| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف سیمولینک Simulink - فیلتر بالاگذر ( Sim0006 )

1 - مدارات زیر را در محیط سیمولینک  Simulink شبیه سازی کنید.

2 - پاسخ پله یک مدار RLC سری را در سیمولینک Simulink شبیه سازی کنید و ولتاژ دو سر مقاومت، خازن و سلف را به همراه جریان مدار نمایش دهید.

3 - با استفاده از سیمولینک Simulink یک فیلتر بالا گذر RC ایجاد کنید

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف سیمولینک Simulink - مدار مشتق گیر و انتگرال ( کد Sim0005 )

1 - مطلوبست تابع زیر را در سیمولینک Simulink متلب پیاده سازی نمایید.

\[f=x^{3}+x^{2}-3x-2\]

2 - مطلوبست معادله زیر را در بازه مشخص شده در فضای سیمولینک رسم کنید.

\[f=2x^{3}-4x^{2}+6x \;\;\; \; \; x\in [-5,5] \;\;\; y\in [-100,100]\]

3 - مطلوبست توابع زیر را در سیمولینک پیاده سازی نمایید و خروجی را مشاهده کنید.

\[\begin{matrix} f=5x^{6}+4x^{8}+3x^{2}+6\\ f=e^{x}+15x^{3}+12x\\ f=6log_{10}(x)+7x^{3}+6x+2\\ f=log_{10}(x)-2e^{x}-5x\\ f=2x^{3}-4x^{2}+6x \end{matrix}\]

4 - از یک پالس ، مشتق و انتگرال گرفته و روی اسکوپ به همراه سیگنال اصلی نمایش دهید.

5 - مدار مقابل را در سیمولینک پیاده سازی نمایید. منبع سینوسی با دامنه 4 و فرکانس 6 هرتز است.

6 - معادله غیرخطی زیر را حل کنید 

\[-x^{3}-sin(2x)-xcos(x)+5e^{x-1}-3=0\]

7 - دستگاه معادلات زیر را در محیط سیمولینک حل کنید

\[\left\{\begin{matrix} x_{1}+2x_{2}+3x_{3}=3\\ -7x_{1}+5x_{2}+x_{3}=2\\ -3x_{1}+4x_{2}+4x_{3}=1 \end{matrix}\right.\]

8 - تابع تبدیل سیستم زیر را تعریف کنید.

\[G(s)= \frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{4s+3}{s^{2}+6s+5}\]

9 - پاسخ ضربه سیستم زیر را بدست آورید.

\[T(s)=\frac{130}{s^{2}+15s+130}\]

\[T(s)=\frac{0.045}{s^{2}+0.025s+0.045}\]

10 - برای سیستم فیدبک واحد نشان داده شده ، پاسخ پله حلقه بسته آن و پایداری را تعیین نمایید.

\[G(s)=\frac{30(s^{2}-5s+3)}{(s+1)(s+2)(s+4)(s+5)}\]

11 - برای سیستم هایی که توابع تبدیل حلقه باز زیر پاسخ پله حلقه بسته را بیابید.

\[G(s)=\frac{3s+2}{2s^{3}+4s^{2}+5s+1}\]

\[G(s)=\frac{50(s+1)}{s(s+3)(s+5)}\]

12 - می خواهیم پاسخ پله و پاسخ ضربه سیستم توصیف شده با تابع تبدیل زیر را بدست آوریم

\[G(s)=\frac{1}{2s^{3}+3s^{2}+s+1}\]

13 - پاسخ حلقه بسته ( با فیدبک واحد منفی ) تابع تبدیل بیان شده در مثال قبل را بدست آورید.

\[G(s)=\frac{1}{2s^{3}+3s^{2}+s+1}\]

14 - اگر برداری به صورت زیر را داشته باشیم ، تبدیل فوریه ی این بردار را محاسبه کنید.

\[x=[1 2 4 8 10]\]

15 - تابعی گسسته را با مقادیر زیر را در نظر بگیرید . تبدیل فوریه گسسته این تابع را حساب کنید.

\[x[0]=1\;\;x[1]=3\;\;x[2]=5\;\;x[3]=7\;\;\]

16 - از طریق محاسبه ی معکوس فوریه ی گسسته یعنی x[m] ، تابع x[n] را بدست آورید.

\[X_{m}=[16 \;\; -4+4j\;\; -4\;\;-4\;\;-4j ]\]

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - معادله برنولی ( کد Mat0097 )

1 - جریان آب بین دو نقطه A و B جاری است ، به طوری که فرضیات معادله برنولی در این سیستم بر قرار است. برنامه ای بنویسید که با دریافت اطلاعات مربوط به ارتفاع نقاط A و B ( یعنی Za وZb ) ، فشارهای نقاط A و B ( یعنی Pa و Pb ) و همچنینی سرعت نقطه A ( یعنی Va ) ، سرعت نقطه  B ( یعنی Vb ) را بدست آورد. معادله برنولی به صورت زیر است.

\[\frac {P_{A}}{\gamma}+ \frac{V_{A}^{2}}{2g}+Z_{A}=\frac {P_{B}}{\gamma}+ \frac{V_{B}^{2}}{2g}+Z_{B}\]

2 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از کاربر گرفته و باقیمانده عدد اول بر عدد دوم را بدست بیاورد.

3 - برنامه ای بنویسید که دو متغیر عددی را از ورودی گرفته و بدون استفاده از متغیر کمکی محتویات آنها را عوض کند.

4 - برنامه ای بنویسید که سه آرایه سه در سه از کاربر بگیرد و آنها را به یک آرایه 3×3×3 تبدیل کند.

5 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 1111 در 1111 به نحوی تولید کند که عناصر قطر اصلی و فرعی آن عدد 50 و سایر عناصر عدد 100 باشد.

6 - برنامه ای بنویسید که دو آرایه مربعی A و B را از کاربر دریافت کرده و عناصر قطر اصلی A را در عناصر قطر فرعی B ضرب کرده و مجموع این اعداد را در خروجی نشان دهد.

7 - برنامه ای بنویسید که یک بردار با 11 درایه را دریافت کرده و آن را به یک آرایه 11 در 11 تبدیل کند به صورتی که عناصر بردار بر روی قطر اصلی آرایه 11 در 11 قرار بگیرد و سایر عناصر آرایه صفر باشند.

8 - برنامه ای بنویسید که n نمره دریافت کند و معدل آن ها و بزرگترین عدد زیر 10 را چاپ کند. 

9 - برنامه ای بنویسید که n عدد را دریافت کند ، میانگین و واریانس اعداد را چاپ کند.

10 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر بگیرد و مثلث زیر را به طول ضلع n چاپ کند.

11 - برنامه ای بنویسید که n عدد از کاربر دریافت کند و عددی که کمترین مجموع ارقام را دارد، در خروجی نمایش دهد.

مثال : 64  84  367  21  756  45

در بین اعداد بالا 21 کمترین مجموع ارقام را دارد . پس 21 باید در خروجی نمایش داده شود.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - انتگرال گیری دو بعدی سیمپسون ( کد Mat0096 )

1 - تابعی بنویسید که دوماتریس A و B را بگیرد و B را در A جستجو کند. در صورتی که B در A موجود بود ، مختصات آن را برگرداند. ( یعنی اندیسی از A که گوشه سمت چپ بالای B در آن قرار دارد ) درغیر این صورت خروجی را صفر برگرداند.

2 - برنامه ای بنویسید که n را بگیرد و مثلث خیام - پاسکال از سطر اول تا n ام را در یک آرایه دو بعدی برگرداند. به جای عناصر تعریف نشده صفر قرار دهد.

3 - با استفاده از روش انتگرال گیری عددی سیمپسون Simpson ، انتگرال دو بعدی زیر رار محاسبه کنید.

\[\int_{0}^{1}\int_{0}^{2}xy^{2}dydx\]

4 - انتگرال تابع زیر را در بازه [0,1] به روش های ذوزنقه و سیمپسون Simpson بدست آورید.

\[f(x)=x^{3}+2x^{2}+x+1\]

5 - تابعی بنویسید که یک چندجمله ای ( به صورت یک بردار سطری ) و یک بردار دو عنصری ( حاوی دامنه ترسیم ) را از کاربر بگیرد و نمودار چند جمله ای را در دامنه مشخص شده ترسیم کند.

6 - برنامه ای بنویسید که دو ماتریس سطری با طول m و n را از ورودی گرفته و یک ماتریس ستونی به طول m+n بسازد که ابتدا عناصر ماتریس n عنصری  و سپس عناصر ماتریس m عنصری در آن ریخته شود.

7 - برنامه ای بنویسید که 10 عدد را از کاربر گرفته و در ماتریس ستونی قرار دهد و سپس با ترتیب بالعکس در یک ماتریس ستونی دیگر ذخیره نماید.

8 - برنامه ای بنویسید که عدد دلخواه A را از کاربر گرفته و قدرمطلق آن را محاسبه کند.

9 - برنامه ای بنویسید که نمره یک دانشجو را دریافت کند، اگر نمره بالای 18 بود چاپ کند عالی، اگر بالای 14بود چاپ کند خوب، اگر بالای 10 بود چاپ کند ضعیف و در غیر این صورت چاپ کند مردود.

10 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه while،توان سوم اعداد یک تا 6 رامحاسبه کند

11 - با استفاده از حلقه for مجموع زیر را محاسبه کنید

\[y=\sum _{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}}\]

12 - سوال قبل را در حالتی بنویسید که n را به عنوان ورودی را از کاربر بگیرد و اگر عدد کوچکتر از 1 بود، چاپ کند جواب شما بی معنی است و اگر عدد بزرگتر از1 بود، محاسبه را انجام دهد

13 - برنامه ای بنویسید که عدد فردN را بخواند و سری زیر را با استفاده از حلقه for محاسبه نماید

\[s=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+...+\frac{1}{N!}\]

14 - با استفاده از ساختار switch-case برنامه ای بنویسید که مقدار دما رابر اساس واحدی که کاربر مشخص میکند، دریافت کند و آن را بر حسب واحد دیگری نمایش بدهد

\[\begin{matrix} K=C+273\\ F=1.8C+32\\ R=1.8C+491.4 \end{matrix}\]

15 - دستوری بنویسید که چندجمله ای زیر را در متلب نمایش دهد.مقدار چند جمله ای فوق را در نقطهx=1 بیابید.

\[f(x)=3x^{4}-0.5x^{3}+x-5.2\]

16 - دو چند جمله ای زیر را در هم ضرب کرده و چند جمله ای حاصل را بنویسید.خارج قسمت و باقی مانده تقسیم تابعg(x)برf(x)رانیز حساب کنید

\[\begin{matrix} f(x)=3x^{3}-5x^{2}+6x+2 \\ g(x)=x^{5}+3x^{4}-x^{2}+2.5 \end{matrix}\]

17 - نمودار دو چند جمله ای زیر را در یک پنجره شکل رسم کنید

\[\begin{matrix} f(x)=3x^{4}+2x^{3}+7x^{2}+2x+20 \\ g(x)=5x^{3}+9x-2 \end{matrix}\]

18 - ریشه های چند جمله ای زیر را بیابید

\[F=x^3+3x+1\]

19 - تابع بهترین چند جمله ای درجه 3 و درجه 4 عبوری از نقاط زیر را به دست آورید و نمودار تابع را رسم کنید.

A=[1 2 3 7;6 7 22 32;98 5 -23 1;32 5 -75 23]

20 - دستگاه معادلات خطی زیر را حل کنید.

\[\left\{\begin{matrix} x+2y+3z+7t=4\\ 6x+7y+22z+32t=5\\ 98x+5y-23z+t=7\\ 32x+5y-75z+23t=1 \end{matrix}\right.\]

21 - برنامه ای بنویسید که ماتریس ضرایب و مقادیر سمت راست یک دستگاه معادلات خطی را از کاربر بگیرد و پاسخ دستگاه را با پیغام مناسب نمایش دهد.

22 - تابعی در متلب MATLAB  بنویسید که یک آرایه خطی از کاربر دریافت ، کوچکترین و بزرگترین مقادیر را حذف و اگر پس از آن مقادیر تکراری در صورت وجود را حذف و در نهایت آرایه تغییر یافته را چاپ کند.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - معادله خط ( کد Mat0088 )

1 - الف) ماتریس زیر را ایجاد کنید. (از نوشتن اعضای ماتریس به صورت تک تک خودداری کنید)

ب ) یک ماتریس 10 * 10 ایجاد کنید که درایه های روی قطر اصلی آن pi ، یک ردیف بالای قطر اصلی e  و یک ردیف زیر قطر اصلی آن  i باشد.

2 - برنامه ای بنویسد که یک ماتریس دلخواه را از کاربر دریافت کرده و سپس اطلاعات زیر را چاپ کند:

الف) تعداد سطر وستون ماتریس

ب) بیشترین و کمترین عنصر

ج) ماتریس معکوس پذیر است یا خیر؟

د) مقدار ویژه آن را از بزرگ به کوچک نمایش دهد .

3 - برنامه ای بنویسید که مختصات چهار نقطه را در فضا دریافت کند و سپس بررسی کند آیا این چهار نقطه در یک صفحه قرار دارند؟ درصورتی که داخل یک صفحه باشند کلمه yes درغیر اینصورت کلمه no را چاپ کند. ضمنا بارسم شکل مناسب صحت این ادعا را نمایش دهد. با ذکر مثال درستی برنامه را نمایش دهید.

4 - برنامه ای بنویسید که دو بردار را از کاربر دریافت کند اب تدا دو بردار عمود بر آن دو بردار را محاسب ه و در پنجره فرمان نمایش دهد سپس هر چهار بردار را در صفحه رسم نماید. با ذکر مثال درستی برنامه را نمایش دهید.

5 - تغییراتی در تابع arrow ایجاد کنید که ضخامت مربوط به بردار را از کاربر دریافت کرده و با ضخامت دلخواه کاربر رسم کند .

6 - برنامه ای بنویسید که معادله دو خط را در صفحه دریافت کند سپس
الف) در صورت متقاطع بودن زاویه بین دو خط را محاسبه و در پنجره فرمان نمایش دهد.
ب) در صورت متوازی بودن دو خط فاصله آن ها را از یکدیگر چاپ کند.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پروتئوس Proteus - گیت های منطقی ( کد Dig0002 )

1 - در این آزمایش قصد داریم عملکرد شش گیت منطقی NOT , NOR , AND , OR , XOR , NAND را در محیط شبیه سازی نرم افزار پروتئوس Proteus مورد بررسی قرار دهیم و خروجی هر کدام از این گیت ها را در محیط پروتئوس Proteus با مقادیر تئوری که قبلا آموختیم مقایسه کنیم.

2 - مدار مکمل ساز 9 را برای اعداد دلخواه شبیه سازی کنید.

3 - مدار تولید کننده بیت توازن زوج و فرد را با کنترلگر M طراحی و برای دو حالت با اعداد مختلف شبیه سازی کنید و خروجی ها را نشان دهید.

4 - با استفاده از تراشه 74280  نشان دهید چگونه این تراشه برای اعداد مختلف قابلیت تشخیص توازن زوج و فرد را دارد.

5 - یک مدار کلمپ Clamp که فقط در نیم سیکل مثبت برش ایجاد می کند با دیود زنر 3.3 ولتی و دیود 1N4007 پیاده سازی کنید. سیگنال ورودی سینوسی بوده و دامنه آن را 10 ولت و فرکانس آن را 10 کیلوهرتز قرار دهید. از شکل موج ورودی و خروجی در تحلیل Transient اسکرین شات تهیه کنید.

6 - یک مدار کلمپ که در هر دو نیم سیکل مثبت و منفی برش ایجاد می کند با دیود زنر 3.3 ولتی و دیود 1N4007 پیاده سازی کنید. سیگنال ورودی سینوسی بوده و دامنه آن را 10 ولت و فرکانس آن را 10 کیلوهرتز قرار دهید. از شکل ورودی و خروجی در تحلیل  Transient اسکرین شات تهیه کنید.

7 - عکس تابع تبدیل را بدست آورید.

\[F(s)=\frac{2}{s^{3}(s^{2}+2s+1)}\]
\[F(s)=\frac{s^{2}+2s+3}{s^{3}+6s^{2}+11s+6}\]
\[F(s)=\frac{s^{4}+3s^{3}+5s^{2}+7s+25}{s^{4}+5s^{3}+20s^{2}+40s+45}\]

8 - تابع تبدیل زیر را به صورت فضای حالت تبدیل کنید.

\[F(s)=\frac{2}{s^{3}(s^{2}+2s+1)}\]

\[F(s)=\frac{s^{2}+2s+3}{s^{3}+6s^{2}+11s+6}\]

9 - مدار مبدل کد گری به باینری را در پروتئوس Proteus طراحی کنید.

10 - مدل سازی یکسو ساز نیم موج در پروتئوس Proteus

11 - مدل سازی یکسو ساز تمام موج در پروتئوس Proteus

12 - تحلیل مدار با استفاده از روش جمع آثار ( آزمایش چهارم - درس آزمایشگاه مبانی مهندسی برق - دانشگاه پیام نور ( واحد اصفهان ))

13 - یک مقایسه گر 5 بیتی Comperator  با استفاده از مقایسه گرهای دو بیتی طراحی کنید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - افزار توانبخشی ( کد متلب Mat0083 )

1 - معادلات زیر را در محیط سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی کنید.

\[\begin{matrix} \\ 1) \frac{1}{2}x^{4}+2x^{3}-x^{2}-9x + \frac{1}{8} \\ 2) -3x^{4}+ \frac{3}{8}x^{3} \sqrt{5} \\ 3) 8x^{'''}+2x^{''}-9x'-x=7 \\ 4) y=e^{x}+2ab^{2}-8a^{3}-2 \sqrt{b} \end{matrix}\]

2 - معادله های خواسته شده را برای دو عدد مختلط زیر را بنویسید و هر کدام را به صورت جداگانه در Display نمایش دهید.

\[\begin{matrix} Z_{1}=8-i\\ Z_{2}=4+7i \end{matrix}\]

مزدوج ، اندازه ، فاز

\[Z_{1}+Z_{2} \; \; , \; \; Z_{1}-Z_{2} \;\; , \; \; Z_{1}\times Z_{2} \;\;,\;\; \frac{Z_{1}}{Z_{2}}\]

3 - در معادله دیفرانسیل مرتبه اول زیر مقدار x و y را نمایش دهید.

\[\left\{\begin{matrix} x'= \frac{1}{2}(5y'+3x-y+2xy)\\ v=sin(2t)\\ y'=v+y-3x' \end{matrix}\right.\]

برای حل مساله به بلوک Integrator نیاز خواهید داشت.

4 - سه معادله و سه مجهول زیر را د رمحیط سیمولینک مدل کنید.

\[\left\{\begin{matrix} x_{1}+2x_{2}+3x_{3}=3\\ -7x_{1}+5x_{2}+x_{3}=2\\ -3x_{1}+4x_{2}+4x_{3}=1 \end{matrix}\right.\]

5 - سیگنال سینوسی با دامنه واحد و فرکانس 2 را در متلب در بازه ی زمانی 0 تا 10 رسم کنید.

6 - سیگنال sinc(f) را در متلب در بازه فرگانسی 5 تا 5- رسم کنید.

7 - سیگنال زیر را در متلب در بازه زمانی 8 تا 8- رسم کنید.

\[2cos(2 \pi 5t)+sin(2 \pi 2t)\]

8 - دامنه و فاز سیگنال مختلط زیر را در متلب در بازه زمانی 6 تا 2- رسم کنید.

\[e^{j2 \pi 6t}\]

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - آرایه های سلولی ( کد Mat0082 )

1 - یک آرایه سلولی n*2 داریم که ستون اول آن نام دانشجو و ستون دوم نمره است. می خواهیم دو آرایه سلولی به نام Passed و Failed داشته باشیم که در اولی نام دانشجویانی ثبت شود که درس را پاس کرده اند و در دومی دانشجویانب که افتاده اند. اندازه این دو آرایه از قبل مشخص نیست و باید در هنگام نیاز افزایش یابد.

2 - توابع زیر را در مستندات متلب یا اکتاو یا هر منبع دلخواه دیگری جستجو کنید و کاربرد آن ها را با ذکر مثال نشان دهید.

fliplr

flipud

ndim

numel

find

3 - ابتدا ماتریس های زیر را تعریف کنید.

\[A=\begin{bmatrix} 1 & 4\\ -4 & 6\end{bmatrix}\;\;\;\;\;\ B=\begin{bmatrix} 10& 0\\ 8& 8 \end{bmatrix}\]

حال عملیات زیر را انجام دهید :

* یک متغیر جدید با نام C تعریف کنید که حاصل ادغام این دو ماتریس باشد به طوری دارای ابعاد 4 در 2 باشد.

* ماتریس جدیدی با نام D طوری تعریف کنید که دارای ابعاد 3 در 2 باشد و شامل اعضای ستون های 1 ، 2 و 4 ماتریس C باشد.

* سطر دوم ماتریس C را به کمک ماتریس تهی پاک کنید.

* ستون آخر ماتریس D را با عدد pi جایگزین کنید.

4 - ابتدا ماتریسی سطری تعریف کرده به طوری که شامل 15 عدد متساوی الفاصله از 6 تا 26 باشد. سپس آن را به ماتریسی با سایز 3 در 5 تبدیل کنید. در پایان ستون های ماتریس نهایی را به صورت نزولی مرتب کنید.

5 - ماتریسی با ابعاد 10 در 10 تعریف کنید به طوری که همه اعضای آن به صورت تصادفی و اعداد 1 تا 10 باشند. در مرحله بعد ، جایگاه های عدد 3 را در ماتریس بدست آمده مشخص کنید.

6 - کدی بنویسید که مقدار فاصله از زمین هر لحظه یک گلوله در حال سقوط را در زمان های t=[0 1 2 3 4 5] بدست آورد.

\[x_{0}=15m \;\;,\;\; v_{0}=0\;\;,\;\;a=-9.8\;m/s^{2}\]

7 - تابعی بنویسید که عددی از کاربر گرفته و حاصل جمع آن را با عدد 1 برگرداند.

8 - تابعی بنویسید که عددی طبعی از کاربر گرفته و مقدار حاصل جمع 1 تا آن عدد را برگرداند ( بدون استفاده از دستور sum ) . در این تابع باید به طریقی تضمین شود که حتما یوزر عدد طبیعی وارد کند.

9 - برنامه ای بنویسید که نمودار تغییرات حجم گاز متان را بر حسب تغییرات دما در فشار اتمسفریک رسم کند. ( بازه دمایی : 50 تا 150 درجه سانتیگراد )

الف ) با فرض شرایط گاز ایده آل

ب ) با فرض برقراری معادله حالت واندروالس

هر دو نمودار با هم در یک شکل رسم شود و عنوان نمودار به همراه توضیح محور افقی و عمودی نشان داده شود.

10 - میزان تغییرات جذب یک ماده مشخص در نسبت ها و غلظت های مختلف مطابق جدول زیر داده شده است. برنامه ای بنویسید که مانند شکل داده شده نمودار سه بعدی تغییرات میزان جذب را رسم کند.

11 - کدی بنویسید که عددی از کاربر دریافت کرده ، اگر آن عدد زوج باشد عبارت even و اگر فرد باشد عبارت odd چاپ شود. در مواردی که عدد منفی یا اعشاری است نیز عبارت دیگری چاپ شود.

12 - تابعی بنویسید که یک عدد از کاربر دریافت کند. اگر آن عدد منفی باشد مربع آن و اگر مثبت باشد مقدار جذر آن را برگرداند.

13 - تابعی بنویسید ک مشابه با تابع آماده find در متلب کار کند و به این صورت عمل کند که یک ماتریس ( یک بعدی یا دو بعدی ) و یک عدد از کاربر بگیرد. خروجی این تابع ، جایگاه سطر و ستون عدد مورد نظر در ماتریس باشد.

14 - کدی بنویسید که مجموع مربعات اعداد زوج 2 تا 200 را به کمک حلقه for محاسبه کند. همچنین در ادامه کدی بنویسید که مجموع مربعات مضرب های 5 از 5 تا 1000 را بدست آورد.

15 - کدی بنویسید که ماتریسی از کاربر بگیرد. سپس هر یک از اعضای آن منفی بود با 1- و هر یک از اعضای آن که مثبت بود با 1 جایگزین کند. اعداد صفر را تغییر ندهد. در پایان جمع همه اعضا را محاسبه کند.

16 - تابعی بنویسید که ماتریسی از کاربر بگیرد و تعداد اعداد بین 1 تا 10 آن را محاسبه کند و به عنوان خروجی بدهد.

17 - برنامه ای بنویسید که سرعت اولیه و زاویه پرتاب را از کاربر گرفته و نمودار تغییر مکان افقی و تغییر مکان عمودی را برحسب زمان رسم کند.

18 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس از کاربر گرفته و وارون آن را محاسبه نماید.

19 - برنامه ای بنویسید که محاسبات زیر را انجام داده و نتیجه را نمایش دهد.

\[\sqrt{2}[\frac{5}{2^{16}} + \frac{ln(20)}{3^{4}}]\]

\[[sin(35)+\frac{tan^{-1}(20)}{\sqrt{3}}]cos(10)\]

20 - برنامه ای بنویسید که توابع زیر را در بازه صفر تا 2pi در یک تصویر رسم کند.

\[y_{1}=sin(2x)\;\; , \;\;y_{2}=tanh(cosh(0))\]

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف متلب MATLAB - آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال ( کد Mat0081 )

کدنویسی متلب آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

آزمایش 1 - تحلیل سیگنال های زمان گسسته در حوزه ی زمان

تابع ضربه و تابع پله ی واحد

سیگنال های نمایی

سیگنال های سینوسی

سیگنال های تصادفی

عملگرهای ساده روی سیگنال ها، هموار سازی سیگنال

ترکیب سیگنال ها، مدولاسیون دامنه

آزمایش 2 - تحلیل سیستم های زمان گسسته در حوزه ی زمان

بررسی سیستم تغییر میانگین

بررسی یک سیستم غیرخطی ساده

سیستم های خطی و غیرخطی

سیستم های تغییر پذیر و تغیر ناپذیر با زمان

سیستم های خطی و تغییر ناپذیر با زمان ( LTI ) ،محاسبه ی پاسخ فرکانسی

سری کردن سیستم ها

کانولوشن

پایداری سیستم LTI 

آزمایش 3 - تحلیل سیگنال های زمان گسسته در حوزه ی فرکانس

محاسبه ی تبدیل فوریه گسسته DTFT

ویژگی شیفت زمانی تبدیل فوریه گسسته

ویژگی شیفت فرکانسی تبدیل فوریه گسسته

ویژگی کانولوشن تبدیل فوریه گسسته

ویژگی ضرب تبدیل فوریه گسسته

ویژگی معکوس کردن زمان تبدیل فوریه گسسته

تبدیل فوریه سریع fft

ویژگی های شیفت و کانولوشن چرخشی fft

پیاده سازی کانولوشن خطی با استفاده از کانولوشن چرخشی

آزمایش 4 - تحلیل سیستم های زمان گسسته در حوزه ی فرکانس

رسم قطب ها و صفرهای تبدیل Z سیستم

بررسی ویژگی های سیستم ها، انواع فیلترها

محاسبه ی گین تابع تبدیل

بررسی پایداری فیلتر

آزمایش 5 - طراحی فیلترهای دیجیتال IIR

تعیین درجه ی فیلتر IIR

طراحی فیلتر IIR

آزمایش 6 - طراحی فیلترهای دیجیتال FIR

تعیین درجه ی فیلتر FIR

طراحی فیلتر FIR

آزمایش 7 - نمونه برداری از سیگنال پیوسته، افزایش و کاهش نرخ نمونه برداری

نمونه برداری از سیگنال سینوسی

بررسی رابطه بین نرخ نمونه برداری و فرکانس سیگنال

بررسی اثر تخریب بازسازی در حوزهی فرکانس

بررسی افزایش نرخ نمونه برداری ( upsampling ) در حوزه ی زمان و فرکانس

بررسی کاهش نرخ نمونه برداری ( downsampling ) در حوزه ی زمان و فرکانس

آزمایش 8 - مقدمه ای بر پردازش تصویر دیجیتال

خواندن تصویر و محاسبه ی هیستوگرام

اعمال تبدیل روی تصاویر

تغییر تعداد سطوح خاکستری تصویر

آزمایش 9 - فیلتر کردن تصاویر دیجیتال و بهبود تصاویر

یکنواخت سازی هیستوگرام تصویر

حذف نویز از تصویر

لبه یابی

آزمایش 10 - آشنایی با سیگنال های صوتی

ایجاد یک رشته ی صوتی

پردازش سیگنال های صوتی

آزمایش 11 - فیلترینگ و بهبود کیفیت صوت

طراحی فیلتر حذف نویز

سیگنال های صوتی دارای دو کانال

آزمایش 12 - پیاده سازی مدولاسیون های دیجیتال

مدولاسیون ASK

مدولاسیون BPSK 

مدولاسیون FSK

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H