| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - آرایه های سلولی ( کد Mat0082 )

1 - یک آرایه سلولی n*2 داریم که ستون اول آن نام دانشجو و ستون دوم نمره است. می خواهیم دو آرایه سلولی به نام Passed و Failed داشته باشیم که در اولی نام دانشجویانی ثبت شود که درس را پاس کرده اند و در دومی دانشجویانب که افتاده اند. اندازه این دو آرایه از قبل مشخص نیست و باید در هنگام نیاز افزایش یابد.

2 - توابع زیر را در مستندات متلب یا اکتاو یا هر منبع دلخواه دیگری جستجو کنید و کاربرد آن ها را با ذکر مثال نشان دهید.

fliplr

flipud

ndim

numel

find

3 - ابتدا ماتریس های زیر را تعریف کنید.

\[A=\begin{bmatrix} 1 & 4\\ -4 & 6\end{bmatrix}\;\;\;\;\;\ B=\begin{bmatrix} 10& 0\\ 8& 8 \end{bmatrix}\]

حال عملیات زیر را انجام دهید :

* یک متغیر جدید با نام C تعریف کنید که حاصل ادغام این دو ماتریس باشد به طوری دارای ابعاد 4 در 2 باشد.

* ماتریس جدیدی با نام D طوری تعریف کنید که دارای ابعاد 3 در 2 باشد و شامل اعضای ستون های 1 ، 2 و 4 ماتریس C باشد.

* سطر دوم ماتریس C را به کمک ماتریس تهی پاک کنید.

* ستون آخر ماتریس D را با عدد pi جایگزین کنید.

4 - ابتدا ماتریسی سطری تعریف کرده به طوری که شامل 15 عدد متساوی الفاصله از 6 تا 26 باشد. سپس آن را به ماتریسی با سایز 3 در 5 تبدیل کنید. در پایان ستون های ماتریس نهایی را به صورت نزولی مرتب کنید.

5 - ماتریسی با ابعاد 10 در 10 تعریف کنید به طوری که همه اعضای آن به صورت تصادفی و اعداد 1 تا 10 باشند. در مرحله بعد ، جایگاه های عدد 3 را در ماتریس بدست آمده مشخص کنید.

6 - کدی بنویسید که مقدار فاصله از زمین هر لحظه یک گلوله در حال سقوط را در زمان های t=[0 1 2 3 4 5] بدست آورد.

\[x_{0}=15m \;\;,\;\; v_{0}=0\;\;,\;\;a=-9.8\;m/s^{2}\]

7 - تابعی بنویسید که عددی از کاربر گرفته و حاصل جمع آن را با عدد 1 برگرداند.

8 - تابعی بنویسید که عددی طبعی از کاربر گرفته و مقدار حاصل جمع 1 تا آن عدد را برگرداند ( بدون استفاده از دستور sum ) . در این تابع باید به طریقی تضمین شود که حتما یوزر عدد طبیعی وارد کند.

9 - برنامه ای بنویسید که نمودار تغییرات حجم گاز متان را بر حسب تغییرات دما در فشار اتمسفریک رسم کند. ( بازه دمایی : 50 تا 150 درجه سانتیگراد )

الف ) با فرض شرایط گاز ایده آل

ب ) با فرض برقراری معادله حالت واندروالس

هر دو نمودار با هم در یک شکل رسم شود و عنوان نمودار به همراه توضیح محور افقی و عمودی نشان داده شود.

10 - میزان تغییرات جذب یک ماده مشخص در نسبت ها و غلظت های مختلف مطابق جدول زیر داده شده است. برنامه ای بنویسید که مانند شکل داده شده نمودار سه بعدی تغییرات میزان جذب را رسم کند.

11 - کدی بنویسید که عددی از کاربر دریافت کرده ، اگر آن عدد زوج باشد عبارت even و اگر فرد باشد عبارت odd چاپ شود. در مواردی که عدد منفی یا اعشاری است نیز عبارت دیگری چاپ شود.

12 - تابعی بنویسید که یک عدد از کاربر دریافت کند. اگر آن عدد منفی باشد مربع آن و اگر مثبت باشد مقدار جذر آن را برگرداند.

13 - تابعی بنویسید ک مشابه با تابع آماده find در متلب کار کند و به این صورت عمل کند که یک ماتریس ( یک بعدی یا دو بعدی ) و یک عدد از کاربر بگیرد. خروجی این تابع ، جایگاه سطر و ستون عدد مورد نظر در ماتریس باشد.

14 - کدی بنویسید که مجموع مربعات اعداد زوج 2 تا 200 را به کمک حلقه for محاسبه کند. همچنین در ادامه کدی بنویسید که مجموع مربعات مضرب های 5 از 5 تا 1000 را بدست آورد.

15 - کدی بنویسید که ماتریسی از کاربر بگیرد. سپس هر یک از اعضای آن منفی بود با 1- و هر یک از اعضای آن که مثبت بود با 1 جایگزین کند. اعداد صفر را تغییر ندهد. در پایان جمع همه اعضا را محاسبه کند.

16 - تابعی بنویسید که ماتریسی از کاربر بگیرد و تعداد اعداد بین 1 تا 10 آن را محاسبه کند و به عنوان خروجی بدهد.

17 - برنامه ای بنویسید که سرعت اولیه و زاویه پرتاب را از کاربر گرفته و نمودار تغییر مکان افقی و تغییر مکان عمودی را برحسب زمان رسم کند.

18 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس از کاربر گرفته و وارون آن را محاسبه نماید.

19 - برنامه ای بنویسید که محاسبات زیر را انجام داده و نتیجه را نمایش دهد.

\[\sqrt{2}[\frac{5}{2^{16}} + \frac{ln(20)}{3^{4}}]\]

\[[sin(35)+\frac{tan^{-1}(20)}{\sqrt{3}}]cos(10)\]

20 - برنامه ای بنویسید که توابع زیر را در بازه صفر تا 2pi در یک تصویر رسم کند.

\[y_{1}=sin(2x)\;\; , \;\;y_{2}=tanh(cosh(0))\]

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H