| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - معادله برنولی ( کد Mat0097 )

1 - جریان آب بین دو نقطه A و B جاری است ، به طوری که فرضیات معادله برنولی در این سیستم بر قرار است. برنامه ای بنویسید که با دریافت اطلاعات مربوط به ارتفاع نقاط A و B ( یعنی Za وZb ) ، فشارهای نقاط A و B ( یعنی Pa و Pb ) و همچنینی سرعت نقطه A ( یعنی Va ) ، سرعت نقطه  B ( یعنی Vb ) را بدست آورد. معادله برنولی به صورت زیر است.

\[\frac {P_{A}}{\gamma}+ \frac{V_{A}^{2}}{2g}+Z_{A}=\frac {P_{B}}{\gamma}+ \frac{V_{B}^{2}}{2g}+Z_{B}\]

2 - برنامه ای بنویسید که دو عدد از کاربر گرفته و باقیمانده عدد اول بر عدد دوم را بدست بیاورد.

3 - برنامه ای بنویسید که دو متغیر عددی را از ورودی گرفته و بدون استفاده از متغیر کمکی محتویات آنها را عوض کند.

4 - برنامه ای بنویسید که سه آرایه سه در سه از کاربر بگیرد و آنها را به یک آرایه 3×3×3 تبدیل کند.

5 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس 1111 در 1111 به نحوی تولید کند که عناصر قطر اصلی و فرعی آن عدد 50 و سایر عناصر عدد 100 باشد.

6 - برنامه ای بنویسید که دو آرایه مربعی A و B را از کاربر دریافت کرده و عناصر قطر اصلی A را در عناصر قطر فرعی B ضرب کرده و مجموع این اعداد را در خروجی نشان دهد.

7 - برنامه ای بنویسید که یک بردار با 11 درایه را دریافت کرده و آن را به یک آرایه 11 در 11 تبدیل کند به صورتی که عناصر بردار بر روی قطر اصلی آرایه 11 در 11 قرار بگیرد و سایر عناصر آرایه صفر باشند.

8 - برنامه ای بنویسید که n نمره دریافت کند و معدل آن ها و بزرگترین عدد زیر 10 را چاپ کند. 

9 - برنامه ای بنویسید که n عدد را دریافت کند ، میانگین و واریانس اعداد را چاپ کند.

10 - برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر بگیرد و مثلث زیر را به طول ضلع n چاپ کند.

11 - برنامه ای بنویسید که n عدد از کاربر دریافت کند و عددی که کمترین مجموع ارقام را دارد، در خروجی نمایش دهد.

مثال : 64  84  367  21  756  45

در بین اعداد بالا 21 کمترین مجموع ارقام را دارد . پس 21 باید در خروجی نمایش داده شود.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش نرم افزار متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H