| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف کتلب MATLAB - درونیابی به روش نیوتن ( کد Mat0086 )

ضرایب چند جمله ای درونیاب را با استفاده از روش درونیابی نیوتن به دست آورید و تابع درونیابی شده را رسم کنید.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

 

Designed By M A T L A B K H O O N E H