\;\;\; z=\frac{ln(x+1)}{sin(x)}\]


  19 - برنامه ای بنویسید که منحنی های زیر را در بازه مشخص شده رسم کند.

  \[\left\{\begin{matrix} x1=sin(t)\\ y1=2\;t\;cos(t)\\ z1=t^{2} \end{matrix}\right. \;\;\;\;\;\;\; \left\{\begin{matrix} x2=e^{\frac{1}{t}}\;cos(t))\\ y2=sin(t)\\ z2=t^{3} \end{matrix}\right.\;\;\;\;\; \frac{\pi}{2}\leq t\leq 2\pi\]


  20 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی از اعداد طبیعی را دریافت کند و درایه هایی را که هم خود آن ها و هم LinearIndex آنها عدد اول باشددر خروجی نمایش دهد.


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   

   

   

  امتجان مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ( گروه مهندسی نفت دانشگاه شیراز ) ( کد Mat0073 )

  1 - برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد صحیح را از کاربر دریافت نماید و تا زمانی که عدد صفر وارد نشده است اعداد را در یک وکتور ذخیره کند ( دقت کنید که تعداد اعداد ورودی مشخص نیست، اما می دانیم آخرین عدد ورودی صفر است) و سپس وکتور نهایی را به روش sort bubble و به ترتیب نزولی مرتب و در خروجی چاپ کند. همچنین تعداد اعداد مثبت و منفی وارد شده را نیز به صورت یک وکتور دو عضوی نمایش دهد.


  2 - برنامه ای بنویسید که ابتدا عدد طبیعی n را دریافت کرده و n جمله ابتدایی دنباله فیبوناچی را تولید کند و در وکتوری به نام V ذخیره نماید ( توجه: این بخش را می توانید به فرم function کدنویسی کنید.)

  در ادامه برنامه ماتریس mat شامل اعداد طبیعی غیر تکراری را دریافت کرده و اعدادی از ماتریس mat را که جزء n جمله ابتدایی دنباله فیبوناچی نیز هستند پیدا کند ( اعداد مشترک بین ماتریس mat و وکتور V را بیابد). هم چنین شماره سطر و ستون اعداد مشترک را در ماتریس پیدا کرده و در نهایت به صورت یک ماتریس سه سطری چاپ نماید (سطر اول: اعداد مشترک، سطر دوم: شماره سطر، سطر سوم: شماره ستون) 

  (اعدادی که با رنگ قرمز مشخص شده اند، اعداد مشترک بین ماتریس mat و وکتور V هستند که به همراه شماره سطر و ستون در result ذخیره شده اند.)


  3 - الف) تابعی به نام num2vector بنویسید که یک عدد طبیعی را دریافت کند و ارقام آن را به صورت یک وکتور نشان دهد.

  ب) عدد خوشحال عددی است که اگر مربع ارقام آن را با هم جمع کرده و این فرآیند را برای اعداد حاصل ادامه دهیم در نهایت به عدد 1 برسیم. برای مثال 49 یک عدد خوشحال است.از تابع قسمت قبل استفاده کنید و برنامه ای به فرم script بنویسید که یک عدد خوشحال را دریافت کند و اعداد حاصل از مراحل فوق و همچنین تعداد مراحل طی شده تا رسیدن به عدد 1 را با پیغام مناسبی در خروجی چاپ کند. برای مثال نتیجه برنامه به ازای عدد 49 به صورت زیر خواهد بود


  4 - هزینه ارسال یک بسته پستی با پست سفارشی برای بسته های با وزن زیر دو پوند 15 دلار است. برای هر پوند اضافه بر مقدار آن 5 دلار به این هزینه افزوده می شود. اگر وزن بسته بیش از 70پوند باشد ، مبلغ 15 دلار دیگر نیز به عنوان اضافه بار توسط اداره پست اخذ می گردد. در نهایت اگر وزن بسته بیش از 100 پوند شود ، اداره پست آن را قبول نمی کند . برنامه ای بنویسید که وزن بسته را از کاربر دریافت کند و هزینه پستی آن را محاسبه کند. اطمینان حاصل کنید عدم پذیرش بسته های با وزن بالای 100 پوند با پیامی مناسب به کاربر اطلاع رسانی می شود.


  5 - برنامه ای بنویسید که n عدد طبیعی از کاربر بگیرد و در خروجی جمع اعداد زوج و تعداد اعداد فرد را چاپ کند. اگر کاربر عدد غیر طبیعی وارد کرد ضمن نمایش یک پیام خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.


  6 - برنامه ای بنویسید که از کاربر عدد طبیعی k را دریافت کرده ، مربع اعداد زوج کوچکتر از آن را محاسبه کند. سپس خروجی در یک فایل متنی به صورت زیر چاپ شود.


  7 - برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد طبیعی n از کاربر ، مجموع اعداد اول کوچکتر از n را محاسبه کرده و در پنجره فرمان چاپ کند. همچنین اگر کاربر عدد غیر طبیعی وارد کرد ضمن نمایش یک پیام خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.


  8 - برنامه ای بنویسید که دو عدد طبیعی از کاربر دریافت کرده و بزرگترین مقسوم علیر مشترک ب م م و کوچکترین مضرب مشترک ک م م آن ها را محاسبه کرده و به همراه آن دو عدد در یک فایل متنی چاپ کند. توجه شود ، اگر کاربر عدد غیز طبیعی وارد کرد ضمن نمایش یک پیام خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.


  9 - برنامه ای بنویسید که دو عدد طبیعی از کاربر دریافت کرده ، خود عدد و مقلوب آن را در یک فایل متنی چاپ کند. این برنامه باید تا زمانی که کاربر بخواهد ادامه داشته باشد . اگر کاربر عدد غیز طبیعی وارد کرد ضمن نمایش یک پیام خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.


  10 - برنامه ای بنویسید که یک جدول ضرب پایین مثلثی به شکل زیر چاپ کند.


  11 - برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد طبیعی از کاربر ، بزرگترین رقم آن عدد را محاسبه کرده و در پنجره فرمان نمایش دهد.


  12 - برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد طبیعی از کاربر ، ارقام آن عدد را از کوچک به بزرگ مرتب کرده و در پنجره فرمان نمایش دهد.


  13 - برنامه ای بنویسید که عدد حسابی n را گرفته ، مقدار دنباله فیبوناچی را بر اساس رابطه زیر محاسبه و در یک پنجره فرمان چاپ کند. همچنین اگر کاربر عدد غیر حسابی وارد کرد ، ضمن نمایش یک خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.

  \[F(n)=\left\{\begin{matrix} 0 & n=0\\ 1&n=1 \\ F(n-1)+F(n-2) & n>1 \end{matrix}\right.\]


  14 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی n را گرفته و مجموع هر یک از دنباله های زیر را حساب کند. سپس نتیجه را در پنجره فرمان نمایش دهد. همچنین اگر کاربر عدد غیر طبیعی وارد کرد ، ضمن نمایش یک خطا مجددا از کاربر عدد دیگری دریافت نماید.

  \[S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{n}\]

  \[S=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+...+\frac{1}{n!}\]

  \[S=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...\pm \frac{1}{2n-1}\]

  \[S=1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\frac{1}{7}+...\pm \frac{1}{(2n-1)!}\]


  15 -تابعی بنویسید که دما را در واحد فارنهایت دریافت و آن را به درجه سانتیگراد تبدیل کند. به طور مشابه تابع دیگری بنویسید که دما را در واحد درجه سانتی گراد دریافت و آن را به درجه فارنهایت تبدیل کند. سپس برنامه ای بنویسید که دما را ازکاربر دریافت کرده و به کمک توابع مذکور آن را به واحد دیگر تبدیل کند. در انتها به عنوان خروجی در یک فایل متنی هر دو مقیاس را چاپ کند.


  16 - تابعی بنویسید که با استفاده از فرمول زیر مقدار قسط ماهیانه A را برای یک وام به مبلغ P تومان و با نرخ سود r و برای y سال محاسبه کند. سپس برنامه ای بنویسید که مقدار مبلغ وام ، نرخ بهره و تعداد سال را از کاربر دریافت و با استفاده از تابع مذکور مقدار ماهانه هر قسط را حساب کرده آن را در پنجره فرمان نمایش دهد.

  \[A=\frac{rp/12}{1-(1+r/12)^{-12y}}\]


  17 - تابعی بنویسید که با استفاده از رابطه زیر مقدار exp(x) را تخمین بزند. سپس برنامه ای بنویسید که با دریافت k و x مقدار exp(x) را برآورد کند. توجه کنید خروجی برنامه می بایست یک فایل متنی باشد که در آن مقدار exp(x) ، مقدار تخمین بدست آمده و اختلاف آن ها با سه رقم اعشار چاپ شده باشد.

  \[e^{x}=\sum_{n=0}^{k}\frac{x^{n}}{n!}\]


  18 -


  19 -


  20 -

   


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب ( کد Mat0072 )

  1 - به پرسش های زیر در مورد آرایه Aپاسخ دهید.

  \[A=\begin{bmatrix} 1.1 &-3.2 &3.4 &0.6 \\ 0.6&1.1 &-0.5 &3.1 \\ 1.3& 0.6& 5.5& 0.0 \end{bmatrix}\]

  الف ) اندازه A و تعداد اجزاء آن چیست؟

  ب ) مقدار A(2,3) و A(3,2) چقدر است؟

  ج ) کدام درایه ها مقدار 0.6 دارند ؟


  2 - انداره آرایه های زیر را تعیین کنید.

  a)u=[10 20 30];            b)v=[-1;20;3];            c)w=[1 0 -9;2 -2 0;1 2 3]

  d)x=0:3:10            f)y=15:-2:5;                  e)z=[-4.1 2.0 ;3.6 -6.0;1.5 -2.3];


  3 - آرایه Array که به صورت زیر تعریف شده است را در نظر گرفته و محتوای زیر آرایه های خواسته شده را  تعیین کنید.

  \[Array=\begin{bmatrix} 1.8 &3.2 &-3.3 &0.6 &-6.4 \\ 0.9&-2.2 & 0.2 & 3.1 &5.0 \\ 5.3&1.6 & 4.5 &6.0 &8.2 \\ -7.8& 2.0 & 9.1& -1.3& -2.3 \end{bmatrix}\]

  a)a=Array(2,:)                b)b=Array(:,end)             c)c=Array(1:2,2:end)

  d)d=Array(1:2:end,1:2:end)                f)e=Array(3:4,4:end)                e)f=Array(1:3,2:4)


  4 - فرض کنید a, b , c ,d به صورت زیر تعریف شده باشند.

  \[a=\begin{bmatrix} 2 &1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \;\;\;\; b=\begin{bmatrix} 0 & -1\\ 3& 1 \end{bmatrix} \;\;\;\; c=\begin{bmatrix} 1\\ 2 \end{bmatrix}\;\;\;\; d=-3\]

  مقادیر خواسته شده را در صورت امکان پذیری محاسبه و در غیر این صورت علت غیر مجاز بودن عملیات خواسته شده را ذکر کنید.

  a)result=a.*c          b)result=a*c              c)result=a.*b

  d)a*b                     f)result=c*b              g)result=a*d

  h)result=d*a           i)result=a.*d             j)result=a+b

  k)result=a*c-c         l)result=a/d+a/b       m)result=a^b

  n)result=b./a          o)result=b\a              p)result=b.\a

  q)result=a/c            r)result=a./c             s)result=a^b

  t)result=a.^b          u)result=a^2*c         v)result=a.^b+a*d


  5 - فاصله بین دو نقطه با مختصات (x1,y1,z1) و (x2,y2,z2) در مختصات دکارتی با رابطه زیر محاسبه می شود.

  \[d=\sqrt{(x_{1}-x_{2})^{2}+(y_{1}-y_{2})^{2}+(z_{1}-z_{2})^{2}}\]

  برنامه ای بنویسید که ابتدا مختصات دو نقطه را از کاربر گرفته ، فاصله بین آن ها را محاسبه ودر پنجره فرمان با دو رقم اعشار چاپ کند.


  6 - برنامه ای بنویسید که درایه های دو بردار u و v را از کاربر دریافت کرده و به کمک روابط زیر زاویه بین آن ها را حساب کند. سپس نتیجه را بر حسب درجه با یک رقم اعشار در یک فایل متنی چاپ کند.

  \[u\cdot v=\left | \overrightarrow{u} \right |\left | \overrightarrow{v} \right | cos(\theta) \;\;\;\; \;\; u\cdot v= a_{1}a_{2}+b_{1}b_{2}+c_{1}c_{2}\]

  \[\left | \overrightarrow{u} \right |=\sqrt{a_{1}^{2}+b_{1}^{2}+c_{1}^{2}} \;\;\;\;\; \left | \overrightarrow{v} \right |=\sqrt{a_{2}^{2}+b_{2}^{2}+c_{2}^{2}}\]


  7 - یک برنامه متلب بنویسید که مقدار x را از کاربر دریافت کرده اگر x<1 بود ، تابع y=ln(1/x-1) را محاسبه کرده و نتیجه را با سه رقم اعشار در پنجره فرمان چاپ کند. در غیر این صورت پیام خطای مناسبی در پنجره نمایش دهد.


  8 - برنامه ای بنویسید که تابع y(t) زیر را به ازای ورودی t بین [9,9-]  و در بازه های 0.1 رسم کنید.

  \[y(t)=\left\{\begin{matrix} -3t^{2}+5 & \;\;\;\; t\geq 0\\ t^{3}+1& \;\;\;\; t< t \end{matrix}\right.\]


  9 -  توابع f1 و f2 را در محدوده 2pi تا 2pi- بر روی یک نمودار رسم کنید. توجه کنید f1 با خط توپر آبی و f2 با خط چین قرمز رسم شده و نمودار حاوی legend و label مناسب باشد.

  \[f_{1}(x)=sin(x)\;\;\;\;\;\;\; f_{2}(x)=cos(2x)\]


  10 - تابع f و مشتق آن را در محدوده [20 0]  در یک نمودار با title و  label مناسب و با استایل خط و رنگ متفاوت رسم کنید.

  \[f(x)=2e^{-2x}+0.5e^{-0.1x}\;\;\;\;\;\; f'(x)=-4e^{-2x}-0.05e^{-0.1x}\]


  11 - اگر یک توپ ساکن ار ازتفاع h0 با سرعت اولیه Vرها شود، موقعیت و ارتفاع توپ به کمک روابط زیر محاسبه می شوند.

  \[h(t)=\frac{1}{2}gt^{2}+V_{0}t+h_{0}\;\;\;\;\;\;V(t)=gt+V_{0}\]

  که در آن g شتاب گرانش زمین و مقدار آن 9.81 است. یک برنامه متلب بنویسید که ارتفاع و سرعت اولیه را از کاربر دریافت کرده و نمودار ارتفاع و سرعت را بر حسب زمان در بازه [10 0]  ثانیه رسم کند. برای نمودار مذکور title و  label های مناسب استفاده کند.


  12 - ولتاژ یک مقاومت با جریان آن از طریق قانون اهم مرتبط بوده و به صورت V=IR محاسبه می شود. از طرفی توان مصرفی نیز با معادله P=VI داده می شود. یک برنامه متلب بنویسید که به ازای R=1000 اهم و ولتاژ در محدوده 1 تا 200 ولت توان مصرفی را برحسب ولتاژ رسم کند.برای نمودار مذکور title و  label های مناسب استفاده کند.


  13 -  نیروی فنر با رابطه F=kx داده می شود که در آن k ثابت فنر و x جابجایی می باشد. انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر فشرده شده با معادله زیر محاسبه می شود. برای یک فنر با ثابت k=500 N/m نیرو و انرژی ذخیره شده برای جابجایی [2 , 0 ] متر را در یک نمودار رسم کنید. برای نمودار مذکور title و  label های مناسب استفاده کند.

  \[E=\frac{1}{2}kx^{2}\]


  14 - یک برنامه متلب بنویسید که منحنی زیر را در محدوده داده شده با title و label مناسب رسم کند.

  \[\begin{matrix} x=e^{-\frac{t}{10}}\;\; sin(5t)\\ y=e^{-\frac{t}{10}}\;\; cos(5t)\\ z=t \end{matrix}\;\;\;\;\;\; -10\leq t\leq 10\]


  15 - برنامه ای بنویسید که منحنی های زیر را در محدوده داده شده به ظور همزمان در یک نمودار با title و label مناسب رسم کند. توجه کنید که در نمودار حاصله ، منحنی اول با خط توپر آبی رنگ و منحنی دوم با خط مشکی و نشانه های مربعی به همراه legend مناسب نمایش داده شود.

  \[\begin{matrix} x=sin(t)cos(10t)\\ y=sin(t)sin(10t)\\ z=cos(t) \end{matrix}\;\;\;\;\;\;\;\begin{matrix} x=sin(t)cos(12t)\\ y=sin(t)sin(12t)\\ z=cos(t) \end{matrix}\;\;\;\;\; 0\leq t\leq \pi\]


  16 - برنامه ای بنویسید که تابع زیر را در محدوده داده شده در یک نمودار با title و label مناسب رسم کند.

  \[Z=\frac{1}{e^{\sqrt{x^{2}+\frac{(x-y)^{2}}{2}}}}\;\;\;\;\;\; -3\leq x,y\leq 3\]


  17 - پس از اجرای دستور زیر در متلب، مقدار a چند بار نمایش داده می شود؟ توضیح دهید.


  18 - برنامه ای بنویسید که معادله دیفرانسیل زیر را به صورت عددی حل کند.

  \[\ddot{x}+2\dot{x}+4x^{2}=0 \;\;\;\;\; x(0)=1 \;\;\;\; \dot{x}(0)=0\]


  19 - برنامه ای بنویسید که انتگرال زیر را به صورت عددی حل کند.

  \[\int_{0}^{1}cos(x)\sqrt{x}\;\;dx\]


  20 -


  21 -


  22 -


  23 -


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   

  امتحان پایان ترم برنامه نویسی کامپیوتر - گروه عمران دانشگاه آزاد مشهد ( کد Mat0071 )

  1 - مقدار ires را بعد از انجام برنامه زیر معین کنید.

  2 - تابع test1 به صورت زیر نوشته شده است:

  یا فراخوانی این تابع با دستور test1(6) درست است؟ اگر درست است مقدار خروجی تابع را مشخص کنید و اگر درست نیست در مورد علت خطا توضیح دهید.

  3 - برنامه زیر نخست عددی را دریافت کرده و بررسی می نماید آیا اول است یا نه. درصورت اول نبودن مجموعه مقسوم علیه های عدد (بردار s ) را نیز چاپ می کند. این برنامه را عیب یابی نمایید و ایرادات دستوری برنامه، دستورات اشتباه و یا دستورات جا افتاده را شناسایی و تصحیح کنید. حداقل سه خطا ذکر شود.

  4 - تابع زیر نوشته شده است:

  مقدار y را با اجرای دستورات زیر مشخص کنید.

  5 - تابع زیر نوشته شده است:

  خروجی دستور زیر را مشخص کنید:

  6 - -برنامه ای بنویسید که دو تابع زیر را در یک نمودار در بازه 0 تا 10 با گام 0.1 با دو رنگ قرمز و سبز نمایش دهد.

  \[\frac {sin^{2}(x)}{x}\]

  \[ln(sqrt(x^{2}))\]

  7 -  -برنامه ای بنویسید که تابع sin(x) را از سری زیر محاسبه کند. زاویه بر حسب درجه و تعداد جملات از کاربر دریافت شود. ( دقت کنید که در رابطه زیر x باید برحسب رادیان باشد.)

   \[sin(x)=\sum _{k=0}^{\infty} \frac {(-1)^{k}x^{2k+1}}{(2k+1)!}\]

  8 - بردار زیر داده شده است. برنامه ای بنویسید که اعضای مثبت و قابل تقسیم بر 4 یا 6 را به توان دو برساند و اعضایی که در بازه [20, 12] واقع شده اند را نصف کند. سپس هر عضو تغییر یافته را در جای خود در بردار جایگزین کند و مجددا بردار را چاپ نماید.

  V = [5, 17, -3, 8, 0, -7, 12, 15, 20, -6, 6, 4, -7, 16]

  9 -  برنامه ای بنویسید که یک ماتریس n×m را با گرفتن تعداد سطر و ستون آن به شرح ادامه ایجاد کند. مقدار اعضای اولین سطر برابر با شماره ستون آن باشد و مقدار اعضای اولین ستون برابر با شماره سطر آن باشد. مقدار اعضای قطر اصلی 5 در نظر گرفته شود. مقدار سایر اعضا هم برابر با حاصل جمع سطر و ستون همان عضو باشد.

  10 - تابعی بنویسید که مقدار x را ازورودی گرفته و (x(y را مطابق رابطه زیر محاسبه و چاپ نماید:

  \[y(x)=2e^{-0.5x}cos(x)-0.2\]


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

   

  تکالیف و امتحان درس برنامه نویسی کامپیوتر ( وحید طهانی ) ( کد Mat0070 )

  1 - برنامه ای بنویسید که مینیمم و ماکزیمم یک ماتریس n*n را حساب کرده و اندیس درایه های آن را در خروجی نشان دهد.

  2 - برنامه ای بنویسید که مقدار 2 را در یک ماتریس دلخواه بیاید. ( سطر و ستون درایه ای که مقدار 2 دارند را چاپ کند.)

  3 - برنامه ای بنویسید که از بین 100 نفر ، نفری را به صورت تصادفی با دو روش زیر انتخاب کند.

  الف ) با استفادهاز دستور rand

  ب ) با استفاده از دستور randperm

  4 - برای تابع زیر مشتق و انتگرال را حساب کرده و همگی را در یک نمودار بین بازه 0 تا 2 رسم نمایید.

  \[f=e^{-x}sin(x)\]

  5 - مقادیر بیشینه ( ماکزیمم ) رابطه زیر را بیابید و در یک نمودار رسم کنید.

  \[y=1-e^{-t}cos(t)\]

  6 - برنامه ای بنویسید که میانگین دو تابع را گرفته و همراه دو تابع رسم نماید. سپس نقاط تلاقی میانگین و توابع را مشخص نماید.

  7 - برنامه ای بنویسید که عدد 4 را در یک ماتریس دلخواه پیدا کرده و مکان آن را مشخص نماید ( بدون استفاده از دستور find )

  8 - مقادیر بیشینه ، کمینه و نهایی تابع زیر را بر روی نمودار آن نشانه گذاری کنید.

  \[y=1-ae^{-t}sin(bt)\]

  9 - شماتیک (سیمولینک ) معادله زیر را مدل سازی کنید.

  \[\frac {d^{3}y}{dt^{3}}+a\frac {d^{2}y}{dt^{2}}+b\frac {dy}{dt}=e^{-t} \;\;\;\;\; y(0)=1\]


  10 - می خواهیم برای یک فروشگاه برنامه حسابداری بنویسیم. به این صورت که هر محصول دارای یک قیمت و یک تاریخ مصرف است. اگر کمتر از 10 روز تا انقضای تاریخ مصرف مانده باشد ، سیستم تخفیف 70 درصدی برروی قیمت اعمال می نماید. همچنین در صورتی که مجموع خرید کمتر از 200 هزار تومان باشد ، 25 هزار تومان هزینه پیک به قیمت نهایی افزوده می شود.


  11 - برنامه ای بنویسید که جواب واقعی دستگاه معادلات زیر را محاسبه کند.

  \[\begin{matrix} 0.4x_{1}+0.1x_{2}+0.2_x{3}=1.2\\ 0.1x_{1}+0.5x_{2}+0.1_x{3}=1.4\\ 0.2x_{1}+0.1x_{2}+0.4_x{3}=\frac{a}{50} \end{matrix}\]

  در مرحله بعد برنامه ای بنویسید که جواب تقریبی دستگاهرا با 50 تکرار از روش SOR به ازای مقادیر مختلف w محاسبه کند. جواب های بدست آمده را با هم مقایسه کنید.

  \[w_{1}=-0.25 \;\;\;\;\; w_{2}=1.6 \;\;\;\; w_{3}=2.25\]

  عدد a اولین دو رقم سمت راست شماره ی دانشجویی شما است.


  12 - برنامه ای بنویسید که حاصل ضرب دو تابع مثلثاتی سینوس و کسینوس را با دامنه x/2  برای یک دایره مثلثاتی با گام x/1000 رسم نماید.


  13 - تابعی بنویسید که یک رشته دریافت کند، و در خروجی تمام space های درون رشته را حذف کند و خروجی را چاپ کند. همچنین، حروف کوچک درون رشته را به حروف capital و بالعکس (حروف capital رو به حروف کوچک) تبدیل کند. این تابع باید چک کند که ورودی حتما یک string باشد. در غیر اینصورت، پیغام خطا دهد(از isstr استفاده کنید).


  14 - به کمک دستور surface ،یک بیضی که دو شعاعش به صورت تصادفی در بازه [15 10] قرار گرفته اند، و همچنین  صورت تصادفی x مرکز آن در بازه  [20 5] به صورت تصادفی y مرکز آن در بازه  [10 10-] است را رسم کنید.

  راهنمایی: با توجه به محدوده هایی که داده شده است، رنج مناسب برای x و y انتخاب کنید. سپس این محدوده را مش بندی کنید. سپس باید چک کنید که هر مش، آیا درون بیضی قرار می گیرد یا خیر؟ اگر درون بیضی قرار می گیرد، مقدار ماتریس z را، مقدار c قرار دهید. در غیر اینصورت، مقدار b را اختصاص دهید. c و b  را به دلخواه انتخاب کنید. فقط کافیست با هم برابر نباشند . حال با استفاده از دستور surface ،ماتریس z را رسم کنید. برای اینکه شکل بیضی درست مشخص شود، باید مش بندی ریز انجام دهید.


  15 - تابعی بنویسید که یک عدد به عنوان ورودی بگیرد و مثلث خیام پاسکال متناظر با آن را چاپ کند. برای مثال، اگر n=8 اشد، خروجی باید به شکل زیر حاصل شود


  16 - فرض کنید در کلاس کارگاه متلب، سه دانشجو ثبت نام کرده اند. میخواهیم نمراتی که در طول ترم را بدست آورده اند، به عنوان ورودی بگیریم و نمره نهایی شان را محاسبه کنیم.

  در جدول زیر، نمرات وارد شده فرضی را میبینید ( شما باید نمرات متفاوتی را وارد کنید). در ردیف دوم جدول، تاثیر هر نمره، در نمره کل را می بینید. کل نمرات تکلیف، 25 %نمره کل را تشکیل می دهد. همچنین به عنوان ارفاق، کمترین نمره تکلیف، حذف می شود و در نظر گرفته نمی شود. (پس، فقط سه نمره بالاتر تکلیف لحاظ می شود). همچنین، نمره کل از 21 نمره منظور شده است. با توجه به توضیحات فوق، نمره نهایی دانشجوها را حساب کنید. باالترین نمره را 20 در نظر بگیرید و به همان نسبت، نمره سایرین را نیز اضافه کنید. در مرحله آخر، اگر نمره کسی باالی 9 بود، آن را به 10 تبدیل کنید. اگر زیر 5 بود، به 5 و اگر بین 5 تا 9 بود، به 9 .دقت کنید اگر دانشجویی، نمره پایان ترمش کمتر از 7 باشد، و نمره پروژه نهاییش، بیشتر از 15 باشد، فرض بر تقلبش خواهد بود و نمره نهایی صفر برایش لحاظ خواهد شد.


  17 - تابع تبدیل سیستم زیر را به دست آورید. دیاگرام بد آن را رسم کنید. همچنین پاسخ ضربه را نیز به دست آورید و به کمک توابع متلب، آن را رسم کنید. ( هر دانشجو ضرایب متفاوتی را برای تابع های مشخص شده وارد کند) .


  18 -


  19 -


  20 -

   


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

  امتحان برنامه نویسی کامپیوتر رشته عمران - دانشگاه بجنورد ( کد Mat0069 )

  1 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی فرد N را از ورودی گرفته و سپس حاصل جمع زیر (سری) را محاسبه و مقدار نهایی را چاپ نماید؟

  Sum = 2+4+6+8+10+12+14+ .... +2N


  2 - برنامه ای که یک عدد را از ورودی گرفته و قدرمطلق آن را محاسبه و چاپ نماید؟ در ادامه، برنامه باید مشخص نماید که قدرمطلق حساب شده برای عدد ورودی، چند رقم دارد؟ (پس از محاسبه قدر مطلق عدد وارد شده، چند رقمی بودن آن نیز مشخص شود. مثال 100 ،سه رقم دارد یا 1000 ،چهار رقم دارد و ...)


  3 - برنامه ای که یک متن لاتین را از ورودی گرفته (با هر تعداد کلمه و جمله) و تعداد دفعات تکرار کلمه yes در متن را تعیین و چاپ نماید؟ (چند مرتبه کلمه yes در داخل متن ورودی تکرار شده است)


  4 - برنامه ای که یک آرایه نظیر x را از ورودی گرفته و کل درایه های آن را در یکدیگر ضرب و جواب نهایی را در  ه در داخل فایل اکسل ذخیره نماید. (منظور این است که مقدار داخل سلول اکسل شود)


  5 - برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی N را از ورودی گرفته و سپس حاصل جمع زیر (سری) را محاسبه و مقدار نهایی را داخل فایل اکسل ذخیره نماید؟

  \[Sum=\frac{3}{8}+\frac{4}{10}+\frac{5}{12}+\frac{6}{14}+...+\frac{N-1}{2N}\]


  6 - رنامهای که عدد طبیعی P را از ورودی خوانده، اعداد فرد کوچکتر از آن را تعیین و میانگین آنها را محاسبه و چاپ نماید؟ (در واقع، مثال اگر مقدار P از ورودی برابر با 20 وارد شود، جمع اعداد 1 ،3 ،0، ... ،20 را محاسبه و میانگین را تعیین و چاپ نماید)


  7 - -برنامه ای که تعداد K عدد را از اکسل گرفته، و سپس آنها را از آخر به اول چاپ کند؟ (منظور اینکه K عددی که از فایل اکسل وارد شده اند، حال از انتها به ابتدا به ترتیب چاپ شوند)


  8 - برنامه ای که تعداد M عدد را از فایل اکسل به عنوان ورودی گرفته، و کوچکترین عدد و محل قرارگیری آن را مشخص و چاپ نماید (بین M عدد ورودی، کوچکترین عدد را تعیین کند و همچنین مشخص کند که این کوچکترین عدد، کجا قرار می گیرد؟)


  9 - برنامه ای که K عدد را از ورودی گرفته، مجموع اعداد مثبت و همچنین انحراف معیار اعداد مثبت را محاسبه و چاپ نماید؟ (منظور اینکه از بین K عدد مختلف ورودی، جمع اعداد مثبت را تعیین نماید. همچنین، انحراف معیار فقط اعداد مثبت ورودی را محاسبه کند)


  10 - برنامه ای که یک آرایه دوبعدی را گرفته (با تعداد ردیف و ستون مشخص)، و در کلیه خانه های آن عدد 0 (صفر) را قرار دهد؟ (منظور آن است که یک ماتریس با ابعاد مشخص تشکیل شود که تمام اعضای آن دارای مقدار صفر (0)باشند)


  11 - برنامه ای که یک متن لاتین را از ورودی گرفته (با هر تعداد کلمه و جمله) و تعداد دفعات تکرار حرف m را در متن ورودی مشخص نماید؟ همچنین، حروف متن ورودی را از انتها به ابتدا چاپ نماید؟ (چند مرتبه حرف m در داخل متن ورودی تکرار شده است و چاپ حروف تشکیل دهنده متن از انتها به ابتدا)


  12 - برنامه ای که عدد طبیعی X و عدد طبیعی Y را از ورودی گرفته و سپس میانگین اعداد بزرگتر از Y را محاسبه و چاپ نماید؟ (منظور اینکه مجموع اعداد طبیعی را که بزرگتر از Y و کوچکتر از X میباشند، محاسبه نموده و بر تعداد آنها تقسیم نماید تا میانگین تعیین شود)


  13 - برنامه ای که یک متن لاتین را از ورودی گرفته (با هر تعداد کلمه و جمله) و تعداد دفعات تکرار کلمه it در متن را تعیین و چاپ نماید؟ همچنین، محلی که برای آخرین بار حرف i در متن ظاهر میشود را چاپ کند؟ (چند مرتبه کلمه it در داخل متن ورودی تکرار شده است، و آخرین مرتبها ی که حرف i در متن ورودی ظاهر می شود، در کاراکتر چندم از متن ورودی قرار دارد)


  14 - برنامه ای که تعدادی عدد را از فایل اکسل گرفته (به صورت یک آرایه)، سپس آنها را به ترتیب از بزرگ- ترین به کوچکترین مقدار مرتب نماید و آرایه خروجی را چاپ کند. همچنین مقدار بزرگترین و کوچکترین عدد در آرایه خروجی را نمایش دهد؟ (ابتدا باید تعدادی عدد وارد شده از فایل اکسل، به صورت نزولی مرتب شده و چاپ شوند، سپس بزرگترین عدد و کوچکترین عدد تعیین و چاپ گردند)


  15 - برنامه ای که سه عدد را از فایل اکسل خوانده (شامل A ، B و C ،)و سپس مشخص کند که آیا مثلث بدست آمده از سه ضلع، قائم الزاویه است یا خیر؟ همچنین برنامه باید مساحت و محیط مثلث را تعیین و در داخل فایل اکسل، ذخیره نماید؟


  16 - برنامه ای که تعدادی عدد را از فایل اکسل خوانده (به عنوان ورودی)، اختلاف بین بزرگترین عدد و کوچکترین عدد را محاسبه و چاپ نماید؟ (خروجی برنامه، تعیین اختالف بین ماکزیمم اعداد ورودی و مینیمم اعداد ورودی است - الزم است در ابتدا بزرگترین عدد و کوچکترین عدد بین ورودی ها تعیین شوند)


  17 - برنامه ای که دو عدد طبیعی M و N را از ورودی گرفته M>N ،مجموع اعداد فرد بین M و N را ( محاسبه، و در نهایت مجموع بدست آمده را داخل فایل اکسل ذخیره نماید؟  ( مجموع اعداد فرد بزرگتر از M و کوچکتر از N مورد نظر است)


  18 - برنامه ای که یک متن لاتین را از ورودی گرفته (با هر تعداد کلمه و جمله) و تعداد دفعات تکرار حرف s را در متن ورودی مشخص نماید؟ همچنین، حروف متن ورودی را از انتها به ابتدا چاپ نماید؟ (چند مرتبه حرف s در داخل متن ورودی تکرار شده است و چاپ حروف تشکیل دهنده متن از انتها به ابتدا)


  19 - برنامه ای که یک آرایه دوبعدی را گرفته (با تعداد ردیف و ستون مشخص)، و در کلیه خانه های آن عدد 20 را قرار دهد و در نهایت آرایه دوبعدی ایجاد شده را نمایش دهد؟ (منظور آن است که یک ماتریس با ابعاد مشخص تشکیل شود که تمام اعضای آن دارای مقدار 20 باشند)

   


  20 - برنامه ای که تعداد n عدد را از فایل اکسل به عنوان ورودی گرفته، و بزرگترین عدد و محل قرارگیری آن را مشخص و چاپ نماید (بین n عدد ورودی، بزرگترین عدد را تعیین کند و همچنین مشخص کند که این بزرگترین عدد، کجا قرار می گیرد؟)


  21 - برنامه ای که دو عدد طبیعی M و N را از ورودی گرفته  ( M>N )کلیه اعداد مضرب 2 بین M و N را ( داخل یک آرایه ذخیره و در نهایت آرایه مورد نظر را چاپ نماید؟ 


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

  امتحان برنامه نویسی دانشگاه آذربایجان ( استاد قویدل ) ( کد Mat0066 )

  نکته نباید از هیچ حلقه ای استفاده کنید.

  به جز توابع zeros و sum نباید از تابع دیگری استفاده کنید.

  1 - یک عدد صحیح مثبت n از ورودی بخوانید.

  2 - یک ماتریس n در n ایجاد کنید. اهداد 1 تا n به توان 2 را به ترتیب سطری در این ماتریس قرار دهید.

  3 - عناصر قطر اصلی و فرعی ماتریس را جابه جا کنید.

  4 - مجموع عناصری را به دست آورید که بزرگتر یا مساوی 10 و کوچکتر یا مساوی 100 هستند. 


  عبارت زیر را به صورت سیمبولیک تعریف کنید و عملیات زیر را روی آن انجام دهید.

  \[y=\frac {x^{2}-4x+3}{x^{2}-6x+8}\]

  5 - تابع ایجاد شده را در بازه [10 , 5-] ترسیم کنید.

  6 - ریشه های تابع را با نقاط دایره تو خالی مشخص کنید.

  7 - نقاط max و  min را با علامت ضربدر مشخص کنید.

  8 - نقاط عطف را با علامت دایره تو پر مشخص کنید.

  9 - مجانب های افقی و عمودی آن را رسم کنید.


  جدول مقابل مقدار حاصل از اندازه گیری میزان بارش را در روزهای مختلف نشان می دهد:

  19 16 13 10 7 4 1 زمان ( روز )
  35 34 29 21 11 7 2 بارش ( میلی متر )

  10 -  برای محاسبه میزان بارش، معادله درجه 2 روی نتایج آماری برازش کنید.

  11 - داده های جدول را به صورت نقاط جدای دایره شکل قرمز رنگ و منحنی برازش شده را به صورت نمودار میله ای روی یک صفحه اما به صورت نمودارهای مجزا در یک سطر (نمودار داده ها سمت راست و نمودار برازش سمت چپ یا برعکس) ترسیم نماید.

  12 - برای دو عدد 10 و 5 ،مقدار بارش را به روش spline درونیابی کنید. معادله خط ایجاد شده توسط spline را تعیین کنید.


  13 - تابعی بنویسید که یک ماتریس دریافت کند و در خروجی حاصلضرب میانگین سطر اول در حداقل کل اعداد ماتریس را محاسبه کند.

  برنامه ای بنویسید که:

  14 - یک ماتریس 2 در 5 بخواهد و دریافت کند.

  15 - اسم یک دانشجو را بخواهد و دریافت کند و در متغیر a ذخیره کند.

  16 - با استفاده از تابعی که در بخش الف ایجاد کرده اید، حاصل ضرب میانگین سطر اول در حداقل کل اعداد ماتریس دریافت شده در بخش 1 را تعیین کرده و در متغیر z ذخیره کند.

  17 - در صورتیکه 10 بزرگتر از z بود، مقدار z را به باال گرد کند. اگر عدد دریافت شده از پاسخ بخش 4 کوچکتر بود، در خروجی نمایش دهد:

  Maximum of (Your Name ) class is= (value of z) and student (the name in a) is the top


  18 - دستورات زیر را به صورت خلاصه توضیح دهید:

  clc - clear - disp - mod

  19 - فرق = و == در متلب چیست؟ توضیح دهید.

  20 - برای ترسیم چند نمودار به صورت یکجا در matlab از چه دستوری استفاده میشود؟

  21 - از دستور linsolve در متلب به چه صورت استفاده میشود؟ توضیح دهید.

  22 - برای حل یک معادله ODE در متلب از چه دستوراتی میتوان استفاده کرد؟ توضیح دهید.

  23 - تفاوت دستورهای while و if در برنامه نویسی متلب را شرح دهید.

  24 - میخواهیم چند جمله ای در متلب بیابیم که ریشه های آن ١ -و ٢ باشند. به چه صورت باید عمل کرد؟


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  امتحان کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر ( کد Mat0065 )

  1 - برنامه ای بنویسید که عملیات ضرب ماتریسی را انجام دهد.

  یادآوری : برای ضرب ماتریسی ، ابعاد داخلی می بایست یکسان باشند ، لذا به سه حلقه تو در تو نیاز خواهد بود.


  2 - مشتق اول تابع زیر را بیابید و مقدار آن در نقطه x=3 را محاسبه کنید.

  \[y=(\frac {sin(x)}{ln(x^{2}+1)})-e^{x}\]


  3 - مشتق دوازدهم عبارت روبرو را بیابید

  \[y=(\frac {x}{2}+1)^{65}\]


  4 - معادله دیفرانسیل زیر را حل کرده و نمودار y و 'y را در یک نمودار نسبت به زمان رسم کنید. محورها را نامگذاری کنید و برای هر نمودار از یک  سیمبل و رنگ خاص استفاده شود.

  \[{y}''=2{y}'t-{y}'sin(y)+t^{2}cos(t) \;\;\;\;\;\; {y}'(0)=-10 \;\; y(0)=0.5\]
  \[t=[-\pi , \pi]\]


  5 - دو چند جمله ای زیر را در نظر بگیرید.

  الف ) مشتق چند جمله ای اول و انتگرال چند جمله ای دوم با ثابت انتگرال گیری برابر با 5 را حساب کنید.

  ب ) مشتق سیمبولیک چند جمله ای اول و انتگرال سیمبولیک چند جمله ای دوم را محاسبه کنید.

  ج ) ریشه های چند جمله ای اول را بیابید.

  \[4x^{4}-2x^{3}-x^2+3x+12\]

  \[3x^{5}+5x^{3}-2x^{6}-x^{2}+7\]


  6 - داده های دما ، فشار و دانسیته برای یک سیال به صورت جدول زیر داده شده است.

  70 60 50 40 30 20   10  
  918 916.2 914.5 912 909 905 900 1
  919 917.9 915.1 912.9 910.8 906 901 2
  920 918.5 916.3 914.1 912 908 903 3
  922 919.7 918 915.7 913 909 904.2 4

  مقدار دانسیته را در شرایط دما ، فشار زیر بیابید.

  17 C , 1.9 atm   ,     32 C , 2.7 atm    ,      55 C , 3.4 atm     ,     68 C , 1.2 atm


  7 - تابعی برای رابطه زیر بنویسید به طوری که ورودی تابع x و خروجی y باشد. برنامه را به گونه ای بنویسید که x بردار باشد.

  \[y(x)=9x^{4}e^{-3x}-15x^{2}-5x\]

  8 - از تابع جهت محاسبه y(-2) و y(4)  استفاده کنید.

  9 -از تابع جهت رسم y(x) به ازای [3,5-] استفاده کنید.


  10 - تابع زیر را به صورت یک تابع بی مشخصه تعریف کرده و f(2,3) را بیابید.

  \[f(x,y)=2x^{2}-4xy+y^{2}\]


  11 - برنامه ای در یک فایل متنی بنویسید که ریشه های حقیقی یک معادله درجه دو را تعیین نماید. با اجرای فایل از کاربر درخواست گردد که مقادیر ثابت های a , b , c را وارد کند. اگرمعادله 2 ریشه داشته باشد پیغام two roots و اگر یک ریشه داشته باشد پیغام one root  و در غیر این صورت پیغام no roots را چاپ کند.


  12 - با توجه به ماتریس C جواب سوالات زیر را بنویسید.

  \[C=\begin{bmatrix} 2 & 23&-1 & 3\\ 5& 9& 0 &28 \\ 12& 45& 9 & 1\\ 13&-3 & 0 &39 \end{bmatrix}\]

  1 - C(2:3,3)          2 - C(:,2)=[]        3 - C(1:2,2:3)=1         4 - C(4,:)


  13 - مقدار سینوس زاویه 40 درجه با چه دستوری در محیط متلب محاسبه می شود؟

  14 - دستوری بنویسید که رابطه زیر را به صورت یک تابع در محیط متلب معرفی کند.

  \[f(x)=3x^{2}-sin(x)+5x-1\]

  15 - دستوری بنویسید که ریشه های معادله زیر را بدست آوردید.

  \[x^{4}-x^{3}+x-1=0\]

  16 - دستور محاسبه مشتق و انتگرال تابع زیر را بنویسید.

  \[2x^{6}-6x^{4}+12x^{2}+20\]

  17 - برنامه ای بنویسید که دستگاه معادلات زیر را در محیط متلب محاسبه کند.

  \[\left\{\begin{matrix} 4x+27y=35\\ -2x+y=-3 \end{matrix}\right.\]

  18 - یک function بنویید که sin(x) را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند و نام آن را sinous  نامگذاری کنید.

  \[sin(x)=\sum_{n=0}^{50}(-1)^{n} \frac{(x)^{2n+1}}{(2n+1)!}\]


  19 - تابعی بنویسید که یک ماتریس دلخواه باابعاد دلخواه A و یک عدد دلخواه a را به عنوان دو ورودی تابع از کاربر دریافت کند. خروجی این تابع باید یک بردار سطری باشد B که در هر ستون از آن مجموع تعداد درایه هایی از ستون متناظر ماتریس A قرار داده شود که از a بزرگتر هستند. ضمنا باید در خروجی پیام هایی ذکر شود که نشان دهد چه درایه هایی از ماتریس A بزرگتر از a هستند.

  \[A=\begin{bmatrix} 0.1& 2 & 0.01\\ 0.01& 1.83 & 4.5\\ 6& -3 & 2.3 \end{bmatrix} \;\;\;\;\;\; a=0.2\]

   

  Emlement (3,1) greather than 0.2
  Emlement (1,2) greather than 0.2
  Emlement (2,2) greather than 0.2
  Emlement (2,3) greather than 0.2
  Emlement (3,3) greather than 0.2

  ans =

       1     2     2


  20 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دلخواه A با ابعاد دلخواه را از کاربر دریافت کرده و ماتریس B  را با ایعاد مشابه A تولید کرده که هر درایه ی آن صفر ، 1 یا 1- باشد. اگر درایه ای از A مثبت باشد درایه ی نظیرآن در B عدد 1 است. اگر درایه ای از A صفر باشد درایه ی نظیر آن در B عدد صفر است و در نهایت اگر درایه ای از A منفی باشد درایه نظیر آن در B عدد 1- است. ماتری B را ماتریس علامت ماتریس A می نامند.


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف سیمولینک ( Sim0003 )

  تمرین سری سوم سیمولینک Simulink - دانشگاه ایلام

  یک فایل سیمولینک طراحی کنید که معادله غیر خطی زیر را حل کند. برای وارد کردن شرط اولیه حل معادله یک بلوک knob در صفحه اصلی فایل ( یعنی بلوک گفته شده داخل subsystemها نباشد ) گذاشته شود که بتوان شرط اولیه را از این طریق تغییر داد. دقت شود که حدود بلوک ذکر شده باید به صورت معقول انتخاب شود.

  \[f(x)=e^{-x}-x^{x}+x^{3}-3sin(x)-ln(x^{2}+1)\]

  پس از پیدا کردن ریشه معادله مقدار آن را در یک نمایشگر مناسب در صفحه اصلی فایل نمایش دهید.

  معادله فوق را در محدوده ریشه پیدا شده رسم نمایید. به عنوان مثال اگر ریشه فوق مقدار a بدست آمد، نمودار f(x) را در محدوده [a-2,a+2] رسم کنید. همچنین محدوده رسم نمایشگر را به صورت منطقی تعیین کنید.


  مدل سازی سیمولینک Simulink

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

   

  چاپ اشکال مختلف در متلب ( کد Mat0059 )

  1 - در این تکلیف قصد داریم شکل های مختلف با استفاده از حلقه ها ایجاد کنیم.

  در این تمرین بیش از 220 شکل تا به حال کدنویسی شده و در حال تکمیل است.


  2 - امتحان برنامه نویسی متلب دانشگاه یاسوج

  برنامه ای بنویسید  که تعداد سطرها rows را خوانده و خروجی مانند زیر را نمایش دهد.


  3 - امتحان برنامه نویسی متلب دانشگاه یاسوج

  برنامه ای بنویسید که حداکثر 10 عدد از ورودی را خوانده، می گوید هر عدد چندبار تکرار شده است. به عنوان مثال ، اگر ورودی به صورت زیرباشد  :

  70-143-70-143-143

  خروجی زیر را چاپ کند.

  143 Occurs 3 Times,at Position 2 , 4 , 6

  70 Occurs 2 Times,at Position 1 2


  4 - امتحان برنامه نویسی متلب دانشگاه یاسوج

    تابعی بنویسید که یک بردار ( آرایه سطری یا ستونی ) را از کاربر بگیرد و مراحل زیر را انجاک دهد.

  - تعداد آرگومتن ورودی و خروجی که توسط کاربر وارد شده است را چک کند و در صورتیکه تعداد آرگومان ورودی بیشتر یا کمتر از یک و تعداد آرگومان خروجی بیشتر از یک باشد ، پیغام خطا نمایش داده ، از تابع خارج شود.

  - ابعاد آرگومان ورودی را چک کند و در صورتی که آرایه ای غیر سطری یا غیر ستونی باشد ( یعنی در صورتی که به جای بردار ، ماتریس باشد ) ، با پیام خطا از تابع خارج شود.

  - عبارت زیر را بر روی مقادیر ورودی اعمال نموده و به عنوان خرجی بازگرداند.

  \[y=2exp(3x^{4})+3cos(2 \pi x)+100\]

  - تعداد ارگومان های خروجی را چک کند و در صورتی که برابر صفر بود ، نمودار تغییرات y در مقابل x را رسم کند.


  5 - الگوریتمی بنویسید که دو عدد A و B را دریافت کرده و اعداد فرد بین A و B را چاپ کند.


  6 - -برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت M و N را دریافت نموده و سپس اعداد اول بین M و N و تعدادش را چاپ کند.


  7 - -برنامه ای بنویسید که ماتریس A را دریافت کرده و سپس مجموع عناصر آن را محاسبه کند (استفاده از دستور sum مجاز نمی باشد).


  8 - برنامه ای بنویسید که یک بردار از اعداد صحیح مثبت را دریافت نموده و سپس مجموع عناصر زوج آن را محاسبه نماید.


  9 - برنامه ای بنویسید که ماتریسی از کاربر دریافت کند و تعداد درایه های بین 3 تا 7 را محاسبه و چاپ کند.


  10 - برنامه ای بنویسید که دو بردار M و N را دریافت کرده و عناصر مشترک آنها را نمایش دهد.


  11 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس از کاربر دریافت کرده و سپس میانگین ستون آخر ماتریس وارد شده را محاسبه کند. پس از آن تعداد درایه های بزرگتر از میانگین را محاسبه کرده و سپس نمایش دهد.


  12 - عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن (به جز خودش) برابر خودش باشد. برنامه ای بنویسید که با دریافت عدد تعیین کند کامل است یا نه؟


  13 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو در دو را به صورت تصادفی ایجاد کرده و هر یک از داریه های آن توسط کاربر حدس زده شود (درایه های ماتریس، اعداد صحیح بین 0 تا 10 باشند).


  14 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس a و b را از کاربر دریافت کرده و مشخص کند بزرگترین مقدار ماتریس a در چه جایگاهی از ماتریس b وجود دارد. در صورتی که داده مورد نظر در ماتریس موجود نباشد، به کاربر نشان دهد که داده مورد نظر در ماتریس b یافت نشد.


  15 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس a و b را به صورت درایه به درایه با هم مقایسه کرده و مشخص کند هر کدام چندتا داریه بزرگتر از دیگری دارد.


  16 - برنامه ای که ماتریس ( A ( n*n را گرفته و ماتریس b را به گونه ای ایجاد که درایه های قطر اصلی آن برابر با مانریس a و بقیه درایه ها صفر باشد


  17 -برنامه اd بنوبسید که ماتریس a را از کاربر بگیرد با این شرط که داریه هاd ماتریس عددd تک رقمی و مثبت باشند، در صورتی که کاربر عدد با خطا وارد کرد هشدار داده و عدد تازه ای را از کاربر بگیرد.

  به این ماتریس یک سطر و یک ستون اضافه کند و درایه های این سطر و ستون را به گونه ای انتخاب کند که حاصل ضربی سطر و ستون ها برابر شود.


  18 - برنامهای به منظور خود ارزیابی سلامت بنویسید که مراحل زیر را در هر بار اجرا انجام دهد و مادامی که کاربر در جواب اینکه آیا میخواهد ادامه دهد پاسخ "بله" بدهد برنامه را از ابتدا تکرار کند.

  - از کاربر بخواهد دمای بدن خود را به درجه سانتی گراد وارد کند و اگر عدد وارد شده کمتر از 36 و یا بیشتر از 42 بود پیغام دهد "دما اشتباه وارد شده، مجددا دما را وارد کنید"

  - از کاربر بخواهد سن خود را به سال وارد کند و اگر سن به صورت اعشاری وارد شده باشد، خود برنامه عدد وارد شده را گرد کند.

  - برنامه میزان تب کاربر را محاسبه کرده (دمای وارد شده منهای 37 (و نمایش دهد.

  - اگر میزان تب محاسبه شده کمتر از 1 بود، نمایش دهد "شما سالم هستید"

  - اگر میزان تب بین 1 تا 2 بود و سن کمتر از 60 سال بود نمایش دهد "بهتر است در خانه استراحت کنید"

  - اگر میزان تب بین 1 تا 2 بود و سن بیش از 60 سال بود نمایش دهد "بهتر است به پزشک مراجعه کنید"

  - اگر میزان تب بیشتر از 3 بود نمایش دهد "فورا به پزشک مراجعه کنید"


  19 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر دریافت کرده، اگر عدد زوج بود برنامه متوقف شود و اگر عدد فرد بود، اعداد یک تا n چاپ شوند.


  20 - برنامه ای بنویسید که عدد دو دویی را به ده دهی تبدیل کند.


  21 - برنامه ای بنویسید که عدد ده دهی را به دودویی تبدیل کند.


  22 - برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر گرفته و جذر آن عدد را محاسبه کند (از توابعی مانند sqrt و power استفاده نشود).


  23 - برنامه ای بنویسید که با وارد کردن n توسط کاربر تا جمله n ام دنباله فیبوناتچی را محاسبه کند.


  24 - -برنامه ای بنویسید که عدد n را دریافت کرده و تا سطر n ام مثلث خیام پاسکال را محاسبه و نمایش دهد.


  25 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس مربعی از کاربر دریافت کرده و اگر ماتریس مربعی نبود با پیغامی به کاربر نشان دهد که ورودی اشتباه است و کاربر مجدد ماتریس را وارد کند. در ماتریس مربعی ورودی اگر مجموع عناصر سطر اول از مجموع عناصر ستون آخر بزرگتر بود، جای قطر اصلی و فرعی ماتریس را عوض کند در غیر اینصورت جای سطر اول و ستون آخر را عوض کند.


  26 - برنامه ای بنویسید که کار تابع fliplr را انجام دهد


  27 -برنامهای بنویسید که نمرات دروس ریاضی (3 واحد)، مبانی نقشه برداری (3 واحد) و سیستم اطلاعات مکانی (2 واحد) چند دانشجو را به صورت یک ماتریس (3*n ) از کاربر بگیرد و موارد زیر را محاسبه و با پیغام مناسب نمایش دهد.

  الف) تعداد دانشجویان

  ب) معدل هر دانشجو

  ج) معدل هر درس

  د) معدل کل دروس برای تمامی دانشجویان

  ه) میانگین نمرات زیر 10 بدون احتساب واحد هر درس


  28 - سری زیر را درنظر بگیرید:

  \[y=\sum_{m=1}^{n}2m-3m^{3}\]

  چه تعداد جمله بایستی محاسبه شود، تا حاصل y از عدد 5000 تجاوز نکند؟


  29 - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده و حاصل ضرب ارقام فرد را محاسبه و چاپ کند.


  30 - برنامه ای بنویسید که تمامی اعداد سه رقمی شامل 5 و 8 و 3 را محاسبه کند.


  31 - فرض کنید در روز N ام سال هستیم. الگوریتمی بنویسید که عدد N را دریافت کند و تاریخ آن روز را بنویسد.


  32 - الگوریتمی بنویسید که مختصات دو نقطه متمایز M و N را از کاربر بگیرد و معادله خطی که از آن دو نقطه میگذرد را به شکل C=BY+AX بنویسد.


  33 -  الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی N را دریافت کند و معین کند چند رقم آن زوج، چند رقم ان فرد و چند رقم آن صفر است.


  34 - الگوریتمی بنویسید که تعداد نقاطی از داخل دایره زیر را که مختصات شان اعداد طبیعی است، محاسبه و چاپ کند.

  \[X^{2}+Y^{2}=25\]


  35 - برنامه ای بنویسید که عددی از ورودی خوانده و اگر آن عدد کمتر از 20 بود از 1 تا عدد را با فاصله 0/25 چاپ کند و اگر عدد از 20 بزرگتر بود از آن عدد تا 20 را با فاصله 0/25 چاپ کند.


  36 -  برنامه ای بنویسید  که n را خوانده و خروجی مانند زیر را نمایش دهد.


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  امتحان متلب دانشگاه شیراز ( کد Mat0056 )

   1 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی دلخواه را از ورودی دریافت کرده و بزرگترین ماتریس مربعی موجود در ماتریس ورودی که مجموع عناصر موجود بر روی قطر اصلی آن مضرب 3 باشد را به عنوان خروجی برگرداند.


  2 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس دو بعدی دلخواه و عدد صحیح n را دریافت کند و تعداد ماتریس های n*n که تمامی درایه های آن ها غیر صحیح است را شمرده و چاپ کند.


  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب ( کد Mat0049 )

  1 - برنامه ای که یک بردار 100*1 از اعداد تصادفی بین 1 تا 100 دریافت کند ( اعداد اعشاری ) و سپس آن ها را به صورت صعودی مرتب کند. ( اجازه استفاده از دستور sort را ندارید و باید با استفاده از حلقه ها بردار را مرتب کنید )

  2 - یک تابع بنویسید که دو چند جمله ای از درجه دلخواه را جمع یا تفریق یا ضرب نمیاد. از p=polyaddsubmult(p1,p2,operation) به عنوان نام تابع استفاده نمایید. دوپارامتر نخست ورودی p1و p2 بردارهای ضرایب دو چند جمله ای می باشند. ( دقت شود که در جکع یا تفریق اگر دو چند جمله ای هم درجه نباشند ، تابع به تعداد کافی عناصر صفر به بردار کوچکتر اضافه کند، اما در ضرب، دو چند جمله ای می توانند از درجه دلخواه باشند. ) پارامتر سوم ورودی operation یک رشته است، که برای جمع یا تفریق و یا ضرب بردارها باید به ترتیب از add یا sub و یا mult استفاده شود. پارامتر خروجی بردار ضریاب چند جمله ای حاصل می باشد.

  3 - برنامه مربوط به polyaddsubmult را به گونه ای بنویسید که سه زیرتابع polyadd , polysub و  polymult به ترتیب برای محاسبه جمع دو چند جمله ای ، تفریق دو چند جمله ای و ضرب دو چند جمله ای استفاده نماید.

  4 - همچنین برنامه ای را در یک فایل منتی جهت دریاف بردارهای دو چند جمله ای و رشته مورد نظر جهت جمع ، تفریق یا ضرب بردارها operation و در نهایت جهت نمایش خروجی ( حاصل جمع ، یا حاصل تفریق ، یا حاصل ضرب بردارهای مورد نظر ) بنویسید. این برنامه باید به گونه ای نوشته شود که از تابع polyaddsubmult استفاده نماید. نام این فایل متنی را polynomial قرار دهید.

   

  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب ( کد Mat0047 ) - برازش خطی Linear Fitting

  برازش خطی Linear Fitting

  فرض کنید یک سری x و y به ما داده اند و از ما می خواهند بهترین خط عبوری از آن ها را بدست آوریم. در کد نوشته شده حتما x و y را وارد کنید . نه اینکه آن را از کاربر بگیرید و همچنین لطفا طوری کد را طراحی کنید که با کم و زیاد کردن ماتریس x و  y کد قابلیت اجرا داشته باشد.

  در نظر داشته باشید فقط استفاده از دستورات while  و  if و for سوال بالا حل شود ( بدون استفاده از تولباکس ، فانکشن ، سیمولینک و توابع متلب )

  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب ( کد Mat0046 )

  1 - شبکه با دو اتم یک بعدی بر اساس رابطه زیر بیان می شود.

  \[M_{1}M_{2}W^{4}-2c(M_{1}+M_{2})W^{2}+2c^{2}(1-cos(ka))=0\]

  M1 و M2 و c عدد ثابت هستند و a=1.4 آنگستروم است.

  ابتدا معادله را بر اساس W حل کنید و سپس نمودار آن را در بازه pi/a>k>-pi/a  رسم کنید.

  2 - براساس رابطه پاشندگی زیر W را بر حسب k حل کرده و نمودار آن را رسم کنید.

  \[W^{2}=\frac{4c_{1}}{M}(sin(\frac{ka}{2})) ^{2}\]

   

  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  تکلیف متلب ( کد Mat0036 )

  1 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد از کاربر دریافت کند و کمترین مقدار و بیشترین مقدار آن را مشخص کند.

  2 - برنامه ای بنویسید که 10 نمره از کاربر دریافت کند و معدل نمرات را چاپ کند.

  3 - برنامه ای بنویسید که یک بردار از نمرات دریافت کند و میانگین mean و انحراف معیار استاندارد standard deviation آن ها را بدست آورد.

  4 - تابعی بنویسید که نرم P ام یک بردار را محاسبه کند. بردارها می توانند تعداد المان هایی که دارد دلخواه باشد.

  \[\overrightarrow{x}=(x_{1},x_{2},x_{3} , ... ,x_{1})\]
  \[\left \| x \right \|_{p}=\sqrt[p]{\sum_{i}^{}\left | x_{i} \right |^{p}}\]

  5 - تابعی بنویسید که یک عبارت ریاضی دلخواه از کاربر ( به صورت یک رشته کاراکتری ) به عنوان آرگومان اول و یک آرایه را به عنوان آرکومان دوم بگیرد.

  الف ) چک کند که تعداد آرگومان ورودی دقیقا دو عدد باشد. ( با استفاده از دستور narginchk )

  ب ) چک کند که تعداد آرگومان خروجی دقیقا یک عدد باشد. ( با استفاده از تابع nargoutchk )

  ج ) چک کند که آرگومان اول حتما یک رشته کاراکتری باشد و آرگومان دوم حتما یک متغییر عددی ( از توابع isstr و  isnumeric استفاده کنید )

  د ) با استفاده از دستور eval عبارت ریاضی وارد شده توسط کاربر را بر روی تمام عناصر آرایه ورودی اعمال نموده و بازگرداند.

   

  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  پروژه های متلب ( کد Mat0035 )

  1 - برنامه ای بنویسید که  ( ابعاد ماتریس ) را گرفته ، سپس عناصر ماتریس را دریافت کند. با استفاده از روش حذفی گاوس معکوس ماتریس را بدست آورده و چاپ کند. نتیجه حاصل را با خروجی دستور inv مقایسه نمایید.

  2 - حل معادله شرودینگر : پتانسیل را به عنوان ورودی از کاربر بگیرد و معادله شرودینگر مستقل از زمان را حل کند.

  3 - حل معادله شرودینگر : پتانسیل را به عنوان ورودی از کاربر بگیرد و معادله شرودینگر وابسته به زمان را حل کند.

  4 - توان خروجی لیزر Yb:Yag با حل معادلات نرخ

  6 - برنامه ای بنویسید که یک فایل تصویری حاوی منحنی را خوانده و داده های منحنی را استخراج نماید.

  7 - برنامه ای بنویسید که معادله شعاعی اتم هیدروژن را حل کرده و شکل توابع موج را ترسیم نماید.

  8 - برنامه ای بنویسید که معادله پواسون را در دو بعد حل کند.

  9 - حل معادله موج برای محاسبه انتشار باریکه

  10 - انتشار باریکه با استفاده از انتگرال سامر فیلد ( میدان الکتریکی نور در صفحه اولیه به عنوان ورودی برنامه باشد )

  11 - محاسبه و رسم مسیر حرکت الکترون در تولید هارمونیک های بالا در مدل کلاسیکی

  12 - ترسیم باریکه های غیرپراشی مثل بسل ، بسل گاوس و متیو گاوس با انتخاب کاربر

  13 - ترسیم مدهای مختلف رزوناتور با انتخاب کاربر با چند مد مرتبه پایین به طور همزمان

  14 - شبیه سازی و رسم تداخل دوباریکه با قطبش دایروی راستگرد و چپگرد

  15 - انتشار باریکه با استفاده از انتگرال فرنل

  16 - محاسبه و شبیه سازی انتشار باریکه بسل تعمیم یافته در فاصله دور ( فرض7 عدد باریکه گوسی روی یک دایره و مرکز آن )

  18 - طیف بازتابی از آینه براگ برای مد TM

  19 - شبیه سازی تابع موج سینوسی رونده در متلب ( خروجی به صورت انیمیشن خواهد بود )

   

  برنامه نویسی متلب MATLAB

  جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا در واتساپ مشخصات خود و موضوع را به شماره 989364847193+ ارسال نمایید تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

  Designed By M A T L A B K H O O N E H